KÜTÜPHANE
ID Eser Adı Yazar Konu Başlıkları
110640 Kazak ve Tatar Türkleri - 1. İslâm hukuku
111312 Çağımızda nüfusun önemi ve Türkiye'nin nüfusu Sabri Akdeniz 1. Türkiye_Nüfus
112231 Yassıada ve infazların içyüzü Midhat Perin 1. 27 Mayıs ihtilali 2. Türkiye_Tarihçe, 1960-1970
112702 Güller kitabı : Türk çiçek külütürü üzerine bir deneme Beşir Ayvazoğlu 1. Türk denemeleri 2. Güzel sanatlar
113005 İdeal ve ideoloji Remzi Oğuz Arık, 1373/1954 1. İdeoloji 2. İdealizm
113442 Kamu düzeni ve ihtilalci gruplar Raymond Marcellin: trc. M. Abdüllatif 1. Kamu yönetimi 2. Yıkıcı faaliyetler 3. Ayaklanmalar
113708 Türkiye'de sosyal güvenlik çıkmazı Taner Karahasanoğlu 1. Sosyal sorunlar 2. Sosyal güvenlik
114012 İnsan hürriyeti Necati Öner 1. Özgürlük
114255 Dorukta rüzgar var Coşkun Ertepınar 1. Türk şiiri
114542 Bir yeni dünya kurmuşum : şiirler Mehmet Çınarl 1. Türk şiiri
114930 Kültür köprüsü : Süleyman Çelebi'den Mehmed Akif'e Nihad Sami Banarlı 1. Türk edebiyat
115252 Kazak ve Tatar Türkleri Muhabay Engin ...[ve öte.] 1.Türkler 2. Türkistan_Tarihçe
120150 Dede Korkut kitabı 1. Dede Korkut Destanı 2. Destanlar, Türk
120814 Kadın, sevgi ve temel haklar Bayraktar Bayrakl 1. İslâm ve kadın 2. Kadınlar 3. Kadınlar_Kurumlar ve kuruluşlar 4. Kadınlar_Sosyal şartlar 5. Kadınlar_Vatandaşlık hakları
120957 Başlangıçtan günümüze İslam müesseseleri tarihi Hüseyin Uslu 1.İslâm dini_Tarihçe 2. İslam dini_Uygarlık ve kültür
121623 Devlet adamlarına öğütler : Osmanlılar'da devlet düzeni Bakkalzade Defterdar Sarı Mehmed Paşa, 1129/1717 1. Osmanlı Devleti_Devlet teşkilatı 2. Devlet_Felsefe
122058 Karacaoğlan Tahir Kutsi Makal, 1937-1999 1. Karacaoğlan_Biyografya 2. Şairler, Türk
122258 Müntehabat-ı eş'arım : divan Şinasi, 1288/1871 : yay. haz. Mualla Anıl 1.Türk şiiri
122801 Doğunun isyanı Sadık Albayrak 1. Türkiye_Siyaset ve yönetim
123102 Sevmek Zamanı Metin Erksan
123622 Surat asmak hakkımız İsmet Özel 1. Türk denemeleri 2. Siyaset ve yönetim
123623 Aristo metafiziği ile Gazzali metafiziğinin karşılaştırılması Süleyman Hayri Bolay 1. Metafizik teorileri
124221 Yedi güzel adam Cahit Zarifoğlu 1. Türk şiiri_Batı etkisindeki dönem, 20. yüzyıl
124405 Dünyayı nasıl bir gelecek bekliyor Alvin Toffler : trc. Murat Çiftkaya 1.Sosyal değişim
125748 Devlet ve devlet terbiyesi Nihad Sami Banarlı, 1394/1974 1. Devlet 2. Siyaset bilimi
132052 Denemeler Suut Kemal Yetkin, 1401/1980 1. Türk denemeleri
132303 Coğrafyadan vatana Remzi Oğuz Arık, 1373/1954 1. külliyatlar
132544 Kur'an gölgesinde ve tarih önünde Türk Mehmet Doğan 1. Türk tarihi
132850 İslamın ışığında günün meseleleri Hayreddin Karaman 1. Fetvalar
133141 Halkın istemediği inkılap: meşrutiyet Osman Nuri Lermioğlu 1.Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
133355 Reis Bey Necip Fazıl Kısakürek, 1404/1983 1. Türk tiyatrosu
133735 Şehrayin M. Atilla Maraş 1. Türk şiiri
140206 Belgelerle Atatürk döneminde muhalefet : 1919-1926 Nurşen Mazıcı 1. Atatürk dönemi, 1919-1938
140517 Sarı arabalar Şevket Bulut Al karısı : hikayeler. / Şevket Bulut. -- : , 1971. 179 s. : 20 cm. -- (Hareket yayınları : 35) 1. Türk öyküsü_20. yüzyıl, 1923-
140735 Gitanjali : ilahiler Rabindranath Tagore : çev. Cengiz Durkan 1. Hint edebiyatı
141007 II. Abdülhamid siyonistler ve Filistin meselesi Mim Kemal Öke 1. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922 2. Siyonizm 3. Filistin_Tarihçe
141402 Taha'nın kitabı Sezai Karakoç 1. Türk şiiri_Batı etkisindeki dönem, 20. yüzyıl
141637 Gel içimde ağla Durali Yılmaz 1. Türk öyküsü
142033 Aşık Veysel Yavuz Bülent Bakiler 1. Aşık Veysel_Biyografya 2. Aşıklar
142157 Mehmed Akif Vehbi Vakkasoğlu 1. Ersoy, Mehmet Akif_Biyografya 2. Şairler, Türk
142433 Hikayeler : portreler Sezai Karakoç 1. Türk öyküsü_20. yüzyıl, 1923-
143007 Hayatımın acı ve tatlı günler Şadiye Osmanoğlu 1. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
143506 Siyasal düşünce tarihi Ayferi Göze 1. Siyaset bilimi_Tarihçe
143905 Kainatın doğuşu big bang Ümit Şimşek 1. Kainat 2. yaradılış
144445 Tasavvuf ve tarikatlar Selçuk Eraydın 1. İslâm tasavvufu 2. İslam tarikatları
9560812 Osmanoğulları'nın dramı : elli gurbet yılı Kadir Mısıroğlu 1. Türkiye_Tarihçe, 1918- 2. Türkiye_Tarihçe, 1960-1970 3. Atatürk dönemi, 1919-1938 4. İsmet İnönü dönemi, 1938-1950 5. Demokrat Parti dönemi, 1950-1960 6. Atatürk, M. Kemal_İnkılapları
111118 Türklere karşı Ermeni komiteciler Altan Deliorman 1. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
111526 Belgrad-İstanbul-Roma askeri yolu. Konstantin Yosif İreçek 1. Amme idaresi
111925 Türk doğduk Türk öldük. Ahmet Şerif Şerefli 1. Türkler_Yunanistan
112242 Osmanlı sonrası Türkiye ve Arap dünyası. Peter Mansfield 1. Osmanlı Devleti, 1299-1918 2. Arap ülkeleri_Tarihçe 3. Ortadoğu_Tarihçe
112443 Ali Fuat Başgil'in hatıraları. Ali Fuat Başgil 1. Türkiye_Tarihçe, 1918-
112926 Ali Ekrem Bolayır'ın hatıraları Ali Ekrem Bolayır 1. Türk edebiyatı_Çeşitli yazılar
113234 Taşkent'e doğru : Rusya notları Mehmet Turgut 1. Coğrafya
113659 Ermeni entrikalarının perde arkası : Torlakyan davası. Murat Çulcu.
113905 Mehmed Akif ve cemiyetimiz Faruk Kadri Timurtaş 1. Ersoy, Mehmed Akif_Biyografya 2. Şairler, Türk
114750 İnanç. Falih Rıfkı Atay 1. Türkiye_Siyaset ve yönetim
115007 Ayet ve hadislerin ışığında sevgi ve dostluk İsmail Karagöz 1. İslâm ahlakı
115345 Osmanoğullarının son padişahı Sultan Vahideddin : gurbet cehenneminde. Tarık Mümtaz Göztepe 1. Mehmet VI (Vahdettin) devri, 1918-1922 2. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
120156 İstanbul'un ortası Malik Aksel 1. İstanbul (Türkiye)_Tarihçe 2. İstanbul_Sosyal şartlar
120402 Turgut Özal. haz. Faruk Mercan 1. Özal, Turgut_Biyografya 2. Türkiye_Siyaset ve yönetim 3. Türkiye_Tarihçe, 1980-1991 4. Türkiye_Tarihçe, 1992-
120743 Dulkadır eyaletinin kuruluşu ve gelişmesi. İsmail Altınöz 1. Anadolu Beylikleri dönemi 2. Dulkadıroğuları Beyliği, 1339-1521
120952 Baskı gruplarının siyasal iktidarla ilişkileri. Mehmed Akad 1. Lobicilik ve lobiciler 2. Sosyal baskı 3. Sivil toplum kuruluşları 4. Siyaset ve yönetim
121348 liberal Marxist Faşist ve sosyal devlet sistemleri. Ayferi Göze. 1. Siyasal rejimler 2. Liberalizm 3. Faşizm 4. Komünizm
121555 Biz profesörler İlhan Arsel 1. Türk milliyetçiliği
121820 Avrupada Osmanlı ikamet elçiliklerinin kuruluşu ve ilk elçilerin siyasi faaliyetleri Ercümend Kuran 1. Diplomasi 2. Osmanlı Devleti_Uluslararası ilişkiler 3. Diplomatlık ve konsolosluk hizmetleri
121938 Vakıf Medeniyeti Sempozyumu Kitab yay. haz. Burhan Ersoy, Mehmet Narince.
122327 Etkili din öğretimi editör Şaban Karaköse 1. Din_Eğitim ve öğretim 2. İslam dini_Eğitim ve öğretim
122533 İslam uyanırken aydınımızın irtica rüyası. M. Naim Karaman. 1. İrtica 2. Türkiye_Din 3. Sosyoloji, İslâm 4. Din ve siyaset
122931 Hz. Peygamber'in çağımıza mesajları İbrahim Sarıçam 1. Siyer-i Nebevi 2. İslâm dini_Çeşitli yazılar
123200 Çöl tilkisi Romme Paul Carel 1. Dünya Savaşı II, 1939-1945
123332 Hacı Bayram-ı Veli Mehmed Ali Ayni 1. Hacı Bayram-ı Veli_Biyografya
123716 Okuma uğraşı Akşit Göktürk. 1. Kitaplar ve okuma 2. Dil_Felsefe
123903 İktisadi düşünce tarihi William J. Barber 1. Ekonomi_Tarihçe 2. Ekonomik sistemler
124317 Kamino : bir ruh yolculuğu Shirley Macline 1. Amerikan romanı
124524 Paramhansa yogananda ile bilgeliğe yolculuk J. Donald Walters 1. Meditasyon 2. Motivasyon (Psikoloji) 3. Yoga
124744 Kayıp gül Serdar Özkan 1. Türk romanı
125103 Meclis hatıraları : Malatya milletvekili M. Bülent Çapanoğlu'nun hatıraları M. Bülent Çapanoğlu 1. Türkiye_Siyaset ve yönetim 2. Türk anıları 3. Yasama organları
125403 Vakıf : bir sosyal siyaset müessesesi olarak İ. Erol Kozak 1. Vakıflar
125611 Mahmut Şevket Paşa'nın günlüğü : sadrazam ve Harbiye nazırı. Mahmut Şevket Paşa 1. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
125848 İlkgençlik çağına öyküler : Türk edebiyatından 42 öykü. Selim İleri. 1. Türk öyküsü_20. yüzyıl, 1923-
130046 Ziya Gökalp : aksiyonu, Meşrutiyet ve Cumhuriyet üzerindeki tesirleri : inceleme Alaaddin Korkmaz 1. Gökalp, Ziya_Biyografya 2. Edebiyatçılar, Türk 3. Felsefeciler, Türk
103243 Varolmanın dayanılmaz hafifliği Kundera, Milan, 1929- Çek edebiyatı -- Roman
103309 Fatih'in defteri Ahmet Süheyl Ünver, 1406/1986
104154 O bir yetim idi Göze, Hacer Hicran Hz. Muhammed Siyer-i Nebevî, Şemâil-i şerîfe
104454 Tiyatro tarihi Mehmet Fuat Sahne gösterileri Tiyatro tarihçe Dram Tarih ve eleştiri
105018 Kırk Hadis Ebu Zekeriyya Muhyiddin Yahya b. Şeref b. Muri Nevevi Kırk hadis
105425 Sabır Taşı Cahit Uçuk Türk edebiyatı
105712 İslamiyet ve Hıristiyanlık
110253 Kemal Atatürkü Anarken İnan, Afet Atatürk, Mustafa Kemal, 1881-1938 -- Anılar, belgeler
110703 Türkçede fiiller Hikmet Dizdaroğlu
110955 Örneklerle tasvir ve tahlil Sabahat Emir
111027 Yunus Emre Civelek, Muzaffer Türk Şiiri Tasavvuf Şiiri Yunus Emre
111149 Voltaire : (Volter) Andre Maurois
111810 Nabi: Hayatı ve eserleri Aktüccar, Halil Biyografi Şairler, Türk Divan şairleri 17. yüzyıl
112056 Rıza Nur Gülsün Dündar
112306 Osmanoğulları'nın son padişahı sultan Vahdeddin : Mütareke gayyasında Göztepe, Tarık Mümtaz Mehmet VI (Vahdettin) devri, 1918-1922 Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
112450 Necip Türkçü İbrahim Olgun
112709 Kaşgarlı Mahmut'un Hayatı Ülkütaşır, Mehmet Şakir, 1893 ya da 4-1981 Kaşgarlı Mahmut_Biyografya Dilbilim_Biyografya
112953 Bergson Topçu, Nurettin Felsefe -- Bergsonculuk
113104 Çöğür şairleri 1: Armutlu Sanal, Haydar Biyografi Halk Şairleri Armutlu_Biyografi
113334 Yahya Kemâl : Eve dönen adam Ayvazoğlu, Beşir, 1953- Edebiyat Biyografi - Şairler Yahya Kemal Beyatlı
113440 Büyük fetih Topçu, Nurettin İstanbul_Fethi, 1453 Mehmet II devri (Fatih), 1444-1481 Osmanlı Devleti_Genişleme devri, 1444-1566
113557 Kaşgarlı mahmut Caferoğlu, Ahmet Kaşgarlı mahmut-- biyografi
113809 Stendhal'in hayatı Pierre Martino, 1842
114017 Babur Fernand Grenard Güney Asya Hindistan tarihçe
114652 H. Ziya Uşaklıgil'e dair: Bir romancın dünyası ve romanlarındaki dünya Yener, Cemil Edebiyat Türkçe Riman ve hikaye 20.yüzyıl Halit ziya Uşaklıgil
114846 Orta Okuma Kitaplarında Yazıları Bulunan Şair ve Ediplerin Hayatı Türk Edebiyatı
115144 Maupassant'ın hayatı ve eserler E. Maynial
115445 Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Muhiddin Nalbantoğlu
120032 Dünden bugüne Afganistan Mehmet Saray
120330 Koçyiğit Köroğlu Tecer, Ahmet Kutsi Edebiyat Türkçe piyes ve tiyatro
120642 Ortadoğu Gerçeği Ali Bulaç Tarih - Ortadoğu
120752 Sovyet Rusyada Düşünce Özgürlüğü Ve Barış İçinde Yanyana yaşama Andrei De Saharov Felsefe Rus Felsefesi
120844 Avrupa Birliği mi? Türk birliği mi? Yalçıntaş, Nevzat, Avrupa Birliği-- Türkiye
121730 Amerika'nın Irak macerası : 21. yüzyılın en büyük yalanının günlüğü Nevzat Yalçıntaş
122012 Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl'in hatıraları ve Sultan Abdülhamid Theodor Herzl
122254 Her yönüyle kürt dosyası Çay, Abdulhalük M. Kürt sorunu -- Türkiye Kürtler -- Türkiye
122902 Türkün ateşle imtihanı: (İstiklal savaşı hatıraları) Halide edip Adıvar
123100 Barbaros Hayreddin Paşa'nın Hatıraları 1 Barbaros Hayreddin Paşa Tarih - Kanuni Dönemi - Osmanlı Anılar
123217 Evliya Çelebi seyahatnamesi'nden seçmeler I Evliya Çelebi, Coğrafya Seyahatname
123329 Hadis-i Şeriflere göre evlenme âdâbı Elbanî, Nasıruddin Evlilik, Hadis
123513 Cehennem kayası Elga Dimt
123733 Soljenitsin ve Batı Aleksander Soljenitsin 1. Siyaset ve yönetim 2. Sovyetler Birliği_Tarihçe_1917-
123844 Mehmed Akif ve cemiyetimiz Timurtaş, Faruk Kadri Ersoy, Mehmed Akif_Biyografya
123937 Selahaddin-i Eyyubi Kemâl, Namık Biyografi - Devlet Başkanları - Selahaddin Eyyubi
124040 Hz. Hüseyin Bir Uyarı, Bir Sembol Mevlâna Ebul Kelâ İslâm Dini - İhtilâf ve İhtilâller - Hz. Hüseyin ve Kerbela Olayı
124327 Ziya Gökalp Hilmi Ziya Ülken, 1394/1974
124705 Hz. Ali Yağmurlu, Mustafa Hz. Ali -- Biyografi Hulafa-i raşidin
124812 Ammar bin Yasir Ergül, Muharrem Ammar bin Yasir
125005 Hz. Zeyneb Aktaş, Cihan İslam dini İslam mezhepleri ve reform hareketleri Sünni mezhepler Hz. Zeyneb -- Biyografi
125116 Hz. Fatma Aktaş, Cihan İslam dini İslam mezhepleri ve reform hareketleri Sünni mezhepler Hz. Fatma -- Biyografi
125338 Selman-ı Farisi Ergül, Muharrem Selman-ı Farisi
125452 Yunus Emre Özçelik, Mustafa Yunus Emre, 1222-1304 Şairler, Türk -- Biyografi Şairler, Türk -- Eleştiri ve yorum
125626 Musab bin Umeyr Muharrem Ergül 1. Musab b. Umeyr_Biyografya 2. Ashab-ı kiram 3. Sahabe 4. İslâm tarihi_Biyografya
125836 Ebussuud Efendi Necati Gültepe Ebussuud Efendi_Biyografya
100548 Cumhuriyete giden yol Dilipak, Abdurrahman Siyasi ilimler
100859 Güfte ve şiir mecmuası Derviş Avni Müzik, Türk
101102 Televizyon yayınlarının milli kültüre tesirleri Cemal Anadol
101246 İktisat düşünürleri : büyük iktisat düşünürlerinin yaşamları ve fikirleri Heilbroner, Robert L. Ekonomi -- Tarih Ekonomistler -- Biyografi
101405 Ahmet Haşim : Hayatı, sanatı, eserleri Edebiyat Şairler ve Yazarlar Biyografi - Ahmet Haşim
101629 Ünlülerin Turgut Özal'la hatıraları Osman Özsoy 1. Özal, Turgut_Biyografya
102419 Dünyayı kaplayan ağaç Akbaş, A. Vahap Türk edebiyatı -- Şiir
102739 Anadolu'yu aydınlatanlar I-II : (Tanzimat'a kadar) : (Tanzimat'tan bügüne) Önder, Mehmet, 1926- Türkler -- Ünlü kişiler -- Biyografi -- Türkiye Türkler -- Ünlü kişiler -- Biyografi -- Anadolu Selçuklu Devleti Türkler -- Ünlü kişiler -- Biyografi -- Osmanlı Devleti
103009 II. Abdülhamid'in islam birliği siyaseti Sırma, İhsan Süreyya
103451 Düşünce tarihi (Başlangıcından Bugüne) Hançerlioğlu, Orhan Düşünce tarihi
103744 Jön Türklerin Zindan Hatıraları 1848-1903:Bir Devrin Siyasi ve Fikri Tarihi Kandemir, Feridun
103916 İbn Haldun'a göre insan toplum iktisat İ. Erol Kozak Sosyoloji
104037 Atatürk ilkeleri ve kalkınma Mümtaz Turhan 1. Atatürk, M. Kemal_İlkeleri 2. Türkiye_Kalkınma 3. Atatürk, M. Kemal_İnkılapları
104207 Mustafa Kemal Atatürk'ten yazdıklarım Ayşe Afetinan 1. Türkiye_Tarihçe, 1918- 2. Atatürk dönemi, 1919-1938
104753 Çağ ve nesil
105536 Geçmiş zaman olur ki.... Ahmed Yüksel Özemre, 1935-2008 1. Otobiyografiler 2. Özemre, Ahmed Yüksel_Biyografya 3. Fizikçiler_Biyografya 4. Fizikçiler, Türk 5. Fizikçiler_Türkiye
105539 Üsküdar ah Üsküdar Ahmed Yüksel Özemre, 1935-2008 1. Üsküdar (İstanbul)_Sosyal şartlar
105625 Üsküdar'da bir attar dükkanı Ahmed Yüksel Özemre, 1935-2008 1. İstanbul (Türkiye) 2. Türk anıları
110513 Üsküdar'ın üç sırlı'sı Ahmed Yüksel Özemre, 1935-2008 1. Mutasavvıflar_Biyografya 2. Çulpan, Şevket Turgut_Biyografya 3. Hafiz Uncu Efendi_Biyografya 4. Eşref Ede Efendi_Biyografya
110703 Hasretini çektiğim Üsküdar Ahmed Yüksel Özemre, 1935-2008 1. İstanbul (Türkiye)_Tarihçe
111007 Cumhuriyet Çınarı Özer Ozankaya Tarih - Türkiye Tarihi - Atatürk Dönemi
111130 Sivas kongresi delegeleri ve heyet-i temsiliye üyeleri Hikmet Denizli 1. Sivas Kongresi, 4-11 Eylül 1919 2. Kurtuluş Savaşı, 1919-1922 3. Kurtuluş Savaşı_Kongreler
111355 Dede Efendi Yılmaz Öztuna Biyografi - Dede Efendi
111641 Türkler Nasıl Müslüman Oldu? Zekeriya Kitapçı Türkiye_Tarihçe 2. İslam dini_Tarihçe
111934 Türklere karşı Ermeni vahşeti : dün Türkiye bugün Azerbaycan Muhiddin Nalbantoğlu 1. Ermeni sorunu 2. Ermeni zulmü 3. Ermeniler_Türkiye
112201 Milli Mücadelede Din Adamları I Recep Çelik
112430 Milli Mücadelede Din Adamları II Çelik, Recep Ülema -- Türkiye -- Biyografya Ulema -- Türkiye -- Biyografi. -- Türkiye Din adamları -- Türkiye Din adamları -- Türkiye -- Siyasal etkinlik
112739 Türk Boyları Arasında İslam Hidayet Fırtınası Zekeriya Kitapçı
113240 Türkistan : milli tarih ve kültür davamızın temel meseleler Zekeriya Kitapçı 1. Türkistan_Tarihçe 2. Orta Asya_Tarihçe
113640 Doğu Türkistan ve Uygur Türkleri arasında İslamiyet : Tanrı Dağları'nın eteklerinde yükselen ilk tekbir ve ezan sesleri Zekeriya Kitapçı 1. Türkistan, Doğu_Tarihçe 2. Çin_Tarihçe 3. Uygurlar
114018 Fıkıh Kelam ve İslam Felsefesinin Gelişmesinde Türklerin Yeri Zekeriya Kitapçı
114302 Hadis ve Tefsir İlminin Gelişmesinde Müslüman Türklerin Yeri Zekeriya Kitapçı
115231 Kasr-ı arifan'dan İstanbul'a : mihverdeki mürşid-i kamiller 1. İslam tasavvufu_Biyografya 2. Mutasavvıflar
115456 Hızır Bey Çelebi : ilk İstanbul Kadısı ve belediye başkanı : (İstanbul efendisi) 1453-1458 Ziyaoğlu, Rakım Hızır Bey, 1407-1458 Belediye başkanları -- Türkiye -- İstanbul -- Biyografi
115707 Orhun abideleri
115848 Tahsin Banguoğlu'ndan hatıralar eğitim ve kültür trajedimiz : kendimiz olmaktan nasıl çıktık Olcay Yazıcı 1. Türkiye_Eğitim ve öğretim 2. Türkiye_Uygarlık ve kültür
120059 İslam tasavvufunda Hacegan Şuşud, Hasan Lütfi Biyografi, anı Dini liderler ve düşünürler Diğer dinlere inananlar İslama inananlar Tasavvuf
120226 Hangi sol: (anılar ve acılar). İlhan, Attila. Sosyalizm_Türkiye_Tarih. Kominizm_Tarih. Türkiye_Siyaset ve Yönetim
120408 Büyük Türkiye Rüyası Kaplan, Mehmet, 1915- Top. Değişim - Türkiye
120701 İstanbul Çeşmeleri : Kabataş Hekimoğlu Ali Paşa Meydan Çeşmesi H. Örcün Barışta Mimarlık - Peyzaj Mimarlığı - Çeşmeler - İstanbul
120809 Bolu Yıldırım Bayezid Külliyesi hamamlar ve İmaret Camii Yüksel, İ. Aydın Mimarlık - Osmanlı Mimarisi Dini yapılar Cami- Külliye - Hamam
120926 İslamiyet ve pozitivizm Auguste Comte 1. Pozitivizm 2. Felsefe, Fransız
121243 Tire türbeleri Önkal, Hakkı Türbeler, Mimari -- Tire (Türkiye)
121403 Kapitalizm, Marksizm ve İslâm Jacques Austruy İslâm Dini - Kapitalizm - Marksizm - Siy. İdeoloji
125137 Japon mucizesi ve Türkiye Mehmet Turgut
91341 Renan müdafaanamesi Namık Kemal Felsefe, İslam
91700 Ferah Cerbe Savaşı Zekeriyazad Tarih - Osmanlı Tarihi - Kanuni Dönemi - Cerbe Savaşı
92002 Ergenekon Karaosmanoğlu, Yakup Kadri Türk edebiyatı roman
92159 Hermann Hesse'nin mektupları : seçmeler Hesse, Hermann, 1877-1962 Hesse, Hermann, 1877-1962 Alman edebiyatı -- Mektup
92413 İslam davası : İslam dünyasına bakış Bin Nebi, Malik İslam dini -- Uygarlık ve kültür
111241 Recâî Mehmed Efendi Sıbyan Mektebi : sebili ve çeşmesi Uğuş, Mikail Recâî Mehmed Efendi Sıbyan Mektebi -- Mimari Vefa, Fatih (İstanbul, Türkiye) -- Mimari
112645 Hakiki vechesiyle mevlana ve mesnevi Büyükkörükçü, Tahir Divan şiiri - Mevlana - Mesnevi
112856 Ebediyetin huzurunda Ahmet Hamdi Tanpınar Ümit Meriç Yazan, Selma Ümit Karışman 1. Tanpınar, Ahmet Hamdi_Biyografya 2. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı 3. Edebiyatçılar, Türk 4. Şairler, Türk 5. Yazarlar, Türk
113114 Almanya'da Türk izleri : 600 yıllık bir gizemin hazim öyküsü... Türkler -- Almanya -- Tarih -- İlişkiler -- Belgesel Almanya -- Türkler -- Etkisi -- Belgesel Almanya -- Kültürel etki -- Türkler -- Belgesel
113929 Ateş çemberinde Azerbaycan Okan Yeşilot 1. Azerbaycan_Tarihçe
114211 Değerlerimiz ve Türkiye M. Oktay Alnıak 1. Türkiye_Siyaset ve yönetim 2. Sosyal siyaset_Türkiye
114410 Hatıralarda Cengiz Dağcı : (yazarın kendi kaleminden) Cengiz Dağcı, 1919-2011 1. Otobiyografya
114606 Turgut nereden koşuyor Çölaşan, Emin Türkiye_Tarihçe, 1980-1991
114704 Büyük Mareşal Fevzi Çakmak'ın askeri dehası siyasi hayatı Generaller -- Türkiye -- Biyografi
114756 Türk Milli Mücadelesinde Amerika
114853 Çerkez Ethem Dosyası II Kutay, Cemal, 1909-2006 Tarih - Türk Tarihi - Cumhuriyet Dönemi - İsyanlar - Çerkez Ethem
115047 Bir başka İstanbul Okay, M. Orhan Türk edebiyatı Türkçe_Hatırat İstanbul_Edebiyat
115335 Ankara camileri Konyalı, İbrahim Hakkı, 895 ya da 6-984 Cami mimarisi -- Ankara (Türkiye)
132338 Şehit Enver Paşa. Nevzat Kösoğlu 1. Enver Paşa_Biyografya 2. Devlet adamları_Osmanlı Devleti
133031 İyi ve doğru yazı yazma usulleri : tashih ve müracaat el kitabı Fevziye Abdullah Tansel 1. Yazış bilgisi 2. Edebiyat
133649 İyi ve doğru yazma uslleri : edebiyat-kompozisyon ilmi araştırma ve metodlar Fevziye Abdullah Tansel 1. Yazış bilgisi 2. Edebiyat
134152 Ruh sağlığı. Refia Uğurel-Şemin 1. Akıl ve ruh sağlığı 2. Psikoloji 3. Kişilik
134515 Türk kültürü araştırmaları. Mehmet Eröz 1. Türkiye_Uygarlık ve kültür 2. Türkiye_Sosyal yaşam ve gelenekler 3. Türkler_Folklor
134804 Türk cihan hakimiyeti mefkuresi tarihi : Türk dünya nizamının milli İslami ve insani esasları. Osman Turan 1. Türkiye_Tarihçe
134950 Türkiye müzeleri Mehmet Önder 1. Müzeler_Türkiye
135133 Cumhuriyet öncesi Şanlıurfa'da kültür ve eğitim Mahmut Karakaş 1. Türk tarihi
135357 Popülist politikaya, tıkanmış ekonomiye, yozlaşmış sisteme sil baştan Recep Yazıcıoğlu 1. Türkiye_Siyaset ve yönetim
135519 Seçme latifeler, nükteler der. Zaparta Seçme latifeler, nükteler. / der. Zaparta. -- İstanbul : Akba Kitabevi, 1943. 160 s. 1. Türk nükte ve gülmecesi
135703 Türkiye nereye gidiyor Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı İstişare Toplantısı 1. Türkiye_Eğitim ve öğretim 2. Türkiye_Ekonomi politikası 3. Türkiye_Siyaset ve yönetim
135916 Şiirle selam: antoloj haz. Şükrü Elçin 1. Türk edebiyatı
140137 Türkiye gerçekleri ve terörizm 1. Türkiye_Terörizm 2. Yıkıcı faaliyetler 3. Şiddet
140617 Türklerde devlet anlayışı : (imparatorluk devri: 1299-1789) smet Parmaksızoğlu 1. Osmanlı Devleti, 1299-1918 2. Osmanlı Devleti_Devlet teşkilatı
140818 12 Mart : (İnönü-Ecevit) ve 1960 Tahkikat Encümeni raporum Nusret Kirişçioğlu 1. 12 Mart Muhtırası, 1971 2. Türkiye_Tarihçe, 1970-1980
141043 Kayseri cezaevinde bir yıldönümü Nusret Kirişçioğlu 1. Türkiye_Tarihçe, 1960-1970 2. Demokrat Parti dönemi, 1950-1960
141320 Kur'ân ve modern ilim Abdülfettah Tabbara 1. Din ve bilim 2. İslâm ve bilim
141612 İslamın hukuk ilmine yardımları Muhammed Hamidullah (makaleler külliyatı) 1. İslâm hukuku
141851 Yassıada kumandanına cevap Nusret Kirişcioğlu 1. Türkiye_Tarihçe, 1960-1970 2. 27 Mayıs ihtilali
142115 İstanbul ve Anadolu'ya seyahat günlüğü Hans Dernschwam 1. Seyahatname 2. Gezi ve yolculuklar
142323 Nedim divanından seçmeler. Ahmed Nedim 1. Türk şiiri 2. Divan şiiri
142630 Türk musikisi kimindir H. Sadeddin Arel 1. Müzik, Türk_Tarihçe 2. Müzik_Analiz ve değerlendirme 3. Müzik_Tarih ve eleştiri
142808 Partilerimiz ve liderleri : 1973-1975 Nusret Kirişcioğlu 1. Siyasal ilimler
143009 İslam nizamı Takiyyüddin Nebhani 1. Akaid ve kelam
143410 Avrupalı gözüyle İslam Lord Hadly, Muhammed Esed 1. İslâm dini_El kitapları 2. İslâm dini_Çeşitli yazılar
143614 Türk mutasavvıf ve şairi Muhammed Nazmi : hayatı, şahsiyeti ve eserleri. Osman Türer 1. Muhammed Nazmi_Biyografya 2. İslâm tasavvufu 3. İslâm i edebiyat 4. Vahdet
143901 Allah ve modern ilim Abdürrezzak Nevfel 1. İslâm ve bilim 2. Kur'ân ilimleri
144144 Türkiye'de ruhçu ve maddeci görüşün mücadelesi Süleyman Hayri Bolay 1. Felsefe, Türk
144338 Türklerde devlet anlayışı : (13. yüzyıl sonlarına kadar). İsmet Parmaksızoğlu 1. Osmanlı Devleti, 1299-1918 2. Osmanlı Devleti_Devlet teşkilatı
144507 Komünizm karşısında yeni nizam Nurettin Topçu 1. Siyasal ilimler
144733 Şair tabibler Veli Behçet Kurdoğlu 1. Bilim adamları_Biyografya 2. Şairler, Türk 3. Doktorlar_Biyografya
144928 İnsanın dört zindanı Ali Şeriati 1. Kur'ân ilimleri 2. İslâm i davet
135858 Marksizm ve diğer batı düşünceleri Ali Şeriati 1. Marksizm 2. Batı felsefesi
140237 Şüpheler ve çıkış yollar M. Abdülfettah Şahin 1. İslâm dini_Çeşitli yazılar 2. İslâm dini_El kitapları
141540 Hz. Mevlana ve islâm tasavvufu : (rumi ve sufizm) Vitray-Meyerovitch, Eva de İslam dini _ Tasavvuf Mevlana Celaleddin Rumi, 1207-1273 Mevlevilik
115239 Safahat tıpkıbasım-çrviriyazı-sözlük Mehmet Akif Ersoy
115630 Mevlânâ bibliyografyası Mevlâna Celâleddin Rumî, 1207-1273._Bibliyografyalar
115832 Türk devletlerinde meclis (parlamento) demokratik düşünce ve Atatürk Mehmet Saray 1. Demokrasi 2. Türkiye_Siyaset ve yönetim
120044 Sosyoloji Dönmezer, Sulhi, 1918-
120320 Kore savaşında Türkler 1950-1951 Celal Dora 1. Kore Savaşı, 1950-1953 2. Demokrat Parti dönemi, 1950-1960
120720 Metaryalizme Eğilim Nedenleri Ayetullah Murtaza Mutahhari Felsefe - İslâm Felsefesi
120826 Beynelmilel yahudi Ford, Hanry Yahudiler
120927 Halil Menteşe'nin Anıları Tarih - Osmanlı Tarihi - Meşrutiyet Devri
121003 Rabıta-i şerife Arvasi, Esseyyid Abdülhakim İslam tasavvufu Nakşibendilik Rabıta
121211 Zanaattan Şan'ata başpare Bilgin, Salih Üflemeli çalgılar _ Ney _ Başpare Tasavvuf _ Üflemeli çalgılar
121342 Konya Karatay Medresesi yazı incileri Eminoğlu Mehmet Tezhip sanatı _ Güzelyazı _ Türkiye Konya Karatay Medresesi _ Güzelyazı _ Konya (Türkiye)
121502 Mevleviname : çeviri metinler ve resimlerle batılı seyahatnamelerinde mevlevilik : Necip Fazıl Duru'nun Mevlana ve mevlevilik bilgisi başlıklı bölümüyle Duru, Rıza İslam dini _ Tasavvuf _ Tarih Mevlana Celaleddin Rumi, 1207-1273 Mevlevilik Mevlevihaneler
121612 Mevlânâ Müzesi kataloğu : [Aşıklar Kâbesi] : [Ka'betü'l-Uşşâk] İslam dini _ Tassavvuf _ Müzeler _ Türkiye Mevlânâ Müzesi _ Konya (Türkiye) Mevlana Celaleddin Rumi, 1207-1273 _ Müzeler _ Konya 8Türkişye)
122000 Şair Tabibler Biyografi Şairler, Türkiye
122229 Türkiye'nin Avrupa Topluluğu'na Tam Üyeliği Karşısında Milli Kültürümüzün Meselesi Aydemir, Murtaza Avrupa Birliği Kültür
122353 Komünizm karşısında yeni nizam Topçu, Nurettin Ahlak (Etik)
122454 Türklerde devlet anlayışı: 13. yüzyıl sonlarına kadar Bahattin Ögel
122626 Sivas olayları davası : toplu savunma Türkiye -- Tarih -- Toplumsal olaylar -- Sivas olayları
123539 İslam sosyolojisi üzerine Şeriati, Ali Top. Bil. - Kültür - Din Sosyolojisi - İslâm Dini
123844 Kur'an'da edebi tasvir Seyyid Kutub, 1906-1966 İslâm Dini - Kur'an - Belagat ve Dil
123937 Kadın ilmihali: Müslüman kadınların hususi hallerine dair dini bilgiler Öğüt, M. Cemal İslam dini Kadın ilmihali
124125 Büyük uyanış ve Demokrasinin üstünlüğü John Strachey 1. Emperyalizm 2. Siyaset bilimi
124148 Türklerde devlet anlayışı : (İmparatorluk Devri 1299-1789) Türkler - Osmanlı İmparatorluğu - Tarihçe - Türkler - Yönetim anlayışı - Osmanlı imparatorluğu
124811 Yurt dışı müzelerinde Türk eserleri Önder, Mehmet, 1926- Sanat, Türk Sanat_Sergiler Türk eserleri
124921 Japon gücünün sırrı : devletsiz bir milletin insanları ve politikası Karel Van Wolferen Japonya_Tarihçe
125331 Osmanlı tarihi 1299-1922 Maksudoğlu, Mehmet Osmanlı İmparatorluğu --1299-1922 -- Tarih
125514 Kültür Ocağında bir mütefekkir:Erol Güngür Milliyetçilik Türk milliyetçiliği Güngör, Erol_Biyografya
125713 İslam savaşçısına notlar Yetik, Zübeyir İslam dini 20. yüzyıl
125844 Örgüt sosyolojisi Ayşe Öncü Toplum kurumları SOSYAL İLİMLER
135142 Niçin Allah'a İnanıyoruz John Clover Monsma İslâm Dini - Akaid - Allah'a İman
135239 İnsanlığın alınyazgısı şeriat kavgası Osman zeki Soyyiğit
135330 Kültürümüzün kimliği İhsan Işık Kültür - Türk Kültürü
135434 Bingöl Tarihi Yılmaz Akbulut Tarih - Türkiye - Bingöl
135531 II.Ulusal I. Alâeddin Keykubat ve dönemi sempozyumu bildirileri : 06-07 Kasım 2008 Konya Keykubad I, Anadolu Selçuklu hükümdari, 1192-1237 Selçuklular -- Türkiye -- Tarih -- Kongreler
135623 Türklerin Tarihi: Büyük okyanus'tan Akdeniz'e iki bin yıl Roux, Jean Paul Türkler_Tarih Türkiye_Türkler
135827 Irak Türkmen Boyları Oymakları ve Yerleşim Bölgeleri Saatçi, Suphi Türkmenler -- Irak Irak -- Etnik ilişkiler
140107 Mevlana bibliyografyası 1 : basmalar (kitap-makale) Önder, Mehmet Mevlana bibliyografya - Kaynaklar
140324 İslam geleneğinden günümüze şehir ve yerel yönetimler : I Şehir planlaması_yerel yönetimler
140343 İslam geleneğinden günümüze şehir ve yerel yönetimler : II Şehir planlaması_yerel yönetimler
140445 41 orijinal belge ışığında eski İstanbul'da sosyal hayat ve çevre : Under the light of 41 original documents : social life and environment in erstwhile Istanbul Albayrak, Sadık Toplumsal değişim -- İstanbul Sosyal hayat -- İstanbul
140552 Fatıma fatımadır Şeriati, Ali Biyografi İslâm toplumunda kadın
140655 İslâm'da devlet adamı ve âlim Abdul'aziz el-Bedri Siyasî ahlak -- Devlet adamları -- İslâm Alim kişiler -- Ahlak -- İslâm
140812 Yoldaki işaretler : davetin ilkeleri Seyyid Kutub, 1906-1966 Din İslam Dini İslam ahlâk ve adâbı Öğütler, sohbetler, Mektup ve vasiyetler
141142 Türk bilmeceler hazinesi Amil Çelebioğlu, Yusuf Ziya Öksüz Halkbilim Bilmeceler
141306 Peyami Safa Nazım Hikmet kavgası Göze, Ergun Türk Anıları Ran, Nazım Hikmet Safa, Peyami
141504 Tarih-i Ebu'l-Feth Tursun Bey
141716 Melamilik ve Bektaşilik Cavit Sunar 1. İslâm tasavvufu
141916 İlim ve sanat bakımından Fatih devri notları Süheyl Ünver Mehmet II devri Fatih, 1444-1481 Osmanlı Devleti -- Genişleme devri, 1444-1566 Fatih Devri
142512 Namık Kemal 1. Namık Kemal_Biyografya 2. Yazarlar, Türk
142800 Kutsal gönüllü veli Kuşadalı İbrahim Halveti : (hayatı,tasavvufi düşünceleri, mektupları) Öztürk, Yaşar Nuri, 1945
142858 Dini Felsefi Sohbetler Kam, Ömer Ferit İslâm Dini - Akaid ve Kelam Felsefe
143001 İslâm düşüncesinin yapısı : selem, kelâm, tasavvuf, felsefe Uludağ, Süleyman Felsefe - İslâm Felsefesi
143047 Hicri 1400. yıla yaklaşırken kölelikten efendiliğe Samiha Ayverdi
143204 Ecevit'in günah galerisi Tekin, Uğur Politikacılar -- Türkiye
143403 Müsbet İlim Yönünden İnsan,Kainat ve Ötesi A.Cressy Morison
143503 İnsan ve İnsan Ötesi S. Ahmed Arvasi Akaid ve kelam
143553 Batı Trakya Türkleri'nin yaşam savaşı Cebecioğlu, S. Azınlıklar -- Batı Trakya (Balkanlar) Türkler -- Batı Trakya (Balkanlar)
143658 Biz ve İkbal Şeriati, Ali İkbal, Muhammed, 1873-1938 -- Biyografya Felsefeciler, İslam
143759 Doğu ve güneydoğu anadolu uygarlığına giriş Mehlika Aktok, Kaşgarlı. Türk Tarihi : Cumhuriyet
143901 İradenin davası Topçu, Nurettin Felsefe - İradecilik Felsefe
144043 Batı materyalizmi karşısında islâm Meryem Cemile İslam Düşüncesi İslam_İlişkiler_Hıristiyanlık
144219 İslâm İnkılâbına Bakışlar : Bir Dosta Mektuplar Nahid Rıfkı Dinçer İslâm Dini - Mektuplar
144310 Goethe der ki Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832 Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832 Alman edebiyatı -- Çeşitli yazılar
144449 Büyük gözaltı Altan, Çetin Türk edebiyatı -- Roman
144555 İstanbul Kütüphaneleri Arap harfli süreli yayınlar toplu kataloğu : 1828-1928 = 1828-1928 union catalogue of the periodicals in Arabic script in the libraries of Istanbul Hasan Duman Kütüphane katalogları Süreli yayınlar
145324 Medeniyetlerin çatıştığı nokta Ortadoğu Ömer Turan 1. Ortadoğu_Tarihçe 2. Filistin_Tarihçe 3. İsrail_Tarihçe 4. Yahudi_Arap ilişkileri 5. Ortadoğu_Stratejik durumu
145658 Cumhuriyet Türkiyesi'nde bir mesele olarak İslam Kara, İsmail Din_Devlet politikası Türkiye_Din
150001 Atatürk kitaplığı fatma aliye hanım evrakı kataloğu
150143 Atatürk kitaplığına yeni bağışlanan yazma kitapların alfabetik kataloğu II
150245 Atatürk kitaplığı muallim cevdet Yazmaları alfabetik kataloğu
150403 Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Yazmaları Alfabetik Kataloğu I
150500 Atatürk kitaplığı Osman Ergin Yazmaları Alfabetik Kataloğu II
150554 Atatürk kitaplığı belediye yazmaları, cevdet paşa yazmaları ve Kur'an-ı kerimler alfabetik kataloğu
150707 Reşat Nuri Güntekin hayatı ve eserlerinin tam listesi Türkân Poyraz, Muazzez Alpbek Biyografi - Reşat Nuri Güntekin
150801 Mimar Sinan Cansever, Turgut Mimar Sinan, 1490 ya da 2-1588 -- Biyografi Mimarlık -- Osmanlı Devleti
150902 Sessiz yaşadım: matbuatta Mehmet Akif 1936- 1940 Ersoy, Mehmet Akif, 1873-1936 -- Eleştiri ve yorum Yazarlar, Türk -- Eleştiri ve yorum
151225 Kitabı Bahriye Piri Reis 1. Denizcilik 2. Deniz seyahatleri 3. Gezi ve yolculuklar
151846 1. Eyüpsultan sempozyumu tebliğler [Eyüpsultan Sempozyumu (1 : 1997 : İstanbul)] İstanbul_Kültür ve sanat 2. Eyüp 3. Camiler_İstanbul 4. İstanbul_Tarihi eserler
151910 II. Eyüpsultan sempozyumu tebliğler 8-10 mayıs 1998 tarihi kültürü ve sanatıyla [Eyüpsultan sempozyumu II:1998:İstanbul]
152032 Eyüpsultan sempozyumu III tebliğler : 28-30 Mayıs 1999 tarihi, kültürü ve sanatıyla [Eyüpsultan Sempozyumu (III : 1999 : İstanbul)] 1. İstanbul_Tarihi eserler 2. İstanbul_Kültür ve sanat 3. Camiler_İstanbul 4. Eyüp
0 VII. Eyüpsultan sempozyumu tebliğler 9-11 mayıs 2003 tarihi kültürü ve sanatıyla
152423 IV. Eyüpsultan sempozyumu tebliğler 5-7 mayıs 2000 tarihi kültürü ve sanatıyla
152548 VIII. Eyüpsultan sempozyumu tebliğler 7-9 mayıs 2004 tarihi kültürü ve sanatıyla
152845 Eyyüb Sultan ve mukaddes emanetler Akakuş, Recep Eyyüb Sultan Türbesi -- Mimari Türbeler -- Eyüp (İstanbul) Kutsal yerler -- Eyüp (İstanbul) -- Mimari Hz. halid bin Zeyd Ebu Eyyup El-Ensarî -- Biyografi
153015 Eyüp tarihi Mehmet Nermi, Haskan Eyüp (İstanbul)_Tarihçe Mimari, Eyüp (İstanbul)
153036 Eyüp tarihi Mehmet Nermi, Haskan Eyüp (İstanbul)_Tarihçe Mimari, Eyüp (İstanbul)
153155 el-Metâlib ul-âliye fî Mesânîd is-Semâniye : 8 hadis Müsned'i İbn Hacer el-'Askalânî Şihâbeddîn Ahmed b. 'Alî, 1372-1449 Hadisler, Müsned_Kaynaklar Hadisler
153233 el-Metâlib ul-âliye fî Mesânîd is-Semâniye : 8 hadis Müsned'i İbn Hacer el-'Askalânî Şihâbeddîn Ahmed b. 'Alî, 1372-1449 Hadisler, Müsned_Kaynaklar Hadisler
153255 el-Metâlib ul-âliye fî Mesânîd is-Semâniye : 8 hadis Müsned'i İbn Hacer el-'Askalânî Şihâbeddîn Ahmed b. 'Alî, 1372-1449 Hadisler, Müsned_Kaynaklar Hadisler
153320 el-Metâlib ul-âliye fî Mesânîd is-Semâniye : 8 hadis Müsned'i İbn Hacer el-'Askalânî Şihâbeddîn Ahmed b. 'Alî, 1372-1449 Hadisler, Müsned_Kaynaklar Hadisler
153450 el-Metâlib ul-âliye fî Mesânîd is-Semâniye : 8 hadis Müsned'i İbn Hacer el-'Askalânî Şihâbeddîn Ahmed b. 'Alî, 1372-1449 Hadisler, Müsned_Kaynaklar Hadisler
153649 Eyyüb Sutan: Hz. Halid Ebu Eyyüb el-Ensari Öğüt, Hacı Cemal Eyyüb Sutan_Biyografya
153954 Eyüplü musikişinaslar Haskan, Mehmet Nermi Müzisyenler_Türkiye Müzisyenler_Biyografya
154054 Eyüplü meşhurlar 1 Haskan, Mehmet Nermi Biyografi Meşhurlar
154116 Eyüplü meşhurlar 2 Haskan, Mehmet Nermi Biyografi Meşhurlar
154214 Eyüp'lü hattatlar Haskan, Mehmet Nermi Hattatlık Hattatlar
154332 EyüpSultan sempozyumu I-X : seçki : tebliğler, seçme metinler 1. İstanbul_Tarihi eserler 2. İstanbul_Kültür ve sanat 3. Camiler_İstanbul 4. Eyüp (İstanbul)
154931 İslam Fıkhı Ansiklopedisi 1 Zuhayli, Vehbe Din İslam Dini Fıkıh ve fıkıh ilmi İslam hukuku
154950 İslam Fıkhı Ansiklopedisi 2 Zuhayli, Vehbe Din İslam Dini Fıkıh ve fıkıh ilmi İslam hukuku
155013 İslam Fıkhı Ansiklopedisi 3 Zuhayli, Vehbe Din İslam Dini Fıkıh ve fıkıh ilmi İslam hukuku
155033 İslam Fıkhı Ansiklopedisi 4 Zuhayli, Vehbe Din İslam Dini Fıkıh ve fıkıh ilmi İslam hukuku
155054 İslam Fıkhı Ansiklopedisi 5 Zuhayli, Vehbe Din İslam Dini Fıkıh ve fıkıh ilmi İslam hukuku
155121 İslam Fıkhı Ansiklopedisi 6 Zuhayli, Vehbe Din İslam Dini Fıkıh ve fıkıh ilmi İslam hukuku
155142 İslam Fıkhı Ansiklopedisi 7 Zuhayli, Vehbe Din İslam Dini Fıkıh ve fıkıh ilmi İslam hukuku
155201 İslam Fıkhı Ansiklopedisi 8 Zuhayli, Vehbe Din İslam Dini Fıkıh ve fıkıh ilmi İslam hukuku
155223 İslam Fıkhı Ansiklopedisi 9 Zuhayli, Vehbe Din İslam Dini Fıkıh ve fıkıh ilmi İslam hukuku
155247 İslam Fıkhı Ansiklopedisi 10 Zuhayli, Vehbe Din İslam Dini Fıkıh ve fıkıh ilmi İslam hukuku
155355 Kütüb-i sitte: muhtasarı tercüme ve şerhi
155425 Kütüb-i sitte: muhtasarı tercüme ve şerhi
155453 Kütüb-i sitte: muhtasarı tercüme ve şerhi
155515 Kütüb-i sitte: muhtasarı tercüme ve şerhi
155536 Kütüb-i sitte: muhtasarı tercüme ve şerhi
155554 Kütüb-i sitte: muhtasarı tercüme ve şerhi
155614 Kütüb-i sitte: muhtasarı tercüme ve şerhi
155657 Kütüb-i sitte: muhtasarı tercüme ve şerhi
155716 Kütüb-i sitte: muhtasarı tercüme ve şerhi
155741 Kütüb-i sitte: muhtasarı tercüme ve şerhi
155806 Kütüb-i sitte: muhtasarı tercüme ve şerhi
155830 Kütüb-i sitte: muhtasarı tercüme ve şerhi
155853 Kütüb-i sitte: muhtasarı tercüme ve şerhi
155912 Kütüb-i sitte: muhtasarı tercüme ve şerhi
155933 Kütüb-i sitte: muhtasarı tercüme ve şerhi
160010 Kütüb-i sitte: muhtasarı tercüme ve şerhi
160035 Kütüb-i sitte: Muhtasarı tercüme ve şerhi
160057 Kütüb-i sitte: muhtasarı tercüme ve şerhi
160724 Ebussuud tefsiri = İrşad-ı aklı selim ila mezay-ı kitabi'l-kerim (Kur'an-ı Kerim'in meziyetlerinin aklıselime açıklanması) 1 Şeyhülislam Ebussuud Efendi, 982/1574 Ayetler ve sureler (Tefsir)
160741 Ebussuud tefsiri = İrşad-ı aklı selim ila mezay-ı kitabi'l-kerim (Kur'an-ı Kerim'in meziyetlerinin aklıselime açıklanması) 2 Şeyhülislam Ebussuud Efendi, 982/1574 Ayetler ve sureler (Tefsir)
160806 Ebussuud tefsiri = İrşad-ı aklı selim ila mezay-ı kitabi'l-kerim (Kur'an-ı Kerim'in meziyetlerinin aklıselime açıklanması) 3 Şeyhülislam Ebussuud Efendi, 982/1574 Ayetler ve sureler (Tefsir)
160826 Ebussuud tefsiri = İrşad-ı aklı selim ila mezay-ı kitabi'l-kerim (Kur'an-ı Kerim'in meziyetlerinin aklıselime açıklanması) 4 Şeyhülislam Ebussuud Efendi, 982/1574 Ayetler ve sureler (Tefsir)
160842 Ebussuud tefsiri = İrşad-ı aklı selim ila mezay-ı kitabi'l-kerim (Kur'an-ı Kerim'in meziyetlerinin aklıselime açıklanması) 5 Şeyhülislam Ebussuud Efendi, 982/1574 Ayetler ve sureler (Tefsir)
160909 Ebussuud tefsiri = İrşad-ı aklı selim ila mezay-ı kitabi'l-kerim (Kur'an-ı Kerim'in meziyetlerinin aklıselime açıklanması) 6 Şeyhülislam Ebussuud Efendi, 982/1574 Ayetler ve sureler (Tefsir)
160933 Ebussuud tefsiri = İrşad-ı aklı selim ila mezay-ı kitabi'l-kerim (Kur'an-ı Kerim'in meziyetlerinin aklıselime açıklanması) 7 Şeyhülislam Ebussuud Efendi, 982/1574 Ayetler ve sureler (Tefsir)
160952 Ebussuud tefsiri = İrşad-ı aklı selim ila mezay-ı kitabi'l-kerim (Kur'an-ı Kerim'in meziyetlerinin aklıselime açıklanması) 8 Şeyhülislam Ebussuud Efendi, 982/1574 Ayetler ve sureler (Tefsir)
161014 Ebussuud tefsiri = İrşad-ı aklı selim ila mezay-ı kitabi'l-kerim (Kur'an-ı Kerim'in meziyetlerinin aklıselime açıklanması) 9 Şeyhülislam Ebussuud Efendi, 982/1574 Ayetler ve sureler (Tefsir)
161034 Ebussuud tefsiri = İrşad-ı aklı selim ila mezay-ı kitabi'l-kerim (Kur'an-ı Kerim'in meziyetlerinin aklıselime açıklanması) 10 Şeyhülislam Ebussuud Efendi, 982/1574 Ayetler ve sureler (Tefsir)
161056 Ebussuud tefsiri = İrşad-ı aklı selim ila mezay-ı kitabi'l-kerim (Kur'an-ı Kerim'in meziyetlerinin aklıselime açıklanması) 11 Şeyhülislam Ebussuud Efendi, 982/1574 Ayetler ve sureler (Tefsir)
161116 Ebussuud tefsiri = İrşad-ı aklı selim ila mezay-ı kitabi'l-kerim (Kur'an-ı Kerim'in meziyetlerinin aklıselime açıklanması) 12 Şeyhülislam Ebussuud Efendi, 982/1574 Ayetler ve sureler (Tefsir)
161614 Hayatü's-sahabe : Peygamber ve ashabın yaşadığı islamiyet Kandehlevi, Muhammed Yusuf Muhammed, Hz._Biyografya Müslümanlar
161632 Hayatü's-sahabe : Peygamber ve ashabın yaşadığı islamiyet Kandehlevi, Muhammed Yusuf Muhammed, Hz._Biyografya Müslümanlar
161656 Hayatü's-sahabe : Peygamber ve ashabın yaşadığı islamiyet Kandehlevi, Muhammed Yusuf Muhammed, Hz._Biyografya Müslümanlar
161701 Hayatü's-sahabe : Peygamber ve ashabın yaşadığı islamiyet Kandehlevi, Muhammed Yusuf Muhammed, Hz._Biyografya Müslümanlar
161917 Dünü ve bugünü ile Haliç sempozyumu : 22-23 Mayıs 2003, Cibali İstanbul Haliç (İstanbul, Türkiye) -- Kongreler
130421 Ukrayna toprağında Turan'dan Kırım'a Erdoğan Aslıyüce 1. Kırım_Tarihçe
130724 Hoca Ahmed Yesevi'nin yeni bulunan hikmetleri Ahmed Yesevi 1. Türk şiiri
131111 Taşkent'e doğru : Rusya notları Mehmet Turgut 1. Coğrafya
132159 Ateşi kıvılcımken söndürmeli Lev Nikolayeviç Tolstoy 1. Rus romanı
132512 Kızıl elma Ziya Gökalp 1. Türk şiiri 2. Milliyetçilik_Türk
132846 Belçika'da Türk ailesi ve din eğitimi Mustafa Tavukçuoğlu< 1. Din eğitimi 2. İslâm dini_Eğitim ve öğretim
134442 Avrupada'da Türk ailesi ve din eğitimi: Avusturya örneği Mustafa Tavukçuoğlu 1. Din eğitimi 2. İslâm dini_Eğitim ve öğretim
134928 Dost kazanmak ve insanlar üzerinde tesir yapmak Dale Carnegie 1. Psikoloji 2. Genetik psikoloji
135229 ITRİ Mehmet Taşdiken 1. Türk tiyatrosu
135434 Devletler oyunu : bir CIA ajanının anıları. Miles Copeland 1. Ortadoğu_Tarihçe
135701 Edebiyat dostları Mehmet Seyda Çeliker 1. Edebiyatçılar, Türk
135855 Tunuslu Hayreddin Paşa Atilla Çetin 1. Hayreddin Paşa, Tunuslu_Biyografya 2. Abdülhamit II devri, 1876-1909 3. Tunus_Tarihçe 4. Tanzimat Devri, 1839-1876
140106 Osmanlı'dan günümüze azınlık ve yabancı okullar M. Hidayet Vahapoğlu 1. Özel okullar 2. Misyonlar ve misyonculuk 3. Yabancı okullar
140348 Yürüyenler ve sürünenler Sadık Albayrak 1. İslâm dini_Biyografya
140609 Milli mücadele'de Develi ve Ermeniler Cenani Gürbüz 1. Ermeni sorunu 2. Kurtuluş Savaşı, 1919-1922 3. Develi (Kayseri)
140829 İngiliz ajanı binbaşı E. W. C. Noel'in Kürdistan misyonu : 1919. Mim Kemal Öke 1. Atatürk dönemi, 1919-1938 2. Kurtuluş Savaşı, 1919-1922
141105 Kenan Evren'in yazılmamış anıları Baskın Oran 1. 12 Eylül Harekatı ve rejimi 2. Türkiye_Siyaset ve yönetim 3. Türkiye_Tarihçe, 1980-1991
141344 İslam medeniyetinde bilgi ve bilim Alparslan Açıkgenç 1. İslâm ve bilim
142816 İslam tasavvufunda Hacegan Hanedanı. Hasan Lütfi Şuşud 1. İslam tasavvufu_Biyografya
143550 Buhranlarımız Said Halim Paşa 1. Sosyal araştırmalar_Türkiye 2. Sosyal değişme 3. Sosyal siyaset 4. Sosyal sorunlar 5. Türkiye_Sosyal şartlar
143903 Uzun vuran gölge Gültekin Samanoğlu 1. Türk şiiri
144112 Azerbaycan Kerim Oder 1. Azerbaycan_Tarihçe
144411 Karma ekonomi 1. Ekonomi
144555 Bütün cepheleriyle Neyzen Tevfik Hilmi Yücebaş 1. Neyzen Tevfik_Biyografya 2. Şairler, Türk
145656 Türkiye'de din özgürlüğü Mehmet Emin Gerger 1. Din hürriyeti
145906 İslam aleminde misyonerlik faaliyetleri trc. Yusuf Velişah Uralgiray 1. Misyonerler (Hıristiyanlık) 2. Misyonerlik
150131 İştip ve Köprülü hatıraları Burhaneddin Zaim 1. Makedonya_Tarihçe 2. Türkler_Yugoslavya 3. İştip 4. Köprülü
150844 İslam ve laiklik [Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Abant Toplantıları (I)] ed. Mehmet Gündem 1. Din_Devlet politikası 2. Laiklik
151040 Aile şirketlerinde yönetim ve kurumsallaşma Nihat Alayoğlu 1. Anonim şirketler_Yönetim 2. İşyeri yönetimi 3. Endüstri yönetimi
151405 Doğu'da matbu yayınların tarihi : 1802-1917 Arap alfabeli Türkmen kitapları kataloğu Almaz Yazberdiyev 1. Katalog_Arap Harfli Türkmen kitapları 2. Yayıncılık_Türkmenistan 3. Türkmenistan_Bibliyografya
152533 Çağdaş Türk - Rus ilişkileri : sorunlar ve işbirliği alanları (1992-2005) Oleg A. Kolobov, Aleksandr A. Kornilov, Fatih Özbay 1. Türkiye_Uluslararası ilişkiler_Rusya
152753 Modern Türklükte kültür hareketi Ahmed Muhiddin 1. Türkiye_Tarihçe 2. Türkiye_Uygarlık ve kültür
153115 Selçuklular Sergey Grigoreviç Agacanov 1. Anadolu Selçukluları 2. Büyük Selçuklu İmparatorluğu
153325 Yıldızlar yeniden parlıyor Mehmet Cemal Çiftçigüzeli 1. Türk anıları 2. Seyahat yazıları 3. Gezi ve yolculuklar
180221 Türk devlet felsefesi Mehmed Niyazi Özdemir 1. Türkiye_Siyaset ve yönetim
180406 Türklerin siyasi düsturları Ricaut 1. Türkiye_Siyaset ve yönetim
181420 Jön Türkler nerede yanıldı: 1890-1918 hayaller, komplolar, kayıplar. Süleyman Kocabaş 1. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
181631 Amerika meydan okuyor J. J. Servan-Schreiber 1. Amerika_Siyaset ve yönetim 2. A.B.D._Tarihçe
181843 İmparator : roman Erol Toy 1. Türk romanı
182100 Tek adam : (Mustafa Kemal'in hayatı) : 1881 - 1919 Şevket Süreyya Aydemir 1. Mustafa Kemal Atatürk_Biyografya
182345 Tek adam : Mustafa Kemal : 1919 - 1922 Şevket Süreyya Aydemir 1. Mustafa Kemal Atatürk_Biyografya
182606 Tek adam : Mustafa Kemal : 1922 - 1938 Tek adam : Mustafa Kemal : 1922 - 1938 1. Mustafa Kemal Atatürk_Biyografya
182743 Modern Türkiye'nin doğuşu Bernard Lewis 1. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922 2. Atatürk dönemi, 1919-1938 3. Türkiye_Tarihçe, 1918-
144003 Ermeni Araştırmaları: I. Türkiye Kongresi bildirileri [Ermeni Araştırmaları Türkiye Kongresi Bildirileri (I : 2003 : Ankara)] yay. haz. Şenol Kantarcı 1. Ermeni sorunu 2. Ermeniler 3. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
144546 Ermeni Araştırmaları: I. Türkiye Kongresi bildirileri [Ermeni Araştırmaları Türkiye Kongresi Bildirileri (I : 2003 : Ankara)] yay. haz. Şenol Kantarcı 1. Ermeni sorunu 2. Ermeniler 3. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
145121 Siyasal anılar Hüseyin Cahit Yalçın 1. Türkiye_Siyaset ve yönetim 2. Türkiye_Tarihçe, 1918-
145507 Ermeni Araştırmaları: I. Türkiye Kongresi bildirileri [Ermeni Araştırmaları Türkiye Kongresi Bildirileri (I : 2003 : Ankara)] yay. haz. Şenol Kantarcı 1. Ermeni sorunu 2. Ermeniler 3. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
155158 Sözü dilde hayali gözde İsmail Kara 1. Türk anıları 2. Yazarlar_Yazışmalar, mektuplar
160113 Osmanlı Devleti'nde misyoner okulları Şamil Mutlu 1. Misyonerler, Hıristiyan 2. Misyonlar ve misyonculuk 3. Özel okullar
160501 Aileler için sosyal hizmet Kemal Çakmaklı 1. Çocuk psikolojisi
161059 İstanbul'un ilk'leri ve en'leri. Süleyman Faruk Göncüoğlu : 1. İstanbul_Tarihçe 2. İstanbul_Tarihi eserler
161651 Çeşitleme Ayhan Songar 1. Psikoloji 2. Ruh 3. Sosyal psikoloji
162117 Mukayeseli eğitim felsefesi sistemleri Bayraktar Bayrakl 1. Eğitim felsefesi 2. Pedagoji
162416 Yeryüzü Tanrıları, liderler, komutanlar ve kahramanlar psikolojisi Adasal, Rasim Psikoloji_ Uygulamalı Psikoloji
162416 Coğrafya terimleri sözlüğü Reşat İzbırak 1. Coğrafya_Sözlükler
170058 İstiklal Harbi ile ilgili Telgraflar Türkiye tarihçe - İstiklal harbi
170104 Atatürk ve Milli Mücadele Nejat Göyünç 1. Atatürk dönemi, 1919-1938 2. Kurtuluş Savaşı, 1919-1922
173326 Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı yazışmaları Mustafa Onar 1. Atatürk dönemi, 1919-1938 2. Kurtuluş Savaşı, 1919-1922
173731 Atatürk'ün kurtuluş savaşı yazışmaları Mustafa Onar 1. Kurtuluş Savaşı, 1919-1922 2. Atatürk, M. Kemal_Askeri kişiliği
173907 Cemiyet içinde fert = Individual in society : birinci kitap Krech, David , Crutchfield, Richard S. ve Ballachey, Egerton L.
174245 İslâmî Türk edebiyatı Necla Pekolcay 1. İslâmi edebiyat, Türk
174620 Ordu ve politika Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu 1. Türkiye_Siyaset ve yönetim 2. Türkiye_Askeri siyaset
175149 Yeryüzü tanrıları, liderler, komutanlar ve kahramanlar psikolojisi Rasim Adasal 1. Sosyal psikoloji
175949 Yitik mirasın peşinden Göncüoğlu,Süleyman Faruk İstanbul_Tarihi eserler İstanbul_Tanıtım_Manzaralar
104244 Bir semt-i meşhur Tophane: değişimin ve yıkımın hikayesi : yitik mirasın peşinden II. kitapçık Göncüoğlu , Süleyman Faruk Tophane (İstanbul)_Tarihçe İstanbul_Tanıtım_Manzaralar İstanbul_Tarihi eserler
105711 Tarihte Hasköy : Hasköy Sütlüce ve Halıcıoğlu semtleri monografisi Süleyman Faruk Göncüoğlu 1. Hasköy (İstanbul) 2. İstanbul_Tanıtım_Manzaralar 3. İstanbul_Tarihi eserler 4. Halıcıoğlu (İstanbul) 5. Sütlüce (İstanbul)
105851 Suyun renklerle dansı = colors dancing on water : ebru yazılar haz. Hikmet Barutçuoğlu 1. Ebru sanatı
110248 Tepebaşı : bir meydan savaşı Gülersoy, Çelik Tepebaşı, Beyoğlu (İstanbul) -- Tarih
110346 Sevdiğim İstanbul A. Süheyl Ünver Resim Sanatı - İstanbul
110507 İstanbul Şehreminleri Osman Nuri Ergin Biyografiler_ İstanbul belediye başkanları
110619 Cemil Meriç Meriç, Cemil, 1916-1987 -- Biyografi Edebiyatçılar, Türk -- Biyografi
110712 Kandilli Vaniköy Çangelköy : mekânlar ve zamanlar Kayra, Cahit Kandilli, Üsküdar (İstanbul, Türkiye) -- Tarih Vaniköy, Üsküdar (İstanbul, Türkiye) -- Tarih Çengelköy, Üsküdar (İstanbul, Türkiye) -- Tarih
110910 II. Abdülhamid dönemi Osmanlı coğrafyası Osmanlı İmparatorluğu - Tarih - 1876-1909, Abdülhamid, II
111106 Bedia Muvahhit: Bir cumhuriyet sanatçısı Gökhan Akçura Biyografi
111220 III. Ahmed devri İstanbul çeşmeleri : 1703-1730 Hatice Aynur, Hakan T. Karateke Çeşmeler ve sebiller
111352 İstanbul lalesi Baytop, Turhan Dekorasyon ve süsleme _Bitki şekilleri Laleler, sanatta.
111505 Cumhuriyeti'in yetmişbeşinci yılında Türkiye'nin 150 yıllık toplumsal tarihi : kesitler Alpay Kabacalı : proje koordinatörü Serpil Teoman : fot. Erzade Ertem...[ve öte.]. -- İstanbul : Toprakbank 1. Türkiye_Tarihçe, 1918- 2. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922 3. Türkiye_Sosyal şartlar
111817 Fatih'in kayıp çeşmeleri-I Bulut,Nazlıgül Çeşmeler--İstanbul--Fatih Peyzaj Mimarisi-Çeşmeler
112001 Sultan Cem haz. İsmail Hikmet Ertaylan 1. Devlet adamları_Biyografya 2. Cem Sultan_Biyografya 3. Devlet adamları_Osmanlı Devleti
114108 Batı'ya yön veren metinler I :Kökler Orta çağlar Çağdaşlaşma -- Tarih -- Batı Aydınlanma -- Tarih -- Batı
135448 Batı'ya yön veren metinler II : Rönesans protestan reformu erken modern dönem (1570-1815) bim çağı (1350-1650) Çağdaşlaşma -- Tarih -- Batı Aydınlanma -- Tarih -- Batı
135511 Batı'ya yön veren metinler III : Aydınlanma burjuvazi yüzyılı bilim çağının zaferi Çağdaşlaşma -- Tarih -- Batı Aydınlanma -- Tarih -- Batı
135529 Batı'ya yön veren metinler IV : Modernite 1914 ve sonrası katolik modern dünya üçüncü bin yılın eşiğinde Çağdaşlaşma -- Tarih -- Batı Aydınlanma -- Tarih -- Batı
135627 Türkiye yazarlar ansiklopedisi I İhsan Işık Biyografi, anı Edebiyat, tarih, biyografi, secere alanındaki kişiler Türk Edebiyatı Şairler Yazarlar
135708 Türkiye yazarlar ansiklopedisi II İhsan Işık Biyografi, anı Edebiyat, tarih, biyografi, secere alanındaki kişiler Türk Edebiyatı Şairler Yazarlar
135732 Türkiye yazarlar ansiklopedisi III İhsan Işık Biyografi, anı Edebiyat, tarih, biyografi, secere alanındaki kişiler Türk Edebiyatı Şairler Yazarlar
135856 Açıklamalı yorumlu kronolojik kültür sanat- tarih ansiklopedisi : (7007 yıllık dünya tarihi) (Ocak-Şubat-Mart) Oğuz Çetinoğlu 1. Ansiklopediler ve sözlükler
140012 Açıklamalı yorumlu kronolojik kültür sanat- tarih ansiklopedisi : (7007 yıllık dünya tarihi) (Nisan-Mayıs-Haziran) Oğuz Çetinoğlu 1. Ansiklopediler ve sözlükler
140110 Açıklamalı yorumlu kronolojik kültür sanat- tarih ansiklopedisi : (7007 yıllık dünya tarihi) (Temmuz-Ağustos-Eylül) Oğuz Çetinoğlu 1. Ansiklopediler ve sözlükler
140207 Açıklamalı yorumlu kronolojik kültür sanat- tarih ansiklopedisi : (7007 yıllık dünya tarihi) (Ekim-Kasım-Aralık) Oğuz Çetinoğlu 1. Ansiklopediler ve sözlükler
140357
140815 İstanbul'un Vakıf Sularından Taksim ve Hamidiye Suları Kâzım Çeçen Mühendislik - Belediye Mühendisleri - Su Arzı - İstanbul
140907 Halkalı suları : İstanbul'un vakıf sularından Kazım Çeçen
140951 İstanbul' un Osmanlı dönemi suyolları M. Kazım Çeçen İstanbul_Bayındırlık işleri 2. Su getirme
142500 İslam ansiklopedisi : İslam alemi tarih, coğrafya, etnografya ve biyografya lugatı ( İstanbul maddesini ihtiva eder) Tarih - İstanbul - Tarihi Eserler
142537 İslam ansiklopedisi: İslam alemi tarih, coğrafya, etnoğrafya ve lugatı İslam dini Ansiklopediler
142616 İslam ansiklopedisi: İslam alemi tarih, coğrafya, etnoğrafya ve lugatı 10 İslam dini Ansiklopediler
142636 İslam ansiklopedisi: islam alemi tarih, coğrafya, etnoğrafya ve lugati İslam dini
142657 İslam ansiklopedisi: islam alemi tarih, coğrafya, etnoğrafya ve lugati 5/1 İslam dini Ansiklopediler
142715 İslam ansiklopedisi: islam alemi tarih, coğrafya, etnoğrafya ve lugati İslam dini
142734 İslam ansiklopedisi: islam alemi tarih, coğrafya, etnoğrafya ve lugati İslam dini Ansiklopediler
142800 İslam ansiklopedisi: islam alemi tarih, coğrafya, etnoğrafya ve lugati İslam dini Ansiklopediler
142819 İslam ansiklopedisi: İslam alemi tarih, coğrafya, etnoğrafya ve lugati İslam dini Ansiklopediler
142837 İslam ansiklopedisi: islam alemi tarih, coğrafya, etnoğrafya ve lugati İslam dini Ansiklopediler
142907 İslam ansiklopedisi: islam alemi tarih, coğrafya, etnoğrafya ve lugati 1 İslam dini
142934 İslam Ansiklopedisi: islam alemi tarih, coğrafya,etnoğrafya ve lugatı 12/1 İslam dini Ansiklopediler
142953 İslam ansiklopedisi: İslam alemi tarih, coğrafya,etnoğrafya ve lugatı 12/2 İslam dini Ansiklopediler
143158 İslam ansiklopedisi: islam alemi tarih, coğrafya, etnoğrafya ve lugati 5/2 İslam dini Ansiklopediler
105930 Selçuklu Müesseseleri ve Anadoluda İslâmiyetin Yayılışı Osman Çetin Tarih - Selçuklular - Türkiye
110209 İslamlıktan önce türklerde tek tanrı inancı Hikmet Tanyu
110415 İslâm Eğitiminde Öğretmen - Öğrenci Münasebetleri M. Faruk Bayraktar İslâm Dini - Eğitim - Öğretmen - Öğrenci Münasebetleri
110616 İslâmın Avrupa'ya Tesiri W. Montgomery Watt İslâm Dini - İslâm Kültür ve Med. Tarihi - Avrupa Top. Değiş. - Kültürel Etkilenme
110749
110800 Ülkemizi 12 Eylül'e getiren sebepler ve Türkiye üzerindeki oyunlar : seminer (15 Eylül 1994 İstanbul) tebliğler, tahliller ve sonuç bildirisi Siyasal Bilimler - Sömürgecilik Türkiye
111254 Fener Patrikhanesi ve Türkiye Şahin, M. Süreyya Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi (İstanbul, Türkiye) Ortodoks Doğu Kilisesi -- Türkiye -- Siyasi faaliyet Hıristiyan birliği -- Ortodoks Doğu Kilisesi Kilise ve devlet
111700 Ararat : Sanatsal Ermeni Propagandası Laçiner, Sedat Ermeni Sorunu Ermeni propagandası
111749 Strateji : dolaylı tutum Liddell Hart, Basil Henry, Sir Askeri tarih Strateji Gerilla savaşı
111907 Mistisizm Blondel, Maurice, Mistisizm Felsefe_Din_Sosyoloji
112249 1924 : bir fotoğrafın uzun hikâyesi : anlatı Ayvazoğlu, Beşir, 1953- Süleyman Nazif, 1869-1927 Cenap Şahabettin, 1870-1934 Ersoy, Mehmet Akif, 1873-1936 Sami Paşazade Sezai, 1860-1936 Tarhan, Abdülhak Hamit, 1852-1937 Türk yazarları -- 20. yüzyıl -- Biyografi
113141 Temmuz vakası Caldwell, Erskine Amerikan edebiyatı -- roman
113616 Birgivi vasiyetnamesi kadızade şerhi İmam birgivi Kadızade ahme Akad ve kelam -
113929 Cudi dağı: milli hikayeler Kİrvelioğlu, Orhan Edebiyat Türkçe hikaye ve roman
114210 Kentin Alevileri:Reşadiye-İkitelli Örneği Nail Yılmaz Alevilik-Türkiye
114554 Kurşunkalem yazıları Alkan, Ahmet Turan Türk edebiyatı -- Deneme
114723 Türkiye'de misyoner faaliyetleri Güngör, Erol Misyonerlik -- Türkiye
114927 Türk - İslam sentezi Kafesoğlu, İbrahim Uygarlık tarihi, Türk Türk-İslam tarihi
115127 Kur'an: garb mütefekkirlerine göre
115310 Veliler başbuğu şah-ı nakşibend Muhammed bahaeddin Buhari, Nasrullah efend İslam dini Tarikatlar -
115521
115544 Buhranın kaynağında : müşahadeler, tesbitler, cevaplar Gökdemir, Ayvaz Milliyetçilik
115707 Konak Sepetçioğlu, Mustafa Necati Türk edebiyatı -- Roman
120059 Ortadoğu'da süryanîlik : (dinî-sosyal-kültürel hayat) Koluman, Aziz Süryanilik -- Tarih Orta Doğu -- Süryaniler -- Tarih Süryaniler -- Sosyal yaşam
120306 İslami Türk Edebiyatı Pekolcay, Necla Türk Edebiyatı - İslami edebiyat
120427 Safahat tetkikleri : araştırma Düzdağ, Mehmed Ertuğrul Türk Edebiyatı
120533 Özal hikâyesi Cemal, Hasan, 1944- Özal, Turgut, 1927-1993 Politikacılar -- Türkiye Başbakanlar -- Türkiye Türkiye - Siyaset ve yönetim -- 1980-1990
120715 Milli kültür davamız Bilgiç, Emin, 1917- Kültür -- Türkiye Kültür politikası -- Türkiye Milliyetçilik ve kültür
120952 Kapı Sepetçioğlu, Mustafa Necati, 1932- Türk edebiyatı -- Roman
121339 Nasyonalizm sosyalizm mistisizm Safa, Peyami, 1899-1961 Nasyonalizm Sosyalizm Mistisizm
121643 Kelimeler Kavramlar (ikinci kitap) Kerimoğlu, Yusuf 1. İslam dini 2. Kavramlar
121951 Ciğerdelen Erol, Safiye, 1902-1964 Türk romanı
122256 Peyami Safa - Nâzım Hikmet kavgası Göze, Ergun, 1931- Biyografi Şair ve yazarlar
122928 Türkiye gerçekleri ve terörizim
123226 Kitabın tarihi Labarre, Albert Kitaplar -- Tarih Baskı -- Tarih
123430 Kelimeler Kavramlar (birinci kitap) Kerimoğlu, Yusuf 1. İslam dini 2. Kavramlar
123737 Reslüllah'a göre aile ve okulda çocuk terbiyesi Canan, İbrahim İslâm Dini Eğitim_çocuk terbiyesi
124245 Mantıku't-tayr : kuşların diliyle Attâr, Ferîd ed-dîn Muhammed b. Eb Bekr İbrahim, 1119-1193 Tasavvfi hikâyeler, İran İran hikâyeleri
124727 Dünden bugüne Makedonya sorunu Makedonya siyaset ve devlet yönetimi Makedonya Tarih Azınlıklar_ Arnavutlar _ Türkler Hatipoğlu, Murat
125008
125028 Afganistan ve Türkler Mehmet Saray Orta Asya tarihçe Afganistan - Türkiye ilişkiler Afganistan_Tarihçe
125536 Japonya-Çin Halk Cumhuriyeti ilişkileri Tuncoku, A. Mete Japonya -- Uluslararası ilişkiler -- Çin Çin -- Uluslararası ilişkiler -- Japonya
125816 Atikvalde Kahraman, Alim Nişantaşı_İstanbul İstanbul_Tarih Şehir tarihi
130242 Koruyucu psikoloji : çocuk eğitiminde duygusal rehberlik Sayar, Kemal Psikoloji Çocuk psikolojisi Çocuk yetiştirme
130546 Aile işletmeleri : yönetim devri ve ikinci kuşağın yetiştirilmesi Erdoğmuş, Nihat Aile şirketleri_Yönetim
131007 Feminizm Michel, Andree Feminizm Kadın hakları
131137 Akif Bey Namık Kemal Türk tiyatrosu (edebî)
131255 Bugünkü Sovyet İdeolojisi I Gusstav A. Wetter Siyasal Bilimler - Komünizm - Marksizm - Leninizm
131806 2000'e doğru papaların günah dosyası Ergenokon, Ali Papalar -- $x Eleştiri
132058 Cizvitler ve katolik kiliselerindeki yeri Güngör, Ali İsra Kilise tarihi_Dini topluluklar ve meshepler_Düzenli rahipler Cizvitler, İsa derneği
132241 Uluslararası ilişkilerin psikolojisi Uluslararası ilişkiler -- Felsefe Uluslararası ilişkiler -- Psikoloji
132411 Modern Alman oryantalizmi : Alman yayıncılığının Türkiye tablosu Bacınoğlu, Tamer Kürtler -- Almanya Kamuoyu -- Almanya Türkiye -- Dış kamuoyu, Alman Kürt sorunu -- Türkiye -- Kamuoyu -- Alman PKK -- Türkiye -- Kamuoyu -- Alman
132532 Çağdaş kapitalizm Andrew Schonfield Ekonomi Sistemler ve
132729 Türkler-Araplar Yahudiler Öztuna, Yılmaz Siyaset_Orta Doğu
132853 TRT Kavgası Şaban Karataş İletişim - Radyo ve Televizyon - TRT - Türkiye
133040 Mevlâna Halid-i Bağdâdî'nin divanı ve şerhi Bağdâdî, Mevlânâ Hâlid-i Osmanlı edebiyatı -- divan şiiri -- 15.yy
143741 Milletleşme sürecinde Azerbaycan Türkleri : (Rus işgalinden günümüze sosyolojik bir değerlendirme) Süleymanlı,Ebulfez Türkler_Azerbaycan Azerbaycan_Siyaset ve yönetim
143823 Kanlı gömlek Çmer rıza Doğrul
144140 Yakın tarihimizde gizli çehreler Düzdağ, Mehmed Ertuğrul Türkiye -- Etnik ilişkiler Parvus, 1867-1924 Sabatay Sevi, 1626-1676 Tekinalp, Munis, 1883-1961 Georges-Gaulis, Berthe. Dönmeler Hasan Tahsin
144421 Malatya'dan görüş Göyünç, Nejat Malatya -- Tarih
144503 Bir bunalım çağında toplum felsefeleri Pitirim A. Sorokin Toplum felsefesi
145848 Toplumsal değişim kuramları = Theories of social change Richard P. Appelbaum Sosyal değişme
150030 Ben'den bilgelik kitabı - 3 : yaşanmışlıklar, arayışlar, aforizmalar Kayacı, Vedat Ali Özkan Özdeyişler
150320 Kültür zenginliklerimiz Çetinoğlu, Oğuz Etnik gruplar -- Türkiye
150433 Yunus Emre divanı Yunus Emre, 721/1321
150635 Ahmet Haşim şiiri ve hayatı : Yahya Kemal'e veda Hisar, Abdülhak Şinasi, 1888 ya da 3-1963 Ahmed Haşim_Biyografya Edebiyatçılar, Türk
150834
150922 Sibirya'dan: Seçmeler Friedrich Wilhelm Radloff Seyahat Ortaasya
151418 Devlet ve devlet terbiyesi Banarlı, Nihad Sami Devlet Siyaset bilimi
151959 Panislavizm ve rus milliyetçiliği Hans Kohn
152354 Kalk borusu : bir köyün uyanışı Necefi, Necme İran edebiyatı
154040 İnanmak ve yaşamak Özkan, Ercümed İslam Akaid ve kelam
155204 Çatı Sepetçioğlu, Mustafa Necati, 1932- Türk edebiyatı -- Roman
155543 Gözümle ve gönlümle tanıdıklarım Göze, Ergun Türkiye_Biyografi
160037 Anahtar Sepetçioğlu, Mustafa Necati, 1932- Türk edebiyatı -- Roman
160123 Dostluk üzerine Fethi Gemuhluoğlu Gazetecilik Gazete yazıları
161937 Biraz Hürriyet : Sovyet Rusya'da aydınların insan haklarının ihlaline karşı mücadelesi Yılmaz Altuğ Siy. Bil. - Siy. İdeol. - Komünizm - Rusya
162317 Türkiye'de komünizmin kaynakları Harris, George S. Komünizm -- Türkiye
162546 Temellerin duruşması Kabaklı, Ahmet Türkiye_Siyaset ve yönetim Edebiyat
162754 Asaf Hâlet Çelebi Güngör, Semih Biyografi - Şairler Asaf Hâlet Çelebi
163231 Türkiye ve güneydoğu Güneydoğu Anadolu -- Türkiye
163438 Sosyal hayat ışığında Zati Divanı Serdaroğlu, Vildan Osmanlı Devleti_Sosyal yaşam ve gelenekler Divan şiiri_Zati Divanı Türkiye_Sosyal yaşam ve gelenekler
164046 Rand Raporları 2007 İslam_20. yüzyıl İslam_Stratejik yaklaşım İslam dünyası Ilımlı islam
164338 Kültür üzerine düşünceler Yücel, Hasan Ali Kültür Eğitim antropolojisi
164349
164658 Türkiye'de işçiler Ayşe Nur Erten Ekonomi - İş gücü - İşçiler- Türkiye
164836 Çağdaş İslam Merad, Ali İslam dini
165301 Türkiye'de laiklik Gencay Şaylan Laiklik
165524 Döviz kurları : Les taux de change Plihan, Dominique Ekonomi -- Finansman Ekonomisi -- Para -- Döviz kurları
165642 Sinema tarihi : başlangıcından 1986'ya kadar = Historie du cinema : des origines a 1986 Betton, Gerard Sinema -- Tarih
170015 Türkiye'de İslamcılık Türkiyede İslamcılık
170636 Ben Atatürkçü Değilim Nadir Nadi Siy. İdeoloji - Kemalizm
170719 Tanıdığım Atsız Altan Deliorman Biyografi - Atsız
170852 Azerbaycan - Osmanlı ilişkileri 1918 : (Azerbaycan belgelerine göre) İmanov, Vügar Azerbaycan_Uluslararası ilişkiler_Osmanlı İmparatorluğu 1918 Osmanlı İmparatorluğu _ Uluslararası ilişkiler _ Azerbaycan 1918
171122 Batı Trakya Türk Devleti (1919 - 1920) Kemal Şevket Batıbey Tarih - Balkanlar - Türkiye
171314 Mesnevi Mevlana Celaleddin-i Rumi Mesnevi - Mevlana
171635 Mesnevi Mevlana Celaleddin-i Rumi Mesnevi - Mevlana
171717 Mesnevi Mevlana Celaleddin-i Rumi Mesnevi - Mevlana
171748 İslam ülkelerinde anayasa hareketleri : XIX ve XX. asırlar Tuğ, Salih Hukuk - Anayasa - İslâm Ülkeleri
171933 Hz. Peygamber'in hadislerinde Türkler Kitapçı, Zekeriya Türkler, Hadislerde
172422 Türkler-Araplar Yahudiler Öztuna, Yılmaz Siyaset_Orta Doğu
172750 Bir Sovyet mirası Rus azınlıklar Özcan, Sevinç Alkan, Rusya_Azınlıklar - Kafkaslar - Balkanlar
172931 Üç noktanın söylediği Alkan, Ahmet Turan, 1954- Türk edebiyatı -- Deneme
173148 Abdülhamid'in valileri:Osmanlı vilayet idaresi 1895-1908 Kırmızı, Abdülhamid Osmanlı Devleti_Eyalet teşkilatı Osmanlı Devleti_Devlet teşkilatı
173242 Türkiye'yi yükselten yıllar : hatırat Yalçıntaş, Nevzat Yalçıntaş, Nevzat_ Biyografya
173606 40 vakıf insanı Vakıflar-- Türkiye- Türkiye Milli Kültür Vakfı-- Kurucular-- Biyografi
173735 Babam Tevfik İleri : konuşmaları ve görüşleri İleri, Ahmet Tevfik, 1911-1961 -- Biyografi
174047 Pan-İslamist faaliyetler : 1914-1918 Hülagü, M. Metin Pan-İslamizm Abdülhamit II devri, 1876-1909 Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
150624 Hıristiyanlıkta Pavlus gerçeği Cemaleddin Şarkavi. Teoloji, Kuramsal
150943 Kainatın efendisi peygamberimizin hayatı Suruç, Salih Peygamberimizin hayatı
151503 İslam'da siyasi ve itikadi mezhepler tarihi Muhammed Ebu Zehra İslam dini -- Mezhepler -- Tarihçe
151640 Vakıf su defterleri Kırkçeşme suları (1811-1921) [İstanbul Su Külliyatı : XI] İstanbul_Bayındırlık işleri 2. Su mühendisliği 3. Su getirme 4. Vakıf su defterleri
151953 Vakıf su defterleri Kırkçeşme suları (1792-1912) [İstanbul Su Külliyatı : XI] İstanbul_Bayındırlık işleri 2. Su mühendisliği 3. Su getirme 4. Vakıf su defterleri
152326 İstanbul su külliyatı, III: İstanbul ser'iyye sicilleri Ma-i leziz defterleri 1 (1786-1791) SU SAĞLAMA VE DÜZENİ-OSMANLI İMPARATORLUĞU
152423 İstanbul su külliyatı, IV: İstanbul ser'iyye sicilleri Ma-i leziz defterleri, 2 (1791-1794) SU SAĞLAMA VE DÜZENİ-OSMANLI İMPARATORLUĞU
152441 İstanbul su külliyatı, VIII :İstanbul şer'iyye sicilleri ma-i leziz defterleri, 3 (1794-1797) SU SAĞLAMA VE DÜZENİ-OSMANLI İMPARATORLUĞU
152542 İstanbul su külliyatı, IX :İstanbul şer'iyye sicilleri ma-i leziz defterleri, 4 (1798-1802) SU SAĞLAMA VE DÜZENİ-OSMANLI İMPARATORLUĞU
152622 İstanbul su külliyatı, X :İstanbul şer'iyye sicilleri ma-i leziz defterleri, 5 (1801-1806) SU SAĞLAMA VE DÜZENİ-OSMANLI İMPARATORLUĞU
152658 Vakıf su defterleri hatt-ı hümayun (1577-1804) [İstanbul Su Külliyatı : I] İstanbul_Bayındırlık işleri 2. Su mühendisliği 3. Su getirme 4. Vakıf su defterleri
152854 Vakıf su tahlilleri su hukuku ve teşkilatı [İstanbul Su Külliyatı : XIV] Çelik, Gülfettin İstanbul_Bayındırlık işleri 2. Su mühendisliği 3. Su getirme 4. Vakıf su defterleri
153038 Vakıf su tahlilleri XIX ve XX. yüzyıllarda İstanbul suları [İstanbul Su Külliyatı : XIII] İstanbul_Bayındırlık işleri 2. Su mühendisliği 3. Su getirme 4. Vakıf su defterleri
153217 Vakıf su defterleri: İlmühaber 1 (1667-1871), İstanbul su külliyatı II Su Sağlama Ve Düzeni_Osmanlı İmparatorluğu
153306 Vakıf su defterleri: İlmühaber 2 (1710-1841), İstanbul su külliyatı :V Su Sağlama Ve Düzeni_Osmanlı İmparatorluğu
153357 Vakıf su defterleri: İlmühaber 3 (1606-1898), İstanbul su külliyatı :VI Su Sağlama Ve Düzeni_Osmanlı İmparatorluğu
153420 Vakıf su defterleri: İlmühaber 4 (1856-1928), İstanbul su külliyatı :VII Su Sağlama Ve Düzeni_Osmanlı İmparatorluğu
153509 İstanbul külliyatı I : İstanbul ahkam defterleri : İstanbul esnaf tarihi 1 Kamu yönetimi
153803 İstanbul külliyatı II: İstanbul ahkam defterleri: İstanbulda Sosyal hayat I Kamu yönetimi
153846 İstanbul ahkam defterleri : İstanbul tarım tarihi (1743-1757) [İstanbul Külliyatı : IV] Tarım_Türkiye
153925 Ortadoğu yıllığı 2006 Uluslararası ilişkiler_Ortadoğu. Türkiye_Dış politika_Ortadoğu
154126 Ortadoğu yıllığı 2007 Ortadoğu_Uluslararası ilişkiler Ortadoğu_Stratejik durumu Ortadoğu_Tarihçe
154208 Ortadoğu yıllığı 2008 Ortadoğu_Uluslararası ilişkiler Ortadoğu_Stratejik durumu Ortadoğu_Tarihçe
154217 Ortadoğu yıllığı 2009 Ortadoğu_Uluslararası ilişkiler Ortadoğu_Stratejik durumu Ortadoğu_Tarihçe
154241 Alaca dünya : Şiirler Sezal, İhsan, 1947- Edebiyat Türkçe şiirler
154504 Hacı Bayram Veli Cebecioğlu, Ethem Hacı Bayram Veli, 1352?-1430
154602 Görüşlerim Muammer Kaddafi 1. Emperyalizm 2. Siyaset bilimi 3. Siyaset sosyolojisi 4. Siyaset ve yönetim 5. Ortadoğu_Stratejik durumu
154727 Evet, ben Selânikliyim : Türkiye Sabetaycılığı : makaleler Zorlu, Ilgaz Sabetaycılık Sabetaycılık -- Türkiye
154833 Kur'an-ı Kerim ve Kur'an ilimlerine giriş Suat Yıldırım
154931 Şinasi : hayatı, sanatı, eserleri Edebiyat Türk şiiri Şairler Şinasi biyografi
155046 Sönmüş hayaller I Balzac, Honore de, 1799-1850 Fransız edebiyatı -- roman -- 19.yüzyıl
155243 Sönmüş hayaller II Balzac, Honore de, 1799-1850 Fransız edebiyatı -- roman -- 19.yüzyıl
155410 Bostan Sadi İran Edebiyatı
155515 Yeşeren otlar Külebi, Cahit, 1917- Türk edebiyatı Şiirler
155611 Anahatlarıyla İslâm hukuku 1 : giriş ve amme hukuku Karaman, Hayreddin İslâm hukuku
155813 Anahatlarıyla İslam hukuku 2 : hususi hukuk şahıs-aile-miras-eşya Karaman, Hayreddin İslâm hukuku
155905 Anahatlarıyla İslam hukuku 3 : hususi hukuk, borçlar ve akitler Karaman, Hayreddin İslâm hukuku
155926 İlimden felsefeden dine M. Fazl'ür-Rahman Ansari İslâm dini -- Felsefe
160049 Yedi güzel adam Zarifoğlu, Cahit Türk şiiri_Batı etkisindeki dönem, 20. yüzyıl
160225 Yabancı özel okullar: Osmanlı imparatorluğunun kültür yoluyla parçalanması Nahid rıfkı Dinçer
160314 Hicret : şiirler İnan, Akif Edebiyat Türkçe şiiri
160346 Türk Dili karşısında Türk Münevveri Akün, Ömer Faruk Dil - Türk Dili
160529 Bir başka nesil Aydoğan, Albayrak Edebiyat Türkçe şiir 20. yüzyıl 1923-
160536 Pend-name: (öğütler ve atasözleri) Güvahi Halkbilim Atasözleri
160628 Manzum hadisler Tuncalp, Enver, 1913- Türk şiiri
160805 Yazarını kurşunlatan yazılar Necdet Sevinç
160916 Hattatların ve Kitap Sanatçılarının Destanları : Menakıb-ı Hünerveran Gelibolulu Mustafa Ali Çizgi Sanatları - Hattatlık
161006 İlkyazda Karakoç, Bahattin Edebiyat Türkçe şiir 20. yüzyıl 1923-
161223 Alemlerin sırrı Gazali, Muhammed b. Hamid. Ahlak_Mevıza.
161706 Millî mücadele dönemi'nde TBMM hükümeti tarafından İstanbul'da kurulan gizli gruplar ve faaliyetleri Aydın, Mesut Tarih Türkiye Cumhuriyet dönemi İstiklal savaşı
161804 Gizli ilimler hazinesi İloğlu, Mustafa
164611 Sosyal meseleler ve aydınlar Güngör, Erol Entellektüel Hayat -- Türkiye Sosyal yapı-- Türkiye
164921 Toprak ve güneş : bir savaş ütopyası : hikayeler Suveren, Kami Edebiyat Türkçe roman ve hikaye 19. yüzyıl 1800 - 1849
165203 Meşrutiyet'ten cumhuriyet'e iktidar kavgaları ve sanal irtica Yıldız, Abdullah İrticâ -- Türkiye -- Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e
165534 Siyasetten portreler Turgut, Mehmet Siyaset -- Türkiye -- 1960-
170008 Sultan Abdülhamid :Tahsin Paşa'nın Yıldız Hatıraları Tahsin Paşa Tarih - Osmanlı - II. Abdülhamid Dönemi Biyografi - II. Abdülhamid
170018 Etnik ve toplumsal yönleriyle Türk halk hareketleri ve devrimler : (ilk batılaşma gürüşümlerinden günümüze) Yetkin, Çetin, 1939- Tarih -- Osmanlı Devleti -- Devrimler Türkiye -- Tarih -- Devrimler Toplumsal hareketler -- Tarih -- Osmanlı Devleti Toplumsal hareketler -- Tarih -- Türkiye
170139 Analiz : bir MİT mensubunun anıları Eymür, Mehmet, 1943- Gizli servisler ve istihbarat -- Türkiye -- Anılar İstihbarat tarihi -- 1996-1990 -- Türkiye
170525 Bezm-i Alem olayı Karataş, Şaban, Yükseköğretim -- Türkiye Bezm-i Alem Üniversitesi -- Tarih -- 20.yy
170544 Türkçenin sırları Banarlı, Nihad Sami Dilbilim - Türkçe
170643 Rabıta Uğur Mumcu Tarih Türkiye İslami hareketler
170718 Sevmek varken Karaer, Mustafa Necati Edebiyat Türkçe şiir 20. yüzyıl
170817 Korku ve Yakarış : Şiirler Zarifoğlu, Cahit, 1940-1987 Edebiyat Türkçe şiirler
171224 Namık Kemal Biyografi - Namık Kemal
171314 Gül kıyamı Akbaş, A. Vahap, 1954- Edebiyat Türkçe şiir
171423 Yeniden insan insana Cüceloğlu, Doğan İletişim Toplumsal iletişim
171701 Türk milletinin kültürel değerleri Gelenek ve görenekler
101115 Kırklar meclisi Pala, İskender Türk edebiyatı Türk denemeleri
101149 Meşk olsun Alkan, Ahmet Turan Türk edebiyatı -- Deneme
101236 Ömrüm benim bir ateşti : Ahmet Hâşim'in hayatı sanatı estetiği dramı Ayvazoğlu, Beşir Ahmet Haşim, 1884-1933 -- Monografi Türk edebiyatı -- 20. yüzyıl -- İnceleme
101401 Fuzuli'nin poetikası Fuzuli Türk edebiyatı -- Şiir -- Fuzuli
101733 Kainatın efendisi peygamberimizin hayatı Suruç, Salih Peygamberimizin hayatı-Medine Devri
101938 Kainatın efendisi peygamberimizin hayatı Suruç, Salih Peygamberimizin hayatı-Mekke Devri
102024 Kurşunkalem yazıları Alkan, Ahmet Turan Türk edebiyatı -- Deneme
102157 Yol türküleri Alkan, Ahmet Turan Türk edebiyatı -- Deneme
102246 Gemilerde tâlim var Alkan, Ahmet Turan Makaleler, Türk
102448 Safahat Ersoy, Mehmet Akif, 1873-1936 Edebiyat - Şiir - Türk Edebiyatı
102608 Açıklamalı ve lügatçeli Mehmed Akif külliyatı Ersoy, Mehmed Akif, 1873-1936 Türk şiiri Mehmed Akif Ersoy
103241 Açıklamalı ve lügatçeli Mehmed Akif külliyatı Ersoy, Mehmed Akif, 1873-1936 Türk şiiri Mehmed Akif Ersoy
103431 Açıklamalı ve lügatçeli Mehmed Akif külliyatı Ersoy, Mehmed Akif, 1873-1936 Türk şiiri Mehmed Akif Ersoy
103526 Açıklamalı ve lügatçeli Mehmed Akif külliyatı Ersoy, Mehmed Akif, 1873-1936 Türk şiiri Mehmed Akif Ersoy
103624 Açıklamalı ve lügatçeli Mehmed Akif külliyatı Ersoy, Mehmed Akif, 1873-1936 Türk şiiri Mehmed Akif Ersoy
103633 Açıklamalı ve lügatçeli Mehmed Akif külliyatı Ersoy, Mehmed Akif, 1873-1936 Türk şiiri Mehmed Akif Ersoy
103725 Açıklamalı ve lügatçeli Mehmed Akif külliyatı Ersoy, Mehmed Akif, 1873-1936 Türk şiiri Mehmed Akif Ersoy
103905 Açıklamalı ve lügatçeli Mehmed Akif külliyatı Ersoy, Mehmed Akif, 1873-1936 Türk şiiri Mehmed Akif Ersoy
103941 Açıklamalı ve lügatçeli Mehmed Akif külliyatı Ersoy, Mehmed Akif, 1873-1936 Türk şiiri Mehmed Akif Ersoy
104002 Açıklamalı ve lügatçeli Mehmed Akif külliyatı Ersoy, Mehmed Akif, 1873-1936 Türk şiiri Mehmed Akif Ersoy
104123 Gülnihâl Namık Kemal, 1840-1888 Edebiyat Türk tiyatrosu
130302 Şiir ve edebiyat sohbetleri 2 Banarlı, Nihad Sâmi, 1907-1974 Edebiyat -- Eleştiri ve yorum Şiir -- Eleştiri ve yorum
130402 Tarih Konuşmaları Abdurrahman Şeref
130636 Dostlar Beni Hatırlasın Aşık Veysel Şatıroğlu
130656 Târih musâhabeleri Beyatlı, Yahya Kemal, 1884-1958 Türkiye tarihçe Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922 Tarihi olaylar
130754 At'a senfoni Necip Fazıl Kısakürek Türk edebiyatı
131159 Din-devlet ve toplum : Abant platformu Din_Devlet politikası Türkiye_Din
131212 Sibernetik Ayhan Songar Sistemler-Sibernetik
131503 Çağ ve nesil İslam dini_Çeşitli yazılar
131552 Azap Toprakları Emine Işınsu Türk edebiyatı -- Roman
131632 Sütun Karakoç, Sezai Türk edebiyatı -- Deneme
131724 Sütun II Karakoç, Sezai Türk Edebiyatı--Makaleler Medeniyet_Türk
131748 Aliya ve arkadaşlarında yol haritası ve gelecek tasavvuru İzzetbegoviç, Aliya, -- Düşünceleri -- 1925- Biyografi, anı Bosna ve Hersek -- Siyaset ve yönetim -- 1992- İslam Felsefesi
132031 İslamda kadın Topaloğlu, Bekir İslam dini - Kadın İslamda kadın
132129 Uzayın ötesi Tuna, Taşkın Astronomi Evren Bilgisi--Felsefe ve kuram
132159 Evdeki yabancı Haksal, Ali Haydar Edebiyat Türkçe hikaye ve roman
132244 Sosyal Siyaset Orhan Tuna, Nevzat Yalçıntaş Sosyoloji - Siyaset Sosyoloji
132514 Siyasetten Sahneler Mehmet Turgut Siyasal Bilimler - Siyasi Durum - Türkiye
132640 Siyasetten kesitler Turgut, Mehmet Siyasal tarih -- Türkiye
132721 İstanbul ve anadolu evliyaları: Dünyadaki büyük evliyalar ve cumhuriyet devri islam büyükleri Mustafa Necati Bursalı
133259 Eshâb-ı Kirâm Serhendi, Ahmed Faruk İslâm Dini - Eshab-ı Kirâm
133312 Bir Ankara ailesinin öyküsü Karaveli, Orhan Gazeteciler -- Türkiye -- Biyografi
143808 İkinci Dünya Savaşı'nda Stalin, Roosevelt ve Churchill'in Türkiye üzerine yazışmaları SSCB Dışişleri Bakanlığı Uluslarası ilişkiler
144247 İslâm dergisi makaleleri Coşan, Mahmud Es'ad İslâm_Makaleler
144322 Yunus Emre Divanı I : İnceleme Türk edebiyatı Türkçe şiir Yunus Emre
145047 İstanbul : kent ve medeniyet Şehirleşme -- İstanbul (Türkiye) İstanbul (Türkiye) -- Tarih İstanbul (Türkiye) -- Sosyal yaşam ve gelenekler
145240 Bitmeyen beraberlik : modern dünyada din ve devlet Çaha, Ömer, 1964- İslam ve devlet. İslami modernizm. İslam ve devlet _ Türkiye. Siyaset bilimi _ Batı etkileri. Sekülarizm _ Türkiye.
145337 Rübâiyyât-ı Arif I Asya, Arif Nihat, 1904-1975 Türk şiiri
150042 Bir bayrak rzgâr bekliyor Asya, Arif Nihat, 1904-1975 Edebiyat Türkçe şiirler
150136 Kökler ve dallar : şiirler Asya, Arif Nihat Türk edebiyatı -- Şiir
150212 Fatihler ölmez ve takvimler Asya, Arif Nihat Türk şiiri_Batı etkisindeki dönem, 20. yüzyıl
150236 Dualar ve aminler [Bütün eserleri. Şiirler : 2] Arif Nihat Asya TÜRK EDEBİYATI Şiir
150319 Rübâiyyat-ı Arif IV : kova burcu Asya, Arif Nihat Türk şiiri
150955 Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti Osman Turan
151526 Selçuklular zamanında Türkiye tarihi: siyasi tarih, Alparslan'dan Osman Gazi'ye (1071-1318) Osman Turan Selçuklular -- Türkiye -- Tarih
152225 Küreselleşme sürecinde sosyal güvenlik sistemlerinin dönüşümü ve Türkiye Abdulhalim Çelik Toplumsal hizmetler Sosyal güvenlik Sigorta
152331 Çanakkale mahşeri Özdemir, Mehmed Niyazi Türk romanı_20. yüzyıl, 1923- Çanakkale Savaşı_Roman
152923 Yemen ah Yemen Niyazi, Mehmed Türk edebiyatı -- Roman
153050 Eski şiirin bahçesinde Doğan, Muhammet Nur Edebiyat - Şiir Koleksiyonları 1. Tekke edebiyatı 2. Halk şiiri, Türk 1. Şairler, Bektaşi 2. Şairler, Türk Bektaşi edebiyatı
153312 Üçgendeki tezgâh Ersever, Ahmet Cem, 1950-1993 Kürtler -- Türkiye -- Politikalar ve yönetim Kürtler -- Irak -- Politikalar ve yönetim PKK -- Türkiye PKK -- Irak
153641 Kürtler, PKK ve A. Öcalan Aydın, Ahmet 1. Kürt sorunu 2. PKK 3. Öcalan, Abdullah_Biyografya 4. Etnik gruplar
160051
160057 Sevgiler Minnetoğlu, İbrahim Edebiyat Türkçe şiir 20. yüzyıl
160352 Bugünkü Sovyet İdeolojisi II Wolfgang Leonhard Siyasi Bilimler - Komünizm - Marksizm - Leninizm
160524 Eski Türk edebiyatında nazım : XIII. yüzyıldan XIX. yüzyıl ortasına kadar yazmalardan seçilmiş metinler: divan şiiri 1 İz, Fahir Türk edebiyatı_Tarihçe Divan şiiri
161044 Selçuklular zamanında Türkiye tarihi: siyasi tarih, Alparslan'dan Osman Gazi'ye (1071-1318) Osman Turan
161430 Selçuklu Müesseseleri ve Anadoluda İslamiyetin Yayılışı Osman Çetin İslâm Dini - Kurumlar İslâm Dini - Tarih - Selçuklu
161516 Çocuk edebiyatı yıllığı, 1987 Çocuk edebiyatı, Türk -- Yıllıklar
161635 Başörtüsü Doğdu, Süleyman İslâm ve kadın Dini kurallar, Kadınlar için
161733 Batılılaşma Hüseyin Hatemi Sosyal değişme
162011 Ortaoyunu 1 Kudret, Cevdet Tiyatro Ortaoyunu Tarih ve eleştiri
162105 Türk edebiyatı tarihi Levend, Agah Sırrı 1398/1978 Türk edebiyatı
162341 Fatih Sultan Mehmed'in Siyasi ve Askeri Faaliyeti Selahattin Tansel Tarih - Osmanlı - Fatih Dönemi
162644 Bir bulut geçti Geçer, İlhan Edebiyat Türkçe şiir
162740 İkinci dönüş Gerçeksöz, İsmail Edebiyat Türkçe şiir 20. yüzyıl 1923-
163211 İslamı'ı nasıl yok edelim: Bir İngiliz ajanının hatıraları (Hatırat-ı Hampher) Edebiyat Türkçe şiir 20 yüzyıl 1923
163225 Marksizm ve İslamiyet İslam dini İslam ve siyaset Marksizm_İslami yaklaşım
163402 Tarih Konuşmaları Abdurrahman Şeref
163712 Tüketicinin korunması hukuku: tüketicinin korunması ile ilgili temel bilgiler Şerife Gül Özdemir, Cahide Gülnur Sarı. Tüketicinin korunması Tüketici eğitimi Tüketiciler Tüketicinin korunması
164011 Vahiy ve Sanat Mengüşoğlu, Metin Önal Güzel Sanatlar ve Din İslam Dini ve Sanat
164030 Güç irade eylem Cevdet Said Din İslam Dini İslam ahlâk ve adâbı Öğütler, sohbetler, Mektup ve vasiyetler
164141 Yunus Emre Divanı Burhan Toprak Osmanlı_ şiir Divan şiiri
164307 Mağlup olan ilah = The God that failed Koestler, Arthur [..... ve başkaları] Katolik sosyalizm Sosyalizm ve Hristiyanlık Komünizm
165015 Türk devlet felsefesi Niyazi, Mehmed Devlet felsefesi, Türk
165232 İslâm Devlet Felsefesi (Özdemir), Mehmed Niyazi Siyasal Bilimler - Devlet - Devlet Felsefesi
165513 İlmi gerçekler ışığında Darvinizm Abdüllatif Metin, A.N. Field, John N. Moore Yaşam Bilimleri - Evrim - Darvinizm
165651 A Sokağı : (şiirler) Yalçın, Nevzat, 1926- Edebiyat Türkçe şiir
165909 Kaybolan dünya Ozansoy, Munis Faik Edebiyat Türkçe şiir 20. yüzyıl
170023 Bir yeni dünya kurmuşum : Şiirler Çınarlı, Mehmet, 1925- Edebiyat Türkçe şiir
170151 İnsan ve kültür Bozkurt Güvenç Kültürel ve sosyal antropoloji - İnsan
170439 Tarih içinde Türk edebiyatı Timurtaş, Faruk Kadri Türk edebiyatı tarihçe
170743 Ellinci Yılda Tarihten Geleceğe Afetina Tarih - Türk Tarihi - Cumhuriyet Dönemi Sosyoloji - Toplumsal Gelişme - Türkiye Konferanslar
170833 Sosyolojinin unsurları Sosyoloji
171126 Atatürk ve devrimlerimiz Baydar, Mustafa Devrimler -- Türkiye Atatürkçülük
171330 Halil nihad boztepe: yanardağ şairimiz Kemaleddin Şenocak
171520 Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları Şeref Gözübüyük Hukuk - Hukukun Felsefe ve Kuramı
171631 Hak Dini Kur'an Dili 1 Elmalı Muhammed Hamdi Yazır İslâm Dini - Tefsir
172011 Hak Dini Kur'an Dili 2 Elmalı Muhammed Hamdi Yazır İslâm Dini - Tefsir
172143 Hak Dini Kur'an Dili 3 Elmalı Muhammed Hamdi Yazır İslâm Dini - Tefsir
172703 Hak Dini Kur'an Dili 4 Elmalı Muhammed Hamdi Yazır İslâm Dini - Tefsir
172726 Hak Dini Kur'an Dili 5 Elmalı Muhammed Hamdi Yazır İslâm Dini - Tefsir
172914 Hak Dini Kur'an Dili 6 Elmalı Muhammed Hamdi Yazır İslâm Dini - Tefsir
173008 Hak Dini Kur'an Dili 7 Elmalı Muhammed Hamdi Yazır İslâm Dini - Tefsir
173102 Hak dini kur'an dili 8 Elmalılı Muhammed hamdi Yazır Din İslam Dini Tefsir ve tefsir ilmi Tam tefsirler (Tefâsir-i küllî)
173227 Hak Dini Kur'an Dili 9 Elmalı Muhammed Hamdi Yazır İslâm Dini - Tefsir
173323 Hak Dini Kur'an Dili 10 Elmalı Muhammed Hamdi Yazır İslâm Dini - Tefsir
173427 Kur'an'da Allah Demirtaş, H. Necati Din İslam Dini Akâid ve Kelâm
173732 Eyüp tarihi Mehmet Nermi, Haskan Eyüp (İstanbul)_Tarihçe Mimari, Eyüp (İstanbul)
151525 Rauf Denktaş'ın hatıraları 1964-74 : arşiv belgeleri ve notlarla o günler Denktaş, Rauf R., 1924- Denktaş, Rauf R., 1924- -- Anılar Kıbrıs -- Siyaset ve Yönetim -- 1960- Kıbrıs -- Tarih -- 1964-1974
151730 Rauf Denktaş'ın hatıraları 1964-74 : arşiv belgeleri ve notlarla o günler Denktaş, Rauf R., 1924- Denktaş, Rauf R., 1924- -- Anılar Kıbrıs -- Siyaset ve Yönetim -- 1960- Kıbrıs -- Tarih -- 1964-1974
152028 Rauf Denktaş'ın hatıraları 1964-74 : arşiv belgeleri ve notlarla o günler Denktaş, Rauf R., 1924- Denktaş, Rauf R., 1924- -- Anılar Kıbrıs -- Siyaset ve Yönetim -- 1960- Kıbrıs -- Tarih -- 1964-1974
152228 Rauf Denktaş'ın hatıraları 1964-74 : arşiv belgeleri ve notlarla o günler Denktaş, Rauf R., 1924- Denktaş, Rauf R., 1924- -- Anılar Kıbrıs -- Siyaset ve Yönetim -- 1960- Kıbrıs -- Tarih -- 1964-1974
152344 Rauf Denktaş'ın hatıraları 1964-74 : arşiv belgeleri ve notlarla o günler Denktaş, Rauf R., 1924- Denktaş, Rauf R., 1924- -- Anılar Kıbrıs -- Siyaset ve Yönetim -- 1960- Kıbrıs -- Tarih -- 1964-1974
152500 Yunus Emre: soli, koro ve orkestra için orotoryo 3. bölüm op. 26 Saygun, Ahmed Adnan Müzik Yunus Emre
154453 İhyâu Ulmi'd - Din 1 İmam Gazali İslâm Dini - Akaid - İlmihal
154557 İhyâu Ulmi'd - Din 2 İmam Gazali İslâm Dini - Akaid - İlmihal
154835 İhyâu Ulmi'd - Din 3 İmam Gazali İslâm Dini - Akaid - İlmihal
154850 İhyâu Ulmi'd - Din 4 İmam Gazali İslâm Dini - Akaid - İlmihal
155000 Fetâvayi hindiyye = Fetâvayi alemgiriyye İslam hukuku Fıkıh
155418 Fetâvayi hindiyye = Fetâvayi alemgiriyye İslam hukuku Fıkıh
155601 Fetâvayi hindiyye = Fetâvayi alemgiriyye İslam hukuku Fıkıh
155724
164255
165801
170224 Milli mücadele yıllarında Amasya : Olaylar - Belgeler - Portreler Menç, Hüseyin Amasya -- Tarih -- Türkiye, 1918-1923
170352 Osmanlı belgelerinde Çanakkale Muharebeleri I Osmanlı Tarihçe Çanakkale Savaşları, 1915 2. Dünya Savaşı I, 1914-1918
170801 Hilal-i Ahmer'den Kızılaya Akgün, Seçil Karal Kızılay -- Tarih
170953 Hilal-i Ahmer'den Kızılaya II Akgün, Seçil Karal Kızılay -- Tarih
171150 Osmanlı'nın kayıp atlası Armağan, Mustafa, 1961- Türk Tarihi
171735 Hazar ötesi Türkmenleri Necef, Ekber N., 1974- Türkmen tarihi Türkmenler
171832 Günümüzde arşiv yönetimi meslek eğitiminin temelleri : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nde verilen konferanslar, 24 Nisan-6 Mayıs 1982 Cook, Michael Arşivler -- Yanetim
172129 Osmanlı-Türk diplomatikası el kitabı = Handbook Of Ottoman-Turkish diplomatics Reychman, Jan
172208 Seyyid Şerif Cürcânî ve Arap dilindeki yeri Gümüş, Sadreddin Dilbilimci -- Arap dili Seyyid Şerif Cürcani
172403 Kur'an penceresinden İnsan ve mutluluk yolları Öztürk, Recep Din İslam Dini İslam ahlâk ve adâbı
172608 Sanayileşmenin Kültür Temelleri John U. Nef
172836 Diktacı tutum ve demokrasi Ertürk, Selahattin Faşizm Diktatörler Demokrasi
172939 Ses ve Toprak Arif Nihat Asya Türk şiiri
173249 Avrupa Birliği mi? Türk birliği mi? Yalçıntaş, Nevzat, Avrupa Birliği-- Türkiye
173904 Çin Shi, Qin Çin -- Tanıtım ve seyahat
174207 O bir yetim idi Göze, Hacer Hicran Hz. Muhammed Siyer-i Nebevî, Şemâil-i şerîfe
174324 Kütüb-i sitte: muhtasarı tercüme ve şerhi
94618 Kütüb-i sitte: muhtasarı tercüme ve şerhi
94746 Kütüb-i sitte: muhtasarı tercüme ve şerhi
94948 Kütüb-i sitte: muhtasarı tercüme ve şerhi
95016 Kütüb-i sitte: muhtasarı tercüme ve şerhi
95128 Kütüb-i sitte: muhtasarı tercüme ve şerhi
95351 Kütüb-i sitte: muhtasarı tercüme ve şerhi
95647 Kütüb-i sitte: muhtasarı tercüme ve şerhi
95746 Kütüb-i sitte: muhtasarı tercüme ve şerhi
95837 Kütüb-i sitte: muhtasarı tercüme ve şerhi
100032 Batı tefekkürü ve İslam tasavvufu Kısakürek, Necip Fazıl. İslam dini Tasavvuf.
104255 Peygamber halkası Kısakürek,Necip Fazıl , 1905-1983. Sahabe Hulefa-i raşidin Ashab-ı kiram
104350 Efendimiz, kurtarıcımız, müjdecimizden nur harmanı Kısakürek, Necip Fazıl İslam dini -- Tasavvuf İslam yaşamı
104526 Müdafaalarım Necip Fazıl Kısakürek Türk edebiyatı _ çeşitli eserler
104715 Veliler ordusundan 333: Halkadan pırıltılar Kısakürek, Necip Fazıl İslam dini Tasavvuf
104901 Başbuğ velilerden 33 Atun silsile Kısakürek, Necip Fazıl İslam dini Tasavvuf Biyografi
105004 Hücum ve polemik Necip Fazıl Kısakürek
105105 Tasavvuf bahçeleri Esseyyid Abdulhakim Arvasi İslam Tasavvufu
105910 Hamdullah Subhî Tanrıöver : hayatı ve eserleri Tevetoğlu, C. Fethi
105941 Siyasi tarihi ve müesseseleriyle Delhi Türk İmparatorluğu M. Aziz Ahmet Tarih - Hindistan Türkiye
110200 Balkan harbi tarihi Andonyan, Aram Balkan savaşları, 1912-1913 -- Tarih
110421 Tanrıların mucizeleri Dniken, Erich von, 1935- Mucizeler, Hristiyanlık Psedo-bilim_Mısır Ufo
110504 Koçyiğit Köroğlu Tecer, Ahmet Kutsi Edebiyat Türkçe piyes ve tiyatro
110629 Aşıkpaşaoğlu tarihi Ahmed Aşıkpaşazade Osmanlı Devleti -- Tarihçe
110817 Amasya tarihi I: mukaddime Abdi-zade Hüseyin Hüsameddin Amasya_Tarihçe
111126 I. Türkiye çocuk hakları kongresi: Yetişkin bildirileri kitabı I Çocuk hakları Çocuklar_Yurtdışı_Sosyal yönler
111408 I. Türkiye çocuk hakları kongresi: Yetişkin bildirileri kitabı II Çocuk hakları Çocuklar_Yurtdışı_Sosyal yönler
111516 Çocuk bildirileri kitabı: I. Türkiye çocuk hakları kongresi Çocuk hakları Çocuk hakları Çocuklar_Yurtdışı_Sosyal yönler
111617 I. Türkiye çocuk hakları kongresi: Kongre tutanağı kitabı Çocuk hakları Çocuklar_Yurtdışı_Sosyal yönler
111756 Çocuk hakları ve medya: Anne-baba öğretmen ve medya çalışanları için el kitabı Çocuk hakları Çocuk hakları Çocuklar_Yurtdışı_Sosyal yönler
112034 Engelli çocuk ve ergenlerin hakları el kitabı: anne baba ve öğretmenler için Engelliler Çocuklar, engelli Ebeveynler, Engelli çocuklar Fiziksel engelli çocuklar
112147 Üstün yetenekli olmak: Üstün yetenekli çocukların hakları: Anne-baba öğretmen ve medya çalışanları için el kitabı Levent, Faruk Üstün zekalı çocuklar Özel yetenekli çocuklar
112255 Çocuk hakları açısından çocuk ihmali ve istismarı: Anne-baba öğretmen ve medya çalışanları için el kitabı Çocuk hakları Çocuk hakları Çocuklar_Yurtdışı_Sosyal yönler
112425 Dünyadan büyüktür çocuk: çocuk ve çocukluk deneme kitabı Türk edebiyatı Hatıralar_Çocukluk
112636 Sesimizi kim duyacak: 2010 çocuk görüşü raporu Çocuk hakları Çocuk hakları Çocuklar_Yurtdışı_Sosyal yönler
112833 Bir adam yaratmak - Sabır taşı - Ahşap konak - Siyah pelerinli adam Kısakürek, Necip Fazıl Türk tiyatrosu (edebi)
113313 Türkmenler arasında Henri de Coulibeuf De Blocqueville Biyografi, an Toplumsal bi Kamu yöneticileri ve askeri kişiler
113437 Bürde kasidesi terceme ve şerhi Ka'b bin Züheyr Edebiyat Arap edebiyatı Kaside-i Bürde
113755 Vakti kuşanmak : denemeler Atasoy Müftüoğlu İslâm Dini - Denemeler
113847 Bütün yönleri ile inönü menderes mücadelesi ve demirkırat oyunu Mehmed emin Gerger
114009 Safahat : orijinal metin, sadeleştirilmiş metin, notlar Ersoy, Mehmet Akif Türk edebiyatı -- Şiir
120128 Safahat : orijinal metin, sadeleştirilmiş metin, notlar Ersoy, Mehmet Akif Türk edebiyatı -- Şiir
120211 Yabancı özel okullar: Osmanlı imparatorluğunun kültür yoluyla parçalanması Nahid rıfkı Dinçer
120506 Mukaddime I İbn-i Haldun Toplum Bilimleri Sosyoloji ve antropoloji Tarih - Metodoloji
120803 Mukaddime II İbn-i Haldun Toplum Bilimleri Sosyoloji ve antropoloji Tarih - Metodoloji
120840 İnsanlığa son çağrı Kur'an-ı Kerim meal-tefsir Ansiklopedik İndeks I Kuran-ı Kerim
120941 İnsanlığa son çağrı Kurr'an-ı Kerim meal-tefsir Ansiklopedik İndeks II Kuran-ı Kerim
121010 Türk el sanatlarından örnekler El sanatları, Türk
121105
121202 Ortadoğu ülkeleri arasında iktisadi işbirliği imkanları Sabahattin Zaim Uluslararası ekonomik ilişkiler _ Orta-doğu
121647 Yıldızlara Dönüş Erich Von Doniken Bilim - Felsefe
121829 Hazreti Muhammed (S.A.V.)'in varisleri İslam dini Tasavvuf_biyografi
121932 Ramz-El-Ehâdis = Hadisleri Deryası Abdülaziz Bekkine İslâm Dini - Hadis - Tercümeler - Türkçe
122104 Ramz-El-Ehâdis = Hadisleri Deryası Abdülaziz Bekkine İslâm Dini - Hadis - Tercümeler - Türkçe
122305 Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz ilişkileri (1894-1895) Ermeniler_Türkiye 2. Ermeni sorunu
122332 Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz ilişkileri (1896-1922) Ermeniler_Türkiye 2. Ermeni sorunu
122410 Haklarımı çalmayın: Çocuk hakları sözleşmesi kitabı (çocuklar için uyarlama) Çocuk hakları Çocuk hakları Çocuklar_Yurtdışı_Sosyal yönler
122618 Tarihte Türkler için söylenen büyük sözler Tan, M. Turhan Türkler -- Tarih -- Görüş ve düşünceler
123219 Boğaziçi sohbetleri Türkçe çeşitli eserler
123324 Millî mücadele dönemi'nde TBMM hükümeti tarafından İstanbul'da kurulan gizli gruplar ve faaliyetleri Aydın, Mesut Tarih Türkiye Cumhuriyet dönemi İstiklal savaşı
123445 Kanije Savunması ve Tiryaki Hasan Paşa Tarih - Osmanlı Tarihi - Kanije Savunması - Tiryaki Hasan Paşa
123539 Gönül sultanları II Atagün, S. İrfan İslam dini -- Biyografya
123733 Çağımızın baş meselesi Akkemik, Muhammed Recep İslam dini -- Deneme
123748 Üç tarz-ı siyaset Akçura, Yusuf, 1876-1935 Osmanlı Devleti, 1299-1918
123901 Keçecizade izzet molla İbrahim Bülbül
124020 Bu böyledir Kutlu, Mustafa Türk edebiyatı -- Hikâye
124220 Yunan mezalimi : (Türk'ün siyah kitabı) Mısıroğlu, Kadir Türkiye tarihçe Kurtuluş Savaşı, 1919-1922 Türkiye_Uluslararası ilişkiler_Yunanistan
124232 Tanzimatın götürdükleri İhsan süreyya Sırma
124432 İnanç ve amelde Kur'ani kavramlar Muhammed El - Behiy İslâm Dini - İman ve İslâm Akaideleri
124527 167 Numaralı muhasebe-i vilayet-i Rum- ili defteri (937-1530) II : dizin ve tıpkı basım Osmanlı Devleti_Genişleme devri, 1444-1566 2. Osmanlı_Ekonomi politikası 3. Osmanlı Devleti_Maliye
125123 Eyüp tarihi Mehmet Nermi, Haskan Eyüp (İstanbul)_Tarihçe Mimari, Eyüp (İstanbul)
125605 Türk dilinin gelişme alanları ve eski Anadolu Türkçesi Özkan, Mustafa Türk dili_Tarihçe
130109 Kitab-ı Cihan-nma : neşri tarihi 1 [cihannüma] Mehmet Neşri Tarih - Osmanlı Tarihi
130257 Kitab-ı Cihan-nma : neşri tarihi 2 [cihannüma] Mehmet Neşri Tarih - Osmanlı Tarihi
130427 Edirne Sarayı Rifat Osman Tosyavizade Mimari, saraylar Mimari_Edirne (Türkiye)
130525 Moskof Kısakürek, Necip Fazıl Sovyetler birliği_Tarih- 19. yüzyıl Ruslar_Tarih_Sosyal yaşam ve gelenekler
111800 Aynadaki yalan Kısakürek, Necip Fazıl Türk edebiyatı -- Roman
111916 Reis Bey Necip Fazıl Kısakürek Türk tiyatrosu
112009 İhtil'al Kısakürek, Necip Fazıl Devrimler_Tarih Dünya tarihi
112314 Rapor 1-3 Necip Fazıl Kısakürek Türk denemeleri - Siyasal Bilimler - Fikir_Rapor_Necip Fazıl Kısakürek
112624 Konuşmalar Kısakürek, Necip Fâzıl, 1904-1983. Kısakürek, Necip Fâzıl, 1904-1983 Yazarlar, Türk y 20. yüzyıl
112942 İlahi nizam İmam-ı gazali İslam dini - Tasavvuf
113452 İngiliz casusunun itirafları ve İngilizlerin İslam düşmanlığı Osmanlı Devleti -- Casusluk faaliyetleri -- İngiliz casusları
114112 İslâmın bugünkü meseleleri Güngör, Erol
114454 Mekke-Medine rehberi : [Hac ve Umre yolcularına] : Mirat-ı Haremeyn Eyüp Sabri Paşa İslam dünü_ hac Rehber
114608 İslâm Medeniyeti Tarihi W. Barthold İslâm Dini - İslâm Medeniyeti Tarihi
114839 Kaynak İslâm ilmihali Alâaddin, Muhammed İslâm ilmihali
115016 Dostoyevski I Henri Troyat Rus edebiyatı Biyografi Dostoyevski, Fyodor Mihailoviç_Biyografya
115334 İstanbul çeşmeleri : Beyoğlu cihetindeki meyva tabağı motifleriyle bezenmiş tek cepheli anıt çeşmeler Barışta, H. Örcün Çeşmeler -- İstanbul (Türkiye)
115531 İki Sonsuzda Gerilim:Denemeler Ali Nar Edebiyat - Türk Edebiyatı - Denemeler
115638 Hariciyemizin içyüzü Diplomatlar -- Anılar -- Türkiye -- Biyografi
115926 Avrupa topluluğunun organları nasıl çalışır? AET antlaşmasının temel maddeleri Noel, Emile Ekonomi - Uluslararası Ekonomi - AET
120057 Abdülhak Hamid Tarhan : Bütün şiirleri 2 Amdülhak Hamid Tarhan Türk edebiyatı Türkçe şiir
120407 Fert ve ailede mutluluk yolu Asımgil, Sevim İslam esasları İbadet İslam ahlakı
120652 Büyük İslam İlmihali Ömer Nasuhi Bİlmen Din İslam Dini Fıkıh ve fıkıh ilmi Yargılama ve ceza hukuku (Ukbât) Kazâ ve şahâdet
121816 İşittiklerim... gördüklerim... bildiklerim... Ayaşlı, Münevver Ayaşlı, Münevver, 1906- -- Anılar Osmanlı Devleti -- Tarih -- 20. yzüyıl -- Anılar Türkiye -- Tarih -- 20. yzüyıl -- Anılar
122231 Çelo Sayar, Abbas Edebiyat Türkçe roman ve hikaye
122704 Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı-1984 Kültür_ Sanat_ Yıllık
123709 Büyük İslam tarihi : Haz. Muhammed (s.a.) Dönemi Zapsu, Abdurrahim İslam dini tarihi ve Siyer
123845 Baleybelen Muhyi-i Gülşeni : ilk yapma dil Mehmed Muhyiddin-i Gülşeni, 1014/1603 Türk dili_Geliştirme çabaları Türk dili_Anlambilim Türk dili_Sözlükler Türk dili_Kökenbilim Türk dili_Dilbilgisi Yapma Dil
124128 İslam tarihi Ülkü, Hayati İslam İslam tarih
124144 El- Muvatta I İmam Malik Hadis
124245 El- Muvatta II İmam Malik Hadis
124358 Ahkam-ı Kur'aniye Mehmed Vehbi İslam dini İbadet
124553 Fıkhu's Siyre:Peygamberimiz (S.A.V.) in Uygulamasıyla İslâm : Vahiy Danışma - Uygulama - Hükümler - Hikmetler - Metodlar ve Öğütler M. Said Ramazan El Buti, Ali Nar, Orhan Aktepe İslâm Dini - Hz. Muhammed'in Hayatı
130708 Yeni İslâm ilmihali Ateş, Süleyman İlmihal -- İslâm
130821 Fıkhu's Siyre:Peygamberimiz (S.A.V.) in Uygulamasıyla İslâm : Vahiy Danışma - Uygulama - Hükümler - Hikmetler - Metodlar ve Öğütler M. Said Ramazan El Buti, Ali Nar, Orhan Aktepe İslâm Dini - Hz. Muhammed'in Hayatı
131149 Vaazlar : İstiklâl Savaşı hitâbeleri Manastırlı İsmail Hakkı Vaazlar -- İslâm
131351 Cumhuriyet öncesinde Türk kadını : (1839-1923) Kurnaz, Şefika Kadınlar -- Osmanlı Devleti -- Tarih -- 1839-1923 Kadınlar -- Türkiye -- Tarih -- 1839-1923
131519 Azerbeycan Oder, Kerim, 1901-1981 Azerbaycan tarihçe
131731 Almanya, Avusturya ve Türkiye'de din eğitimi Hakkı Maviş İSLAM DİNİ EĞİTİMİ
131849 Radyo kültür yayınları
132035 Suffe kültür sanat yıllığı 1982 Kültür sanat -- Yıllık
140149 Fatih Sultan Mehmed Ziya Şakir Mehmet II devri Fatih, 1444-1481
140531 Bozkurtların destanı Gençosmanoğlu, Niyazi Yıldırım Edebiyat Türkçe şiir 20. yüzyıl 1923-
140648 Sadri Maksudi Arsal Adile Ayda
140812 Taşkent'e doğru: rusya notları Mehmet Turgut Coğrafya Özbekistan - Taşkent Rusya Gezi notları
140940 Üniversite Problemi Mümtaz Turhan Eğitim - Yüksek Eğitim - Üniversiteler
141136 Portreler Alpman, Hâfi Kadri, 1906- Biyografi - Edebiyatçılar Şair ve yazarlar
141318 Ah güzel bir gün : şiirler Kurtulmuş, Şakir, 1958- Edebiyat Türkçe şiir
141614 İfşa : Şiirler Özçelik, Mustafa, 1954- Edebiyat Türkçe şiir
142018 Bürokrasi ve Biz Ahmet Kabaklı Toplumsal Bilimler - Kamu Yönetimi - Merkezi İdare Yönetimi - Türkiye
142718 İnsan ve şeytan Ayverdi, Sâmiha, 1906-1993 Türk edebiyatı -- Roman
142854 Lay/ya Caney, Sıtkı Türk şiiri
143035 Ayet ve slogan : Türkiye'de islami oluşumlar Çakır, Ruşen İslâmî hareket -- Türkiye Din ve devlet -- Türkiye Cemaatler -- Türkiye
143227 Türk din tarihi Günay, Ünver Dinler tarihi Türkiye_Din
143414 İlim ve ahlak: İslam ve kainat Yazgan, Mustafa İslam dini İlim Ahlak
143711 İslamda iş ahkamı ve işçi hakları Şakfe, Muhammed Fehr Ekonomi İşçi hakları - İslam Dini
143916 Zamânın elinden tutmak : edebiyat nazariyâtı - edebi tenkit örnekleri Tural, Sadık K. Türk edebiyatı -- İnceleme Türk edebiyatı -- Eleştiri ve yorum
144027 İslam Medeniyeti Tarihi Corci b. Habib Zeydan, 1332/1914 İslâm dini_Uygarlık ve kültür İslâm dini_Tarihçe
144225 İstiklal harbimizde Enver Paşa ve İttihat ve Terakki erkanı Karabekir, Kâzım, 1882-1948 İstiklal Savaşı, 1918-1923
144409 İslam Medeniyeti Tarihi Corci b. Habib Zeydan, 1332/1914 İslâm dini_Uygarlık ve kültür İslâm dini_Tarihçe
144702 Fonksiyonlar teorisi temrinleri Knopp, Konrad Fonksiyonlar
144945 Fonksiyonlar teorisi temrinleri Knopp, Konrad Fonksiyonlar
145019 Divan-ı Hikmet'ten seçmeler Ahmed Yesevi, 562/1166 Türk edebiyatı
150134 İngiliz ajanı binbaşı E.W.C. Noel'in Kürdistan misyonu : 1919 Öke, Mim Kemal Kürtler_Türkiye Türkiye_Dış ilişkiler_İngiltere
150328 Doğu anadolu gerçeği Arvasi,S. Ahmet Türk tarihi -- Doğu Anadolu Kürtler -- Türkiye -- Doğu Anadolu Bölgesi
150452 Varlığımızı hedef alan tehdit : bölücü terör Budak, Nazım Yıkıcı faaliyetler Terörizm
150549 Doğu Aşiretleri ve Emperyalizm Mahmut Rışvanoğlu
150608 Cep zırhlısı Krancke, T. , H. J. Brennecke Alman edebiyatı Roman
150849 Muhammed Tevfik Bosnevi:Hayatı, Mektupları, Halifeleri Öztürk, Yaşar Nuri, 1945 İslâmiyet - Tasavvuf - Biyografyaları
150950 İslam dünyasında fikir ve put Nebi, Malik Bin İslam Dini İslam Felsefesi Düşünce ve düşünme -- Dini açıdan
151129 Türklük Kavgası Ergun Göze Siyasi Bilimler - Siyasi İdeolojiler - Milliyetçilik - Türk Milliyetçiliği
151218 Asrın şahidinin hatıraları Malik bin Nebi, 1905-1973 Malik bin Nebi, 1905-1973 -- Anılar İslâm -- Cezayir -- Anılar
151302 Türk ve Batı kültürü üstüne denemeler : Tanrı - insan - mekân kavramları Kezer, Aydın Sosyoloji - Kültür - Türk Kültür Eserleri
151529 İslamda sosyal güvenlik Faruk Beşer Sosyal Güvenlik
151727 Dünya Gündeminde İsrail Ali Uğur Siyasal Bilimler - Siyasi İdeolojiler - Siyonizm
151832 Doğu ve Güneydoğu Anadolu üzerine araştırmalar-1 Sosyal bilimler Sosyoloji Kültür - Kimlik -Terör
151957 Türk millî bütünlüğü içerisinde Doğu Anadolu Bahaddin Ögel...[ve başkaları] Türk tarihi Türk kültürü
152039 Sigara ve gençlik Sigara bağımlılığı Sigara bağımlılığı -- Sosyal yönleri Sigara ve sağlık
152124 Yunus Emre divanı Yunus Emre
152337 Arz : Türk şiirinde kullanılan arz vezinleri ve örnekleri Edebiyat Türkçe şiiri Aruz Divan şiiri
152447 Geçti Bor'un pazarı Karatay, Namdar Rahmi Edebiyat Türkçe şiir 20. yüzyıl
152602 Türk devlet felsefesi Niyazi, Mehmed Devlet felsefesi, Türk
152710 İstanbul şairi Yahya Kemal hayatı, hâtıraları, nükte ve fıkraları, Onun için neler söylediler, neler yazdılar? : Bir kaç İstanbul şiiri Çapanoğlu, Münir Süleyman, 1894-1973 Biyografi, anı Edebiyat, tarih, biyografi, secere alanındaki kişiler Yahya Kemal Beyatlı
152758 Bomba : yeni kahramanlar -- eski kahramanlar Ömer Seyfeddin Türk edebiyatı -- Hikaye
152950 İlim-ahlak-iman: son asır ilim ve fen adamlarına göre Balaban, M. Rahmi
153102 İslam hukukunun kaynaklarından kıyas istihsan ve istislah Abdulkadir Şener İslâm Hukuku - Fıkıh Usl
153214 İslâm mütefekkirleri ile Garp mütefekkirleri arasında mukayese İzmirli, İsmail Hakkı Felsefe - İslâm Felsefesi
153302 Bir savaşçıdır kalbim : [şiir] Sarı, Osman Edebiyat Türkçe şiir
153334 Kırım harbi sonrasında İstanbul Durand de Fontmagne
153453 Medeniyetimizin Kökleri Üzerine : Uzun Hikaye Ömer Hatipoğlu Edebiyat - Türk Edebiyatı - Hikaye
153549 Tohum Kısakürek, Necip Fazıl Edebiyat Türkçe Tiyatro 20. yüzyıl
153722 Hüzün yazıları Yazıcı, Olcay, 1948- Türk edebiyatı -- Düz yazı
153814 Yurt içi ve yurt dışındaki komünist hareketlerinin iç yüzü Yavuzer, Ali Aydın Komünizm Siyasal ilimler
153908 Namaz: bir tevhid eylemi Yıldız, Abdullah İslam dini İbadetlet_Namaz
153950 Münevver bir Türk hanımı ressam Naciye Neyyal Hanımefendi'nin mutlakiyet, meşrutiyet ve cumhuriyet hatıraları Biren, Naciye Neyyal Biren, Naciye Neyyal, 1875-1960 Sanatçılar -- Türkiye -- Biyografi Türkiye -- Tarih -- 1878-1909
154044 Selahaddin Kutsal Savaşın Politikaları Lyons,Malcolm Cameron , Jackson, D.E.P Selahaddin Eyyubi,750-1258 İslam İmparatorluğu - Tarih - 750-1258. Suriye -- Krallar ve Hükümdarlar -- Biyografi Mısır -- Krallar ve Hükümdarlar -- Biyografi
154137 Bir milletin dirilişi Kadri, Hüseyin Kazım Tarih -- Türkiye -- Lozan Antlaşması Lozan Konferansı,1922-1923
154226 Mesnevi Tercümesi I-II Mevlân
154424 Mesnevi Tercümesi III-IV Mevlan
154455 Mesnevi Tercümesi V-IV Mevlan
154513 Mevlâna: Hayatı, Şahsiyeti ve Fikirleri Şefik Can Biyografi - Mevlâna Celalettin Rumi
154606 Direkt metod ile çağdaş Arapça 1 Arap dili -- Çağdaş Arapça
154755 Direkt metod ile çağdaş Arapça 2 Arap dili -- Çağdaş Arapça
154815 Direkt metod ile çağdaş Arapça 3 Arap dili -- Çağdaş Arapça
154830 Direkt metod ile çağdaş Arapça 4 Arap dili -- Çağdaş Arapça
154842 Uluslararası politika ve dış politika analizi Sönmezoğlu, Faruk Uluslararası İlişkiler Dünya politikası
154959 Sosyal politika Koray, Meryem Sosyal politika -- Türkiye Sosyal Sorunlar
155043 Dünyanın Durumu 1993 : Sürdürülebilir Bir Yaşam İçin Sağlanan Gelişmeler Hakkında World Watch Enstitüsü Raporu Lester R. Brown, Yaman Köseoğlu, Fehiman Köseoğlu Toplumsal Sorunlar - Çevre Sorunları
155356 Yeni ilm-i kelam İsmail Hakkı İzmirli Akaid ve kelam
155434 Anadolu'yu aydınlatanlar I : (Tanzimat'a kadar) Önder, Mehmet Türkler -- Ünlü kişiler -- Biyografi -- Türkiye Türkler -- Ünlü kişiler -- Biyografi -- Anadolu Selçuklu Devleti Türkler -- Ünlü kişiler -- Biyografi -- Osmanlı Devleti
155553 Osmanlı deniz harp tarihi II Büyüktuğrul, Afif Denizcilik Türkiye_Donanma
155905 Osmanlı deniz harp tarihi III Büyüktuğrul, Afif Denizcilik Türkiye_Donanma
155928 Osmanlı deniz harp tarihi 4 Büyüktuğrul, Afif Denizcilik Türkiye_Donanma
155948 Osmanlı deniz harp tarihi 5 Büyüktuğrul, Afif Denizcilik Türkiye_Donanma
160005 Osmanlı Devlet Teşkilatına Dair Kaynaklar : Kitab-ı Müstetâb, Kitabu Mesâlihi'l Müslimin ve Menafi'i'l - Mü'minin, Hırz'l - Mlk Yaşar Yücel Kamu Yönetimi - Devlet Teşkilatı - Osmanlı İmparatorluğu
160218 Mahmud II. zamanında bosna hersek Ahmet cevat Eren
160415 Atatürk ve milli egemenlik Eroğlu, Hamza Türkiye - Siyaset ve yönetim
160536 Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi:Soltuklular, Mengücükler, Sökmenliler, Dilmaçoğulları, Artuklular Osman Turan Tarih - Türk Tarihi - Anadolu Beylikleri
160831 Timurlular Zamanında Hindistan Türk İmparatorluğu Halis Bıyıktay Tarih - Asya - Hindistan - Moğol İmparatorluğu Türkiye
160942 İstanbul'a ait günlük hatıralar : 1672-1673 Galland, Antoine Galland, Antoine, 1646-1715 -- Günlükler, vs. İstanbul (Türkiye) -- 17. yüzyıl -- Seyahat yazıları Osmanlı Devleti -- 17. yüzyıl -- Seyahat yazıları Osmanlı Devleti -- Uluslararası ilişkiler -- Fransa
161051 İstanbul'a ait günlük hatıralar : 1672-1673 II: cilt Galland, Antoine Galland, Antoine, 1646-1715 -- Günlükler, vs. İstanbul (Türkiye) -- 17. yüzyıl -- Seyahat yazıları Osmanlı Devleti -- 17. yüzyıl -- Seyahat yazıları Osmanlı Devleti -- Uluslararası ilişkiler -- Fransa
161114 Çin Tarihi Wolfram Eberhard Çin_Tarih
161149 Osmanlı tarihi Hammer, Joseph von, 1774-1856 Osmanlı Devleti -- Tarihçe
161341 Osmanlı devletinin ilmiye teşkilatı Uzunçarşılı, İsmail Hakkı Eğitim
161437 Muhteşem Türk Kanuni ile 46 Yıl Yücel, Yaşar Tarih -- Osmanlı Devleti -- Kanuni Dönemi
161520 Fatih devri üzerinde tedkikler ve vesikalar Halil İnalcık Tarih - Osmanlı Tarihi - Fatih Dönemi
161604 Son şahitler 3 : Bediüzzaman Said Nursi'yi anlatıyor Şahiner, Necmeddin Bediüzzaman Said Nursi, 1873-1960 -- Anılar
161658 Osmanlı devleti teşkilatında Kapukulu Ocakları I : acemi ocağı ve yeniçeri ocağı Uzunçarşılı, İsmail Hakkı Askerlik Bil. - Askeri Kurumlar - Osmanlı
161758 Büyük güçlerin yükseliş ve çöküşleri : 1500'den 2000'e ekonomik değişme ve askeri çatışmalar Paul Kennedy Toplumsal Bilimler - Ekonomi - Değişim - Askerlik Bilimi - Askeri Çatışma
161852 Menteşe beyliği : 13-15'inci asırda garbi Küçük Asya tarihine ait tetkik Paul Wittek Anadolu Beylikleri dönemi
161937 Osmanlı kimliği Timur, Taner, 1935- Tarih -- Osmanlı İmparatorluğu, 1288-1918 -- Kimlik Tarih -- Osmanlı İmparatorluğu, 1288-1918 -- Felsefe
162010 Atatürk döneminde Türkiye ekonomisi semineri, 8-9 Haziran Tarih Türkiye Cumhuriyet dönemi Atatürk dönemi Ekonomi
162212 Batı Avrupa Türkleri : göçmenlikten yerleşik hayata geçiş Tarih - Dünya Tarihi - Batı Avrupa Türkleri
162334 Seçmeler Peyami Safa, 1899-1961 Peyami Safa, 1899-1961 -- Biyografi Peyami Safa, 1899-1961 -- Eserlerinden örnekler Peyami Safa, 1899-1961 -- Makaleler, fıkralar
162544 Doğunun isyanı Sadık Albayrak Türkiye _ Siyaset ve yönetim
162812 Meslek Ahlakı : La Morale Profesionnelle Emile Durkheim
162924 Ahlâk üzerine mektuplar Descartes, Ren Ahlâk
163006 İslam hukuku dersleri 2 Serda Kurtoğlu İslam hukuku
163130 Atatürk'e 100. yıl armağanı Ilgaz, Hasene Atatürk, Mustafa Kemal, 1881-1938
163209 Sohbetler el-Hüseyni, Seyyid Abdülhakim İslam ahlakı
163252 Hazreti Muhammed ve Kur'an-ı Kerim John davenport Lord İslam tarihi - Hz. Muhammed
163333 Kınalızâde Ali Çelebi'de aile ahlâkı Öztürk, Hüseyin İslâm Dini - İslâm Ahlâkı - Ali Çelebi
163556 Aile yazıları 4 : evlilik kurumu ve ilişkileri Aile
163639 Son şahitler 4 : Bediüzzaman Said Nursi'yi anlatıyor Şahiner, Necmeddin Bediüzzaman Said Nursi, 1873-1960 -- Anılar
164032 Yassıada'dan İmralı'ya Enver Durmuş Tarih - Türk Tarihi - 1960 - 1969 Dönemi
164505 Azerbaycan genç bilim adamları 1. sempozyumu bildirileri : (9 Ocak 2005, İstanbul) Azerbaycan- Tarihçe Siyaset ve yönetim Ekonomi
103702 Hindistan tarihi : Gurkanlı Devleti'nin büyüklük devri (1526 - 1737). Bayur, Y. Hikmet Hindistan_Tarihçe
103847 Hindistan tarihi : Nadir Şah Avşarın akınından bağımsızlık ve Cumhuriyete kadar (1737-1949). Bayur, Y. Hikmet Hindistan_Tarihçe
104208 Çandarlı Vezir ailesi Uzunçarşılı, İsmail Hakkı Osmanlı_Şecereler Osmanlı Devleti_Kuruluş devri, 1299-1444
104230 Beylikler devri sanatı, XIV.-XV. yüzyıl (1300-1453) Öney, Gönül, 1933- Sanat Anadolu Selçuklu Beylikler devri
104337 Mehmed Emnî Beyefendi (Paşa)'nın Rusya sefâreti ve sefâret-nâmesi Aktepe, Münir, 1917- Uluslararası ilişkiler Türkiye - Rusya İlişkiler Siyaset ve Diplomasi Sefirler
104508 XIX. ve XX. yüzyıllardayda büyük devletlerin yayılma siyasetleri ve milletler arası önemli meseleler Sagay, Reşat, 1910- Tarih, Modern
104734 Mısır tarihi Yusuf Ziya Özer Mısır tarihçe
104757 Osmanlı tarihi Hammer, Joseph von, 1774-1856 Osmanlı Devleti -- Tarihçe
105053 İstanbul' da Osmanlı dönemi su tesisleri M. Kazım Çeçen İstanbul_Bayındırlık işleri 2. Su getirme
105416 Devletler ve hanedanlar : İlkçağ ve Asya-Afrika Devletleri Öztuna, Yılmaz İslam Devletleri - Türkiye İlk çağ ve Asya Afrika Devletleri Dünya tarihi
144418 Türk dili ve edebiyatı ansiklopedisi: devirler, isimler, eserler, terimler 1 Türk dili ve edebiyatı- Ansiklopediler
144623 Türk dili ve edebiyatı ansiklopedisi:devirler, isimler, eserler, terimler Türk dili ve edebiyatı - Ansiklopediler
144636 Türk dili ve edebiyatı ansiklopedisi: devirler, isimler, eserler, terimler Türk dili ve edebiyatı
144720 Türk dili ve edebiyatı ansiklopedisi: devirler, isimler, eserler, terimler 4 Türk dili ve edebiyatı- Ansiklopediler
144743 Türk dili ve edebiyatı ansiklopedisi: devirler, isimler, eserler, terimler 5 Türk dili ve edebiyatı- Ansiklopediler
144810 Türk dili ve edebiyatı ansiklopedisi: devirler, isimler, eserler, terimler Türk dili ve edebiyatı- Ansiklopediler
144819 Türk dili ve edebiyatı ansiklopedisi: devirler, isimler, eserler, terimler Türk dili ve edebiyatı- Ansiklopediler
144940 Fransız İhtilali Tarihi Pierre Goxotte Tarih-Fransa-1789
145910 Bizim köy : (bir köy öğretmenin notları) Makal, Mahmut, 1930- Türk edebiyatı -- Anlatı Öğretmenler -- Anı
150151 İslâm mütefekkirleri ile Garp mütefekkirleri arasında mukayese İzmirli, İsmail Hakkı Felsefe - İslâm Felsefesi
150159 Türkiye Kültür ve Sanat yıllığı 1986 Türkiye - Kültür sanat - Yıllık
150547 Bediüzzaman Said Nursi'nin iktisadi görüşleri Kutlar, Aziz İslam ekonomisi Ekonoi_İslam_Said Nursi
150711 Sohbetler Bolak, Ahmed Aydın Televizyon programları -- Sohbetler Gün başlıyor (Televizyon programı)
150800 İslâm'ın kadına ve aileye kazandırdıları Sercan, Fehremez Kadın, İslâm Aile, İslâm
151101 Benim avukatım : ansiklopedik hukuk rehberi Yalçın, Ayhan Hukuk -- Türkiye -- Rehberler
151749 Türkiye Kültür ve Sanat yıllığı 1988 Türkiye - Kültür sanat - Yıllık
151757 Aile Yazıları 1 : Temel kavramlar yapı ve tarihi süreç Sosyoloji - Kültür ve Kurumlar - Aile
151859 İslam ve Türk hukuk tarihi araştırmaları ve vakıf müesseleri Köprülü, M. Fuad İslam dini Hukuk tarihi Tarih Vakıflar_Tarih
152052 Mondrostan Mudanya'ya kadar I Tansel, Selahattin Osmanlı tarihi - Ateşkes anlaşmaları
152118 Mondrostan Mudanya'ya kadar II Tansel, Selahattin Osmanlı tarihi - Ateşkes anlaşmaları
152247 Kutsal gönüllü veli Kuşadalı İbrahim Halveti : (hayatı,tasavvufi düşünceleri, mektupları) Öztürk, Yaşar Nuri, 1945
153008 Aramak ve söyleyememek Asya, Arif Nihat Türk edebiyatı -- Düz yazı
153033 Mehmed Akif Ahmet Kabaklı Ersoy, Mehmet Akif, 1873-1936 -- Biyografi
153749 Malta Geceleri, Firak-ı Irak ve Galiçya Nazif Süleyman Edebiyat - Türk Edebiyatı
154222 Almanak:Türkiye Almanak - Türkiye
154333 Hikmet pırıltıları Kırkıncı, Mehmet Akaid ve kelam
155220 Tarih Şuuru İhsan Süreyya Sırma İslâm Dini - İslâm Tarihi
155250 Tevhid Mücadelesi Ömer Vehbi Hatipoğlu İslâm Dini - Hz. Muhammed S.A.V. Hayatı - Tevhid Mücadelesi İslâm Dini - Allaha İman - Tevhid
155336 İslâm Üzerine Düşünceler İslâm Dini - Genel
155431 Devrim Muhafızlarına Konferanslar Ebu'l Hasan Beni Sadr İslâm Dini - İslâmi Hareketler - İran
155534 Açıklamalı Arapça Muhtar, Cemal Dil -- Arapça
155704 Makalat Haydar Baş İslam dini_Çeşitli yazılar
155725 Doğubayazıt İshak Paşa Sarayı Gündoğdu, Hamza, 1950- Saraylar_Doğubayazıt, Ağrı (Türkiye) İshak Paşa Sarayı_Doğubayazıt, Ağrı (Türkiye)
160014 İslam'da ticaret hukuku Polat, Abdülkerim İslam dini - Ticaret Ticaret hukuku - İslam hukuku
160105 Mareşal Fevzi Çakmak : büyük milletin büyük askeri Tütüncü, Ziya Bibliyografya Mareşal Fevzi Çakmak
160221 Vehhabiye Nasihat İslâm Dini - İslâm Mezhepleri - Vehhabilik
160306 Türk Edebiyatı 1 Ahmet Kabaklı Edebiyat - Türk Edebiyatı Türk edebiyat tarihi
160701 Türk edebiyatı II Edebiyat Türk edebiyatı tarihçe
160758 Türk Edebiyatı 3 Ahmet Kabaklı Edebiyat - Türk Edebiyatı Türk edebiyat tarihi
160859 Avrupa topluluğu sözlüğü Avrupa Toplulukları _ Sözlükler Türk dili _ Sözlükler _Çokdilde Avrupa Toplulukları _Sözlükler _ Çokdilde
161021 Amerikan tarihinin ana hatları Amerika -- Tarih
161122 İslam anayasası: Tedvivi, Esasları Ebul âlâ Mevdudi Din İslam Dini Fıkıh ve fıkıh ilmi
161226 Fıkıh tarihi ve islâm hukuku Osman Keskinoğlu İslam Dini Fıkıh ve fıkıh ilmi
161442 Rüya çağrısı Miyasoğlu, Mustafa Edebiyat Türkçe şiir 20. yüzyıl 1923 -
161522 Kerkük üzerine söylenmiş şiirler Edebiyat Türkçe şiir Kerkük - Türkmenler
161724 Eğitim ve toplum düzeni Russell, Bertrand, 1872-1970 Eğitim sosyolojisi
161752 Ahmet Rasim'in Eserlerinde İstanbul Şerif Aktaş Edebiyat - Hatıralar - İstanbul Ahmet Rasim
162011 Açıklamalı büyük dua mecmuası Ateş, Süleyman İslam dini Akaid ve kelam Dua
162152 Gazali: hakikat araştırması, felsefe eleştirisi, etkisi Sabri Orman Tabakat - Biyografi
162333 Coğrafyadan vatana Remzi oğuz Arık
162402 İslam medeniyeti tarihi Corci b. Habib Zeydan, 1332/1914 İslâm dini_Uygarlık ve kültür İslâm dini_Tarihçe
162620 İslam medeniyeti tarihi Corci b. Habib Zeydan, 1332/1914 İslâm dini_Uygarlık ve kültür İslâm dini_Tarihçe
163010 Türk tiyatrosu tarihi I: Eski Türklerde dram san'atı Sevengil, Refik Ahmet Tiyatro_Türkiye_Tarihçe
163132 Türkiye eğitim sisteminin gelişmesine tarihi bir bakış Unat, Faik Reşit, Eğitim_Türkiye
163226 İlimler sistemi Goblot, Edmond, 1858-1935 Bilimlerin sınıflandırılması Bilim -- Felsefe
163307 Görüp işittiklerim Türkgeldi, Ali Fuad, 1867-1935 Türkgeldi, Ali Fuad, 1867-1935 -- Anılar Siyasi tarih - Osmanlı Devleti -- Anılar
163415 Birinci Türk tarih kongresi: Maarif vekaleti ve Türk tarihi tetkik cemiyeti tarafından tertip edilmiştir. Türkiye tarihçe
163508 Mevlâna müzesi rehberi Önder, Mehmet, 1926- Müzeler Mevlana Müzesi
164007 Coğrafi tabiata uygun sahalar yönünden Batı Anadolunun taksimatı Stewig, Reinhard Yerbilimleri Coğrafi bölgeler -- Türkiye -- Batı Anadolu coğrafyası Batı Anadolu -- Coğrafi özellikleri
164141 Müslümanlığın temel bilgileri Abdülkadir Karahan
164229 İslam kelamcılarına ve filozoflarına göre Allah'ın varlığı : (isbat-ı vacib) Bekir Topaloğlu 1. Allah 2. Akaid ve kelam
164337 Sohbetname 1 Hizmet rehberi İmam Efendi İslâm Dini - İslâm Ahlâkı - Sohbetler
164428 Türkiye'nin Bugünü ve Yarını Faik Üstar Ekonomi - Türkiye
164519 Mesken ve Mesken Mimarimiz Meskenler -- İslam dini İslam ve Sosyal Yaşam - Ev Mimarisi Mimari, Türk Konut -- İslam Ülkeleri İslam -- Ev Mimarisi
164612 Ali Şükrü Bey Mısıroğlu, Kadir Biyografi - Tek Kişi Tarih - Türk Tarihi Ali Şükrü Bey
164734 Rahmi Eray, (1918-1958) Biyografi - Milliyetçiler Tıp - Biyografi - Rahmi Eray
165052 İzahlı ve tercümeli büyük dua mecmuası Duâlar -- İslâm
165135 Milli üniversite ve reform Timurtaş, Faruk Kadri, 1925-1982 Eğitim -- Üniversite -- Türkiye
165236 Hz.Peygamber ve İlk Müslümanlar Boyunağa, Yılmaz İslâm Dini - Hz. Muhammed S.A.V. İslâm Dini - İlk Müslümanlar
165431 O bir yetim idi Göze, Hacer Hicran Hz. Muhammed Siyer-i Nebevî, Şemâil-i şerîfe
165516 Sulh Peygamberi Hacer Hicran Göze İslâm Dini - Peygamberimizin Savaşları İslâm Dini - Peygamberimizin Kişiliği
165652 Sosyalizmin büyük dönemeci Garaudy, Roger, Sosyalizm Sosyalizm_Rusya Sosyalizm_Fransa Bilimsel ve teknik devrim_Amerika Bilimsel ve teknik devrim_Uluslararası İlişkiler
165740 İki yeni gelinin anıları Balzac, Honore de, 1799-1850 Fransız edebiyatı -- Roman
165804 Komünizm ve yayılma metodları Güventürk, Faruk Komünizm
165916 Yeni ufuklara doğru Türkeş, Alparslan Siyasal bilimler - Türkiye Siyaset ve yönetim Milliyetçilik
170021 50. yıl Başkan, M. Tevfik Türkiye tarihi Cumhuriyetin kuruluşu -- Türkiye
170105 Batı Trakya Türk Devleti (1919 - 1920) Kemal Şevket Batıbey Tarih - Balkanlar - Türkiye
170219 İktidar Berle, Adolf A. Sosyal Bilimler - Sosyoloji - İktidar - Sosyal Bil.
170510 Türkiye'nin Kalkınması ve İktisadi Devlet Teşekkülleri Agah Oktay Güner Ekonomi - Üretim - Kalkınma - Türkiye KİT'ler
170627 Cenupta Türkmen Oymakları 2 Yalman, Ali Rıza Türk Kavimleri - Türkmenler
170720 Osmanlı ilmi ve mesleki cemiyetleri [Milli Türk Bilim Tarihi Sempozyumu (I : 1987 : İstanbul)] 1. Dernekler 2. Osmanlı Devleti_Bilim
171000 Karşılaştırmalı tarihsel perspektivde (1453-1923) Osmanlı başkenti ile ilgili Batı kaynaklardan seçilmiş bir kaynakça denemesi Bibliyografya -- Osmanlı Devleti
171125 Bugünün diliyle divan şiiri Edebiyat Türkçe şiir
171213 Mesail-i mühimme-i siyasiyye 3 Ali fuat Türkgeldi
171352 Mesail-i mühimme-i siyasiyye Ali Fuat Türkgeldi
171430 Mutezile ve devrim Muhammed Ammara Akaid ve kelam
171916 Muhtarnâme:Mizahi Hikayeler Ali Nar Edebiyat - Türk Edebiyatı - Mizahi Hikayeler
172028 İslâm'da çevre sağlığı Cânan, İbrahim, 1940- Çevre sağlığı, İslâm Çevre kirliliği, İslâm
172127 Kıbrıslı Hüseyin Karatay Türk edebiyatı -- Roman
172305 İtiraflar Rousseau, Jean-Jacques, 1712-1778 Otobiyografi
172406 Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde Yapılan Folklarla İlgili Lisans Tezleri Bibliyografyası : 1940-1980 Bibliyogya- Üniversite-Folklor
172504 Sadreddin Konevi'nin felsefesinde allah-kainat ve insan Nihat Keklik
172735 Liderler konuşuyor : siyasî istikrar ve topyekn kalkınma Demirel, Süleyman Demirel, Süleyman, 1924- -- Konuşmalar Siyasi istikrar -- Türkiye Türkiye -- Siyaset ve yönetim Kalkınma -- Türkiye
173021 Milletlerarası birinci Kıbrıs tetkikler kongresi (14- 19 Nisan 1969) Türk heyeti tebliğleri
173218 Türkün Şehnamesinden seçmeler Mithat Cemal Kuntay Edebiyat Türkçe
173352 Osmanlıdan günümüze azınlık ve yabancı okulları M.Hidayet Vahapoğlu
173519 İstanbul gizemleri : büyüler, yatırlar, inançlar Scognamillo, Giovanni, 1929- Okültizm - Türkiye - İstanbul Folklor -- Türkiye -- İstanbul İstanbul (Türkiye) -- Sosyal yaşam ve adetler
173641 İktisadi kalkınmanın kültür temelleri Mustafa E. Erkal Toplum biliml Kurumlar Ekonomik kurumlar
173944 Osmanlı Türkçesine Giriş 3 Faruk K. Timurtaş Dil - Osmanlıca
174133 Osmanlı Devletinin Yıkılışında Yemen İsyanları İhsan Süreyya Sırma
174340 Türklere karşı Ermeni komitecileri Altan Deliorman Ermeni komitecileri
174601 Zavallı çocuk : üç fasıldan ibaret tiyatro oyunu Namık Kemal, 1840-1888 Türk tiyatrosu (Edebi)
174723 Metafizik üzerine konuşma Leibniz Felsefe Metafizik
174903 Mesail-i mühimme-i siyasiyye 3 Ali fuat Türkgeldi
174931 Demokratik hukuk devletinde temel hak ve hürriyetler : Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı 7. istişare toplantısı : 8-9 Kasım 1997 Demeokratik hukuk devleti Temel hak ve hürriyetler
175136 Erguvan uğultusu Yazıcı, Olcay, 1948- Türk edebiyatı - Düz yazı
175300 Bir sır gibi Subaşı, Muhsin İlyas, 1942- Edebiyat Türkçe şiiri 20. yüzyıl 1923 -
175339 Sultan Abdülhamid :Tahsin Paşa'nın Yıldız Hatıraları Tahsin Paşa Tarih - Osmanlı - II. Abdülhamid Dönemi Biyografi - II. Abdülhamid
175501 Bir noksanlık var Karamısır, Sami AHLAK-ADAB Türkiye -- Sosyal durum Kanun Hakimiyeti Sorumluluk Türkiye -- Siyaset ve yönetim
175609 Hukukı islamiyye ve ıstılahat-ı fıkhiyye kamusu Ömer nasuhi Bilmen
175901 Hukukı islamiyye ve ıstılahat-ı fıkhiyye kamusu Ömer nasuhi Bilmen
175928 Hukukı islamiyye ve ıstılahat-ı fıkhiyye kamusu Ömer nasuhi Bilmen Sözlükler
175949 Hukukı islamiyye ve ıstılahat-ı fıkhiyye kamusu Ömer nasuhi Bilmen
180042 Hukukı islamiyye ve ıstılahat-ı fıkhiyye kamusu Ömer nasuhi Bilmen
180104 hukukı islamiyye ve ıstılahat-ı fıkhiyye kamusu Ömer nasuhi Bilmen
180132 Hukukı islamiyye ve ıstılahat-ı fıkhiyye kamusu Ömer nasuhi Bilmen
180204 Hukukı islamiyye ve ıstılahat-ıfıkhıyye kamusu Ömer nasuhi Bilmen
180249 Sahih-i Buhari muhtasarı tecrid-i sarih tercemesi 1 Ebü'l-Abbas Şihabüddin Ahmed b. Ahmed b. Abdüllatif Zebidi, 893/1488 Hadis Sahih-i Buhari
180437 Sahih-i buhari muhtasarı tecrid-i sarih tercemesi 2 Ahmed b.ahmed b.Abdüllatif Zebidi Hadis
180515 Sahih-i buhari muhtasarı tecrid-i sarih tercemesi 3 Ahmed b.ahmed b.Abdüllati f Zebidi Hadis
180538 Sahih-i buhari muhtasarı tecrid-i sarih tercemesi 4 Ahmed b.ahmed b.abdüllatif Zebidi Hadis
180614 Sahih-i buhari muhtasarı tecrid-i sarih tercemesi 5 Ahmed b. ahmed b. Abdüllatif Zebidi Hadis
180621 Sahih-i buhari muhtasarı tecrid-i sarih tercemesi 6 Ahmed b. ahmed b.Abdüllatif Zebidi Hadis
180640 Sahih-i buhari muhtasarı tecrid-i sarih tercemesi 7 Ahmed b. ahmed b.Abdüllatif Zebidi Hadis
180700 Sahih-i buhari muhtasarı tecrid-i sarih tercemesi 8 Abdüllatif Zebidi Hadis
180740 Sahih-i buhari muhtasarı tecrid-i sarih tercemesi 9 Ahmed b.ahmed b.Abdüllatif Zebidi Hadis
180747 Sahih-i buhari muhtasarı tecrid-i sarih tercemesi 10 Ahmed b ahmed b.Abdüllatif Zebidi Hadis
180807 Sahih-i buhari muhtasarı tecrid-i sarih tercemesi 11 Ahmed b. ahmed b.Abdüllatif Zebidi Hadis
180838 Sahih-i Buhari muhtasarı tecrid-i sarih tercemesi 12 Zeynüddin Ahmed Zebedi Hadis Sahih-i Buhari
180858 Sahih-i Buhari muhtasarı tecrid-i sarih tercemesi 13 Ebü'l-Abbas Şihabüddin Ahmed b. Ahmed b. Abdüllatif Zebidi, 893/1488 Hadis Sahih-i Buhari
181137 Müslüman Türk devletleri tarihi Merçil, Erdoğan Tarih Ortadoğu İslam - Türkler
93632 İnançlar M. Kenan Çığman
93730 Seâdet-i Ebediyye Üçışık, Ahmed Mekki İslâm Dini - Akaid - İlmihal
93953 Melamiliğin Tarihi Gelişimi İnan, Yusuf Ziya
94109 Suffe kültür sanat yıllığı 1985-1986
94245 Türkiye'de zekât potansiyeli Zekat ,İslâm Zekat -- Türkiye
94815 Muhayyelat Giritli Ali Aziz Efendi Türk edebiyatı Türkçe roman ve hikaye
94839 Gençliğin ruhi ve manevi problemleri Gençlik Ergenlik psikolojisi
94952 Eğitim kurumu olarak Kur'an kursları üzerine bir araştırma Bayraktar, Faruk Eğitim-Dini Görünüş-İslamiyet Din Eğitimi_ Kur'an Kursları Okullar ve din Eğitim
95152 İslâm ve Toplumsal Kalkınma Muhsin Abdülhamid İslâm Dini - İslâm'da Sosyal Dayanışma
95221 Beyazıt devlet kütüphanesi 100 yaşında
95308 Türklere Farsi öğretimi Farsça_Öğretim
95352 Eski arap şiiri Nihad M. Çetin Arap edebiyatı Şiir
95449 Nizamiye Kapısı Hasan Amca Türk edebiyatı -- Roman
95746 Tasavvuf ve tevhîd üzerine sohbetler : 1 İnan, Yusuf Ziya İslâm tasavvufu Tevhid
95835 Tarihte Türkler için söylenen büyük sözler Tan, M. Turhan Türkler -- Tarih -- Görüş ve düşünceler
100359 Kemalist Türkiye ve Ortadoğu Krüger, K. Uluslararası ilişkiler -- Türkiye Ortadoğu
100730 Sultan Abdülhamid ve Mikado Şakir, Ziya Abdülhamid II - Mikado - Tarih Abdülhamit II devri, 1876-1909 Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
100738 Türk kültürü ve milliyetçilik Güngör, Erol Kültür -- Türk Milliyetçilik -- Tükiye
102016 İslam Dünyasında Toplumsal Değişme Ali Bulaç
104402 Faydasız Yazılar Özel, İsmet Edebiyat - Türk Edebiyatı - Denemeler
105120 Bir büyülü dünya ki... Sepetçioğlu, Mustafa Necati, 1932- Halk edebiyatı -- Masal
105347 Otuz ramazan va'zları Yavuz, Fikri İslam dini -- Vaazlar
105851 Tengsir Çubek, Sadık İran romanı
105904 Kırk kudsi hadis Hadisler
110011 Siyasi hatıralarım: II. kısım Ali Fuat Cebesoy Siyasi hatıralar _ Ali Fuat Cebesoy
110211 Siyasi hatıralarım: I. kısım Ali Fuat Cebesoy Siyasi hatıralar _ Ali Fuat Cebesoy
110305 Prof. Dr. Osman Turan'ın hayatı ve eserleri Demirci, Nurdan Biyografi Edebiyatçılar - Tarihçiler
110631 Senusilik : sufi bir ihya hareketi Hayrettin Yücesoy Senusilik Afrika, Kuzey İslam dini tarikatlar
112230 Yaratılış ve evrim teorileri H. Mustafa Genç
112329 İyiye doğru Mehmet Ulaş Türk Edebiyatı-Deneme
112551 Altıncı Maarif Şrası, 18-23 Martuz 1939 : çalışma programı, konuşmalar, lahikalar Eğitim -- Türkiye -- Şralar
112715 Budin kanunnamesi ve Osmanlı toprak meselesi Sadık Albayrak
112820 XVIII. yüzyıl türkiyesindeki örf ve adetler J.Mouradgea D'ohsson
112921 Ben de yazdım : milli mücadeleye gidiş 2 Celal Bayar Türk tarihi _ Türkiye tarihi _ Milli mücadele _ Cumhuriyet dönemi
113019 İzahlı ve tercümeli büyük dua mecmuası Duâlar -- İslâm
113124 Panislavizm ve rus milliyetçiliği Hans Kohn
113600 Meşhurların son sözleri Göze, Ergun Ünlü kişiler -- Tarih -- Sözler
114053 Teşebbüs hürriyeti Er, Şükrü Özel teşebbüs
114215 Yahya Kemal yaşarken Banardı, Nihad Sami Edebiyat Türkçe şiiri
114359 Son Devrin Din Mazlumları Necip Fazıl Kısakürek İslâm Dini - Hikayeler
114940 İğneler Ertuğrul Soysal Edebiyat - Çeşitli Eserler - Türk Edebiyatı
115011 Davranış bilimleri Baysal, A. Can. Davranış bilimleri_İşletme.
115131 Türkiye-AET ilişkileri Avrupa Ekonomik Topluğu Türkiye -- Dış ekonomik ilişkiler -- AET ülkeleri AET ülkeleri -- Dış ekonomik ilişkiler -- Türkiye
115308 Doğu ve Güneydoğu Anadolu üzerine araştırmalar-3 Sosyal bilimler Sosyoloji Kültür - Kimlik -Terör
115404 Mukayeseli hukuk ve uygulama açısından işçi işveren münasebetleri 1. İşçi-işveren ilişkileri 2. İşçi hakları
115737 Eyüb Sultan Hazretlerinden kırk hadis Çakan, İsmail Lütfi, 1945- Hadis Eyüb Sultan -- Hadis rivayetleri
120244 Üç Mesele:Teknik Medeniyet-Yabancılaşma Özel, İsmet
120749 Mukayeseli İslam Hukuku Karaman, Hayreddin Din İslam Dini Fıkıh ve fıkıh ilmi
121008 Mukayeseli İslam Hukuku: Borçlar hukuku (Muamelat) Karaman, Hayreddin Din İslam Dini Fıkıh ve fıkıh ilmi
121136 Mukayeseli İslam Hukuku: Eşya hukuku Yabancılar Hukuku Karaman, Hayreddin Din İslam Dini Fıkıh ve fıkıh ilmi
121204 Fizilali'l-Kur'an : Kur'an'ın gölgesinde 1 Kutub, Seyyid, 1906-1966 İslam Dini -- Tefsir
121421 Fizilali'l-Kur'an : Kur'an'ın gölgesinde 2 Kutub, Seyyid, 1906-1966 İslam Dini -- Tefsir
121434 Fizilali'l-Kur'an : Kur'an'ın gölgesinde 3 Kutub, Seyyid, 1906-1966 İslam Dini -- Tefsir
121446 Fizilali'l-Kur'an : Kur'an'ın gölgesinde 4 Kutub, Seyyid, 1906-1966 İslam Dini -- Tefsir
121456 Fizilali'l-Kur'an : Kur'an'ın gölgesinde 5 Kutub, Seyyid, 1906-1966 İslam Dini -- Tefsir
121534 Fizilali'l-Kur'an : Kur'an'ın gölgesinde 6 Kutub, Seyyid, 1906-1966 İslam Dini -- Tefsir
121548 Fizilali'l-Kur'an : Kur'an'ın gölgesinde 7 Kutub, Seyyid, 1906-1966 İslam Dini -- Tefsir
121603 Fizilali'l-Kur'an : Kur'an'ın gölgesinde 8 Kutub, Seyyid, 1906-1966 İslam Dini -- Tefsir
121613 Fizilali'l-Kur'an : Kur'an'ın gölgesinde 9 Kutub, Seyyid, 1906-1966 İslam Dini -- Tefsir
121626 Fizilali'l-Kur'an : Kur'an'ın gölgesinde 10 Kutub, Seyyid, 1906-1966 İslam Dini -- Tefsir
121643 Fizilali'l-Kur'an : Kur'an'ın gölgesinde 11 Kutub, Seyyid, 1906-1966 İslam Dini -- Tefsir
121653 Fizilali'l-Kur'an : Kur'an'ın gölgesinde 12 Kutub, Seyyid, 1906-1966 İslam Dini -- Tefsir
121704 Fizilali'l-Kur'an : Kur'an'ın gölgesinde 13 Kutub, Seyyid, 1906-1966 İslam Dini -- Tefsir
121715 Fizilali'l-Kur'an : Kur'an'ın gölgesinde 14 Kutub, Seyyid, 1906-1966 İslam Dini -- Tefsir
121745 Fizilali'l-Kur'an : Kur'an'ın gölgesinde 15 Kutub, Seyyid, 1906-1966 İslam Dini -- Tefsir
121757 Fizilali'l-Kur'an : Kur'an'ın gölgesinde 16 Kutub, Seyyid, 1906-1966 İslam Dini -- Tefsir
121826 Türk Edebiyatı 1 Ahmet Kabaklı Edebiyat - Türk Edebiyatı Türk edebiyat tarihi
121931 Türk edebiyatı 2 Ahmet Kabaklı Türk edebiyatı tarihçe
121953 Türk Edebiyatı 3 Ahmet Kabaklı Edebiyat - Türk Edebiyatı Türk edebiyat tarihi
122022 Yurt ansiklopedisi : Türkiye, il il : dünü, bugünü, yarını-1 Türkiye -- Şehirler -- Ansiklopediler
122130 Yurt ansiklopedisi : Türkiye, il il : dünü, bugünü, yarını Türkiye -- Şehirler -- Ansiklopediler
122237 Yurt ansiklopedisi : Türkiye, il il : dünü, bugünü, yarını Türkiye -- Şehirler -- Ansiklopediler
122254 Yurt ansiklopedisi : Türkiye, il il : dünü, bugünü, yarını Türkiye -- Şehirler -- Ansiklopediler
122310 Yurt ansiklopedisi : Türkiye, il il : dünü, bugünü, yarını Türkiye -- Şehirler -- Ansiklopediler
122338 Yurt ansiklopedisi : Türkiye, il il : dünü, bugünü, yarını Türkiye -- Şehirler -- Ansiklopediler
122346 Yurt ansiklopedisi : Türkiye, il il : dünü, bugünü, yarını Türkiye -- Şehirler -- Ansiklopediler
122357 Yurt ansiklopedisi : Türkiye, il il : dünü, bugünü, yarını Türkiye -- Şehirler -- Ansiklopediler
122408 Yurt ansiklopedisi : Türkiye, il il : dünü, bugünü, yarını Türkiye -- Şehirler -- Ansiklopediler
122417 Yurt ansiklopedisi : Türkiye, il il : dünü, bugünü, yarını Türkiye -- Şehirler -- Ansiklopediler
122726 Yurt ansiklopedisi : Türkiye, il il : dünü, bugünü, yarını Türkiye -- Şehirler -- Ansiklopediler
122745 Yurt ansiklopedisi : Türkiye Hariha Dosyası Türkiye -- Şehirler -- Ansiklopediler
122914 Türkiye maarif tarihi Osman Nuri Ergin
123002 Türkiye maarif tarihi Ergin, Osman Nuri Türkiye - Eğitim Eğitim Tarihçe
123238 Türkiye maarif tarihi Ergin, Osman Nuri Türkiye - Eğitim Eğitim Tarihçe
123317 Türkiye Diyanet Vakfı İslam ansiklopedisi : Ab-ı hayat-el-Ahkamü'ş-şer'iyye İslam dini_Ansiklopediler
123512 Türkiye Diyanet Vakfı İslam ansiklopedisi : Ahlak Amarı İslam dini_Ansiklopediler
123613 Türkiye Diyanet Vakfı İslam ansiklopedisi : Amasya Aşık Musıkisi İslam dini_Ansiklopediler
123652 Türkiye Diyanet Vakfı İslam ansiklopedisi : Aşık Ömer Bala Külliyesi İslam dini_Ansiklopediler
123741 Türkiye Diyanet Vakfı İslam ansiklopedisi : Balaban Beşir Ağa İslam dini_Ansiklopediler
123813 Türkiye Diyanet Vakfı İslam ansiklopedisi : Beşir Ağa Camii Cafer Paşa Tekkesi İslam dini_Ansiklopediler
123936 Türkiye Diyanet Vakfı İslam ansiklopedisi : Cafer es- Sadık Ciltcilik İslam dini_Ansiklopediler
124042 Türkiye Diyanet Vakfı İslam ansiklopedisi : Cilve Cilve Darünnedve İslam dini_Ansiklopediler
124121 Türkiye Diyanet Vakfı İslam ansiklopedisi : Darussaade Dulkadiroğulları İslam dini_Ansiklopediler
124218 Türkiye Diyanet Vakfı İslam ansiklopedisi : Dumetülcendel Elbise İslam dini_Ansiklopediler
124307 Türkiye Diyanet Vakfı İslam ansiklopedisi : Elbistan Eymir İslam dini_Ansiklopediler
124337 Türkiye Diyanet Vakfı İslam ansiklopedisi : EYS Fıkhul Hadis İslam dini_Ansiklopediler
124412 Türkiye Diyanet Vakfı İslam ansiklopedisi : Fıkıh Gelenek İslam dini_Ansiklopediler
124441 Türkiye Diyanet Vakfı İslam ansiklopedisi : Gelibolu Haddesena İslam dini_Ansiklopediler
124511 Türkiye Diyanet Vakfı İslam ansiklopedisi : Hades Hanefi Mehmed İslam dini_Ansiklopediler
124544 Türkiye Diyanet Vakfı İslam ansiklopedisi : Hanefi Mezhebi Haya İslam dini_Ansiklopediler
124610 Türkiye Diyanet Vakfı İslam ansiklopedisi : Hayal Hilafiyat İslam dini_Ansiklopediler
124641 Türkiye Diyanet Vakfı İslam ansiklopedisi : Hilal Hüseyin Lamekani İslam dini_Ansiklopediler
124735 Türkiye Diyanet Vakfı İslam ansiklopedisi : Hüseyin Mirza İbn Haldun İslam dini_Ansiklopediler
124808 Türkiye Diyanet Vakfı İslam ansiklopedisi : İbn Haldun İbnül Cezeri İslam dini_Ansiklopediler
124845 Türkiye Diyanet Vakfı İslam ansiklopedisi : İslam Kaade İslam dini_Ansiklopediler
124905 Türkiye Diyanet Vakfı İslam ansiklopedisi : Kaani-i Şirazi Kastamonu İslam dini_Ansiklopediler
124939 Türkiye Diyanet Vakfı İslam ansiklopedisi : Kastilya Kile İslam dini_Ansiklopediler
125004 Hukukı islamiyye ve ıstılahat-ı fıkhiyye kamusu Ömer nasuhi Bilmen
125449 Hukukı islamiyye ve ıstılahat-ı fıkhiyye kamusu Ömer nasuhi Bilmen
125507 Hukukı islamiyye ve ıstılahat-ı fıkhiyye kamusu Ömer nasuhi Bilmen Sözlükler
125528 Hukukı islamiyye ve ıstılahat-ı fıkhiyye kamusu Ömer nasuhi Bilmen
125559 Hukukı islamiyye ve ıstılahat-ı fıkhiyye kamusu Ömer nasuhi Bilmen
125618 hukukı islamiyye ve ıstılahat-ı fıkhiyye kamusu Ömer nasuhi Bilmen
125641 Türkiye'de toprak meselesi : toplu eserler 1 Ömer Lütfi Barkan Ekonomi - Toprak Ekonomisi - Tarih - Türkiye
125823 Kur'an ahkamı ve mezhep imamlarının görüş farkları Yıldırım, Celal Din İslam Dini Tefsir ve tefsir ilmi Tam tefsirler (Tefâsir-i küllî) İslam mezhepleri Yorum ve yapısı
130033 Kur'an ahkamı ve mezhep imamlarının görüş farkları Yıldırım, Celal Din İslam Dini Tefsir ve tefsir ilmi Tam tefsirler (Tefâsir-i küllî) İslam mezhepleri Yorum ve yapısı
130041 Ahkam-ı Kur'aniye Mehmed Vehbi İslam dini İbadet
130209 İman ve İslam atlası : şekil, ruh-amel, hikmet Necip Fazıl Kısakürek İslâm Dini - İman ve İslâm Akideleri
130307 Kur'an-ı Kerim Meal ve Tefsiri Din İslam Dini Tefsir ve tefsir ilmi
130419 Atatürk'ten hatıralar 1 Soyak Hasan Rıza |9 162042 Atatürk, Mustafa Kemal--1881-1938 Türkiye_Siyaset ve yönetim
130724 Atatürk'ten hatıralar 2 Soyak Hasan Rıza |9 162042 Atatürk, Mustafa Kemal--1881-1938 Türkiye_Siyaset ve yönetim
130732 Bülğ-ül-merâm tercümesi ve şerhi selâmet yolları 1 Askalani, İbn Hacer İslam dini Fıkıh İslam hukuku
131231 Bülğ-ül-merâm tercümesi ve şerhi selâmet yolları 2 Askalani, İbn Hacer İslam dini Fıkıh İslam hukuku
131241 Bülğ-ül-merâm tercümesi ve şerhi selâmet yolları 3 Askalani, İbn Hacer İslam dini Fıkıh İslam hukuku
131251 Bülğ-ül-merâm tercümesi ve şerhi selâmet yolları 4 Askalani, İbn Hacer İslam dini Fıkıh İslam hukuku
131302 Prens sabahaddin: hayatı ve ilmi müdafaları
131534 Mesnevi-i şerif : Manzum nahifi tercümesi 1 Muhammed b. Muhammed b. Hüseyin Mevlana Celaleddin-i Rumi, 672/1273 Türk şiiri_İslamiyet etkisindeki dönem, 11-19. yüzyıl Mesnevi
131547 Mesnevi-i şerif : Manzum nahifi tercümesi 2 Muhammed b. Muhammed b. Hüseyin Mevlana Celaleddin-i Rumi, 672/1273 Türk şiiri_İslamiyet etkisindeki dönem, 11-19. yüzyıl Mesnevi
131559 Uydurma olan ve olmayan yeni kelimeler sözlüğü Timurtaş, Faruk K. (Faruk Kadri) Türk dili -- Sözlükler
131739 Türk atasözleri ve deyimleri 1 Atasözleri, Türk
131940 Yasa dili sözlüğü Önder, Ali Rıza Hukuk -- Sözlükler
131947 El-mevarid li't-tüllab = Arapça - Türkçe talebe lügatı Sarı, Mevlüt Arapça-Türkçe sözlük
132215 Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi : metinler / kişiler Siyasi İdeolojiler - İslâmcılık - Türkiye
132503 Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi : metinler / kişiler Siyasi İdeolojiler - İslâmcılık - Türkiye
132548 Peygamber âşıkları : sahabe-i kiram (R.A.) Bursalı, Mustafa Necati, 1941- Eshâb-ı kirâm (Sahabeler)
132655 Reşid Rahmeti Arat için Biyografi - Reşid Rahmeti Arat Edebiyat ve dil
133724 İslam Türk inançlarında hızır yahut hızır ilyas kültü Ocak, Ahmet Yaşar Türkiye_Sosyal yaşam ve gelenekler Uygarlık, İslam
133825 Shakespeare II Urgan, Mina İngiliz tiyatrosu Shakespeare, William, 1564-1616 -- Biyografi
133947 Ermeni meselesi Mim Kemal Öke
134349 Eksik kalmış bir cemiyet : bölünüp parçalanan komünizm Djilas, Milovan, 1911- Komünizm -- Yugoslavya Komünizm -- Sovyetler Birliği
134358 Yeryüzü Tanrıları, liderler, komutanlar ve kahramanlar psikolojisi Adasal, Rasim Psikoloji_ Uygulamalı Psikoloji
134529 Şiir ve edebiyat sohbetleri 2 Banarlı, Nihad Sâmi, 1907-1974 Edebiyat -- Eleştiri ve yorum Şiir -- Eleştiri ve yorum
134800 Şiir ve edebiyat Sohbetleri 1 Banarlı, Nihad Sâmi, 1907-1974 Edebiyat -- Eleştiri ve yorum Şiir -- Eleştiri ve yorum
134851 Seyyid Nizamoğlu : hayatı, eserleri, divanı Seyyid Nizamoğlu_Biyografya
135058 Çeşitli Yönleriyle Erzurumlu İbrahim Hakkı Şakir Diclehan Biyografi - Erzurumlu İbrahim Hakkı
135224 Shakespeare II Urgan, Mina İngiliz tiyatrosu Shakespeare, William, 1564-1616 -- Biyografi
135411 Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü I Sözlükler
135538 İktidar hırsı Warren, Robert Penn, İngiliz romanı
135731 Türk manilerinden seçmeler II Türkiye_Folklor Gelenek ve görenekler Maniler
135856 Türk tarihi 1 Rıza Nur Türkiye_Tarih Türkler_Tarih
140239 Devrannâme Evliya Çelebi, 1611-1682 Türk edebiyatı -- Mizah -- 13.-15. yüzyıl
140350 Keloğlan ile anası Erdem, Kerim Aydın Masallar, Türk Keloğlan masalları
140657 Tek Nur Nurbaki, Haluk İslâm Dini - Akaid
140917 İnsan Bilinmezi Haluk Nurbaki Felsefe - İslâm Felsefesi İslâm dini - Akaid - Yaratılış
140955 Ansiklopedik divan şiiri sözlüğü Türk dili sözlükler Divan şiiri
141106 Basında dış Türkler bibliyografya ııı : (makale, yorum ve haberler 1 Ocak - 31 Aralık 1992) T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Bibliyografya Türkiye dışındaki Türkler Balkanlar,Batı Trakya, Yunanistan, Bulgaristan, Kosova, Makedonya, Romanya, Yugoslavya, Irak, Kıbrıs, Azerbaycan, Gagauzlar, Başkurtlar, İdil, Ural, Tataristan, Kafkasya, Karaçay, Malkar, Nogay, Kır
141235 Şeyhî divanı'nı tetkik Tarlan, Ali Nihad, 1898-1978 Edebiyat Türk şiiri Divan
141435 Nabi'nin Surnamesi Edebiyat - Divan Edebiyatı - Nabi'nin Surnamesi
141511 Türk cumhuriyetlerinin sosyo-ekonomik analizleri ve Türkiye ile ilişkileri Artam, Atilâ Orta Asya $x Sosyal durum Orta Asya $x Ekonomik durum Sovyetler Birliği $x Dış ilişkiler $z Türkiye Türkiye $x Dış ilişkiler $z Sovyetler Birliği
141550 Aile yazıları 2 : kültürel değerler ve sosyal değişme Aile
141656 Aile yazıları 3 : birey, kişilik ve toplum Aile
141710 Uygulamalı Türk Dili:Notları Recep Duymaz
141842 Osmanlı Devletinin dağılma devri : XVIII. ve XIX. asırlarda Akçura, Yusuf, 1876-1935 Tarih -- Osmanlı İmparatorluğu -- Dağılma Dönemi
142039 Son mucize : (dinî roman) Akıncı, Ahmet Cemil, 1916- Türk edebiyatı -- Roman İslâm dini -- Roman
142352 1790 Osmanlı - Prusya ittfakı : (meydana gelişi-tahlili-tatbiki) Beydilli, Kemal Türkiye -- Tarih, 1774-1839 Türkiye -- Dış ilişkiler -- Almanya
142511 Sinekli bakkal : roman Edib-Adıvar, Halide, 1882-1964 Türk edebiyatı -- Roman
142734 Türk köyünde modernleşme eğilimleri araştırması: rapor I Ergil, Gül Sosyal ilimler Toplumsal değişim Türkiye Köyler - Köylüler
142852 Deneyimlerim 1 Garih, Üzeyir Yaşantı _ Üzeyir Garih. İŞ adamları_Türkiye_Biyografi
145422 İngiliz belgeleriyle Musul sorunu, (1890-1926) Melek, Kemâl Musul (Irak)_Tarih Türkiye_Dış ilişkiler_İngiltere İngiltere_Dış ilişkiler_Türkiye
145434 Çağımızda İtikadi İslâm Mezhepleri Fığlalı, Ethem Ruhi İslâm Dini - Mezhepler
145621 Orta-Doğu ülkeleri arasında iktisâdi işbirliği imkânları Sabahaddin Zaim Ekonomi Türkiye-İslam ülkeleri ticari ilişkiler
145739 Suffe kültür sanat yıllığı 1984: necip fazıl armağanı
145825 Tarih boyunca büyük mazlumlar Kısakürek, Necip Fazıl Biyografi Meşhurlar
145937 Doğu Anadolu hakkında sosyo kültürel bir araştırma Eröz, Mehmet, 1930-1986 Doğu Anadolu bölgesi -- Türkiye -- Etnik kimlik Kürtler -- Türkiye
150044 Çerkez Ethem Dosyası I Kutay, Cemal, 1909-2006 Tarih - Türk Tarihi - Cumhuriyet Dönemi - İsyanlar - Çerkez Ethem
150133 Vak'a nüvis Ahmed Lütfi Efendi tarihi XII Ahmed Lutfi Efendi Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
151152 Vak'a nüvis Ahmed Lütfi Efendi tarihi XII Ahmed Lutfi Efendi Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
154752 Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerinden laiklik : (panel) Laiklik -- Türkiye -- Kongreler
154812 Milli Mücadele'de Anadolu kadınları Müdafa-i Vatan Cemiyeti Baykal, Bekir Sıtkı TÜRKİYE-TARİH-KURTULUŞ SAVAŞI-1918-1923 KADINLAR, TÜRKİYE
155025 Hariciyemizin İç Yüzü Uluslararası İlişkiler - Diplomasi
155330 Gezerek gördüklerim Atay, Falih Rıfkı, 1894-1971 Atay, Falih Rıfkı, 1894-1971 -- Gezi yazıları Türk edebiyatı -- Gezi yazıları
155444 Sabrın acı suları Şahin, Ahmet Metin Edebiyat Türkçe şiir 20. yüzyıl 1923-
155537 Çeşme'den hüzünlerle Kanyılmaz, Ahmet Edebiyat Türkçe şiir
155648 Taşralı Nurettin Topçu Edebiyat - Türk Edebiyatı - Hikaye
155813 Dostluğa dair Fethi Gemuhluoğlu Sosyal ilişkiler - Arkadaşlık - Dostluk
160440 Türk Destanları Sepetçioğlu, M. Necati Destanlar, Türk
160631 Eshâb-ı Kirâm Serhendi, Ahmed Faruk İslâm Dini - Eshab-ı Kirâm
160803 Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları Baykan Sezer
160849 Türkiye yazmaları toplu kataloğu: 01 Adana İl Halk Kütüphanesi ve Müzesi Türkiye yazmalar Kataloglar Adana
161111 Ders alalım Siyaset Terör hareketleri_Türkiye
161200 Doğu anadolu gerçeği Arvasi,S. Ahmet TÜRK TARİHİ-DOĞU ANADOLU KÜRTLER -- TÜRKİYE -- DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
161442 İslamda siyasi düşünce ve idare üzerine araştırmalar Harun Han Şirvani
161825 XV.yüzyıl başlarında yapılmış satır-arası kur'an tercümesi Muhammed bin Hamza Kuran-ı Kerim - Tercüme - 15. yy
161952 Balkan harbi: Üçüncü kolordunun ve ikinci doğu ordusunun muharebeleri Mahmud Muhtar Paşa
163404 Kılıcın hakkı Göze, Hacer Hicran Din İslam Dini İslam dini tarihi ve Siyer
163504 Beş şehir Tanpınar, Ahmet Hamdi TÜRK EDEBİYATI
163839 Lanet Mehmet Ferit
164204 Yaban Karaosmanoğlu, Yakup Kadri Türk edebiyatı -- Roman
164408 Tek bir dünya Wendell Willkie Tarih
164747 Modern dünyanın bunalımı Rene Guenon Kültür Uygarlık, Modern Evrim
164930 Hicret destanı Miyasoğlu, Mustafa Edebiyat Türkçe şiir 20. yüzyıl 1923 -
165038 Batı notları Pakdil, Nuri, 1934- Türk edebiyatı Avrupa Gezi ve tanıtım
114246 Sevgi donanması : [Şiirler] Subaşı, Muhsin İlyas, 1942- Edebiyat Türkçe şiir
114528 Trendeki derviş El-Hakim, Tevfik Mısır edebiyatı
114624 İktisadi Kalkınmanın Kültür Temelleri Mustafa E. Erkal Ekonomi - Ekonomik Gelişme Top. Bil. - Kültür - Türkiye
114719 İslamda kaza ve kader Halil ziya Erce
114917 Örgütlerde karar verme Oğuz Onaran Eğitim yönetimi Akademik dereceler
115132 İstanbul kütüphanelerine göre Birgili Mehmet Efendi bibliyografyası
115214 Tarihi belgeler ışığında büyük göç ve Anavatan: (nedenleri, boyutları, sonuçları) Konukman, Ercüment (F) Türkler _ Devlet politikası_Bulgaristan Bulgaristan_Etnik ilişkiler Bulgaristan_Göç ve göçmenlik Türkiye_Göç ve göçmenlik
115343 Mezhepler, ahlak ve islam felsefesi ile ilgili makaleler Çubukçu, İbrahim Agah İslam mezhepleri -- Tarih İslam ahlakı Felsefe, İslam
115814 Avrupa Ekonomik Topluluğu Tevfik Saraçoğlu
115906 Bölge açısından az gelişmişlik : 101 soru - 101 cevap Erkal, Mustafa Ekonomik kalkınma -- Türkiye Bölgesel kalkınma ve büyüme -- Türkiye Gelişmekte olan ülkeler -- Ekonomik koşullar
120232 Aile hukuku kararnamesi Hukuk -- Aile hukuku Aile hukuku
120315 Hayvanlardaki harikalar 2 Korkmaz, H. Hüseyin Hayvanlar
120425 Ziya Gökalp: aksiyonu, meşrutiyet ve cumhuriyet üzerine tesirleri Korkmaz, Alaaddin Toplum Bilimleri_Sosyoloji ve antropoloji Ziya Gökalp_inceleme
120512 Antik İnançlar Modern Hurafeler Martin Lings İslâm Dini - İslâm ve Modernizm
120711 İman ve yaşama üslbu Banarlı, Nihad Sâmi Edebiyat Çeşitli eserler
120904 Toz duman içinde I Apaydın, Talip Türk romanı
121034 Eski yazıları okuma anahtarı Mahmut bedreddin Yazır Osmanlıca Türk dili Okuma kılavuzu
121534 Medeniyet aleminde yazı ve İslam medeniyetinde kalem güzeli 2 Yazır, Mahmud Bedreddin Hattatlık El sanatları (İslam) Hat sanatı, Ebru sanatı
121656 V. vakıf haftası 7-13-aralık 1987
121906 IV. vakıf haftası 1-7-aralık 1986
121932 IV. vakıf haftası 1-7-aralık 1986
121953 Osmanlı Devleti ile Kafkasya,Türkistan ve Kırım Hanlıkları arasındaki münasebetlere dair arşiv belgeleri:(1687-1908 yılları arası)
124253 Emile yahut terbiye Rousseau, Jean-Jacques Eğitim (Felsefe)
124315 İslam dini: İslamın esas kaynakları Mevlana Muhammed Ali İslam Dini
125225 Mekkeye Giden Yol Muhammed (Leopolde Weiss) Esed Edebiyat - Hikaye ve Roman - Avusturya Et.
125506 Allah Vardır Bilsel, Halim Hilmi İslâm Dini - Akaid - Allah'a İman İsbatı - Vacib
125559 Akif Bey Namık Kemal Türk tiyatrosu (edebî)
125650 Balkan acısı Gürbüz, Yılmaz Türk romanı
125731 Suffe kültür sanat yıllığı 1984: necip fazıl armağanı
130055 Edebiyata dair Stael, Madame de, 1766-1817 Edebiyat -- Tarih ve eleştiri
130200 Saadet-name Nasır-ı Husre Arap edebiyatı
130700 Yeni Atlantis Bacon, Francis Ütopyalar -- 1800 öncesi çalışmalar
130756 John Gabriel Borkman Ibsen, Henrik Norveç tiyatrosu (edebî)
130917 Felsefenin ilkeleri Rene Descartes Felsefe
131123 İnsan bilgilerinin kaynağı üzerine deneme Etienne Bonnot de Condillac METAFİZİK TEORİLERİ
131219 Helene Euripides Yunan edebiyatı
131337 Metot üzerine konuşma Descartes Felsefe batı- Fransız - Felsefe
131452 Tabiat ışığı ile hakikati arama = La recherche de la verite par la lumiere naturelle Descartes Felsefe_Filozoflar
131618 Harb ve sulh IV Tolstoy, Lev Nikolayeviç , 1828-1910 Rus edebiyatı - Rus romanı
131746 Nişanlılar III Manzoni, Alessandro. İtalyan Edebiyatı_Roman.
131858 Zehra Nabizade Nazım Türk romanı.
132103 Meşhurların son sözleri Göze, Ergun Ünlü kişiler -- Tarih -- Sözler
133752 Şiirler, Şairler ve Meclisler İskender Pala Edebiyat - Divan Edebiyatı - Şiir
133907 Türk-İslam efsaneleri Mustafa Necati Sepetçioğlu 1. Efsaneler 2. Efsaneler, Türk Hikayeler
134013 Yaprak dökümü : Eski şarkı Güntekin, Reşat Nuri Türk tiyatrosu (Edebi)
134133 Cinnet mustatili Kısakürek, Necip Fazıl
140201 Kur'an'ın anlaşılmasında iki mesele Şimşek, M. Sait Kur'an'ın ahkâmı -- Müteşâbih Kur'an'ın ahkâmı -- Nesh
140439 Şi'r-i kadim : şiir şerhleri Pala, İskender Türk şiiri Divan şiiri
140534 Divan edebiyatı Pala, İskender Edebiyat Türk edebiyatı
140631 Gönülden akışlar : Rubailer ve şiirler Alpay, H. Cengiz Edebiyat Türkçe şiir
140802 Onlar da insandı : roman Dağcı, Cengiz Türk edebiyatı -- Roman
140900 Trenin tam saatiydi Böll, Heinrich Alman edebiyatı -- Roman
141204 Sevgi donanması : [Şiirler] Subaşı, Muhsin İlyas, 1942- Edebiyat Türkçe şiir
141649 Beyaz geceler Dostoyevsky, Fyodor, 1821-1881 [Dostoyevski] Edebiyat Rus edebiyatı Roman
141751 Boğaziçi sohbetleri Türkçe çeşitli eserler
141845 İslam ve Bilim
142433 Immanuel Kant'ın felsefesi Heimsoeth, Heinz, 1886-1975 Felsefe Immanuel Kant Filozoflar -- Almanya
142453 Safoğlan Voltaire Fransız edebiyatı -- Roman
144747 Haydutlar Schiller (1759-1805) Alman edebiyatı_Klasik dönem Alman tiyatrosu_1750-1830
144958 Kral Lear = King Lear William Shakespeare İngiliz edebiyatı Kral Lear
145038 Kadınlar mektebi Moliere, Jean Baptiste Poquelin Fransız tiyatrosu
145149 Karanlığın kudreti Tolstoy, Lev Nikolayeviç, 1828-1910 Rus tiyatrosu (edebî)
145402 Zoraki Hekim Moliere. Fransız Edebiyatı_Tiyatro Oyun. Fransız Tiyatrosu_Klasikler.
145442 Lamiel Stendhal, Henri Beyle Fransız edebiyatı Roman
145738 Dostumun kitabı France, A. Fransız romanı
145826 Bilge Nathan Lessing, Gotthold Ephraim Alman tiyatrosu (edebi)
145908 Faust Goethe, Johann Wolfgang Von Alman edebiyatı
150004 Paganlar Herczeg, Ferenz, 1863- Macar Edebiyatı--Roman
150128 Cousine bette I Balzac, Honore de Fransız Edebiyatı
150206 Nişanlılar I Manzoni, Alessandro. İtalyan Edebiyatı_Roman.
150356 Kaynak I Morgan, Charles İngiliz romanı
151103 Kaynak II Morgan, Charles İngiliz romanı
151110 Nişanlılar II Manzoni, Alessandro. İtalyan Edebiyatı_Roman.
151218 Hikâyeler II Zweig, Stefan Alman edebiyatı -- Hikaye
151401 Hikâyeler I Zweig, Stefan Alman edebiyatı -- Hikaye
151441 Hikayeler Alfred de Musset Fransız edebiyatı Hikaye
151526 Mukaddime 3 İbni Haldun Toplum Bilimleri Sosyoloji tarih felsefesi
151639 Harb ve sulh II Tolstoy, Lev Nikolayeviç , 1828-1910 Rus edebiyatı - Rus romanı
151757 Harb ve sulh I Tolstoy, Lev Nikolayeviç , 1828-1910 Rus edebiyatı - Rus romanı
151835 Immensee Storm, Theodor Alman edebiyatı -- hikaye -- 19. yüzyıl
152026 Immensee Storm, Theodor Alman edebiyatı -- hikaye -- 19. yüzyıl
152221 Yedi çatılı ev Hawthorne, Nathaniel Amerikan romanı
152249 Cousin Pons II Honor de Balzac Fransız edebiyatı Roman
152405 Dubrovski A.S. Puşkin Edebiyat Rus edebiyatı
152505 Cousin Pons II Honor de Balzac Fransız edebiyatı Roman
152544 Mesnevi I Muhammed b. Muhammed b. Hüseyin Mevlana Celaleddin-i Rumi, 672/1273 Edebiyat - Osmanlı Edebiyatı - Divan
152648 Mesnevi II Muhammed b. Muhammed b. Hüseyin Mevlana Celaleddin-i Rumi, 672/1273 Edebiyat - Osmanlı Edebiyatı - Divan
152752 Wilhelm Meister'in aktörlüğü, rejisörlüğü ve sahne şairliği (Wilhelm Meister'in çıraklık yılları 1 ,Wilhelm Meister'in çıraklık yılları 2,Wilhelm Meister'in Seyahat yılları) Johann Wolfgang von Goethe Alman edebiyatı - Roman
152849 Wilhelm Meister'in aktörlüğü, rejisörlüğü ve sahne şairliği (Wilhelm Meister'in çıraklık yılları 1 ,Wilhelm Meister'in çıraklık yılları 2,Wilhelm Meister'in Seyahat yılları) Johann Wolfgang von Goethe Alman edebiyatı - Roman
152915 Wilhelm Meister'in aktörlüğü, rejisörlüğü ve sahne şairliği (Wilhelm Meister'in çıraklık yılları 2,Wilhelm Meister'in çıraklık yılları 2,Wilhelm Meister'in Seyahat yılları) Johann Wolfgang von Goethe Alman edebiyatı - Roman
153042 Othello : Şekspir [Shakespeare] eserlerinin deste başlarından : trajedi - 5 perde Shakespeare, William İngiliz tiyatrosu (Edebi)
153107 Yabanlar Carlo Goldoni İtalyan tiyatrosu
153211 Cousin pons I Honore de Balzac Fransız edebiyatı roman
153242 Ariflerin menkıbeleri I Ahmet Eflaki İslâm Dini - Tasavvufi Hikâye ve Manzumeler
153314 Agamemnon Aiskhylos, M.Ö. 525-456 Yunan tiyatrosu (edebî)
153517 Seçme masallar I Andersen, H. C. (Hans Christian), 1805-1875 Edebiyat_Danimarka Masallar_Danimarka
153626 Tılısım şiirler Öngay, Mehmet Necati Edebiyat Türkçe şiirler
153708 Şiirimizde öğretmen Atatürk Ocakçıoğlu, Arif Edebiyat Türkçe şiiri 20. yüzyıl 1923 -
153750 Kral Oidipus Sophokles, M.Ö. 496?-406 Yunan tiyatrosu (edebî) -- Klâsik dönem
154014 Bir zamane çocuğunun itirafları Alfred de Musset Fransız edebiyatı Fransız tiyatrosu
154053 Biyelkin'in hikâyeleri Puşkin, Aleksandr Sergeyeviç, Rus edebiyatı
154131 Venedik taciri Shakespeare, William, 1564-1616 İngiliz Edebiyatı- Tiyatro Yahudiler- İtalya-Drama Edebiyatta Yahudiler Elizabeth Dönemi 1558-1625 William Shakespeare
154216 Zamanımızda İslâmın Yayılışı Küçükköy, İrfan İslâm Dini - İslâm Kültür ve Medeniyet Tarihi - 20. yy
154506 Kabe'ye doğru büyük kısası Enbiya : Hazreti İdrid (A.S.) Ahmet Cemil Akıncı İslâm Dini - Peygamberler Tarihi - Hz. Lut
154631 Kabe'ye doğru büyük kısası Enbiya : Hazreti Nuh (A.S.) Ahmet Cemil Akıncı İslâm Dini - Peygamberler Tarihi - Hz. Lut
154653 Kabe'ye doğru büyük kısası Enbiya : Hazreti Hud (A.S.) Ahmet Cemil Akıncı İslâm Dini - Peygamberler Tarihi - Hz. Lut
154734 Kabe'ye doğru büyük kısası Enbiya : Hazreti Salih (A.S.) Ahmet Cemil Akıncı İslâm Dini - Peygamberler Tarihi - Hz. Lut
154754 Kabe'ye doğru büyük kısası Enbiya : Hazreti İbrahim (A.S.) Ahmet Cemil Akıncı İslâm Dini - Peygamberler Tarihi - Hz. Lut
154828 Kabe'ye doğru büyük kısası Enbiya : Hazreti LuT (A.S.) Ahmet Cemil Akıncı İslâm Dini - Peygamberler Tarihi - Hz. Lut
154842 Kabe'ye doğru büyük kısası Enbiya : Hazreti İsmail (A.S.) Ahmet Cemil Akıncı İslâm Dini - Peygamberler Tarihi - Hz. Lut
154912 Kabe'ye doğru büyük kısası Enbiya : Hazreti İshak (A.S.) Ahmet Cemil Akıncı İslâm Dini - Peygamberler Tarihi - Hz. Lut
154932 Kabe'ye doğru büyük kısası Enbiya : Hazreti Yakub (A.S.) Ahmet Cemil Akıncı İslâm Dini - Peygamberler Tarihi - Hz. Lut
154955 Kabe'ye doğru büyük kısası Enbiya : Hazreti Eyyub (A.S.) Ahmet Cemil Akıncı İslâm Dini - Peygamberler Tarihi - Hz. Lut
155018 Kabe'ye doğru büyük kısası Enbiya : Hazreti Bişr (A.S.) Ahmet Cemil Akıncı İslâm Dini - Peygamberler Tarihi - Hz. Lut
155042 Kabe'ye doğru büyük kısası Enbiya : Hazreti Şuayb (A.S.) Ahmet Cemil Akıncı İslâm Dini - Peygamberler Tarihi - Hz. Lut
155054 Kabe'ye doğru büyük kısası Enbiya : Hazreti Musa (A.S.) Ahmet Cemil Akıncı İslâm Dini - Peygamberler Tarihi - Hz. Lut
155120 Kabe'ye doğru büyük kısası Enbiya : Hazreti Harun (A.S.) Ahmet Cemil Akıncı İslâm Dini - Peygamberler Tarihi - Hz. Lut
155156 Kabe'ye doğru büyük kısası Enbiya : Hazreti Yuşa (A.S.) Ahmet Cemil Akıncı İslâm Dini - Peygamberler Tarihi - Hz. Lut
155217 Kabe'ye doğru büyük kısası Enbiya : Hazreti LDavud (A.S.) Ahmet Cemil Akıncı İslâm Dini - Peygamberler Tarihi - Hz. Lut
155243 Atatürk ile yazışmalar 1 : (1920-1923) Şimşir, Bilal N. Atatürk dönemi, 1919-1938- Yazışmalar
155421 Türkiye İş Bankası Uluslararası Atatürk Sempozyumu, 17-22 Mayıs 1981 İstanbul : bildiriler ve tartışmalar = International Symposium on Atatürk, 17-22 May 1981 Atatürk, Mustafa Kemal, 1881-1938 -- Sempozyum Türkiye -- Tarih -- Atarük dönemi -- Sempozyum Atatürkçülük
155618 Othello : Şekspir [Shakespeare] eserlerinin deste başlarından : trajedi - 5 perde Shakespeare, William İngiliz tiyatrosu (Edebi)
155705 Din, hayat, sanat açısından tekkeler ve zaviyeler Mustafa Kara İslâm Dini - Tasavvuf - Tekkeler ve Zaviyeler
155844 Türk'ün beş bin yıllık altın destanından Fatih Sultan Mehmet : manzum destan Gürtunca, Mehmet Faruk Yurtseverlik şiiri
160020 Büyük fetih Topçu, Nurettin İstanbul_Fethi, 1453 Mehmet II devri (Fatih), 1444-1481 Osmanlı Devleti_Genişleme devri, 1444-1566
160058 İslâm ve Siyasi Durumumuz Udeh, Abdülkadir İslâm Dini - İslâm ve Siyaset
160142 Devrin yazarlarının kalemiyle Milli Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal I 1. Türkiye_Tarihçe, 1918- Atatürk dönemi, 1919-1938 Kurtuluş Savaşı, 1919-1922
160232 Yurt için ulus için Edebiyat Türkçe şiir Vatan şiirleri_seçmeler
160549 Atatürk ve Türk milliyetçiliği Tanyu, Hikmet, 1918-1992 Atatürk, Mustafa Kemal, 1881-1938 -- Milliyetçililik -- Türkiye Milliyetçililik -- Türkiye
160628 Türk kültür tarihine giriş : Türklerde köy ve şehir hayatı 1 Bahaeddin Ögel Halkbilim Türk kültürü
160708 Çağdaş Azeri Şiiri Antolojisi
160925 Batı tesirinde Türk şiiri antolojisi Edebiyat Türkçe şiir
161139 Ahmed Cevdet Paşa semineri 27-28 mayıs 1985:Bildiriler Ahmet Cevdet Paşa_Biyografya Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri Ulema vs. (Osmanlı-Türk) _Biyografya
161231 Beşinci milletlerarası türkoloji kongresi [23-28 Eylül 1985 İstanbul] : Tebliğler I. Türk dili Türk dili
161343 Osmanlı devletini tarih sahnesine çıkaran kuvvetlerden biri tarikatlar ve tükler üzerindeki müsbet tesirleri Hasan Küçük
161349 Gizli mücadele : komünistler Çin'i nasıl ele geçirdi Hsu, U. T. Komünizm, Çin Devrim, Çin
161417 Hilafet ve Saltanat Ebl - A'la Mevdudi İslâm Dini - Ahlâk - Siyasi Ahlâk - Hilafet
161516 Örnekli kompozisyon bilgileri Gariboğlu, Kemal Kompozisyon
161542 Ruh Adam H. Nihal Atsız Türk edebiyatı -- Roman
161624 İslam mantık tarihi ve farabi mantığı Nihat Keklik Mantık - Farabi
161835 İlahi nutuk : öte alemden Atatürk sesleniyor Çarpan, Necla Atatürk, Mustafa Kemal, 1881-1938 -- Nutuk
161943 İyi ve Doğru Yazma Usulleri III :Edebiyat - Kompozisyon İlmi Araştırma ve Metodları Fevziye Abdullah Tansel Edebiyat - Retorik - Yazma Teknikleri
162152 Selçuklular zamanında Türkiye tarihi: siyasi tarih, Alparslan'dan Osman Gazi'ye (1071-1318) Osman Turan
162235 Federal Almanya ve Türk işçileri Gökmen, Oğuz Türk göçmen işgücü -- Almanya(Batı) Almanya'da Türk İşçileri
162304 Halil Menteşe'nin Anıları Tarih - Osmanlı Tarihi - Meşrutiyet Devri
162353 Avrupa'da Sultan Aziz Kutay, Cemal Tarih Türkiye Osmanlı İmparatorluğu dönemi Çöküş devri ( 1774 - 1918 ) Meşrutiyet devri ( 1879- 1918 )
162550 Ahlâk-ı Alâi = Ahlâk İlmi Kınalızâde Ali Efendi İslâm Dini - Ahlâk
162648 Kalevala fin destanı (Runo 26 - 50) Fin edebiyatı Destanlar Kahramanlık destanı
162734 İtikad'da iktisad Ebu Hamid Huccetülislam Muhammed b. Muhammed Gazzali İslâm Dini - Akaid ve İman
162941 Kur'an'da Bilgi Teorisi Hüseyin Atay
163015 İntişar-ı islam tarihi Thomas Walker Arnold
163142 Öze doğru : dini konuşmalar, inceleme ve tahliller Topaloğlu, Bekir, 1936- İslam ahlakı İslam dini _ Sohbetler
163212 Ateş yalımı üstünde bir toplantı İsmail Kıllıoğlu Türk edebiyatı Hikaye
163245 Öğretmenin not defteri 1 Vakkasoğlu, Vehbi Dini hikayeler -- İslam
163335 Allah'sıza cevap Arık, Emin Allah'a iman
163441 Cemile / Sultanmurat Aytmatov, Cengiz Kırgız öyküleri
163649 Ateş tecrübeleri: Türkiye günlüğü yazıları Alkan, Ahmet Turan Toplum Bilimleri ( Sosyal Bilimler ) Siyasal bilimler ( Siyaset ve yönetim )
163727 Üyge taba : eve doğru M. Ayas İshaki Türk romanı_20. yüzyıl, 1923-
163857 Cengiz Han'a küsen bulut Cengiz Aytmatov Kırgız Türk romanı Roman
163953 Toprak ana Aytmatov, Cengiz Kırgız romanı
164020 Anneme Mektuplar Cengiz Dağcı Edebiyat - Mektuplar - Türk Edebiyatı
164054 Ağustos başağı : roman Çokum, Sevinç Türk romanı
164132 Dilcilere saygı Dilbilim_Biyografya
164308 Elveda gülsarı Aytmatov, Cengiz Kırgız romanı
164356 Çöle İnen Nur Kısakürek, Necip Fazıl İslâm Dini - Hz. Muhammed S.A.V.
164522 İslam Devlet Felsefesi Mehmet Niyazi
164621 Sancılı bir gün Emir, Sabahat Türk romanı
164853 Ahmet Haşim'in ruh ülkesi Güntürkün, Nazan Biyografi Şairler_Türk Ahmet Haşim_İnceleme
165109 Fazilet Mücadelesi = Profiles ın Courage John F. Kennedy Biyografi - Toplu Biyografi Tarih - A.B.D. Tarihi Politika - A.B.D.
165207 Tevfik fikret ve din Tanyu, Hikmet Biyografya - Edebiyatçılar, Türk Tevfik Fikret Din_Tevfik fikret
165552 İlk Türk Pozitivist ve Natüralisti Beşir Fuad M. Orhan Okay Biyografi - Tek Kişi
165841 Dünkü ve bugünkü Ayaşlı şairler Edebiyat Türkçe şairler Biyografi
165922 Sait Faik'in hayatı Uyguner, Muzaffer Abasıyanık, Sait Faik_Biyografya
170115 Zileli şairler Öztelli, H. Cahit Biyografi Türk şairleri Zile_Tokat
170155 Veysel karani ve üveysilik Ocak, Ahmet Yaşar Veysel Karani _ Biyografya Tasavvuf _ Biyografya
171109 İnsan ve insanüstü : ruh, melek, cin, insan Süleyman Ateş İslâm Dini - Akaid ve Kelam - Yaratılış İslâm Dini - Akaid ve Kelam - Melekler
171140 Devleti-i Aliyye-i Osmaniyye Tarihi I Hayrullah Efendi ( 1283 / 1866 ) Tarih Osmanlı Tarihi
171418 Devleti-i Aliyye-i Osmaniyye Tarihi II Hayrullah Efendi ( 1283 / 1866 ) Tarih Osmanlı Tarihi
171430 Devleti-i Aliyye-i Osmaniyye Tarihi III Hayrullah Efendi ( 1283 / 1866 ) Tarih Osmanlı Tarihi
171441 Devleti-i Aliyye-i Osmaniyye Tarihi IV Hayrullah Efendi ( 1283 / 1866 ) Tarih Osmanlı Tarihi
171454 Devleti-i Aliyye-i Osmaniyye Tarihi V Hayrullah Efendi ( 1283 / 1866 ) Tarih Osmanlı Tarihi
171506 Hayatım ibret aynası : yurdumda hizmet yıllarım 1 Büyükçınar, Ahmed Muhtar Büyükçınar, Ahmet Muhtar, 1920- -- Anılar
171648 Hayatım ibret aynası : yurdumda hizmet yıllarım 2 Büyükçınar, Ahmed Muhtar Büyükçınar, Ahmet Muhtar, 1920- -- Anılar
171657 Hayatım ibret aynası : yurdumda hizmet yıllarım 3 Büyükçınar, Ahmed Muhtar Büyükçınar, Ahmet Muhtar, 1920- -- Anılar
171706 Hayatım ibret aynası : yurdumda hizmet yıllarım 4 Büyükçınar, Ahmed Muhtar Büyükçınar, Ahmet Muhtar, 1920- -- Anılar
171718 Ciğerdelen Erol, Safiye, 1902-1964 Türk romanı
171806 Düşman kazanmak sanatı : dil ve edebiyat üzerine yazılar Buğra, Tarık Buğra, Tarık -- Yazılar Türk edebiyatı -- Eleştiri ve değerlendirme Türkçe -- Eleştiri ve değerlendirme
171852 Devlet ve insan Aleaddin Özdenören 1. Devlet 2. Devlet hakları 3. Devlet hizmetleri 4. İnsan hakları
171925 Işık doğudan gelir Cemil Meriç, 1407/1987. Uygarlık, Doğu
171958 Küçük Dünya Emine Işınsu Türk romanı
172243 Sudan dosyası Doğru, Adil Tarih - Sudan
172345 Çok sesli bir ölüm Özdenören, Rasim, 1940- Türk edebiyatı -- Hikâyeler
172433 Milletlerarası komünizm nasıl çalışıyor : Meksika'yı yıkmak için Sovyet planı İstihbarat teşkilatı -- Sovyetler Birliği Casusluk, Sovyet -- Meksika Komünizm -- Sovyetler Birliği Komünizm -- Meksika
172506 Liman Soyuer, Halil Edebiyat Türkçe şiir 20. yüzyıl
172554 Basık tavan Burdurlu, İbrahim Zeki, 1922- Edebiyat Türkçe şiir
172623 Güle zehir damlattım : [şiirler] Albayrak, Ömer, 1940- Edebiyat Türkçe şiir
172647 Yarınsız sayfaları yırtıyorum Topçu, İhsan Edebiyat Türkçe şiir 20.yüzyıl 1923 -
172709 Tekamül mü soysuzlaşma mı? Kutub, Muhammed İslam medeniyeti
172748 Allah ve İnsan Mahmut Sadettin Bilginer islam dini Akaid ve Kelam
172950 Dönemeçte Buğra, Tarık Türk edebiyatı -- Roman
173019 Osmanlı kimliği Timur, Taner, 1935- Tarih -- Osmanlı İmparatorluğu, 1288-1918 -- Kimlik Tarih -- Osmanlı İmparatorluğu, 1288-1918 -- Felsefe
173042 Konuşmalar Ahmet Bin Bella İslam Dini
173304 İslamda dini düşüncenin yeniden doğuşu İkbal, Muhammed, 1873-1938 İslam Dini
173342 Fıkhi meseleler 2 Kerimoğlu, Yusuf İslam hukuku Fıkıh Usl İman ve cihad İbadet
173407 Fıkhi meseleler 1 Kerimoğlu, Yusuf
173429 Fıkhi meseleler 3 Kerimoğlu, Yusuf İslam hukuku Fıkıh Usl İman ve cihad İbadet
173452 Planlı Yazma Sanatı:Kompozisyon Arif Hikmet Par Edebiyat - Retorik - Yazım Sanatı
173521 Dile gelen Anadolu Taşyürek, Hayati Vasfi Edebiyat Türkçe şiir 20. yüzyıl 1923 -
173551 İnsanlar ve soytarılar : oyun Sadri, İbrahim Türk tiyatrosu (edebî)
173737 Serçekuş Zarifoğlu, Cahit Türk edebiyatı -- Çocuk hikayeleri
173827 Gir cennetime Akıncı, Ahmet Cemil islam dini Akaid ve kelam
173916 Ölümsüz gerçek : (modern ilim-Allah ve Kuran) Yazgan, Mustafa Din İslam Dini Din ve bilim
173937 Müsbet ilimlerde Kur'an mucizesi Hikmet Özdemir
174023 Yeniden inanmak Özdenören, Rasim, 1940- İslam dini - Deneme -- Makaleler
174049 İSlam: fikir- hareket- inkilab Yeken, Fethi İslâm Dini - İslâm Ahlakı - Davet
174127 Ortadoğu su meseleleri ve Türkiye Müftüoğlu, Ferruh Ortadoğu-Türkiye Su-Ortadoğu
174224 Çağımızda nüfusun önemi ve Türkiye'nin nüfusu Akdeniz, Sabri Nüfus_Türkiye
174354 Tek adam Ertepınar, Coşkun, 1914- Edebiyat Kısa hikayeler, Türkçe
174448 Risaleler Bayazıt, Erdem Edebiyat Türkçe şiir
174512 İlim ve ideoloji Elibol, Saadeddin [Elibol, Saadettin] Din sosyolojisi İdeoloji ve Bilim
174617 Baltacı'nın Prut zaferi Danişmend, İsmail Hami Osmanlı İmpatratorluğu -- Tarih Prut Savaşı (1711)
174916 Mesnevi Muhammed b. Muhammed b. Hüseyin Mevlana Celaleddin-i Rumi, 672/1273 1. Mesnevi
141828 Mesnevi Muhammed b. Muhammed b. Hüseyin Mevlana Celaleddin-i Rumi, 672/1273 1. Mesnevi
162746
163102
164546
164954
172059
172334
172527
172704
172920
173115
173552
174258
174630 Eyyub Sultan : Hazreti Halid Ebu Eyyub el-Ensari H. Cemal Öğüt
174755
175129
175351 Türkler ve İslamiyet İlber Ortaylı, Nevzat Yalçıntaş, Mümtaz'er Türköne
175830
180005
180136
180535
181303
182038
182257
182439
182811
183010
183254
83312
83453
84328
84638 Beşerin kumdan kaleleri. / Gai Eaton : çev. Selahattin Ayaz. -- İstanbul : Pınar Yayınları, 2000. 261 s. : 21 cm. -- (Pınar yayınları : 125. Çağdaş sorunlar : 12) Orjinal kitap adı: King of the castle, choice and responsibility in the modern
84850 Kürtçülük meselesi. / Tekin Erer. -- İstanbul : Boğaziçi Yayınları, 1994. 99 s. 1. Kürt sorunu 2. Kürtler_Türkiye 3. Etnik gruplar
85054 Hadislerde pak zürriyet. / Eb Bişr Muhammed b. Ahmed b. Hammad ed-Dulabi, 310/923 : tercüme Abdullah Nohut. -- İstanbul : Ocak Yayıncılık, 2008. 159 s. : 20 cm. Orjinal kitap adı: ez-Zürriyyetu't-tahire el-mutahhara 1. Muhammed, Hz._Ailesi 2.
85453 Tabutluktan gurbete. / Reha Oğuz Türkkan. -- İstanbul : Boğaziçi Yayınları, 1975. 498 s. -- (Boğaziçi yayınları : 32) 1. Türkiye_Tarihçe, 1960-1970 2. Türkiye_Tarihçe, 1970-1980 3. Türkiye_Tarihçe, 1980-1991 4. Türkiye_Tarihçe, 1992-
90119 Geçmişten günümüze Kafkasların trajedisi [Geçmişten Günümüze Kafkasların Trajedisi Uluslararası Konferansı (2005: İstanbul)]. -- İstanbul : Kafkas Vakfı Yayınları, 2006. 247 s. : 23 cm. -- (Kafkas Vakfı yayınları : 5) 1. Kafkaslar
90343 Bilimname : Düşünce Platformu. / vakıf adına sahibi: Celal Kırca : editör Ali Toksarı : yayın yönetmeni H. Yunus Apaydın. -- Kayseri : İlahiyat Bilimleri Araştırma Vakfı (İBAV), 2003.
90808 Peygamber Efendimiz. / Ahmed Cevdet Paşa, 1312/1895 : yay. haz. Mahir İz : nşr. M. Ertuğrul Düzdağ. -- İstanbul : Erkam Matbaası, 2004. 374 s. : 20 cm. -- (Med Kitapları : 1) Eser Kısas-ı Enbiya adlı eserin Hazreti Peygamber'e ait kısmının
91235 Dünden bugüne Afganistan. / Mehmet Saray. -- İstanbul : Boğaziçi Yayınları, 1981. 224 s. : res. -- (Boğaziçi Yayınları : 52) 1. Afganistan_Tarihçe
91547 Yelkovanın ucundan düşen takvim yaprakları : hatıralar. / Metin Eriş. -- İstanbul : Boğaziçi Yayınları, 2011. 1. c. (383 s.) : fot. : 24 cm. -- (Boğaziçi yayınları : 313) 1. Eriş, Metin_Biyografya
91928 Yelkovanın ucundan düşen takvim yaprakları : hatıralar. / Metin Eriş. -- İstanbul : Boğaziçi Yayınları, 2011. 2. c. (384-754 s.) : fot. : 24 cm. -- (Boğaziçi yayınları : 313) 1. Eriş, Metin_Biyografya
92004 Doğu'dan esintiler : hayatı, eserleri ve şiirlerinden seçmeler. / Muhammed İkbal, 1873-1938 : çev. N. Ahmed Asrar. -- İstanbul : Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1988. 213 s. : 20 cm. -- (Türkiye İş Bankası Kültür yayınları : 29
92613 Ürperten itiraflar PKK ile 3.5 yı Sami Demirkıran 1. PKK 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
92746 Musullu Süleyman / Ahmet Mithat Efendi, 1844-1912 : yay. haz. Behçet Necatigil . -- 1. bs. -- İstanbul : Milliyet Yayıncılık, 1971 222 s. : 20 cm. 1. Türk romanı
93124 Özlenen şafak : doğumundan peygamberliğe. / Ahmet Lütfi Kazancı. -- İstanbul : Marifet Yayınları, 1983. 338 s. -- (Marifet yayınları : 35: 1) 1. Türk edebiyatı
93721 AVİD: Avrasya İncelemeleri Dergisi = Journal of Eurasian Studies (Uluslararası hakemli dergi). -- İstanbul : İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü, 2012.
93817 AVİD: Avrasya İncelemeleri Dergisi = Journal of Eurasian Studies (Uluslararası hakemli dergi). -- İstanbul : İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü, 2013.
93856 Türkiye istatistik yıllığı : 1968 = Statistical yearbook of Turkey : 1969. -- Ankara : Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası Ankara 1969. XXI, 748 s. -- (Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü : 1720) 1. Türkiye_İstatistikler
94505 Türkiye istatistik yıllığı : 1964 / 65 = Statistical yearbook of Turkey : 1969. -- Ankara : Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası Ankara 1969. XXI, 748 s. -- (Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü : 1720) 1. Türkiye_İstatistikler
94715 Dersaadet'ten İstanbul'a tramvay. / R. Sertaç Kayserilioğlu. -- İstanbul : İETT Genel Müdürlüğü, 1998. 220 s. : res., şek., hrt., belge : 32 cm. -- (İETT tarih dizileri : 1) 1. Tramvaylar 2. Yerel taşımacılık 3. Demiryolu taşımacılı
95211 Osmanlı'dan günümüze havagazının tarihçesi. / yay. haz. R. Serdar Kayserilioğlu, Mehmet Mazak, Kadir Kon. -- İstanbul : İGDAŞ, 1999. 1. c. (253 s.) : res., belge : 34 cm. 1. Havagazı 2. İstanbul 3. İstanbul_Bayındırlık işleri
95512 Osmanlı'dan günümüze havagazının tarihçesi. / yay. haz. R. Serdar Kayserilioğlu, Mehmet Mazak, Kadir Kon. -- İstanbul : İGDAŞ, 1999. 2. c. (261-521 s.) : res., belge : 34 cm. 1. Havagazı 2. İstanbul 3. İstanbul_Bayındırlık işleri
95548 Osmanlı'dan günümüze havagazının tarihçesi. / yay. haz. R. Serdar Kayserilioğlu, Mehmet Mazak, Kadir Kon. -- İstanbul : İGDAŞ, 1999. 3. c. (525-768 s.) : res., belge : 34 cm. 1. Havagazı 2. İstanbul 3. İstanbul_Bayındırlık işleri
95610 İstanbul Büyükşehir Belediyesi resim koleksiyonu = Greater Istanbul Municipality painting collection. / haz. Barika Göncü. -- İstanbul : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1991. 322 s. -- (İstanbul Büyükşehir Belediyesi yayınları : 4) 1.
95713 Biyografi analiz. / sahib ve müdürü: Mahmut Çetin : gnl müdür: Levent Elpen : gnl.yay.dnş: Ömer Ziya Belviranlı. -- İstanbul : Biyografi Net İletişim ve Yayıncılık Hizmetleri, 2003.
95926 Yaşayan cahiliyye. / Aysel Zeynep Tozduman. -- Ankara : İnkılab Yayınları, 1987. 112 s. : 20 cm. -- (İnkılab yayınları : 20. Araştırma dizisi : 12) 1. İslâm ve kadın
100209 Bir gülü andıkça. / Mustafa Miyasoğlu. -- İstanbul : Ötüken Neşriyat, 1997. 175 s. : 21 cm. -- (Ötüken Neşriyat yayın nu. : 350. Edebi eserler : 181) 1. Türk şiiri 2. Türk şiiri_Batı etkisindeki dönem, 20. yüzyıl
100259 Sakallı Celal. / Orhan Karaveli. -- İstanbul : Pergamon Yayınları, 2004. 232 s. : 21 cm. -- (Pergamon Yayınları : 6) 1. Yalnız, Celal_Biyografya 2. Eğitimciler_Türkiye
100545 Görgü tanığı : yaşantı/belgesel. / Orhan Karaveli. -- İstanbul : Pergamon, 2001. 208, 12 s. : fot. : 21 cm. 1. Türkiye_Gazeteler 2. Karaveli, Orhan_Biyografya 3. Türk anıları 4. Türkiye_Siyaset ve yönetim
100805 Çocuğa adanmış konuşmalar. / Mustafa Ruhi Şirin, 1955-. -- İstanbul : İz Yayıncılık, 2006. 272 s. : 20 cm. -- (İz Yayıncılık : 269. Düşünce dizisi : 57) 1. Türk denemesi
101245 Çocuk hep çocuk : çocuk ödevi için küçük notlar. / Mustafa Ruhi Şirin, 1955-. -- İstanbul : İz Yayıncılık, 2006. 224 s. : 22 cm. -- (İz Yayıncılık : 476. Düşünce dizisi : 83) 1. Türk denemeleri
101357 Dersimiz çocuk : çocuk üzerine düşünce yazıları. / Mustafa Ruhi Şirin, 1955-. -- İstanbul : İz Yayıncılık, 2006. 183 s. : 22 cm. -- (İz Yayıncılık : 475. Düşünce dizisi : 82) 1. Türk denemeleri
102247 12 Mart belgeleri : sabotajlar ve sandık cinayeti : (iddianame). -- İstanbul : Boğaziçi Yayınları, 1973. 235 s. : 20 cm. -- (Boğaziçi yayınları : 9) 1. 12 Mart Muhtırası, 1971
102428 Kilit / Mustafa Necati Sepetçioğlu, 1932-2006 . -- 2. bs. -- İstanbul : Ötüken Neşriyat, 1972. 276 s. : 20 cm. -- (Ötüken yayınları : 42. Edebi eserler serisi : 16) 1. Türk romanı
102717 Periyi uyandırmak. / Ali Çolak. -- İstanbul : Ötüken, 2000. 125 s. : 20 cm. -- (Ötüken yayınları : 478. Kültür serisi : 195) 1. Türk denemeleri
102951 Avrupa Birliği ve Türkiye. / Nevzat Yalçıntaş : Editör Ahmet Almaz. -- İstanbul : Nokta Kitap, 2006. 167 s. : 21 cm. 1. Avrupa Birliği 2. Avrupa Topluluğu 3. Türkiye_Uluslararası ilişkiler
103207 Amerika'nın Irak macerası : 21. yüzyılın en büyük yalanının günlüğü / Nevzat Yalçıntaş : haz. Ahmet Almaz . -- 1. bs. -- İstanbul : Yakamoz Yayınları, 2008. 256 s. : fot. : 20 cm. 1. Irak_Uluslararası ilişkiler_Ortadoğu 2. A.B.D
103426 Sion tarikatı ve tapınak şövalyeleri. / Halit Erol. -- İstanbul : Pozitif Yayınları, [t.y.] 156, 10 s. s. : res., belge : 21 cm. 1. Kilise tarihi 2. Tapınaklar 3. Hıristiyanlık_Tarikatlar 4. Tapınak şövalyeleri
103609 Walt Whitman in selbstzeugnissen und bilddokumenten. / dargestellt von Gay Wilson Allen. -- Hamburg : Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1961. 177 s. : fot. : 19 cm. 1. Whitman, Walt_Biyografya
104238 İlk gençlik. / Lev Nikolayeviç Tolstoy, 1828-1910 : çev. Rana Çakıröz. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1946. 121 s. : 18 cm. -- (Milli Eğitim Bakanlığı yayınları : 38) 1. Rus romanı
104629 Küreselleşen dünyada İslam ve hayat. / Nevzat Yalçıntaş. -- İstanbul : Bilge Yayınları, 2004. 126 s. : 21 cm. -- (Bilge yayınları : 87. Pratik hayat dizisi : 16) 1. İslâm ve siyaset 2. İslâm ülkeleri_Uygarlık ve kültür 3. Uygarlık,
104803 İbret albümü : 1908. / haz. Turgut Çeviker. -- İstanbul : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1991. 154 s. -- (İstanbul Büyükşehir Belediyesi yayınları : 2) 1. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
104919 Ömrünü gariplere adayan inanmış bir hizmet insanı Prof. Dr. Asaf Ataseven : hayatı, mücadelesi ve eserleri. / hazırlayan Okan Yeşilot. -- İstanbul : Türk Gençlik Vakfı : Yeditepe Yayınları, 2010. 151 s. : fot. : 30 cm. 1. Ataseven, Asaf
105036 Süleymaniye ulusal sempozyum şehir ve medeniyet [Süleymaniye Ulusal Sempozyum / Şehir ve Medeniyet (2007 : İstanbul)]. / editörler Mustafa Hakkı Ertan, Mesut Aytekin, Ümran Ay : yayın koordinatörleri İbrahim Biz, Ayşe Akdağ, Semin Özkan. --
105214 Büyük düşünürlerin politika felsefeleri. / der. Maurice Cranston. -- İstanbul : Milliyet Gazetesi, 1968. 111 s. : 20 cm. 1. Siyaset bilimi
105434 Türk birliği. / Nevzat Yalçıntaş : Editör Ahmet Almaz. -- İstanbul : Nokta Kitap, 2007. 224 s. : hrt. : 21 cm. Dış kapak:Türk birliği Türk dünyası nasıl birleşir? 1. Türkistan 2. Türkler
105649 Kırk esas. / Ebu Hamid Huccetülislam Muhammed b. Muhammed Gazzali, 505/1111 : trc. Yaman Arıkan. -- [y.y. : y.y.], 1970. (İstanbul : Eskin Matbaası) 438 s. : 20 cm. Orjinal kitap adı: el-Erbain fi usuli'd-din 1. İslâm dini_Genel 2. Akaid ve kel
110823 1912 Balkan Savaşında Kavaklıdere katliamı ve Üzeyir Ağa. / Kemal Şevket Batıbey. -- İstanbul : Dede Korkut Yayınları, 1971. 199 s. : 18 cm. -- (Dede Korkut Yayınları : 6) 1. Tarihi roman 2. Türk romanı_20. yüzyıl, 1923- 3. Balkan Sava
110920 Kolejli nereye. / Necmettin Halil Onan. -- İstanbul : Boğaziçi Yayınları, 1977. 213 s. : 20 cm. -- (Boğaziçi yayınları : 42) 1. Türk romanı_20. yüzyıl, 1923-
111019 Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Kooperatifçiliği. / Ferhat Erçin. -- İstanbul : Derin Yayınları, 2004. XII, 146 s. : 20 cm. -- (Derin yayınları : 52) 1. Kooperatifçilik
111239 Bilinmeyen Arnavutluk. / Yılmaz Çetiner. -- [y.y. : y.y.], 1966. (İstanbul : İstanbul Matbaası) 126 s. : res. : 20 cm. 1. Arnavutluk_Tarihçe
111710 Biraderlik : masonların gizli dünyası. / Stephen Knight : trc. Kemal Çiftçi. -- İstanbul : Boğaziçi Yayınları, 1990. 303 s. -- (Boğaziçi yayınları : 110) 1. Masonlar 2. Masonluk
111842 Kamyon / Tahir Kutsi Makal, 1937-1999 . -- 2. bs. -- İstanbul : Kalem Yayın Evi, 1979. 192 s. : 20 cm. 1. Türk romanı
112253 Kudüs tarihin kalbi : bir gazetecinin Filistin hatıraları. / Sefer Turan. -- İstanbul : Pınar Yayınları, 2002. 184 s. : 21 cm. -- (Pınar yayınları : 158. Araştırma inceleme : 44) 1. Mescid-ül Aksa 2. İsrail_Uluslararası ilişkiler_Ortado
112423 Gülbün-ü Hânân (Kırım Hanları tarihi) değerlendirme-metin-tıpkıbasım. / Halim Giray, 1239/1824 : editör Bekir Günay. -- İstanbul : İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü, 2013. IV, 71 s. : 24 cm.
112836 Kars yaylası : kısa coğrafya-tarihçe-edebiyatımızda Kars 25 yıllık maarif işleri verimi. -- İstanbul : Teknik Kitaplar Yayınevi, 1946. 40 s. : fot. : 24 cm. + 1 ad. hrt. 1. Kars (Türkiye) 2. Şehirler ve kasabalar_Türkiye
113330 Hz. Mevlana ve İslam tasavvufu (Rumi ve sufizm). / Eva de Vitray-Meyerovitch (Havva Hanım), (Havva Hanım) : tercüme Mehmet Aydın. -- Konya : Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, 2012. XXIV, 205 s. : 20 cm. -- (Konya Vali
113739 Bir başka açıdan Kemalizm / Abdurrahman Dilipak . -- 2. bs. -- İstanbul : Beyan Yayınları, 1988. 464 s. : 20 cm. -- (Beyan Yayınları : 99. Seçkin kitaplar : 9. Yakın Tarihimiz : 1) 1. Atatürk, M. Kemal_İlkeleri 2. Kurtuluş Savaşı_Mahkeme
114333 Vakıf ve kadın. / Gülsen Ataseven, Ayşegül Erdoğ. -- İstanbul : Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları, 1999. 111 s. : 22 cm. -- (Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları : 3) 1. Kadın
114637 Karagöz : its history, its characters, its mystic and satirical spirit. / Sabri Esat Siyavuşgil. -- İstanbul 1961 Milli Eğitim Basımevi 21, 22 s. : fot. : 24 cm. 1. Karagöz 2. Halk tiyatrosu 3. Kuklalar ve kukla oyunları 4. Gölge oyunları
115400 Çapanoğulları hadisesi ve Abdulkadir Bey'in hatıraları. / Abdülkadir Bey : yay. haz. Ali şakir Ergin. -- Ankara : Ahmet Şevki Ergin Kültür ve Hizmet Vakfı, 2006. 215 s. : fot., belge : 20 cm. -- (Ahmet Şevki Ergin Kültür ve Hizmet Vakfı yay
120152 Top sesleri. / Arif Nihat Asya, 1904-1975. -- İstanbul : Ötüken Neşriyat, 2005. 302 s. : 20 cm. -- (Ötüken neşriyat : 88. Edebi eserler : 41) 1. Türk denemeleri
120418 İslami tebliğin Medine dönemi ve cihad. / İhsan Süreyya Sırma. -- İstanbul : Beyan Yayınları, 1986. 188 s. : 20 cm. -- (Beyan yayınları : 81) 1. İslâm dini_Tarihçe 2. Cihad 3. İslâm i davet
120832
120939 Arzu tramvayı. / Tennessee Williams, 1983 : çev. Halit Çakır. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1965. 148 s. : 18 cm. -- (Milli Eğitim Bakanlığı yayınları : 98) Orjinal kitap adı: A streetcar named desire 1. Amerikan tiyatrosu
121416 İslamiyet ve teknoloji. / Ergun Göze, 1931-2009. -- İstanbul : Boğaziçi Yayınları, 1990. 45 s. : 20 cm. -- (Boğaziçi yayınları : 120) 1. İslâm ve teknoloji 2. Bilim_Tarihçe
121512 Siyasetten sahneler. / Mehmet Turgut. -- İstanbul : Boğaziçi Yayınları, 1991. 320 s. : 19 cm. -- (Boğaziçi Yayınları : 124) 1. Türkiye_Siyaset ve yönetim 2. Türkiye_Tarihçe, 1970-1980 3. Türkiye_Tarihçe, 1980-1991
122932 İslam tarihi : el-kamil fi't-tarih tercümesi. / Ebü'l-Hasan İzzeddin Ali b. Muhammed b. Abdülkerim İbnü'l-Esir, 630/1233 : trc. Abdülkerim Özaydın. -- İstanbul : Bahar Yayınları, 1987. 10. c. (541 s.) : 25 cm. Orjinal kitap adı:el-kamil fi'
123018 İslam tarihi : el-kamil fi't-tarih tercümesi. / Ebü'l-Hasan İzzeddin Ali b. Muhammed b. Abdülkerim İbnü'l-Esir, 630/1233 : trc. Abdülkerim Özaydın. -- İstanbul : Bahar Yayınları, 1987. 9. c. (493 s.) : 25 cm. Orjinal kitap adı:el-kamil fi't
123134 İslam tarihi : el-kamil fi't-tarih tercümesi. / Ebü'l-Hasan İzzeddin Ali b. Muhammed b. Abdülkerim İbnü'l-Esir, 630/1233 : trc. Abdülkerim Özaydın. -- İstanbul : Bahar Yayınları, 1987. 8. c. (493 s.) : 25 cm. Orjinal kitap adı:el-kamil fi't
123303 İslam tarihi : el-kamil fi't-tarih tercümesi. / Ebü'l-Hasan İzzeddin Ali b. Muhammed b. Abdülkerim İbnü'l-Esir, 630/1233 : trc. Abdülkerim Özaydın. -- İstanbul : Bahar Yayınları, 1987. 7. c. (493 s.) : 25 cm. Orjinal kitap adı:el-kamil fi't
123526 Varlık Yıllığı. -- İstanbul : Varlık Yayınevi, 1960. 1. Yıllıklar
123636 Varlık Yıllığı. -- İstanbul : Varlık Yayınevi, 1970. 11. Yıllıklar
123830 Varlık yıllığı 1966. -- İstanbul : Varlık Yayınevi, 1965. 635 s. -- (Varlık Yayınevi : 1182, 7) 1. Yıllıklar
124014 Varlık Yıllığı 1967 Varlık yıllığı 1967. -- İstanbul : Varlık Yayınevi, 1966. 651 s. -- (Varlık Yayınevi : 1254, 8) 1. Yıllıklar
124129 Varlık yıllığı 1965. -- İstanbul : Varlık Yayınevi, 1964. 651 s. -- (Varlık Yayınevi : 1254, 8) 1. Yıllıklar
124244 Varlık yıllığı 1968. -- İstanbul : Varlık Yayınevi, 1967. 650 s. -- (Varlık Yayınevi : 1339, 9) 1. Yıllıklar
124350 Varlık yıllığı 1969. -- İstanbul : Varlık Yayınevi, 1968. 651 s. -- (Varlık Yayınevi : 1445, 10) 1. Yıllıklar
124504 Varlık yıllığı 1972. -- İstanbul : Varlık Yayınevi, 1971. 632 s. -- (Varlık Yayınevi : 1631, 13) 1. Yıllıklar
124718 İslam tarihi. / Hüseyin Algül. -- İstanbul : Gonca Yayınevi, 1986. 1. c. (566 s.) : 24 cm. 1. İslâm dini_Tarihçe
124910 İslam tarihi. / Hüseyin Algül. -- İstanbul : Gonca Yayınevi, 1986. 2. c. (606 s.) : 24 cm. 1. İslâm dini_Tarihçe
125204 Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. -- Ankara - 1984 : Atatürk Araştırma Merkezi, 1984. Cilt 1 / 1
130815 Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. -- Ankara - 1985: Atatürk Araştırma Merkezi, Cilt 1 / 2
131136 Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. -- Ankara - 1985: Atatürk Araştırma Merkezi, Cilt 1 / 3
131220 Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. -- Ankara - 1985: Atatürk Araştırma Merkezi, Cilt 2 / 4
131308 Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. -- Ankara - 1986: Atatürk Araştırma Merkezi, Cilt 2 / 5
131341 Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. -- Ankara - 1986: Atatürk Araştırma Merkezi, Cilt 2 / 6
131418 Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. -- Ankara - 1986: Atatürk Araştırma Merkezi, Cilt 3 / 7
131512 Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. -- Ankara - 1987 : Atatürk Araştırma Merkezi, Cilt 3 / 9
131622 Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. -- Ankara - 1987 : Atatürk Araştırma Merkezi, Cilt 3 / 8
131657 Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. -- Ankara - 1987 : Atatürk Araştırma Merkezi, Cilt 4 / 10
132506 Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. -- Ankara - 1988 : Atatürk Araştırma Merkezi, Cilt 4 / 11
132545 Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. -- Ankara - 1988 : Atatürk Araştırma Merkezi, Cilt 4 / 12
132613 Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. -- Ankara - 1988 : Atatürk Araştırma Merkezi, Cilt 5 / 13
132650 Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. -- Ankara - 1989 : Atatürk Araştırma Merkezi, Cilt 5 / 14
132814 Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. -- Ankara - 1989 : Atatürk Araştırma Merkezi, Cilt 5 / 15
132851 Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. -- Ankara - 1989 : Atatürk Araştırma Merkezi, Cilt 6 / 16
132936 Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. -- Ankara - 1990 : Atatürk Araştırma Merkezi, Cilt 6 / 17
133020 Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. -- Ankara - 1990 : Atatürk Araştırma Merkezi, Cilt 6 / 18
133055 Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. -- Ankara - 1990 : Atatürk Araştırma Merkezi, Cilt 7 / 19
133124 Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. -- Ankara - 1991 : Atatürk Araştırma Merkezi, Cilt 7 / 20
133222 Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. -- Ankara - 1991 : Atatürk Araştırma Merkezi, Cilt 7 / 21
133327 Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. -- Ankara - 1991 : Atatürk Araştırma Merkezi, Cilt 8 / 22
133410 Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. -- Ankara - 1921 : Atatürk Araştırma Merkezi, Cilt 8 / 23
133446 Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. -- Ankara - 1993 : Atatürk Araştırma Merkezi, Cilt 9 / 26
133956 Atatürk konferansları VIII : 1975-1976. -- Ankara : Türk Tarih Kurumu, 1983. 264 s. : lvh., res. : 24 cm. -- (Türk Tarih Kurumu yayınları : XVII. seri, no.8) 1. Türkiye_Tarihçe
134319 İş Ahlakı Dergisi 01 = Turkish Journal of Business Ethics. -- İstanbul : Şükrü Alkan, [t.y.]
134356 İş Ahlakı Dergisi 02 = Turkish Journal of Business Ethics. -- İstanbul : Şükrü Alkan, [t.y.]
134435 Avrasya Dosyası - Afganistan ve Pakistan Özel / cilt 4 / sayı 3-4
135426 Avrasya Dosyası - ABD ÖZEL / cilt 6 / sayı 2
135517 Avrasya Dosyası - IRAK ÖZEL / cilt 6 / sayı 23
135609 Avrasya Dosyası - AZERBAYCAN ÖZEL / cilt 7 / sayı 1
135658 Avrasya Dosyası - TÜRKMENİSTAN ÖZEL / cilt 7 / sayı 2
135734 Avrasya Dosyası - ÖZBEKİSTAN ÖZEL / cilt 7 / sayı 3
135812 Avrasya Dosyası - KAZAKİSTAN - KIRGIZİSTAN / cilt 7 / sayı 4
135958 İstanbul Araştırmaları-1
140554 Turgut nereden koşuyor Emin Çölaşan Türkiye_Tarihçe, 1980-1991
140606 Özal döneminde : 1983-1991 : bölücü terör : Kürtçülük. / Nevzat Bölügiray. -- Ankara : Tekin Yayınevi, 1992. 211 s. : 20 cm. 1. Kürt sorunu 2. Kürtler 3. Kürtler_Türkiye 4. Etnik gruplar
140748 Sıhhat yolu. / Refet. -- İstanbul : Maarif Vekaleti, 1929. X, 245, V s. -- (Maarif Vekaleti : 6) 1. Tıp
140923 Türkiye'de lisans üstü eğitim : pozitif bilimlerin temel uygulamalı alanlarından. / Fatma Varış. -- Ankara : Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 1972. 183 s. : 24 cm. -- (Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi yayınları : 23) 1. Türkiy
141051 Sanat yolculukları. / Cevad Memduh Altar. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1951. 156 s. : 20 cm. 1. Sanat_Felsefe 2. Güzel sanatlar
141223 Türk Dünyası Araştırmaları [TDA]. -- İstanbul : Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1980
141403 Konya maarif tarihi. / Mehmet Önder. -- [y.y. : y.y.], 1952. (Konya : Ülkü Basımevi) 93 s. 1. Eğitim
141501 Euripides'te trajedi kaynağı olarak kadın ruhu. / Müzehher Erim. -- İstanbul : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1967. XIII, 142 s. -- (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları : 1280: 14) 1. Yunan edebiyatı
145456 İstanbul Araştırmaları-2
145718
145722 İslam türk medeniyetinde vakıflar Sipahi Çataltepe
145911 VII. Milli Eğitim Şrasının incelemesine sunulan başlıca konular Eğitim -- Türkiye
150127 Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı Donald Leslie Johnso Yıllıklar- Türkiye
150216 Türkiye Eğitim Milli Komisyonu Raporu - Eğitim - Türkiye
150339 Türkiye'de evlenme ve boşanmalar hakkında psiko-sosyal bir araştırma : 1927 - 1960 arasındaki evlenme ve boşanmaların istatistik yönden taşıdıkları mana Arkun, Nezahat Evlilik - Boşanma - Türkiye
150436 Beşik Ortaç, Yusuf Ziya, 1896 ya da 5-1967 Türk edebiyatı -- Düzyazı
150830 Kitabı Mukaddes Eski ve Yeni Ahit:Tevrat ve İncil Hristiyanlık - Kutsal Kitap İncil Tevrat
150958 Kalkınma Planı : Birinci Beş Yıl,1963-1967 Ekonomi - Ekonomik Kalkınma - Türkiye
151119 Üç ihtilalin hikayesi Örtülü, Erdoğan Türkiye tarihçe İhtilaller (Darbeler)
151350 Yapraklar:şiirler Peker, Yüksel. Türkçe_Şiir
151504 İstanbul ufku: güldeste Edebiyat Türkçe şiir_derleme
151545 Türkiye'de Yabancı Sermaye Yatırımları Rıdvan Karluk Ekonomi - Finans Ekonomisi - Yatırım - Türkiye
151656 Farabi bibliyografyası: kitap, makale. doğumunun 1100. yıldönümü münasebetiyle Müjgan Cunbur, Mustafa Sefercioğlu, İsmet Binark
151750 Nasıl İhracatçı Olursunuz? : Her Türlü İhracat Bilgisi Bekir Manisalı Ticaret - Dış Ticaret - İhracat - Türkiye
151850 İşletmelerde Ambalaj Sorunu ve Ambalajlama Alanındaki Gelişmeler Latif Çakıcı İmalat - Paketleme
152043 1909 Adana ermeni olayları ve anılarım Mehmed Asaf Osmanlı tarihi Azınlıklar Ermeni olayları
152154 Dış Politikada, Ekonomide ve İç Güvenlik Alanında Önemli Gelişmeler ve Güçlü Hükümet İhtiyacı Turhan Feyzioğlu Siyasal Bilimler - Siyasi Partiler - Önderlik Türkiye
152420 Türk dili tarihi I Caferoğlu, Ahmet Türk dili -- Tarih
152439 Devlet ve zihniyet Miyasoğlu, Mustafa Siyaset -- Denemeler
153156 İstanbul Bölge Kalkınma Kongresi esasları 10-22 Nisan 1967, İstanbul Ekonomi_Kalkınma_Türkiye
153248 Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek Parti Yönetimi'nin kurulması : (1923-1931) Tunçay, Mete Türkiye tarihçe Atatürk dönemi, 1919-1938 İsmet İnönü dönemi, 1938-1950
153359 Türk Silahlı Kuvvetleri tarihi: Osmanlı Devri 1798-1802 Osmanlı Fransız harbi (Napolyon'un Mısır seferi) III ncü cilt 5 nci kısım eki Osmanlı İmparatorluğu_Tarih Askeri tarih
153510 Batı edebiyatından seçme metinler Buck, Eva Batı edebiyatı -- Seçme metinler -- İnceleme
154058 Fransa üstüne deneme Curtius, Ernest Robert Fransa -- Medeniyet
154122 Ağaç kasidesi Boztepe, Halil Nihad Türk şiiri
154337 İlim Bakımından Ahlak Özden, Akil Muhtar Ahlak Felsefesi Etik (tıbbi)
154518 Türk halk bilmeceleri Halkbilim Bilmeceler
154741 Bezm-i alem valide sultan vakıf gureba hastanesi tarihçesi Kazım ismail Gürkan
155023 İslam ve modernizm : Fazlur Rahman tecrübesi, 22-23 Şubat 97, İstanbul İslam ve modernizm
155142 Doğudan - Batıdan uluslararası konferanslar dizisi II [Doğudan-Batıdan uluslararası konferanslar dizisi (1996-1997 : İstanbul)] 1. Sosyal değişme 2. İslam ve siyaset 3. Batı uygarlığı 4. Türkiye_Sosyal siyaset
155226 Narlıkahvede deli divane Yırcalı, Sıtkı Edebiyat Türkçe şiir 20. yüzyıl 1923-
155342 Seyyid Nizamoğlu : hayatı, eserleri, divanı Seyyid Nizamoğlu_Biyografya
155542 İlahi nutuk : öte alemden Atatürk sesleniyor Çarpan, Necla Atatürk, Mustafa Kemal, 1881-1938 -- Nutuk
155720 Türk dili için II : Türk basınında çıkan Türk dili ile ilgili makaleler Türk dili -- Çeşitli konular -- Makaleler
155805 Rus İşgali Devrinde Osmanlı Devleti ile Türkistan hanlıkları Arasındaki Siyasi Münasebetler (1775-1875) Mehmet Saray
155908 Atatürk ve milliyetçilik Feyzioğlu, Turhan Milliyetçilik
155947 Edebiyat Araştırmaları 1 Köprülü, M. Fuad Edebiyat Türk edebiyatı_İnceleme ve tarih
160236 Şeyh Galip kitabı Biyografi - Şehy Galip Edebiyat - Osmanlı Edebiyatı
160320 Tanpınar'ın şiir dünyası Edebiyat Türkçe şiir Denemeler
160456 Türkiye köy ilkokulları hakkında rapor Wofford, Kate Vixon, Köy ilkokulları Eğitim Türkiye
161019 Katip çelebi fezlekesinin kaynakları Bekir Kütükoğlu Tarih
161040 Komünizme karşı türk milliyetçiliği Avni Diper
161126 Sosyoloji Topçu, Nurettin Sosyoloji_Giriş Sosyoloji ve antropoloji Sosyoloj,_Temel konular
161519 Sosyoloji Topçu, Nurettin Sosyoloji_Giriş Sosyoloji ve antropoloji Sosyoloj,_Temel konular
161659 Osmanlı Türklerinde Coğrafya Türkay, Cevdet Türkiye - Coğrafya
161800 İstanbul Ahkam Defterleri : İstanbul Ticaret Tarihi (1742-1779) [İstanbul Külliyatı : III] Ticaret Tarihi
162709 Geleneksel kültüre çağdaş yorum : 66 kare 1. Resim _ Sergiler 2. Resim, Türk
162818 Su Güzeli : İstanbul Sebilleri Ömer Faruk Şerifoğlu Mimarlık - Sebiller - İstanbul
162916 Biyografi analiz. / sahib ve müdürü: Mahmut Çetin : gnl müdür: Levent Elpen : gnl.yay.dnş: Ömer Ziya Belviranlı. -- İstanbul : Biyografi Net İletişim ve Yayıncılık Hizmetleri, 2003.
163042 Nev'izade Atayi Sobetül Ebkar Nev'izade Ataullah Efendi Türk şiiri
163353 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk kitaplığı harita kataloğu 1 1. Kütüphane katalogları_ Atatürk Kitaplığı 2. Türkiye_Haritalar
163729 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk kitaplığı harita kataloğu 2 1. Kütüphane katalogları_ Atatürk Kitaplığı 2. Türkiye_Haritalar
163813 Divan-ı Kebir'den seçmeler. / Muhammed b. Muhammed b. Hüseyin Mevlana Celaleddin-i Rumi, 672/1273 : haz. Şefik Can. -- İstanbul : Ötüken Neşriyat, 2000. 1. c. (460, [18] s.) : 24 cm. -- (Ötüken neşriyat : 456. Kültür serisi : 179) 1. Türk
165108 Divan-ı Kebir'den seçmeler. / Muhammed b. Muhammed b. Hüseyin Mevlana Celaleddin-i Rumi, 672/1273 : haz. Şefik Can. -- İstanbul : Ötüken Neşriyat, 1998. 2. c. (456, [21 ] s.) : 24 cm. -- (Ötüken neşriyat : 456. Kültür serisi : 179) 1. Tür
165339 Divan-ı Kebir'den seçmeler. / Muhammed b. Muhammed b. Hüseyin Mevlana Celaleddin-i Rumi, 672/1273 : haz. Şefik Can. -- İstanbul : Ötüken Neşriyat, 2000. 3. c. (452, [18] s.) : 24 cm. -- (Ötüken neşriyat : 456. Kültür serisi : 179) 1. Türk
165409 Divan-ı Kebir'den seçmeler. / Muhammed b. Muhammed b. Hüseyin Mevlana Celaleddin-i Rumi, 672/1273 : haz. Şefik Can. -- İstanbul : Ötüken Neşriyat, 2000. 4. c. (323 [13] s.) : 24 cm. -- (Ötüken neşriyat : 456. Kültür serisi : 179) 1. Türk
165455 Cevahir-i mesneviyye. / Muhammed b. Muhammed b. Hüseyin Mevlana Celaleddin-i Rumi, 672/1273 : haz. Şefik Can. -- İstanbul : Ötüken Neşriyat, 2001. 1. c. (433, 19 s.) : 24 cm. -- (Ötüken neşriyat : 495. Kültür serisi : 207) 1. Divan şiiri 2.
165602 Cevahir-i mesneviyye. / Muhammed b. Muhammed b. Hüseyin Mevlana Celaleddin-i Rumi, 672/1273 : haz. Şefik Can. -- İstanbul : Ötüken Neşriyat, 2001. 2. c. (461-853, 18 s.) : 24 cm. -- (Ötüken neşriyat : 495. Kültür serisi : 207) 1. Divan şiir
165653 Türkiye'de siyasi buhranın kaynakları Turan, Osman Siyasi tarih - Türkiye Siyaset ve yönetim - Tarih - Türkiye
165919 Alevi-Bektaşi kimliği : sosyo-antropolojik araştırma Türkdoğan, Orhan Aleviler -- Türkiye Bektaşilik -- Türkiye
170008 Dualarım Ahmed Mahmud Ünlü İslam dini İslam ahlakı Dualar
170044 Nabi divanı : Nabi : eserlerine göre. / Yusuf Nabi, 1124/1712 : haz. Meserret Diriöz. -- İstanbul : Fey Vakfı, 1994. 635 s. 1. Nabi_Biyografya 2. Divan şiiri
170201 Gafletten kurtuluş Ebü'l-Leys İmamülhüda Nasr b. Muhammed b. Ahmed Semerkandi 2. Semerkandi külliyatı : 1 1. İslâm ahlakı
170337 Gafletten kurtuluş. / Ebü'l-Leys İmamülhüda Nasr b. Muhammed b. Ahmed Semerkandi, 373/983 : tercüme Yaman Arıkan. -- İstanbul : Uyanış Yayınları, [t.y.] 2. c. (485-972 s.) : 25 cm. Orjinal kitap adı:Tenbihü'l-gafilin 1. İslâm ahlakı
170356 Zadü'l- me'ad : Rasulüllah'ın yaşadığı İslam. / İbni Kayyım el- Cevziyye, 751/1350 : çev. Abdi Keskinsoy, İbrahim Türklü. -- İstanbul : Pınar Yayınları : Gerçek Hayat, 2009. 1. c. (694 s.) : 25 cm. -- (Pınar yayınları : 42. Kaynak es
170524 Hz. Muhammed'in hayatı ve İslam daveti : Mekke dönemi / Celaleddin Vatandaş . -- 4. bs. -- İstanbul : Pınar Yayınları, 2007. 1. c. (548 s.) : 24 cm. -- (Pınar yayınları : 198. Kaynak eserler : 5) 1. Muhammed, Hz._Mekke'deki hayatı 2. Siyer-
170712 Hz. Muhammed'in hayatı ve İslam daveti : Medine dönemi / Celaleddin Vatandaş . -- 4. bs. -- İstanbul : Pınar Yayınları, 2007. 2. c. (600 s.) : 24 cm. -- (Pınar yayınları : 198. Kaynak eserler : 5) 1. Muhammed, Hz._Medine'deki hayatı 2. Siye
170749 Eyüp Sultan sempozyumu I-X : seçki : tebliğler, seçme metinler 1. İstanbul_Tarihi eserler 2. İstanbul_Kültür ve sanat 3. Camiler_İstanbul 4. Eyüp (İstanbul)
171138 Meşhur Eyyüb Sultan Hacı Cemal Öğüt 1. Eyyüb Sutan_Biyografya 2. İslâm tarihi_Biyografya
171221 İslamda hükümet. / Seyyid Ebü'l-A'la Mevdudi, 1903-1979 : trc. Ali Genceli. -- İstanbul : Hilal Yayınları, [t.y.] 893 s. : 21 cm. 1. İslâm ve siyaset
171521 Kültür başkenti İstanbul. / yayın komitesi Şerafettin yılmaz, A. Korkut Tuna, Mehmet Genç, Cevdet küçük, Ara Altun, Oğuz Tekin, Feridun M. Emecen, M. Baha Tanman, İdris Bostan, Fatma Yücel : editör Fehamettin Başar : yayına hazırlayan Fa
171720 Medeniyetlerin çatıştığı nokta Ortadoğu. / Ömer Turan. -- İstanbul : Yeni Şafak Gazetesi, [t.y.] 428 s. : 25 cm. 1. Ortadoğu_Tarihçe 2. Filistin_Tarihçe 3. İsrail_Tarihçe 4. Yahudi_Arap ilişkileri 5. Ortadoğu_Stratejik durumu
171838 Marifetname. / Erzurumlu İbrahim Hakkı, 1194/1780 : sadeleştiren Durali Yılmaz : tedkik Ahmed Davudoğlu. -- İstanbul : Temel Yayınları, 1985. 1240 s. : 25 cm. 1310 tarihli Matbaa-i Amire baskısından tasarrufsuz eksiksiz ve ilavesiz tam metin.
172211 3 numaralı mühimme defteri : 966-968/1558-1560 : tıpkı basım. -- Ankara : Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 1993. 570 s. : 27 cm. 1. Süleyman I devri (Kanuni), 1520-1566 2. Osmanlı Devlet
92450 3 numaralı mühimme defteri : 966-968/1558-1560 : özet ve transkripsiyon. / haz. Nezihi Aykut ...[ve öte.]. -- Ankara : Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 1993. 816 s. : 27 cm. -- (Başbakanlık
92624 Atatürk Kitaplığı İstanbul kitapları kataloğu. / haz. Safiye Özkan, Ebru Akçeken. -- İstanbul : İstanbul Büyükşehir belediyesi, 1994. 1. c. 1. Kataloglar 2. Atatürk Kitaplığı (İstanbul)
94453 Yitik mirasın peşinden. / Süleyman Faruk Göncüoğlu. -- İstanbul : İstanbul Şehri Kültür Tarihi Araştırmaları Merkezi, 2008. 48, [8] : fot. : 28 cm. 1. İstanbul_Tarihi eserler 2. İstanbul_Tanıtım_Manzaralar
94630 Fatih-Harbiye Safa, Peyami, 1899-1961 Türk edebiyatı -- Roman
95501 Kenan Hulusi Koray'dan hikayeler Edebiyat Türk romanı
95642 Suffe kültür sanat yıllığı 1985-1986
100555 Suffe kültür sanat yıllığı 1983 Kültür sanat -- Yıllık
100710 O Topraklar Bizimdi
100923 Roman sanatı ve roman incelemesine giriş : anlatma esasına bağlı itibarî metinlerin incelenmesi Aktaş, Şerif Roman sanatı -- Edebiyat
101210 Avukatlık mesleğinde sosyal güvenlik : sorunlar ve çözüm önerileri Avukatlar -- Sosyal güvenlik -- Türkiye Sosyal güvenlik hukuku -- Avukatlar -- Türkiye
101504 Genç hukukçular hukuk okumaları: birikimler IV Hukuk çalışmaları Çeşitli yazılar
102101 Çağdaş Türk - Rus ilişkileri : sorunlar ve işbirliği alanları (1992-2005) Kolobov, Oleg A. Türkiye_Uluslararası ilişkiler_Rusya
102316 Balıkesir muhasebecisi : Tanrı dağı ziyafeti Güntekin, Reşat Nuri Türk tiyatrosu (edebî)
102524 Dünya edebiyatının ölmeyen üç tipi : Hamlet, Don Kişot, Faust Calvet, J. Dünya edebiyatı
102702 Son Düşünceler = Dernieres Punsees Poincare, Henri Bilim -- Felsefe Matematik -- Felsefe
102813 Din ve cemiyet İz, Mahir, 1895-1974 Ahlak -- İslâm dini Aile -- İslâm dini İman ve inanç -- İslâm dini İbadet -- İslâm dini
103055 Cenupta Türkmen Oymakları 1 Yalman, Ali Rıza Bulgaristan Türkler Türkmenler Gelenek ve görenekler
103251 Dullar Kampı Meral Maruf Edebiyat İran edebiyatı
103355 Aklını iyi kullanmak ve bilimlerde doğruyu aramak için metot üzerine konuşma Rene Descartes Felsefe_Metodoloji
103745 İran İslam Devrimi Mehmed Kerim İran tarihçe_ İslam devrimi
104109 Can Ocağında Pişen Aş M. Necati Sepetçioğlu Türk Edebiyatı - Denemeler
104324 Kur'an'da insanın değeri Gölcük, Şerafeddin, 1940- İnsan -- Kur'ân Yaratılış -- İnsan Akaid ve kelam
104453 Milliyetçi eğitim sistemi Necmettin Hacıeminoğlu Eğitim - Milliyetçi eğitim
104542 Yıldırım sesli manasçı : Yüzyüze : Deniz kıyısında koşan ala köpek Aytmatov, Cengiz Kırgız edebiyatı -- Hikâyeler
105200 İsraf Ekonomisi Agah Oktay Güner Ekonomi - Ekonomi Durum ve Koşullar - İsraf Ekonomisi - Türkiye
105811 Hz. Ali'den Devlet Adamlarına Öğütler Siyasal Bilimler - Yönetim
110027 Sömürü ajanı ingiliz misyonerleri İhsan süreyya Sırma
110247 Milli strateji Ersöz, Ali Muzaffer Milliyetçilik -- Türkiye
110518 Özel Devletler Hususi Hukuku Sevig, Muammer Raşit Hukuk -- Nafaka
110913 Sahte kahramanlar Kısakürek, Necip Fazıl, 1905-1983 Kısakürek, Necip Fazıl, 1905-1983 -- Hitabet
111041 Barbaros Hayreddin Paşanın hatıraları Öztuna, Yılmaz Barbaros Hayreddin Paşa, 1475-1546 -- Anılar Barbaros Hayreddin Paşa, 1475-1546 -- Biyografi
111315 Kur'ân'ın getirdiği Işık, Emin İslâm dini -- Çeşitli konular Akaid ve kelam
111455 Destan Atatürk Ertepınar, Coşkun Edebiyat Türkçe şiir 20. yüzyıl
145857 Kılıcın hakkı Göze, Hacer Hicran Din İslam Dini İslam dini tarihi ve Siyer
150022 Türkiye'de din ve vicdan hürriyeti Toker, Yalçın Vicdan özgürlüğü
150115 İman ve İslam Mevlana Halid-i Bağdadi İslam dini Akaid ve kelam - İman
150237 İslama hizmet : üç kıymetli eser bir arada Akaid ve kelam
150332 Ekonomik adaletin temelleri Muhammed Nuveyhi İslâm Dini - İslâm Ekonomisi
150656 Yusuf'un teslim oluşu Yusuf, İslâm (Cat Stevens) Yusuf, İslâm (Cat Stevens), 1948- Müzisyenler -- Biyografi Müslüman olanlar -- Biyografi
151130 Savaş ritimleri Zarifoğlu, Cahit Türk romanı
151141 İnsanın dört zindanı Şeriati, Ali Şeriatî, Ali, 1933-1977 -- Düşünceler İnsan -- İslâm felsefesi
151523 Hicri 1400. yıla yaklaşırken kölelikten efendiliğe Samiha Ayverdi
151954 İslama göre cinsel hayat Demircan, Ali Rıza İslam ve kadın İslam ve aile Cinsellik ve İslam
152238 Ayet ve hadislerin ışığında iman, ibadet ve ahlak üzerine sohbetler Bayraklı, Bayraktar İslam ahlâk ve adâbı Dua ve salâvât, Zikir
152527 Kitâb'üs salât = Namaz kitabı İslâm Dini -- İbadet -- Namaz
152824 Yunanistan ve Kıbrıs Rumları Binatlı, Hasan A. Kibris tarihi
152924 Büyü : Şiir Çumralı, Celâl, 1916- Edebiyat Türkçe şiiri
153022 Yaşadıkça : şiirler Ilgaz, Rıfat Edebiyat Türkçe şiir 20. yüzyıl
153158 İslâm ve Sosyalizm Abdulaziz Bedri İslam ve siyaset Sosyalizm
153252 Kader Nedir? Kırkıncı, Mehmed , 1928- İslâm Dini - Akaid ve Kelam - Kaza ve Kader
153416 Peygamberimizin okuma yazma seferberliği ve öğretim siyaseti Canan, İbrahim İslam dini Hz. Muhammed Eğitim_İslam
153508 İslâm toplumunun ekonomik strüktürü Karakoç, Sezai, 1933- İslâm Dini - İslâm Ekonomisi
153551 Nur'un ilk kapısı Bediüzzaman Said Nursi İslam dini Tasavvuf ve tarikatlar Tarikatlar
153630 Türkiye'de komünizmin kaynakları Harris, George S. Komünizm -- Türkiye
153924 Dede Korkut'tan Boğaç Han Salur Kazan destanları Gençosmanoğlu, Niyazi Yıldırım Edebiyat Türkçe şiir 20. yüzyıl 1923-
154236 Ölüm daha güzeldi Niyazi, Mehmed Türk romanı
154440 Furkan Günleri Atasoy Müftüoğlu İslâm Dini - Makaleler
155507 Fırtınayı kucaklamak : [şiir] Nihat Hayri Azamat Türkçe şiir
155611 İslamlaşmak Prens Mehmed Said Halim Paşa İslam ve siyaset
155917 Beyaz gemi Aytmatov, Cengiz Kırgız edebiyatı -- Roman
160018 İki dünya arasında Mehmed Niyazi
160117 Vatanda gurbet Kemal Fedai Coşkuner Türkçe şiir_ Cumhuriyet sonrası 1923 ....
160259 Siyah kehribar Buğra, Tarık Türk romanı
160629 Arazi kanunnamesi Hukuk Arazi hukuku
160655 İlkyazda Karakoç, Bahattin Edebiyat Türkçe şiir 20. yüzyıl 1923-
161307 Önce insan olmak : İnsanımız, insanlığımız ve demokrasimiz üstüne denemeler Özdenoğlu, Şinasi, 1922- Edebiyat Türkçe deneme
161352 Medeniyetin temelleri Will Durant Sosyoloji
163742 Toplumsal sınıflar beneton, Philippe Sosyal sınıflar
164030 Malazgirt meydan savaşı Sevim, Ali Türk tarihi - Selçuklu Malazgirt Savaşı Anadolu - Türkler - Bizans
164150 Hayvan çiftliği = Domuzlar diktatoryası Orwell, George İngiliz edebiyatı Diktatörlük _ Hiciv
165319 Uluslararası Sorunlar : İslâm Dünyası ve Türkiye İhsan Işık Siyasal Bilimler - Uluslararası İlişkiler - Uluslararası Çatışmalar
165512 Cevab veremedi : diya-ül-kulub Harputlu İshak Efendi, 1310/1891 Hıristiyanlık ve diğer dinler İslam dini ve diğer dinler
165633 Balkan acısı Gürbüz, Yılmaz Türk romanı
165821 Halk Millet Devlet Sezen Yumni
165917 Sancı Emine Işınsu Türk edebiyatı -- Roman
170057 Gazi Mustafa Kemal Atatürk Erman, Nüzhet Anı ve günlükler Biyografiler, Türk
170238 Atatürk'ün T.B.M.M. açık ve gizli oturumlarındaki konuşmaları 2 Öztürk, Kazım Atatürk dönemi, 1919-1938 Atatürk, M. Kemal - Hitabet
170348 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Hukuk - Yasalar - Türkiye
170829 II. Abdülhamid ve İslam birliği : Osmanlı Devleti'nin İslam siyaseti, 1856-1908 Eraslan, Cezmi Abdülhamid II, Osmalı padişahı, 1842-1918 Panislamizm İslam ve dünya politikası -- Osmanlı Devleti Osmanlı Devleti -- Tarih -- Abdülhamid II, 1876-1909
171005 Yabancılara göre eski Türkler A.H. Djevad Türkler -- Tarih Türkiye -- Uygarlık
171125 Batıcılık, ulusçuluk ve toplumsal devrimler 1 Berkes, Niyazi, 1908-1988 Batıcılık -- Türkiye -- Tarih Ulusçuluk -- Türkiye -- Tarih
171246 Tasavvufun esasları İmam-ı Gazali Tasavvuf
172733 Üyge taba : eve doğru Ayas İshaki Türk edebiyatı -- Roman
172807 Zaman Bahçesinde Ertepınar, Coşkun, 1914- Edebiyat Türkçe şiir 20. yüzyıl
172924 Sosyolojik açıdan ahi birlikleri Sabahattin Güllülü Toplum biliml Sosyal gurup Mesleki guruplar
173047 Mahrem Macera Şeyh Hamidu Kan Edebiyat
173213 Katıraslan Zarifoğlu , Cahit Edebiyat Türkçe hikaye 20. yüzyıl 1923 -
173252 Türkiye'de vakıf abideler ve eski eserler : Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın Mimari, Türk
173550 Kültürümüzün kimliği İhsan Işık Kültür - Türk Kültürü
173646 İslamın iç düşmanları Hüseyin Hilmi Işık İslâm Dini - Akaid - Ehli Sünnet ve İhtilaf
173840 Menemen hadisesinin iç yüzü Atilhan, Cevat Rifat Tarih Türkiye Cumhuriyet dönemi Menemen Olayı
173925 Müslüman Türkler için manzum dualar Tuncalp, Enver, 1913- İslam Dini Dua
174013 Ortadoğu çocukları Doğan, Avni, 1951- Edebiyat Türkçe şiiri 20. yüzyıl
174214 Yüzbinlerin sürgünü Kırım'da Türk soykırımı / Necip Hablemitoğlu . -- 3. bs. -- İstanbul : Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 2004. 428 s. : 20 cm. -- (Toplumsal dönüşüm yayınları : 284) 1. Kırım Hanlığı 2. Kırım Savaşı, 1853
174403 Kızıl Çin'den neden kaçtım / Robert Loh : yazan Humphrey Evans : çev. Cevdet San . -- 2. bs. -- İstanbul : Göktür Yayınları, 1975. 367 s. : 20 cm. 1. Komünizm
174600 İşte gerçekler : Ajans-Türk'ün bütün suçlamalarına 52 belgeyle cevap. -- [y.y. : y.y.], 1973. (Ankara : Türk Tarih Kurumu Basımevi) 240 s. : 20 cm. 1. Türkiye_Tarihçe, 1960-1970 2. Dava
174738 Dingünü ibadet. / Yakup Çiçek, Fahrettin Yıldız. -- İstanbul : Bir Yayıncılık, 1986. 128 s. : 17 cm. -- (Bir Yayıncılık : 49. El kitapları : 15. Kur'an terimleri : 4) 1. Kıyamet ve ahiret
174826 Milli tecrübelerden çıkartılmış ameli siyaset. / Ömer Seyfettin, 1884-1920 : hazırlayan Sakin Öner. -- İstanbul : Göktuğ Yayınları, [t.y.] 111 s. : 20 cm. -- (Göktuğ yayınları : 3) 1. Milliyetçilik 2. Siyaset bilimi
174922 Hikayeler III : (1885-1886). / Anton Pavlovic Çehov, 1860-1904 : çev. Oğuz Peltek, Erol Güney. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1970. 193 s. : 18 cm. -- (Dünya edebiyatından tercümeler, Rus klasikleri : 48) 1. Rus öyküsü
175049 Türk tarihinden portreler. / Yılmaz Öztuna. -- İstanbul : Ötüken Neşriyat, 1999. 364 s. -- (Ötüken Neşriyat : 387. Kültür serisi : 132) 1. Türkiye_Biyografya
175306 Dünden bugüne Afganistan. / Mehmet Saray. -- İstanbul : Boğaziçi Yayınları, 1981. 224 s. : res. -- (Boğaziçi Yayınları : 52) 1. Afganistan_Tarihçe
175720 Koruma Philips tarım kılavuzu. -- [y.y., t.y.] 271 s. : 20 cm. 1. Tarım
175801 İçyüzlerini açıyorum : Cumhuriyet'le basın davası. / Fahri Kurtuluş. -- [y.y. : y.y.], 1950. (Ankara : Türkiye Matbaacılık ve Gazetecilik A.O.) 1. kitap (118 s.) : 21 cm. 1. Basın davaları 2. İsmet İnönü dönemi, 1938-1950
175850 Hürriyet ve demokrasi : Hukuki ve içtimai yazılar öz-sözler. / Ömer Dürrü Tesal. -- İstanbul : [y.y.], 1960. (Sulhi Garan Matbaası) 1654 s. : 20 cm. 1. Demokrasi 2. Özgürlük 3. Siyaset sosyolojisi
175935 Vazife aşkı. / Şevket Süreyya Aytaç. -- [y.y. : y.y.], 1944. (Ankara : Zerbamat) 122 s. : 20 cm. 1. Türk denemeleri
180107 Atatürk'ün İslam dini anlayışı. / Osman Zümrüt. -- Ankara : Kültür Bakanlığı, 1998. XVI, 214 s. : 20 cm. -- (Kültür Bakanlığı Yayınları : 2079. Yayımlar Dairesi Başkanlığı Kültür Eserleri Dizisi : 219) 1. Atatürk, M. Kemal_D
181013 Delali Hayrat Şerhi Kara Davut Ebu Abdillah Muhammed b. Abdirrahman Hâşiye kara davud ale't-tasavvurat. / Kara Davud, 948/1541. -- [y.y.] : Yazma, 1059. 125 vr. 1. İslâm dini_Dua kitapları
181442 Açıklamalı Muhammediye Kitabı / Yazıcıoğlu Muhammed, 832/1453 : derleyen ve sadeleştiren Abdülkadir Akçiçek . -- İstanbul : Çile Yayınları, 1969. 256 s. : 24 cm. 1. İslâm ahlakı
182752 Delail-i Hayrat Şerhi Kara Davud Abdülkadir Akçiçek
183054 Delail-i Hayrat Şerhi Kara Davud M.Faruk Gürtunca
183225 Müslümanın görgü kitabı = Şir'atü'l-İslam. / İmamoğlu Muhammed : çev. Abdulkadir Akçiçek. -- İstanbul : Sağlam Kitabevi, 1978. 413 s. : 24 cm. 1. İslâm fıkhı
183357 Hukuk mantığı ve tefsir : kanun ve mukavelelerin tanzim ve tefsirine ait kaide ve asılları. / Ali Himmet Berki, 1882-1976. -- [y.y. : y.y.], 1948. (Ankara : Güney Matbaacılık ve Gazetecilik) 270 s. : 24 cm. 1. Hukuk_Metodoloj
183721 İlahi rahmet hazreti Muhammed = Mevahibü Ledüniyye. / İmam-ı Kastalani, 923/1517 : çev. Abdülbaki : sadeleştiren İ. Turgut Ulusoy : yay. haz. Abidin Sönmez, Ömer Dönmez. -- İstanbul : Hisar Yayınevi, 1984. 1-2 c. (523 s.) : 24 cm. -- (Hisar
183839 Ramuzü'l-ehâdîs. / Ahmet Ziyaeddin Nakşibendi Gümüşhanevi, 1311/1893. -- Asitane : Kışla-i Hümayun Matbaası, 1275. 566 s. 1. Hadis 2. Hadis, Müsned
184041 Fatih Mehmet II vakfiyeleri. -- Ankara : Vakıflar Umum Müdürlüğü, 1938. 344 s. 1. Osmanlı Devleti_Genişleme devri, 1444-1566
184128 50 Yılın tutanağı : 1923-1973. / Muzaffer Gökman. -- İstanbul : Hürriyet Yayınları, 1973. 358 s. : 21 cm. -- (Hürriyet yayınları : 59. Tarih dizisi : 7) 1. Türkiye_Tarihçe, 1970-1980 2. Türkiye_Tarihçe, 1918-
184544 İslamda ferdin mesuliyeti ve edeb. / Ali Arslan. -- İstanbul : Arslan Yayınları, 1978. 87 s. : 20 cm. -- (Ahlaki eserler serisi : 1) 1. İslâm ahlakı 2. İslâm dini_Çeşitli yazılar
184646 Kadın ve hayat hakkında bilmediklerimiz. / Bahaeddin Sağlam. -- İstanbul : Tebliğ Yayınları, 2007. 350 s. : 22 cm. -- (Bilinmeyenler dizisi : 1) 1. İslam ve kadın
184904 Kudüs : tarihi belge. / trc. Acar Tanlak. -- [y.y.] : İslam Konferansı Teşkilatı, 1988. 106 s. : 24 cm. 1. Kudüs_Tarihçe 2. Filistin_Tarihçe
185111 İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kısa tarihçesi. / Kazım Çeçen. -- İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknonoloji Tarihi Araştırma Merkezi, 1990. 88 s. : 24 cm. -- (İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknonoloji Tarihi Araş
185218 Kuşan ve Akhunlar tarihi. / Enver Konukçu. -- Erzurum : Atatürk Üniversitesi, 1973. XXIV, 121 s. : 24 cm. -- (Atatürk Üniversitesi yayınları : 297. Edebiyat Fakültesi yayınları : 59. Araştırma serisi : 49) 1. Akhunlar 2. Kuşanlar
185427 Altın Orda Hanlığının kuruluş ve yükseliş devirleri. / Mustafa Kafalı. -- İstanbul : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1976. VIII, 169 s. : hrt. : 24 cm. -- (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları : 2085) 1. Türki
185530 Orman davamızın çeşitli yönlerine dair ilmi görüşler. -- Ankara : Türkiye Ormancılar Cemiyeti, 1951. 79 s. : 24 cm. 1. Ormanlar ve ormancılık_Türkiye
185626 İstanbul Boğazı ve Çevresi Sorunları Simpozyumu : 12-15. Kasım 1973 [İstanbul Boğazı ve Çevresi Sorunları Simpozyumu (1973)]. / der. Besalet Pamay. -- İstanbul : Çevre Koruma ve Yeşillendirme Derneği, 1975. VIII, 416 s. : 24 cm. 1. İsta
185827 Bazı ana meselelerimiz ve hal çareleri üzerine sohbetler hatıralar / Ahmed Coşkun . -- 2. bs. -- İstanbul : Türkiye Din Görevlileri Federasyonu, 1982. 526 s. : 24 cm. 1. İslâm ahlakı 2. İslâm dini_Çeşitli yazılar
190039 50 yılın Türk resim ve heykeli. / Nurullah Berk, 1402/1982, Hüseyin Gezer. -- Ankara : Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1973. 109, 86, 288 s. : res. : 24 cm. -- (Türkiye İş Bankası Kültür yayınları : 123) 1. Heykeltraşlık, Tü
190201 İsrail'in şifresi. / Hakan Yılmaz Çebi. -- İstanbul : Pegasus Yayınları, 2006. 296, [5] s. : fot. : 21 cm. 1. Siyonizm 2. İsrail_Uluslararası ilişkiler 3. Yahudiler_Siyasi faaliyetler 4. Dünya politikası
190337 Yaşamak sanatı : hayatın küçük felsefesi / Andre Maurois . -- 2. bs. -- İstanbul : Kanaat Kitabevi, 1942. 196 s. : 19 cm. 1. Sosyoloji
190533 Bildiri : bir demokratik manifesto. / Ferdinand Peroutka : çev. Avni Kadıgil. -- İstanbul : Tur Yayınları, 1979. 232 s. : 20 cm. -- (Tur yayınları : 24) 1. Demokrasi 2. Siyaset bilimi
90615 Uluslararası eksende terör ve Türkiye : terör nasıl bitirilir?. / Nevzat Yalçıntaş, Mahir Kaynak, Ahmet Almaz. -- İstanbul : Nokta Kitap, 2011. 344 s. : 21 cm. 1. Türkiye_Terörizm 2. Yıkıcı faaliyetler
91111 Gazi Mustafa Kemal Paşa hazretleri İzmir yollarında. / Mustafa Kemal Atatürk, 1357/1938. -- Ankara : İstihbarat Matbaası, 1339. 126 s. 1. Atatürk, M. Kemal, 1881-1938_Biyografya 2. Atatürk dönemi, 1919-1938
91445 Gönül çağlayanı Yunus Emre / A. Vehbi Vakkasoğlu . -- 3. bs. -- İstanbul : Türdav, 1993. 360 s. : 20 cm. 1. Yunus Emre_Biyografya
91625 Ölüm daha güzeldi / Mehmed Niyazi . -- [5.] bs. -- İstanbul : Ötüken Neşriyat, 2005. 184 s. : 20 cm. -- (Ötüken yayınları : 170. Edebi eserler : 86) Eser, yazar tarafından imzalanmıştır. 1. Türk romanı_20. yüzyıl, 1923-
91740 İrade terbiyesi ve İslam. / Selahaddin Kaptanağası. -- İstanbul : Türdav, 1976. 208 s. : 20 cm. 1. İslâm dini_Çeşitli yazılar
92521 Türk Libya ilişkileri. / haz. Nevzat Yalçıntaş ...[ve öte.]. -- İstanbul : Türk-Libya Dostluk Derneği, 1980. 177, 23 s. : fot. : 20 cm. -- (Türk-Libya Dostluk Derneği yayınları : 1) Kitabın sonunda arapça bir kısım mevcuttur 1. Libya_T
92608 Gökbayrak Leon Kahun (Ötüken Yayınevi : 31. Tarihi eserler serisi : 4) 1. Fransız romanı
92720 Kaybolmuş günler. / Mustafa Miyasoğlu. -- İstanbul : Yenisanat Yayınları, 1975. 240 s. : 20 cm. 1. Türk romanı
92919 Döne döne düşünmek. / Mehmet Turgut. -- İstanbul : Boğaziçi Yayınları, 1993. 554 s. : 18 cm. 1. Türkiye_Siyaset ve yönetim 2. Türkiye_Tarihçe, 1992-
93018 Türk atasözleri sözlüğü : örnekli ve açıklamalı. / M. Ertuğrul Saraçbaşı, İbrahim Minnetoğlu. -- İstanbul : Minnetoğlu Yayınları, 1978. 305 s. 1. Atasözleri, Türk
93159 Bize Hayreddinli derler. / Necmeddin Şahiner. -- İstanbul : Yeni Asya , 1972. 199, [13] s. : fot. : 19 cm. -- (Yeni Asya yayınları : 16) 1. Türkiye_Deniz kuvvetleri 2. Osmanlı Devleti_Askerlik_Donanma
93328 Tanklar gerçeği biliyor. / Ahmet Güner. -- Ankara : Selçuk Yayınları, 1982. 397, 14 s. : fot. 1. Siyasal ilimler
93502 Eyüp. / Vecdi Bürün. -- İstanbul : Boğaziçi Yayınları, 1990. 250 s. : 20 cm. -- (Boğaziçi yayınları : 111) 1. Türk romanı_20. yüzyıl, 1923-
93718 Üniversitelerde disiplin cezaları ve hak arama yolları. / Muharrem Balcı. -- İstanbul : Danışman Yayınları, 1999. 206 s. : 20 cm. -- (Danışman yayınları : 2) 1. Okul disiplini 2. Üniversiteler_Türkiye
93946 Eyfel'de Karnava/ Mehmet Akif Ak. -- İstanbul : Otağ Yayınları 200 s. : 19 cm. -- (Otağ yayınları : 36. Edebi eserler serisi : 14) 1. Türk romanı_20. yüzyıl, 1923-
94542 Ak topraklar / Emine Işınsu . -- 6. bs. -- İstanbul : Ötüken Neşriyat, 1990. 195 s. : 20 cm. -- (Ötüken neşriyat : 40. Edebi eserler : 14) 1. Türk romanı_20. yüzyıl, 1923-
94711 Sınıfsız dünya / Saadettin Elibol . -- 2. bs. -- Ankara : Birlik Yayınları, 1980. 204 s. -- (Birlik yayınları : 2: 2) 1. Din sosyolojisi
94844 Batı çocuk klasiklerinde temel değerler. / Hüseyin Emin Öztürk. -- Ankara : Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, 1991. X, 176 s. : 20 cm. -- (Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı yayınları : 68) 1. Çocuk edebiyatı
95034 Savaş ve barış. / Lev Nikolayeviç Tolstoy, İstanbul
95358 Çapanoğulları hadisesi ve Abdulkadir Bey'in hatıraları. / Abdülkadir Bey : yay. haz. Ali şakir Ergin. -- Ankara : Ahmet Şevki Ergin Kültür ve Hizmet Vakfı, 2006. 215 s. : fot., belge : 20 cm. -- (Ahmet Şevki Ergin Kültür ve Hizmet Vakfı yay
95511 Küllerin altındaki sır. / B. B. Calhoun : çev. Cem Soydemir. -- Ankara : TÜBİTAK, 1999. 108 s. : 21 cm. -- (TÜBİTAK popüler bilim kitapları : 117. Çocuk kitaplığı : 28) 1. Amerikan romanı
100136 Hicaz seyahatnamesi. / Yusuf Nabi, 1124/1712 : trc. Seyfettin Ünlü. -- İstanbul : Timaş Yayınları, 1996. 176 s. : 20 cm. -- (Timaş yayınları : 291. Şark klasikleri dizisi : 1) Orjinal kitap adı: Tuhfetü'l-harameyn 1. Seyahatname 2. Gezi ve
100301 Müslümanlık ve Kur'ân-ı Kerim'den ayetlerle İslam esasları : İslam ilmihali / Yusuf Ziya Yörükan . -- 2. bs. -- [y.y. : y.y.], 1993. (Ankara : Doğuş Matbaacılık ve Tic. Ltd. Şti.) 331 s. : 19 cm. 1. İslâm dini_İbadetler 2. İslâm mez
101214 Makaleler 1981. / Nazlı Ilıcak. -- İstanbul : Kervan Yayınları, 1982. 574 s. : 20 cm. 1. Türkiye_Siyaset ve yönetim 2. Türkiye_Sosyal siyaset
101327 Yahya Kemal : kültür ve edebiyata dair görüşleriyle. / haz. Yaşar Şenler. -- İstanbul : Ötüken Neşriyat, 1997. 258 s. : 20 cm. -- (Ötüken Neşriyat : 384. Edebi eserler : 130) 1. Türk edebiyatı_Tarih ve eleştiri 2. Yahya Kemal_Biyografy
101444 Bu çağın adı. / Tarık Buğra, 1918-1994. -- İstanbul : Ötüken Neşriyat, 1995. 453 s. : 20 cm. -- (Ötüken neşriyat : 215. Edebi eserler : 106) 1. Türk denemeleri
101550 Kur'an'da şer problemi. / Lütfullah Cebeci. -- Ankara : Akçağ yayınları, 1985. XV, 320 s. : 19 cm. -- (Akçağ yayınları : 27) 1. Akaid ve kelam 2. İyilik ve kötülük
101947 Emek. / Emile Zola, 1840-1902 : çev. Hamdi Varoğlu. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1946. 2. c. (314 s.) : 18 cm. -- (Dünya edebiyatından tercümeler, Fransız klasikleri : 107) orj.adı : Travail 1. Fransız romanı
102031 Türk sanat müziğinde bir ömür 70. sanat yılında Rüştü Eriç. -- [y.y., t.y.] [1. c.] 202, [55] s. : 28 cm. Bu kitabın 196926 demirbaş numaralı kitabın 1. cildi olduğu anlaşılıyor. Fakat kitap üzerinde 1. c. ibaresi yoktur. 1. Eriç,
102327 İki dünya savaşı : I. 1914-1918, II. 1939-1945. / Georges Lestien, Roger Cere : çev. Nihal Önol. -- İstanbul : Varlık Yayınları, 1966. 246 s. : 20 cm. -- (Varlık yayınları : 1215. Faydalı kitaplar : 56) 1. Dünya Savaşı I, 1914-1918 2.
102542 Malihulya. / Şahin Uçar. -- İstanbul : Ötüken Neşriyat A.Ş., 1997. 197 s. : 20 cm. -- (Ötüken Neşriyat : 362. Edebi eserler : 185) 1. Türk şiiri_Batı etkisindeki dönem, 20. yüzyıl
102947 Fröyd ve Fröydizmin içyüzü. / Ergun Göze, 1931-2009. -- İstanbul : Boğaziçi Yayınları, 1992. 128 s. : 20 cm. -- (Boğaziçi yayınları : 139) 1. Psikanaliz
103027 Fatiha tefsiri. / Mevlana Ebu'l-Kelam Azad, 1888-1958 : çev. Orhan Bekim. -- İstanbul : Bir Yayıncılık, 1984. 311 s. : 20 cm. -- (Bir yayıncılık : 17. Tefsir : 1) 1. Ayetler ve sureler (Tefsir)
103103 Demokratik sağ. / Ferruh Bozbeyli. -- İstanbul : Dergah Yayınları, 1976. 260 s. : 20 cm. -- (Dergah Yayınları : 23. Türk siyasi düşüncesi dizisi : 5) 1. Türkiye_Tarihçe, 1960-1970
103200 İtalya tarihi. / A. Savelli : katkıda bulunanlar Fernand Hayward, Albert Falcionelli : çev. Galip Kemali Söylemezoğlu. -- İstanbul : Kanaat Kitabevi, 1940. 2. c. (VII, 445 s.) : 20 cm. 1. İtalya_Tarihçe
103306 Şahsı, eserleri ve tesirleriyle Namık Kemal / Necip Fazıl Kısakürek, 1404/1983 . -- 3. bs. -- İstanbul : Büyük Doğu Yayınları, 1992. 382 s. -- (Büyük Doğu Yayınları : 77) 1. Namık Kemal_Biyografya
103716 Çerçeve 3. / Necip Fazıl Kısakürek, 1404/1983. -- İstanbul : Büyük Doğu Yayınları, 1991. 278 s. : 20 cm. -- (Büyük Doğu yayınları : 67. Günlük fıkralar/eser : 76) 1. Türk denemeleri
103939 Babıali. / Necip Fazıl Kısakürek, 1404/1983. -- İstanbul : Büyük Doğu Yayınları, 1975. 343 s. : 20 cm. -- (Büyük Doğu yayınları : 11) 1. Türk edebiyatı
104018 Çerçeve 2. / Necip Fazıl Kısakürek, 1404/1983. -- İstanbul : Büyük Doğu Yayınları, 1990. 253 s. : 20 cm. -- (Büyük Doğu yayınları : 45. Günlük fıkralar/eser : 70) 1. Türk nükte ve gülmecesi
104118 Makaleler 1980. / Nazlı Ilıcak. -- İstanbul : Kervan Yayınları, 1982. 574 s. : 20 cm. 1. Türkiye_Siyaset ve yönetim 2. Türkiye_Sosyal siyaset
104213 Makaleler 1982. / Nazlı Ilıcak. -- İstanbul : Kervan Yayınları, 1982. 574 s. : 20 cm. 1. Türkiye_Siyaset ve yönetim 2. Türkiye_Sosyal siyaset
104241 Hazreti Muhammed (s.a.v)'in müşriklerle münasebeti. / M. Ali Kapar. -- İstanbul : Esra Yayınları, 1993. 281 s. -- (Esra yayınları : 43) Matbu tez (Doktora) 1. İslâm tarihi
104338 Çağdaş devrim yobazları. / Sadık Albayrak. -- İstanbul : Timaş Yayınları, 1991. 265 s. : 21 cm. -- (Timaş yayınları : 132. Yakın tarih serisi : 10) 1. Türkiye_Biyografya 2. Meşhurlar 3. Devlet adamları
104510 İslam alemi. / Ali Genceli. -- İstanbul : Toker Yayınları, 1969. 207 s. : 20 cm. 1. İslâm dini_Uygarlık ve kültür 2. İslâm ülkeleri_Uygarlık ve kültür
104632 İslam'da kadın ve aile. / Mehmed Emre. -- İstanbul : Bedir Yayınevi, 1974. 315 s. : 20 cm. 1. İslâm ve aile
104749 Mekke'de ne oldu. / Fehmi Koru. -- İstanbul : Beyan Yayınları, 1987. 141 s. : 20 cm. -- (Beyan yayınları : 89) 1. Hac ve hacılar 2. Suudi Arabistan_Siyaset ve yönetim 3. Mekke_Tarihçe
104853 Konuşmalar. / Nevzat Kösoğlu, 1940-2013. -- İstanbul : Ötüken Neşriyat, 1987. 432 s. : 20 cm. -- (Ötüken yayınları : 189. Kültür dizisi : 46) 1. Türkiye_Siyaset ve yönetim
104958 Anahatlarıyle Türk grameri. / Hasan Tahsin Banguoğlu. -- İstanbul : Maarif Vekaleti, 1940. 96 s. 1. Türk dili_Dilbilgisi
105045 Yabancıların gözüyle Hitler : (dünyanın Hitler'e bakışı). / haz. Osman Öndeş. -- İstanbul : Boğaziçi Yayınları, 1974. 207 s. : 20 cm. -- (Boğaziçi yayınları : 17) 1. Hitler, Adolf_Biyografya 2. Devlet adamları_Almanya 3. Dünya Sav
105232 Türk dili : nereden geliyor, nereye gidiyor ? / Ali Karamanlıoğlu . -- 3. bs. -- İstanbul : Hareket Yayınları, 1972. 145 s. : 20 cm. -- (Hareket yayınları : 46) 1. Türk dili
105348 Türkiye'de nüfus meselesi. / Sabahaddin Zaim, 1926-2007. -- İstanbul : Boğaziçi Yayınları, 1973. 158 s. : 20 cm. -- (Boğaziçi yayınları : 13) 1. Türkiye_Nüfus
110359 Varolmak kavgası / Mehmed Niyazi . -- 8. bs. -- İstanbul : Ötüken Neşriyat, 2006. 248 s. : 20 cm. -- (Ötüken yayınları : 35. Edebi eserler : 11) Eser, yazar tarafından imzalanmıştır. 1. Türk romanı
110758 Rozalya ana : hikayeler. / Sevinç Çokum. -- istanbul : Ötüken Neşriyat, 1993. 156 s. : 20 cm. -- (Ötüken yayınları : 254. Edebi eserler : 131) 1. Türk öyküsü_20. yüzyıl, 1923-
110930 Firavun imanı / Tarık Buğra, 1918-1994 . -- 2. bs. -- İstanbul : İletişim Yayınları, 2004. 229 s. : 20 cm. -- (İletişim yayınları : 981. Çağdaş Türk edebiyatı : 136) 1. Türk romanı_20. yüzyıl, 1923-
112356 Peygamberlerin mucizeleri. / Halil İbrahim Acıpayamlı. -- İstanbul : Tuğra Neşriyat, 1986. 176 s. : 20 cm. -- (Tuğra neşriyat : 14) 1. Mucizeler 2. Peygamberler
112524 Doğu sorunu raporu üzerine. / Mehmet Turgut. -- İstanbul : Boğaziçi Yayınları, 1996. 182 s. -- (Boğaziçi yayınları : 204) 1. Doğu Sorunu
112642 Maarif davamız. / Emin Bilgiç. -- İstanbul : Boğaziçi Yayınları, 1986. 327 s. : 20 cm. -- (Boğaziçi yayınları : 77) 1. Türkiye_Eğitim ve öğretim
112735 Avrupa Topluluğu karşısında milli kültürümüzün meseleleri / Murtaza Aydemir . -- 2. bs. -- İstanbul : Türkiye Milli Kültür Vakfı, 1992. 195 s. : 19 cm. 1. Türkiye_Uygarlık ve kültür
113006 Hürriyeti seçtim. / Victor A. Kravchenko : trc. Hayri Tayfur Sonkur. -- Ankara : Berkalp Kitabevi, 1948. 575 s. 1. Avrupa tarihi
113332 Kasr-ı arifan'dan İstanbul'a : mihverdeki mürşid-i kamiller. / der. Yahya Oğuz. -- İstanbul : Seher Ofset, 1997. 478 s. 1. İslam tasavvufu_Biyografya 2. Mutasavvıflar
113510 Irak Türkleri ve Türk-Irak ilişkileri : 1932-1963. / Şevket Koçsoy. -- İstanbul : Boğaziçi Yayınları, 1991. XI, 163 s. -- (Boğaziçi yayınları : 126) 1. Türkler_Irak
113605 Üç büyük adam: Dostoyevski Balzac Dickens. / Stefan Zweig : çev. Ayda Yörükan. -- Ankara : Tur Yayınları, 1975. 259 s. : 20 cm. -- (Tur yayınları : 18. Kültür serisi : 7) Orjinal kitap adı: Trois maitres: Dostoievski, Balzac, Dickens 1. B
113803 Türkiyem. / Tansu Çiller. -- Ankara : Genç Büro, [t.y.] 232, IV s. 1. Türkiye_Tarihçe
114030 Türk Libya ilişkileri. / haz. Nevzat Yalçıntaş ...[ve öte.]. -- İstanbul : Türk-Libya Dostluk Derneği, 1980. 177, 23 s. : fot. : 20 cm. -- (Türk-Libya Dostluk Derneği yayınları : 1) Kitabın sonunda arapça bir kısım mevcuttur 1. Libya_T
114251 İslamcı gençliğin el kitabı / Kadir Mısıroğlu . -- 2. bs. -- İstanbul : Sebil Yayınevi, 1991. 224 s. -- (Sebil yayınları : 146: 9) 1. İslâm dini_El kitapları
114458 Okuduklarım, dinlediklerim, düşündüklerim Boğaziçi notları : 1. / İbrahim Refik. -- İstanbul : Albatros Yayınları, 2002. 176 s. : 20 cm. -- (Albatros yayınları : 15) 1. İslâm i davet
114612 İslam ve materyalizme göre insan. / Muhammed Kutub : çev. Kemal Sandıkçı, M. Akif Aydın. -- İstanbul : Şamil Yayınevi, [t.y.] 480 s. : 20 cm. -- (Şamil yayınları : 8) Orjinal kitap adı: el-İnsan beyne'l-maddiyyeti ve'l-islam 1. Psikoloji
114752 Türk polisinin altın kitabı: dedektifler konuşuyor. / A. Vedat Akın. -- İstanbul : Toker Yayınları, 1974. 168 s. 1. Amme idaresi
115031 Bıçağın sırtındaki Türkiye CIA-MİT, kontrgerilla. / Süleyman Genç. -- İstanbul : Der Yayınları, 1978. 246 s. : 21 cm. 1. Türkiye_Tarihçe, 1960-1970
115145 Gençliğin aradığı nizam / Bayram Altan . -- 2. bs. -- [y.y. : y.y.], 1981. (İstanbul : Fatih Gençlik Vakfı Matbaa İşletmesi) 136 s. : 20 cm. Eser, yazar tarafından imzalanmıştır. 1. İslâm dini_Uygarlık ve kültür 2. İslâm ve siyaset
115351 İslam ve iktisadi nizam. / Sabahaddin Zaim, 1926-2007. -- Karabük : Teknik Elemanlar Birgiği Karabük Şubesi, 1979. 59 s. : 20 cm. -- (Teknik Elemanlar Birgiği Karabük Şubesi yayınları : 1) 1. İslâm ve ekonomi
115627 İslam davetçilerinin vasıfları. / Muhammed Sabbağ : terceme Ömer Öztop. -- İstanbul : Bahar Yayınevi, 1978. 110 s. : 19 cm. 1. İslâm i davet
115857 Batıl inanışlar. / Recep Aktaş. -- İstanbul : Bahar Yayınevi, 1973. 80 s. : 18 cm. 1. Batıl inançlar
120005 İslam ilmihali / A. Fikri Yavuz, Y. Vehbi Yavuz . -- 7. bs. -- İstanbul : Bayrak Yayınları, [1989]. 292 s. : 20 cm. -- (Bayrak yayınları : 6) 1. İslâm dini_İlmihaller
120105 Dünya harikası balıklı kaplıca Sivas, Çermik ve içmeceleri (her derde deva suları). / Hasan Hulki Mert. -- [y.y. : y.y.], 1969. (Ankara : Bilgi Basımevi) 68 s. : 19 cm. 1. Sağlık dinlenme yerleri, kaplıcalar, vb.
120155 Doğu Sorunu'nun kökenleri : ekonomik açıdan. / Servet Mutlu. -- İstanbul : Ötüken Neşriyat, 2002. 534 s. : 20 cm. -- (Ötüken Neşriyat : 521. Kültür serisi : 226) 1. Doğu sorunu 2. Türkiye_Tarihçe, 1918-
120528 Doğu-batı kaynaklarında birlikte yaşama. / Orhan Atalay. -- İstanbul : Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı , 1999. 496 s. : 21 cm. -- (Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı yayınları : 6) 1. Din sosyolojisi
120617 İnsan düşüncesinin boyutları Yılmaz Özakpınar 1. Bilgi teorisi 2. Metafizik teorileri
120804 Altıncı şehir. / Ahmet Turan Alkan. -- İstanbul : Ötüken Neşriyat, 1992. 158 s. : 20 cm. -- (Ötüken neşriyat : 242. Kültür serisi : 63) 1. Türk edebiyatı 2. Sivas
120923 İnsanı uçuruma götüren sözler. / Mehmed Paksu. -- İstanbul : Nesil Yayınları, 2006. 172 s. : 20 cm. 1. İslam dini_Çeşitli yazılar
121241 Firari / Rabindranath Tagore : trc. Sahir Ergin . -- 2. bs. -- İstanbul : Hilmi Kitabevi, 1945. 112 s. : 17 cm. 1. Hind edebiyatı
121314 Sanat ve düşünce. / Nurettin Şazi Kösemihal. -- İstanbul : Anıl Yayınevi , 1957. 144 s. : 17 cm. 1. Sanat
121336 Tasavvuf. / Mahir İz, 1394/1974. -- İstanbul : Rahle Yayınevi, 1969. 264 s. : 20 cm. 1. İslâm tasavvufu
121438 Tekamül mü? Soysuzlaşma mı?. / Muhammed Kutub : çev. Salih Uçan. -- İstanbul : Ekin Yayınevi, 1972. 410 s. : 20 cm. 1. İslâm dini 2. İslâm dini_Uygarlık ve kültür
121535 Belgeler gerçekleri konuşuyor. / Ahmet Akgündüz. -- İzmir : Nil Yayınları, 1989. 1. c. (175 s.) : belge : 20 cm. -- (Nil yayınları : 33) 1. İslâm fıkhı_Tarihçe
121632 Belgeler gerçekleri konuşuyor. / Ahmet Akgündüz. -- İzmir : Nil Yayınları, 1991. 2. c. (217 s.) : belge : 18 cm. 1. İslâm fıkhı_Tarihçe
121646 Ölçü veya yoldaki ışıklar. / M. Fethullah Gülen. -- İzmir : TÖV Yayınları, 2000. (TÖV yayınları : 13) 1. İslâm ahlakı 2. Nasihatname
122015 Işığın göründüğü ufuk : (çağ ve nesil-7). / M. Fethullah Gülen. -- İzmir : Nil Yayınları, 2000. 291 s. : 20 cm. -- (Nil yayınları : 163) 1. İnsan (İslâm dini) 2. Metafizik 3. İslâm dini_Denemeler
122124 Hengame. / Afif Yesari. -- İstanbul : E Yayınları, 1979. 195 s. : 19 cm. -- (E Yayınları : 160) 1. Türk hikaye ve romanı
122317 Dalaletten hidayete / Ebu Hamid Huccetülislam Muhammed b. Muhammed Gazzali, 505/1111 : trc. Ahmet Subhi Furat. -- İstanbul : Şamil Yayınevi, 1972. 86, 12 s. -- (Şamil yayınları : 9) 1. Akaid ve kelam
122449 Öğrenci problemleri. / Cezmi Tahir Berktin. -- İstanbul : Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1974. 327 s. : 20 cm. -- (Türkiye İş Bankası Kültür yayınları : 143) 1. Eğitim
122543 Görüşlerim / Muammer Kaddafi . -- 2. bs. -- İstanbul : Hareket Yayınları, 1975. 220 s. : 20 cm. -- (Hareket yayınları : 1) 1. Emperyalizm 2. Siyaset bilimi 3. Siyaset sosyolojisi 4. Siyaset ve yönetim 5. Ortadoğu_Stratejik durumu
122709 Birinci Milli Kültür Şurası : 23-27 Ekim 1982 : Genel Kurul görüşmeleri. -- Ankara : Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1983. 256 s. : 24 cm. 1. Kültür
122846 Ömrüm. / Ali Kemal, 1341/1922 : yay. Zeki Kuneralp. -- İstanbul : The Isis Press = İsis Yayımcılık, 1985. VI, 208 s. : 24 cm. 1. Ali Kemal_Biyografya 2. Türk edebiyatı_biyografya 3. Yazarlar, Türk
123004 Osmanlı şeyhülislamları. / Abdülkadir Altunsu. -- Ankara : Ayyıldız Matbaası, 1972. XLVIII, 280 s. 1. Şeyhülislamlar
123043 Suudi Arabistan Kırallığı. -- Cidde : Suudi Arabistan Enformasyon Bakanlığı, [t.y.] 132 s. : fot. : 24 cm. Dış kapak: Suudi Arabistan işte yurdumuz 1. Suudi Arabistan_Tarihçe
123136 Örneklerle kompozisyon düzenli yazma ve konuşma sanatı. / Sakin Öner. -- İstanbul : Veli Yayınları, 1981. 496 s. : 23 cm. 1. Yazış bilgisi 2. Kompozisyon 3. Hitabet
123221 Müslümanlıkta ibadet tarihi / Olgun Tahir Mevlevi Tahirülmevlevi, 1371/1951 : nşr. Abdullah Işıklar . -- 2. bs. -- İstanbul : Bilmen Yayınevi, 1963. 248 s. : 24 cm. 1. İslâm dini_İbadetler
123341 İslam inançları ve felsefesi : tevhid ve kelam. / Ali Arslan Aydın. -- [y.y. : y.y.], 1964. (Ankara : Güzel Sanatlar Matbaası) 1. c. (15, 256 s.) : 24 cm. 1. Akaid ve kelam 2. Tevhid 3. Allah
123439 Osmanlı bahriyesinin yelken devri ve Türk korsanları. / Selim Sırrı Altıer. -- İstanbul : Boğaziçi Yayınları, 2004. 199, 27 s. : res. : 18 cm. 1. Osmanlı Devleti_Askerlik_Donanma 2. Osmanlı Devleti_Deniz kuvvetleri
123556 Birleşmiş Milletler kararlarında eski Yugslavya ve Bosna Hersek : -Dayton anlaşması eki ile-. / tercüme Nejat Özdemiroğlu. -- İstanbul : Dayanışma Vakfı Yayınları, 1996. 292 s. : 24 cm. -- (Dayanışma Vakfı yayınları : 1) Orjinal kitap a
123747 Osmanlı devletinde Bulgar meselesi: 1850-1875. / M. Hüdai Şentürk. -- Ankara : Türk Tarih Kurumu, 1992. XV, 401 s. -- (Türk Tarih Kurumu yayınları : VII: 143) 1. Bulgar meselesi 2. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
124050 Dar kapı. / Andre Gide, 1371/1951 : trc. Burhan Toprak. -- İstanbul : Varlık Yayınevi, 1965. 104 s. -- (Varlık Yayınevi : 1154: 56) 1. Fransız romanı
124117 Hepimiz için demokrasi : Türkiye Gönüllü Teşekküllar Vakfı Demokrasi Kurultayı. -- İstanbul : Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, 1999. 176 s. : fot. : 24 cm. -- (Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı yayınları : 3) 1. Demokrasi
124226 Anıtların korunması ve onarılması. / Ali Saim Ülgen. -- Ankara : Maarif Vekilliği Antikite ve Müzeler Müdürlüğü Yayınları, 1943. 1. c. (XV, 89, C s.) -- (Maarif Vekilliği Antikite ve Müzeler Müdürlüğü Yayınları : seri : IV, sayı :
124335 Dil tartışmalarında gerçekler. -- Ankara : Türk Dil Kurumu, 1990. 1. c. (IV, 85 s.) : 24 cm. -- (Türk Dil Kurumu yayınları : 558) 1. Türk dili
124409 Bulgaristan'da Türk-İslam eğitim ve kültür müesseseleri ve Medresetü'n-Nüvvab. / Haşim Ertürk, Rasim Eminoğlu : ed. Ekmeleddin İhsanoğlu. -- İstanbul : İslâm Tarih, Sanat ve Kültürünü Araştırma Vakfı (İSAR) , 1993. 111 s. : 24 cm.
124546 Kaybedilen zaferler. / Erich Von Manstein. -- Ankara : Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 1962. VII, 657 s. 1. Avrupa tarihi
124947 Mimar Sinan dönemi Türk mimarlığı ve sanatı bildiri özetleri [Mimar Sinan Dönemi Türk Mimarlığı ve Sanatı Sempozyumu (1987 : İstanbul)]. -- İstanbul : Mimar Sinan Üniversitesi, 1987. 42 s. : 24 cm. 1. Mimari, Osmanlı 2. Sanat, Türk_Os
125436 Abdülkadir Geylaninin sohbetleri. / Abdülkadir-i Geylani, 561/1166 : çeviren Yaman Arıkan. -- İstanbul : Uyanış Yayınları, 1987. 622 s. : 24 cm. -- (Ayanış yayınları : 15. Abdülkadir Geylani külliyatı : 1) Orjinal kitap adı: Fethü'r-Rabb
125809 Niçin Yazdım?. / H. Halit Keleş. -- [y.y. : y.y.], 1991. (İstanbul : Cem Ofset Matbaacılık) 242 s. : fot., belge : 23 cm. 1. Keleş, H. Halit_Biyografya 2. Türk anıları 3. Otobiyografya
143716 Kavga yazıları. / Peyami Safa, 1899-1961 : haz. Ali Ergenekon. -- İstanbul : Boğaziçi Yayınları, 1989. 183 s. -- (Boğaziçi yayınları : 91) 1. Din sosyolojisi
144108 Vakıflar Dergisi 1 [VD]. -- Ankara : Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1938.
144153 Vakıflar Dergisi 3 [VD]. -- Ankara : Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1938.
144208 Vakıflar Dergisi 4 [VD]. -- Ankara : Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1938.
144215 Vakıflar Dergisi 5 [VD]. -- Ankara : Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1938.
144245 Vakıflar Dergisi 6 [VD]. -- Ankara : Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1938.
144450 Vakıflar Dergisi 7 [VD]. -- Ankara : Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1938.
144524 Vakıflar Dergisi 8 [VD]. -- Ankara : Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1938.
144542 İlem Yıllık: İlmi etüdler derneği yıllığı. -- İstanbul : İlmi Etüdler Derneği, [t.y.]
144653 İlem Yıllık: İlmi etüdler derneği yıllığı. -- İstanbul : İlmi Etüdler Derneği, [t.y.]
144718 Doğu'da matbu yayınların tarihi : 1802-1917 Arap alfabeli Türkmen kitapları kataloğu. / Almaz Yazberdiyev : Türkçesi Ahmet R. Annaberdiyev. -- İstanbul : Kaknüs Yayınları, 2005. 312 s. : 22 cm. -- (Kaknüs yayınları : 239. İnceleme araştı
144801 İngiliz gizli belgelerine göre Adana'da vuku bulan Türk-Ermeni olayları : Temmuz 1908-Aralık 1909. / Sonyel, 1932-. -- Ankara : Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1988. 100 s. : 24 cm. -- (Türk Tarih Kurumu yayınları Yayınları : XXV.Dizi-Sa.5) 1
144907 Faruk Kadri Timurtaş : hayatı-eserleri-eserlerinden seçmeler. / Mustafa Özkan. -- İstanbul : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2000. XII, (346, 14 s.) : fot. : 24 cm. -- (İstanbul Üniversitesi Edebiyatı Fakültesi yayınları : 3417)
144941 Sanat edebiyat dünyasından. / Faruk Kadri Timurtaş, 1402/1982 : yay. haz. Mustafa Özkan. -- İstanbul : Alfa Basım Yayım Dağıtım, 1997. LXXII, 502 s. -- (Alfa Basım Yayım Dağıtım : 296: 23) 1. Türk edebiyatı
145040 Makedonya'daki Osmanlı evrakı. / haz. Necati Aktaş, Seyit Ali Kahraman : ed. İsmet Binark. -- Ankara : Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 1996. XIII, 229, 10 s. : 24 cm. -- (Başbakanlık Devlet
145147 Diller ve Türkçemiz. / Faruk Kadri Timurtaş, 1402/1982 : haz. Mustafa Özkan. -- İstanbul : Alfa Basım Yayım Dağıtım, 1996. XVIII, 472 s. -- (Alfa Basım Yayım Dağıtım : 297: 22) 1. Türk dili
145226 Yukarı Kür ve Çoruk boylarında Kıpçaklar : ilk-Kıpçaklar (m.ö. VIII.-m.s. VI. yy.) ve son Kıpçaklar (1118, 1195) ile Ortadoks Kıpçak Atabekler hükümeti (1267-1578) (Ahıska/ Çıldır eyaleti tarihi'nden). / M. Fahrettin Kırzıoğlu. -- An
145314 Kutadgubilig Türkcenin felsefe - bilim sözlüğü. / Şaban Teoman Duralı. -- İstanbul : Dergah Yayınları, 2013. 557 s. : res. : 24 cm. -- (Dergah yayınları : 500. Kutadgubilig-felsefe dizisi : 24) 1. Türk edebiyatı_Tarihçe 2. Nasihatname
145432 Akademik Araştırmalar Dergisi. / Şubat-Nisan - Journal Of Academic Studies
145634 Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi. -- İstanbul : Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı, 1999.s.6
145735 İslamda kılık - kıyafet ve örtünme / yay. haz. İsmail Kurt : hazırlayanlar Bekir Topaloğlu, Ümit Meriç, İsmail L. Çakan, Sabahattin Zaim, Asaf Ataseven, Faruk Beşer, Abdülaziz Bayındır . -- 2. bs. -- İstanbul : İslami İlimler Araştır
145904 Askeri Tarih Bülteni [ATB]. -- Ankara : Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, 1993. sayı:34 Türk tarihinde askeri müzik ve şanlı mehter eki
150142 Yabani bitkilerin tıbda ilaç olarak kullanılışları. / Hayatizade Mustafa Fevzi Efendi : sdl. Hadiye Tuncer. -- Ankara : Tarım Bakanlığı Neşriyat ve Tanıtım Müdürlüğü, 1974. 2. c. (XXIX, 229 s.) : 24 cm. Orjinal kitap adı: Risale-i Fevzi
150247 Selim III'ün hatt-ı hümayunları : Nizam-ı Cedid 1789-1807 / Enver Ziya Karal . -- 2. bs. -- Ankara : Türk Tarih Kurumu, 1988. 210 s. : 24 cm. -- (Türk Tarih Kurumu yayınları Yayınları : VII. : 14) 1. Selim III devri, 1789-1807 2. Rus_Osmanl
150442 17. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul : kurumsal, iktisadi, toplumsal tarih denemesi. / Robert Mantran, 1917-1999 : trc. Mehmet Ali Kılıçbay, Enver Özcan. -- Ankara : V Yayınları, [t.y.] 1. c. (375 s.) : 24 cm. Orjinal kitap adı: Istanbul da
151549 Osmanlı vilayet idaresi ve Doğu Rumeli vilayeti (1878-1885). / Süleyman Oğuz. -- Ankara : Gazi Üniversitesi, 1986. XIII, 226 s. : 24 cm. -- (Gazi Üniversitesi yayınları : 85. Gazi Eğitim Fakültesi yayınları : 11) 1. Osmanlı Devleti_Eyalet
151639 Son şahitler Bediüzzaman Said Nursi'yi anlatıyor. / Necmeddin Şahiner. -- İstanbul : Yeni Asya Yayınları, 1994. 3. c. (431 s.) : 24 cm. 1. Said Nursi_Biyografya
151743 Türkçenin uluslararası şiir şöleni Türk dünyası şiir güldestesi : metinler-bildiriler-seçmeler. / yay. haz. Mehmet Kara. -- Ankara : Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı : Türkiye Yazarlar Birliği, 1993. 215 s. : fot. : 24 cm. -- (Türkiy
153307 Ahilik ve esnaf : konferanslar ve seminerler. -- İstanbul : Esnaf ve Sanatkarlar Dernekleri Birliği, 1986. 203 s. : 24 cm. -- (Esnaf ve Sanatkarlar Dernekleri Birliği yayınları : 1) 1. Ahilik
153353 Egenin kurtuluşu. / Cemal Kutay, 1909-2006. -- İstanbul : Boğaziçi Yayınları, 1981. 201 s. : res. -- (Boğaziçi yayınları : 58: 15) 1. Kurtuluş Savaşı
153539 Türk Dünyası Araştırmaları [TDA]. -- İstanbul : Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı,
153726 İslam Araştırmaları Dergisi = Turkish Journal of Islamic Studies.. -- İstanbul : Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 1997.
153813 55 opera. / Mahmut Ragıp Gazimihal, 1380/1960. -- İstanbul : Maarif Vekaleti, 1957. 393 s. 1. Opera
153934 Akaid ve kelam : XI. sınıf kelam dersleri. / Süleyman Uludağ. -- İstanbul : Marifet Yayınları, 1982. 288 s. : 21 cm. -- (Marifet yayınları : 17) 1. Akaid ve kelam
154037 Akaid ve kelam : x. sınıf akaid dersleri. / Ahmet Lütfi Kazancı. -- İstanbul : Marifet Yayınları, 1981. 191 s. 1. Akaid ve kelam
154403 Kütüphanecilik terimleri. / Meral Alpay. -- İstanbul : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1973. VI, 85 s. : 24 cm. -- (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları : 1868. Kütüphanecilik bölümü yayınları : 1) 1. Kütüpha
154500 Halkevleri tüzüğü ve yönetmeliği. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1973. 76 s. 1. Halkevleri
154526 Kırmızı değirmen. / Pierre La Mure : trc. Sahire Sağman. -- İstanbul : Halk Kitabevi, 1968. 559 s. : 22 cm. Orjinal kitap adı: Moulin rouge 1. Fransız romanı
160006 Musiki ıstılahatı. / Kazım Uz. -- Ankara : Küğ Yayın, 1964. 78 s. 1. Sözlük
160640 Zamana düşülen notlar 99 : köşeyazılarından seçmeler. / haz. Mustafa Armağan. -- İstanbul : Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, 1999. 413 s. : 24 cm. 1. Türkiye_Siyaset ve yönetim 2. Gazetecilik
160723 Marksçı-Leninci felsefe sözlüğü. / Manfred Buhr: çev. Veysel Atayman. -- İstanbul : Konuk Yayınları, 1978. 228 s. : 23 cm. -- (Konuk yayınları : 66) 1. Komünizm
161042 Adım adım yayıncılık (kendi kendine yayıncılık). / Ahmet Vural. -- İstanbul : Elit Kültür Yayınları, 2009. 255 s. : res. : 24 cm. 1. Yayıncılar ve yayıncılık 2. Basın_Kurum ve kuruluşlar
161136 Bırifkan seyyidleri. Seyyid Mahmut Bırifkani 1. Şecereler 2. Bırifkaniler 3. Seyyidler
161225 Birinci Milli Kültür Şurası : 23-27 Ekim 1982 : Genel Kurul görüşmeleri. -- Ankara : Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1983. 256 s. : 24 cm. 1. Kültür
161328 Romen kaynak ve eserlerinde Türk tarihi : kronikler. / Mehmet Ali Ekrem. -- Ankara : Türk Tarih Kurumu, 1993. 1. c. (XIII, 227 s.) : 24 cm. -- (Türk Tarih Kurumu yayınları : II, 28) 1. Türk tarihi
161416 Vaaz örnekleri. -- Ankara : Diyanet İşleri Başkanlığı, 1964. 2. kitap (80 s.) : 24 cm.
161836 Türk mektupları. / Ogier Augerius De Busbecq, 1001/1592 : trc. Hüseyin Cahit Yalçın. -- İstanbul : Remzi Kitabevi, 1939. 318 s. 1. Osmanlı Devleti_Genişleme devri, 1444-1566
162052 İslam medeniyeti tarihi. S. Sırrı Üçer 1. İslâm medeniyeti 2. İslâm dini_Uygarlık ve kültür
162207 Türk köyünde modernleşme eğilimleri araştırması rapor III : orman köylerinin sosyo-ekonomik durumu. / haz. İbrahim Yurt, Gül Ergil, Hüseyin Tekin Sevil. -- Ankara : Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 1971. 3. c. (253 s.) : 24 cm. -- (D
162610 Hz. Peygamber'in savaşları. / Muhammed Hamidullah, 1423/2002 : çeviren Nazire Erinç Yurter. -- İstanbul : Yeni Şafak Gazetesi, [t.y.] 142 s. : 24 cm. Eser, Yeni Şafak Gazetesinin kültür armağanıdır. 1. İslâm tarihi 2. Siyer-i Nebevi 3. Mu
162845
162925 Felsefi anthropologi : insanın varlık yapısı ve nitelikleri. / Takiyettin Mengüşoğlu. -- İstanbul : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1971. XIV, 290 s. : 24 cm. -- (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları : 1612) 1. A
163621 Açıklamalı yorumlu kronolojik kültür sanat- tarih ansiklopedisi : (7007 yıllık dünya tarihi) (Nisan-Mayıs-Haziran). / Oğuz Çetinoğlu. -- İstanbul : Bilgeoğuz Yayınları, [t.y.] 2. c. (893-1710 s.) : 24 cm. 1. Ansiklopediler ve sözlükle
163643 Şarki Rumeli ve buradaki Türkler. / Ali Kemal Balkanlı. -- Ankara : Elhan Kitabevi, 1986. 336, 16 s. : fot. , belge : 24 cm. -- (Tarih dizisi : 1) 1. Türkler_Rumeli 2. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
164240 Resim öğretmeni : hikaye. / Vedat Nedim Tör. -- [y.y. : y.y.], 1943. (İstanbul : Kağıt ve Basım İşleri A.Ş.) 180 s. : 24 cm. 1. Türk öyküsü_20. yüzyıl, 1923-
164411 Aile politikaları karşılaştırmalı ülkeler panoraması. -- Ankara : Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, 1991. 354 s. 1. Aile
164615 1950-1988 yılları arasında köy ailesinde meydana gelen değişmeler (Malatya örneği). / Feridun Merter. -- Ankara : Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, 1990. 250 s. : 23 cm. -- (Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu yayınları : 2) 1. Aile
164724 İslam Türk tarihinin altın sahifeleri. / Celal Yıldırım. -- İzmir : Sobe gazete ve matbaası, 1970. 573 s. : 21 cm. 1. İslâm tarihi
165313 Türk-sovyet ilişkileri ve boğazlar meselesi. / Feridun Cemal Erkin. -- [y.y. : y.y.], 1968. (Ankara : Başnur Matbaası) 452 s. : 24 cm. 1. Türkiye_Uluslararası ilişkiler_Sovyetler Birliği 2. Montreux Antlaşması, 1936
165446 Tarih boyunca Türklerde insani değerler ve insan hakları : başlangıcından Osmanlı dönemine kadar. -- İstanbul : Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 1992. 1. c. (9, 442 s.) : 24 cm. 1. İnsan hakları
165729 Tarih boyunca Türklerde insani değerler ve insan hakları: yüz. -- İstanbul : Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 1993. 3. c. (440 s.) 1. Hukuk
165802 Tarih boyunca Türklerde insani değerler ve insan hakları: yüz. -- İstanbul : Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 1993. 3. c. (440 s.) 1. Hukuk
165831 Türk yazmacılık sanatı: tahta kalıpla kumaş baskısı / Reyhan Kaya . -- 2. bs. -- Ankara : Türkiye İş Bankası, 1988. 160 s. : res. -- (Türkiye İş Bankası yayınları : 140: 15) 1. Sanat
165952 Türkiye Cumhuriyetinde halk eğitimi. / Turhan Oğuzkan. -- Ankara : Maarif Vekaleti, 1956. 112 s. : 24 cm. 1. Türkiye_Eğitim ve öğretim 2. Halk eğitimi
170514 Kültürden irfana. / Cemil Meriç, 1916-1987. -- İstanbul : İnsan Yayınları, 1986. 405 s. : 20 cm. -- (İnsan Yayınları : 30. Cemil Meriç bütün eserleri : 1) 1. Türk denemeleri
170822 İKB Muhammed İkbal kitabı : Uluslararası Muhammed İkbal Sempozyumu bildirileri : 1-2 aralık 95 [Uluslararası Muhammed İkbal Sempozyumu (1995 : İstanbul)]. -- İstanbul : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1997. 285 s. : 24 cm. -- (İstanbul B
171034 Habitat II : kent zirvesi: İstanbul 1996: 3-12 Haziran. -- İstanbul : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı, 1997. 1. c. (360 s.) : 24 cm. -- (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı
171137 I. Aile şurası raporlar görüşmeler kararlar (17-20 Aralık 1990) [Aile şurası (I : 1990 : Ankara)]. -- Ankara : Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, 1990. 272 s. : fot. : 24 cm. -- (Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu yayınları : 14. Tanıtı
171542 Tarih, insan ve dil felsefesi üzerine altı konferans = Beitrage zur philosophischen antropologie. / Hermann Wein : çev. İsmail Tunalı. -- İstanbul : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1959. 94 s. : 24 cm. -- (İstanbul Üniversitesi Edebiy
171818 Birinci dil kongresi : 23-31 Ekim 1948 [Dil Kongresi (1 : 1948 : İstanbul)] . -- 2. bs. -- İstanbul : İstanbul Muallimler Birliği, 1949. 201 s. : 24 cm. 1. Türk dili
171921 Orta ve Güney Amerika. / Reşid Anamur. -- [y.y. : y.y.], 1945. (Ankara : Doğuş Matbaası) 210 s. : 24 cm. 1. Amerika, Güney_Tarihçe 2. Amerika_Tarihçe
172052 Türk-Nippon : dostluğunun sonrasız hatırası Ertuğrul. -- Tokyo : Tokyo Büyükelçiliği, 1937. 46 s. : 24 cm. 1. Türkiye_Uluslararası ilişkiler_Japonya 2. Türkiye_Deniz kuvvetleri_Tarihçe
172201 Almanya ve Berlin sorunu. / İstiklal Yaradılış. -- [y.y. : y.y.], 1971. (Ankara : Nam Matbaacılık) 73 s. : 24 cm. 1. Almany_Tarihçe 2. Almanya (Batı) 3. Almanya (Doğu) 4. Almanya_Tarihçe, 1945-
172309 İslam ekonomisi: teori ve pratik / M. A. Mannan : trc. Bahri Zengin . -- 4. bs. -- İstanbul : Fikir Yayınları, 1980. 528 s. -- (Fikir yayınları : 4/11: 2) 1. İslâm ve ekonomi
172559 Demokrasi ve totalitarizm. / Raymond Aron : çev. Vahdi Hatay. -- Ankara : Kültür Bakanlığı, 1976. XVI, 380 s. : 20 cm. Orjinal kitap adı:Democratie et totalitarisme 1. Totaliter sistem 2. Temsili demokrasi
172637 Sonsuza uyanan taşlar. / M. Necati Sepetçioğlu. -- İstanbul : İrfan Yayınevi, 1981. 191 s. : 20 cm. -- (İrfan yayınevi : 78. Kültür dizisi : 1) 1. Dünya tarihi 2. Türkiye_Tarihçe_Söylevler ve denemeler 3. Tarih_Denemeler
173353 Avrupa birliği ve Türkiye. / Ali Bulaç. -- İstanbul : Eylül Yayınları, 2001. 368 s. : 21 cm. -- (Eylül Yayınları : 1. Ali Bulaç serisi : 1) 1. Avrupa Birliği 2. Türkiye_Uluslararası ilişkiler
173455 Hz. Hatice. / Ahmet Cemil Akıncı. -- İstanbul : Bahar Yayınları, 2005. 400 s. : 21 cm. 1. Muhammed, Hz._Ailesi 2. Hatice, Hz._Biyografya
173538 Türk inkılabına bakışlar. / Peyami Safa, 1899-1961. -- Ankara : Atatürk Araştırma Merkezi, 1988. 134 s. 1. Atatürk, M. Kemal_İnkılapları
173717 Ahmet Rasim : hayatı sanatı eserleri / haz. Suat Hizarcı . -- 2. bs. -- İstanbul : Varlık Yayınevi, 1965. 95 s. : 18 cm. -- (Varlık Yayınları : 1126. Türk klasikleri : 30) 1. Ahmet Rasim_Biyografya 2. Edebiyatçılar, Türk
173945 Tolunoğulları Devleti: 868-905. / Ebülfez Elçibey : trc. Selçuk Alkın : yay. haz. Fazil Gezenteroğlu. -- İstanbul : Ötüken Neşriyat, 1997. 318 s. : 20 cm. -- (Ötüken neşriyat : 358. Kültür serisi : 119) 1. Tolunoğulları devleti
174027 Kur'an-ı kerim'e göre peygamberler ve tevhid mücadelesi. / N. Mehmed Solmaz, İsmail Lütfi Çakan. -- İstanbul : Ensar Neşriyat, 1991. 1. c. (278 s.) : 18 cm. -- (Ensar Neşriyat : 2) 1. İslâm dini_Tarihçe 2. Peygamberler
174106 Ünlülerin Turgut Özal'la hatıraları. / Osman Özsoy. -- İstanbul : Türdav, 1994. 278 s. : 20 cm. 1. Özal, Turgut_Biyografya
174243 Doğu aşiretleri ve emperyalizm / Mahmut Rişvanoğlu . -- 4. bs. -- İstanbul : Boğaziçi Yayınları, 1992. 267 s. -- (Boğaziçi yayınları : 3: 2) 1. Aşiretler 2. Doğu Anadolu
174338 Piyesler: Fetih. Koro. Hayır. Öğüt / Ali Nar . -- 3. bs. -- İstanbul : Gonca Yayınları, 1986. 144 s. : 20 cm. 1. Türk tiyatrosu
174524 Taşralı kadın. / Ivan Sergeyeviç Turgenyev, 1818-1883 : çev. D. Sorakın, S. Aytekin. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1945. 74 s. -- (Milli Eğitim Bakanlığı yayınları : 34) 1. Rus romanı
123133 Nora : bir bebek evi. / Henrik Ibsen, 1828-1906 : çev. Cevad Memduh Altar. -- Ankara : Maarif Vekaleti, 1942. XVII, 223 s. : 20 cm. -- (Dünya edebiyatından tercümeler. İskandinav klasikleri : 1) orj.adı : Et dukkehjem 1. Norveç tiyatrosu
123257 Adamcıl. / Jean Baptiste Poquelin Moliere, 1622-1673 : çev. Ali Süha Delilbaşı. -- Ankara : Maarif Vekaleti, 1941. 159 s. -- (Maarif Vekaleti : 1) 1. Fransız tiyatrosu
123448 Fırtına. / Ostrovski : çev. Nafia Tanur. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1945. 63 s. : 18 cm. -- (Dünya edebiyatından tercümeler, Rus klasikleri : 30) 1. Rus edebiyatı
123658 Şamdancı. / Alfred de Musset, 1810-1857 : çev. Sabahattin Eyüboğlu, Bedrettin Tuncel. -- Ankara : Maarif Vekaleti, 1942. 103 s. : 18 cm. -- (Maarif Vekaleti : 6) orj.adı : Le chandelier 1. Fransız tiyatrosu
123943 Mahya hakkında araştırmalar. / A. Süheyl Ünver, 1406/1986. -- İstanbul : İstanbul-Eminönü Halkevi Dil Tarih ve Edebiyat Şubesi, 1940. 21, X s. : 17 cm. -- (İstanbul-Eminönü Halkevi Dil Tarih ve Edebiyat Şubesi neşriyatı : XV) 1. Mahya 2
124445 İstanbul'da Karagöz ve Karagöz'de İstanbul. / Sabri Esat Siyavuşgil. -- İstanbul : İstanbul Eminönü Halkevi Tarih ve Edebiyat Şubesi, 1938. 19 s. : 20 cm. -- (İstanbul Eminönü Halkevi Tarih ve Edebiyat Şubesi neşriyatf : V. Konferanslar ser
124643 Altın / Eugene Gladstone O'Neill, 1947 : çev. Avni Givda . -- 1. bs. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1947. 134 s. : 18 cm. -- (Milli Eğitim Bakanlığı yayınları : 43) 1. Amerikan tiyatrosu
125425 Göç zamanı. / Bahaeddin Özkişi. -- İstanbul : Ötüken, 1975. 96 s. : 20 cm. -- (Ötüken yayınları : 93. Edebi eserler : 44) 1. Türk öyküsü
125716 Siyasi vasiyetim. / Adolf Hitler : çev. Kamil Turan. -- İstanbul : Ötüken Neşriyat, 1968. 79 s. : 20 cm. -- (Ötüken Yayınları : 19. Tercüme eserler serisi : 4) 1. Hitler, Adolf_Biyografya 2. Dünya Savaşı II, 1939-1945 3. Almanya_Tarihçe,
130128 Deli Petro'nun vasiyetnamesi. / Boris Mouravieff : çeviren Refik Özdek. -- İstanbul : Bedir Yayınları, 1966. 63 s. : 17 cm. 1. Rusya_Tarihçe
130612 Bu atlı geçide gider. / Mustafa Necati Sepetçioğlu. -- İstanbul : İrfan Yayınevi, 1980. 336 s. : 20 cm. -- (İrfan yayınevi : 68. Dünki Türkiye dizisi : 7) 1. Türk romanı
130833 Yolunu kaybeden insanlık. / Semih Sumerman. -- İstanbul : [y.y.], 1955. (Güven Basımevi) 452 s. : 20 cm. -- (Düşüncelerim : 1) 1. Beşeri çevre 2. Siyaset sosyolojisi
131322 Siyasi vasiyetnameler. / Refik Özdek. -- İstanbul : Boğaziçi Yayınları, 1975. 189 s. : 20 cm. -- (Boğaziçi yayınları : 34) 1. Vasiyetler 2. Siyaset ve yönetim
131759 Balıkçılık biolojisine giriş. / R. Kandler : çev. M. Demir. -- İstanbul : İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, 1965. 107 s. : 20 cm. -- (İstanbul Üniversitesi yayınları : 1129. Fen Fakültesi yayınları : 64) 1. Balıkçılık
132011 İşçilerimizle maneviyat sohbetleri. / Süleyman Hayri Bolay. -- [y.y.] : Emek Matbaacılık, 1981. 232 s. : 21 cm. 1. İslâmi davet
145600 Sigorta bilgisi. / Bülent Nuri Esen. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1945. 45 s. : 18 cm. 1. Sigorta
145705 Din ve tıp açısından domuz eti / Asaf Ataseven, 1932-2008 . -- 2. bs. -- Ankara : Türkiye Diyanet Vakfı, 1987. 112 s. -- (Türkiye Diyanet Vakfı yayınları : 25: 22) 1. İslâm fıkhı 2. Haram ve helal
145819 Osmanlı imparatorluğu'nun dağılma devri ve tarihi maddecilik / Kerim Sadi . -- 2. bs. -- İstanbul : Doğan Kitabevi, 1962. 87 s. : 20 cm. -- (Doğan Kitabevi yayınları : 1) 1. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
145930 Descartes üzerine tetkikler. / Laberthonniere : çev. Mehmet Karasan. -- Ankara : Maarif Vekaleti, 1959. 247 s. : 20 cm. 1. Felsefe, Fransız
150035 Rusya'da Tanrı'ya dönüş : Soljenitzin rüyası Tanrı'yı mı arıyor?. / Sheila Ostrander, Ltnn Schroeder. -- İstanbul : Altın Yayın, [t.y.] 288 s. : 19 cm. -- (Aşama dizisi : 1) 1. Din sosyolojisi 2. Rusya_Sosyal siyaset 3. Rusya_Siyaset ve y
150512 Faşist yok komünist var. / Fethi Tevetoğlu. -- Ankara : Türkiye Komünizmle Mücadele Derneği, 1962. 58 s. -- (Türkiye Komünizmle Mücadele Derneği yayınları : 1) 1. Komünizm
150612 Volga kızıl akarken. / Saadet Bektöre : anlatan Şevki Bektöre. -- [y.y. : y.y.], 1965. (Ankara : Eroğlu Matbaası) 240 s. : 20 cm. Dış kapakta eser adı: Şevki Bektöre'nin hatıratı Volga kızıl akarken 1. Sovyetler Birliği_Tarihçe 2. Kom
151217 Mahur beste. / Ahmet Hamdi Tanpınar. -- İstanbul : Dergah Yayınları, [t.y.] 202 s. : 19 cm. -- (Dergah yayınları : 35. Türk edebiyatı roman dizisi : 2) 1. Türk romanı
152409 Türk milliyetçiliği. / Cebbar Ertürk. -- Kayseri : Erciyes Matbaası, 1958. 71 s. 1. Siyasal ilimler
152433 Gençliğimiz / Peyami Safa, 1899-1961 . -- 3. bs. -- İstanbul : Ötüken Neşriyat, 1966. 80 s. : 20 cm. -- (Ötüken yayınları : 8. Edebi eserler serisi : 3) 1. Türk öyküsü
152532 Tanrılar ve kahramanlar. / G. E. Bean. -- İstanbul : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1955. 54 s. -- (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları : 621: 8) 1. Yunan dili
152802 Kur'ân'da tekvin ve adem. / Mehmed Emin Akyüz. -- Ankara : Ayyıldız Matbaası, 1962. 71 s. : 20 cm. 1. Akaid ve kelam 2. Yaratılış 3. Allah_Sıfatları 4. Esma-i hüsna
152934 Hayatımın defteri : mektep hatıratı ve kolejlerin iç yüzün. / Yusuf Hüseyin. -- [y.y. : y.y.], 1933. (İstanbul : Ankara Matbaası) 62 s. : 20 cm. 1. Türk anıları 2. Eğitim_Eğitim ve öğretim 3. Toplum ve okul 4. Özel okullar
153105 Varoluş felsefesi. / Paul Foulquie : der. Nurettin Topçu. -- İstanbul : Hareket Yayınları, 1967. 35 s. : 20 cm. -- (Hareket Yayınları : 5. Fikri eserler : 4) 1. Ontoloji
153333 Haklarımla çocuğum!... BM çocuk hakları sözleşmesi kitabı [Türkiye Çocuk Hakları Kongresi (I : 2011 : İstanbul)]. / yayın yönetmeni Mustafa Ruhi Şirin. -- İstanbul : Çocuk Vakfı Yayınları, 2011. 64 s. : 22 cm. -- (Çocuk Vakfı yayınl
153358 Yeni Türkiye'nin hedefleri : (Hikmet Tanyu'nun bir incelemesiyle). / Ziya Gökalp, 1343/1924. -- Ankara : Hür Basım ve Yayımevi, 1956. 59 s. : 19 cm. 1. Türkiye_Siyaset ve yönetim
153500 Sade Türkçe kılavuzu. -- Ankara : Türk Dil Kurumu, 142 s. : 17 cm. -- (Türk Dil Kurumu yayınları : C-III-9) 1. Türk dili_İmla
153638 Yaz yağmuru : şiirler. / Kemal Or. -- Ankara : Güven Yayınları, 1967. 47 s. : 17 cm. 1. Türk şiiri
153727 Fakirlik ayıp değil. / Aleksandr Nikolayeviç Ostrovski, 1885 : çev. Rana Çakıröz. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1945. X, 87 s. : 18 cm. -- (Dünya edebiyatından tercümeler, Rus klasikleri : 29) 1. Rus edebiyatı
153831 Ashab-ı Suffa : İslamda ilk eğitim müessesesi. / Mustafa Baktır. -- İstanbul : Cihan Yayınları, 1984. 224 s. : 20 cm. -- (Cihan Yayınları : 88. Fikri eserler : 19) 1. İslâm tarihi 2. Ashab-ı kiram 3. İslâm dini_Eğitim ve öğretim
154012 Milli eğitim meselelerimiz : tesbit ve teklifler. / Abdullah Nişancı. -- İstanbul : Yeni Asya Yayınları, 1981. 165 s. : 17 cm. 1. Türkiye_Eğitim ve öğretim
154105 Büyük fetih ve sonrası. / Hüseyin Algül. -- İzmir : Nil Yayınları, 1989. 96 s. : 16 cm. -- (Nil yayınları : 30) 1. İstanbul_Fethi, 1453 2. Osmanlı Devleti_Genişleme devri, 1444-1566
154158 Demokrasi. / Etienne Vacherot : çev. Hüseyin Cahit Yalçın. -- İstanbul : Kanaat Kütüphanesi, 1931. 2. c. (370 s.) : 19 cm. 1. Temsili demokrasi
154324 Ölmüş bir kadının evrakı metrukesi. / Güzide Sabri. -- İstanbul : Sancakciyan Matbaası, [t.y.] 220 s. : 18 cm. -- (Milli romanlar kütüphanesi : 2) 1. Türk romanı
154749 Veda hutbesi. / Cihan Aktaş. -- İstanbul : Bir Yayıncılık, 1985. 155 s. : 17 cm. -- (Bir yayıncılık : 40. El kitapları : 19) 1. Hadis
154802 Türk dili semineri : 26-27 Aralık 1980: Tarabya Oteli. -- İstanbul : Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı [SİSAV], 1980. 68 s. 1. Türk dili
154854 Karamazov kardeşler / Fyodor Mihailoviç Dostoyevski, 1821-1881 : çev. Nihal Yalaza Taluy . -- 2. bs. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1958. 1. c. (VII, 247 s.) : 17 cm. -- (Dünya edebiyatından tercümeler. Rus klasikleri : 74) orj.adı : Braty
155130 Divan-ı kebir'den seçme şiirler / Muhammed b. Muhammed b. Hüseyin Mevlana Celaleddin-i Rumi, 672/1273 : çev. Mithat Bahari Beytur . -- 2. bs. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1965. 1. c. (LIV, 259 s.) : 20 cm. -- (Şark-İslam klasikleri : 37)
155145 Hayat bereketi. / Ludwig Tieck, 1270/1853 : çev. Arif Gelen. -- Ankara : Maarif Vekaleti, 1959. 88 s. : 18 cm. -- (Maarif Vekaleti : 101) orj.adı : Das lebens überfluss 1. Alman romanı
155219 Aquis Submersus. / Theodor Storm : çev. Dora Güney, Niyazi Ağırnaslı. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1945. 109 s. : 20 cm. -- (Dünya edebiyatından tercümeler. Alman klasikleri : 26) 1. Alman romanı
155607 Philoktet. / Bernt von Heiseler : çev. Selahattin Batu. -- Ankara : Maarif Vekaleti, 1958. 55 s. : 18 cm. -- (Maarif Vekaleti : 1) 1. Alman edebiyatı
155721 Kırık mızrap. / M. Abdülfettah Şahin. -- İzmir : Nil Yayınları, 1991. 280 s. : 20 cm. 1. Türk şiiri
155854 Milli mücadelede Oltu. / Sami Önal. -- Ankara : Ayyıldız Matbaası, 1968. 87 s. 1. Kurtuluş Savaşı, 1919-1922 2. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
160237 İbadetler : manaları, hakikatleri, faydaları. / hazırlayan Bahaeddin Sağlam. -- İstanbul : Tebliğ Yayınları, 1995. 176 s. : 19 cm. -- (Tebliğ yayınları : 14) 1. İslâm dini_İbadetler
160411 Ortak pazar ve Türkiye. / Sabahaddin Zaim, 1926-2007. -- İstanbul : İstanbul Ülkü Ocakları Birliği Yayını, 1970. 45 s. : 20 cm. -- (İstanbul Ülkü Ocakları Birliği yayınları : 1) 1. Avrupa Topluluğu 2. Avrupa Topluluğu_Ekonomik durum 3
160425 İmla kılavuzu
160751 İngilizce Türkçe temel sözlük. / Dorothy E. Irmak. -- İstanbul : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Okulu, 1959. 103 s. : 20 cm. 1. İngiliz dili_Sözlükler_Türk dili
160824 Osmanlı devlet ve toplum yapısı. / İsmet Bozdağ. -- İstanbul : Boğaziçi Yayınları, 1990. 42 s. -- (Boğaziçi yayınları : 118) 1. Osmanlı Devleti_Sosyal yaşam ve gelenekler 2. Osmanlı Devleti_Devlet teşkilatı
160904 Yunus Emre / Cevdet Kudret . -- 3. bs. -- İstanbul : İnkılap Kitabevi, 1985. 142 s. : 20 cm. -- (Halk şiirinde üç büyükler : 1) 1. Türk şiiri 2. Yunus Emre_Biyografya
160938 Günlük güneşlik şarkılar. / Ali Çolak. -- İstanbul : Ötüken Neşriyat, 1996. 127 s. : 20 cm. -- (Ötüken neşriyat : 339. Edebi eserler : 174) 1. Türk denemeleri
161024 Celal Hoca : hayatı ve şahsiyeti. / Ali Fuat Başgil ...[ve öte.]. -- [y.y.] : Yağmur Yayınevi, 1962. 94 s. : 18 cm. -- (Yağmur yayınları : 12. Biyografiler : 1) 1. Celal Hoca_Biyografya 2. Mahmud Celaleddin Ökten_Biyografya 3. Akaid ve kelam_
161107 Gül olacaksın. / Necdet Ekici. -- İstanbul : Ötüken, 1997. 116 s. : 20 cm. -- (Ötüken yayınları : 374. Edebi eserler : 192) 1. Türk öyküsü
161155 Katharina Knie. / Carl Zuckmayer, 1977 : çev. Müşerref Hekimoğlu. -- Ankara : Maarif Vekaleti, 1954. 134 s. : 18 cm. -- (Maarif Vekaleti : 68) 1. Alman edebiyatı
161409 Havadan sudan / Aziz Nesin, 1915-1995 . -- 2. bs. -- İstanbul : Düşün Yayınevi, 1967. 375-484 s. : 20 cm. 1. Türk öyküsü_20. yüzyıl, 1923-
161525 Kelimeler armonisi. / Safvet Senih. -- İstanbul : Işık Yayınları, 2004. 143 s. : 21 cm. -- (Işık Yayınları : 114) 1. Türk denemeleri
161555 Bu yeni küçük dünya. / Antonio Fogazzaro : çev. Feridun Timur. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1965. 385 s. : 18 cm. -- (Dünya edebiyatından tercümeler, İtalyan klasikleri : 24) orj.adı : Piccolo mondo moderno 1. İtalyan romanı
144233 Deliliğe methiye. / Erasmus, 1536 : çev. Nusret Hızır. -- Ankara : Maarif Vekaleti, 1941. 143 s. : 17 cm. -- (Latince klasikler : 1) Orjinal kitap adı: The praise of folly 1. Felsefe, Hollanda 2. Felsefe, Flemenk
144341 Kudüs. / Selma Lagerlöf, 1940 : çev. Hayrullah Örs. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1953. 1. c. (340 s.) : 18 cm. -- (Dünya edebiyatından tercümeler, İskandinav klasikleri : 16) orj.adı : Jerusalem 1. İskandinav edebiyatı
144615 Kudüs II / Selma Lagerlöf, 1940 : çev. Hayrullah Örs. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1953. 2. c. (356 s.) : 18 cm. -- (Dünya edebiyatından tercümeler, İskandinav klasikleri : 16) orj.adı : Jerusalem 1. İskandinav edebiyatı
144656 Kanunların ruhu üzerine II / Montesquieu, 1755 : çev. Fehmi Baldaş. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1963-1965. 2. c. (584 s.) : 18 cm. -- (Dünya edebiyatından tercümeler, Fransız klasikleri : 223) orj.adı : De l'esprit des lois 1. Fran
144853 Mavi tilki. / F. Herczeg : çev. Sadrettin Karatay. -- Ankara : Maarif Vekaleti, 1957. 101 s. : 18 cm. -- (Maarif Vekaleti : 18) orj.adı : Kek roka 1. Macar edebiyatı
145136 İkinci Edward. / Christopher Marlowe, 1593 : çev. Hadiye Sayron. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1945. 146 s. -- (Milli Eğitim Bakanlığı yayınları : 38) 1. İngiliz tiyatrosu
145232 Sahte sırdaşlar. / Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, 1177/1763 : çev. Safiye Hatay. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1949. 109 s. : 18 cm. -- (Milli Eğitim Bakanlığı yayınları : 165) orj.adı : Les fausses confidences 1. Fransız
145313 Zacharias Topelius / Selma Lagerlöf, 1940 : çev. Mahir Yalnız . -- 2. bs. -- Ankara : Kültür Bakanlığı, 1977. 351 s. : 20 cm. -- (Kültür Bakanlığı yayınları : 260: 6) 1. Alman edebiyatı
145406 Marion de Lorme Victor Hugo , 1802-1885 : çev. Cemil Meriç, M. Sait Kılıççı. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı , 1966. VI, 192 s. : 18 cm. -- (Dünya edebiyatından tercümeler. Fransız klasikleri : 228) 1. Fransız romanı
145522 Kurbağalar. / Aristophanes : çev. Nevzat Hatko. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1946. 96 s. : 18 cm. -- (Dünya edebiyatından tercümeler Yunan klasikeri : 67) Orjinal kitap adı:Batbaxoi 1. Yunan edebiyatı, Klasik dönem 2. Yunan tiyatrosu
145616 Bulutlar. / Aristophanes : çev. Ali Süha Delilbaşı. -- Ankara : Maarif Vekaleti, 1957. 85 s. -- (Maarif Vekaleti : 77) 1. Aristoculuk 2. Yunan tiyatrosu 3. Felsefe, Yunan 4. Felsefe, Eskiçağ
145706 Kocalar okulu / Jean Baptiste Poquelin Moliere, 1622-1673 : çev. Vahdi Hatay. -- Ankara : Maarif Vekaleti, 1944. 62 s. -- (Maarif Vekaleti : 20) orj.adı : L'ecole des maris 1. Fransız tiyatrosu
145833 Seçme rubailer. Muhammed b. Muhammed b. Hüseyin Mevlana Celaleddin-i Rumi (Milli Eğitim Bakanlığı yayınları : 11) 1. Divan şiiri
145936 Resmi geçit. / Noel Coward, 1973 : çev. Avni Givda. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1953. 92 s. : 18 cm. -- (Milli Eğitim Bakanlığı yayınları : 64) orj.adı : Cavalcade 1. İngiliz tiyatrosu
150039 İtalya seyahati III / Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832 : çev. Seniha Bedri Göknil. -- Ankara : Maarif Vekaleti, 1955. 3. c. (288 s.) : 18 cm. -- (Dünya edebiyatından tercümeler, Alman klasikleri : 82) orj.adı : Italienische reise 1. Alman e
150218 Metafizik düşünceler : ilk felsefe üzerine. / Rene Descartes, 1666 : çev. Mehmet Karasan. -- Ankara : Maarif Vekaleti, 1942. 217 s. : 20 cm. -- (Maarif Vekaleti, Fransız klasikleri : 11) orj.adı : Les meditations metaphysiques touchant la premiere
150334 Üç romantik hikaye. / çev. S. Ali. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1943. XI, 232 s. : 19 cm. -- (Dünya edebiyatından tercümeler. Alman klasikleri : 4) 1. Alman edebiyatı
150511 Don Carlos. / Friedrich Schiller : çev. Recai Bilgin. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1945. 255 s. : 17 cm. -- (Dünya edebiyatından tercümeler, Alman klasikleri : 21) 1. Alman tiyatrosu
150733 İtalya seyahati. / Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832 : çev. Seniha Bedri Göknil. -- Ankara : Maarif Vekaleti, 1955. 1. c. (279 s.) : 18 cm. -- (Dünya edebiyatından tercümeler, Alman klasikleri : 82) orj.adı : Italienische reise 1. Alman edeb
150748 Kurtuluş savaşında Türk basını: Mayıs 1919-MLemmuz 1921. / İzzet Öztoprak. -- Ankara : Türkiye İş Bankası, 1981. XIV, 435 s. -- (Türkiye İş Bankası yayınları : 8: 230) 1. Kurtuluş Savaşı_Gazetecilik ve gazeteciler 2. Kurtuluş Sav
150951 Demokrasi. / Etienne Vacherot : çev. Hüseyin Cahit Yalçın. -- İstanbul : Kanaat Kütüphanesi, 1931. 2. c. (370 s.) : 19 cm. 1. Temsili demokrasi
151344 San Michele'nin kitabı. / Axel Munthe : trc. Nasuhi Baydar. -- İstanbul : Remzi Kitabevi, 1945. 349 s. : 20 cm. -- (Dünya muharrirlerinden tercümeler serisi : 81) 1. Fransız edebiyatı
151402 Aldanmıyalım. / Hüseyin Hilmi Işık. -- İstanbul : Işık Kitabevi, 1976. 141 s. : 16 cm. 1. İslâm tarihi 2. İslâm dini çeşitli yazılar
151506 Gölgeler. / Ahmet Muhip Dıranas. -- Ulus Basımevi, 1947. 127 s. : 20 cm. 1. Türk tiyatrosu
151740 Maarif davamız. / Emin Bilgiç. -- İstanbul : Boğaziçi Yayınları, 1986. 327 s. : 20 cm. -- (Boğaziçi yayınları : 77) 1. Türkiye_Eğitim ve öğretim
151952 Gençlik ve edebiyat hatıraları. / Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 1889-1974. -- Ankara : Bilgi Yayınevi, 1969. 341 s. : 20 cm. -- (Bilgi yayınları : 77. Deneme, anı dizisi : 16) 1. Türk anıları
152109 Ahi birlikleri : sosyoloji açısından / Sabahattin Güllülü . -- 2. bs. -- İstanbul : Ötüken Neşriyat, 1992. 190 s. : 20 cm. -- (Ötüken Neşriyat : 119. Kültür serisi : 15) 1. Sosyal bilimler
160308 Moral. / Faik Türkmen. -- [y.y. : y.y.], 1959. (Ankara : Medeniyet Matbaası) 1. c. (336 s.) : 21 cm. 1. Moral 2. Motivasyon (Psikoloji)
160419 İslamda sosyal dayanışma. / Muhammed Ebu Zehra, 1394/1974 : trc. Ethem Ruhi Fığlalı, Osman Eskicioğlu. -- İstanbul : Yağmur Yayınevi, 1969. 199 s. : 20 cm. -- (Yağmur yayınları : 45. Fikri eserler : 26) Orjinal kitap adı: et-Tekafülü'l-ict
160533 Doktor Faustus. / Christopher Marlowe, 1993 : çev. İrfan Şahinbaş. -- Ankara : Maarif Vekaleti, 1943. 106 s. -- (Maarif Vekaleti : 35) orj.adı : Doctor Faustus 1. İngiliz tiyatrosu
160703 Rus-Alman harbinin içyüzü : Moskova Anlaşması'ndan (21 Ağustos 1939) Rus Seferi'nin başlangıcına kadar (22 Haziran 1941). / Gregoire Gafenco : çevirenler Tevfik Sadullah, Yekta Teksel. -- İstanbul : Tasvir Neşriyatı, [1943]?. 152, [3] s. : 24
160757 Kırdan bayırdan. / Şevket Arı. -- [y.y. : y.y.], 1965. (Ankara : Güney Matbaacılık ve Gazetecilik) 2. c. (206 s.) : 18 cm. 1. Türk denemeleri
160922 Üç adam: Kemal Atatürk, Roosevelt, Mussolini. / Charles H. Sherrill : trc. Cemal Bükerman. -- İstanbul : Cumhuriyet Matbaası, 1937. 302 s. 1. Atatürk, M. Kemal, 1881-1938_Biyografya 2. Roosevelt_Biyografya 3. Mussolini_Biyografya
161020 Yaratıcılığın sırrı. / Stefan Zweig : çev. Melahat Özgü. -- İstanbul : Remzi Kitabevi, 1949. 171 s. : 18 cm. Orjinal kitap adı:Zeit und Welt, Sternstunden der Menschheit 1. Alman edebiyatı 2. Konferanslar
161109 Bayan Dott. / William Somerset Maugham, 1965 : çev. Avni Givda. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1951. 113 s. -- (Milli Eğitim Bakanlığı yayınları : 56) 1. İngiliz tiyatrosu
161151 Nasıl öldüler. / Vecdi Bürün. -- İstanbul : Ötüken Yayınları, 1964. 141 s. : 20 cm. -- (Ötüken yayınları : 2. Tarihi eserler serisi : 1) 1. Krallar, kraliçeler, hükümdarlar, vb. 2. Osmanlı padişahları
161302 Kilit / Mustafa Necati Sepetçioğlu, 1932-2006 . -- 2. bs. -- İstanbul : Ötüken Neşriyat, 1972. 276 s. : 20 cm. -- (Ötüken yayınları : 42. Edebi eserler serisi : 16) 1. Türk romanı
161841 Turgutun serüveni / Emin Çölaşan . -- 4. bs. -- İstanbul : Tekin Yayınevi, 1990. 191 s. : 20 cm. 1. Türkiye_Tarihçe, 1980-1991
163049 Hatıraları ve söyleyemedikleri ile Rauf Orbay. / Feridun Kandemir. -- İstanbul : Yakın Tarihimiz Yayınları, 1965. 208 s. : 20 cm. -- (Yakın tarihimiz yayınları : 4) 1. Orbay, Rauf_Biyografya 2. Devlet adamları_Türkiye 3. Türkiye_Siyaset ve
163914 Kore : 1950-53 : : unutulan savaşın kronolojisi. / Mim Kemal Öke. -- İstanbul : Boğaziçi Yayınları, 1990. 196 s. -- (Boğaziçi : 119) 1. Demokrat Parti dönemi, 1950-1960
164123 Tabuttan gurbete. / Reha Oğuz Türkkan. -- İstanbul : Boğaziçi Yayınları, 1975. 498 s. -- (Boğaziçi yayınları : 32) 1. Türkiye_Tarihçe, 1960-1970 2. Türkiye_Tarihçe, 1970-1980 3. Türkiye_Tarihçe, 1980-1991 4. Türkiye_Tarihçe, 1992-
164336 Makaleler 1979. / Nazlı Ilıcak. -- İstanbul : Kervan Yayınları, 1982. 574 s. : 20 cm. 1. Türkiye_Siyaset ve yönetim 2. Türkiye_Sosyal siyaset
164554 Biz ve bugünkü batı medeniyeti. / Ebu'l-A'la el-Mevdudi, 1903-1979 : tercüme Celal Yıldırım, Hüseyin Avni Çelik. -- Ankara : Hilal Yayınları, [t.y.] 330 s. : 20 cm. -- (Hilal Yayınları : 84) 1. İslam ülkeleri_Uygarlık ve kültür 2. Bat
164650 İlim beldesinin kapısı Hazreti Ali. / Necip Fazıl Kısakürek, 1404/1983. -- Ankara : Akçağ, 1973. 272 s. : 21 cm. -- (Akçağ yayınları : 16) 1. Hulefa-i raşidin 2. Hazreti Ali_Biyografya
164837 Öz çalgımız kaval. / Burhan Tarlabaşı : nota yazımı Şendoğan Karadeli, Oğuz Parlar : res. Lütfi Özgünaydın, İnal Tengizman, Özkan Altıntaş. -- [y.y. : y.y.], 1983. (İstanbul : Günlük Ticaret Gazetesi Tesisleri) 164 s. : fot., res., n
171004 Türkistan Türkleri: Rus ve Çin idaresinde yaşayan Türklerin milli mücadele tarihleri. / Mehmet Saray. -- İstanbul : Veli Yayınları, 1984. 111 s. 1. Türkistan
171121 Bir ülkücünün hayatı : Galip Erdem albümü. -- Ankara : Türk Ocakları Genel Merkezi, 1998. 136, 118 s. : 25 cm. -- (Türk yurdu yayınları : 42) 1. Erdem, Galip_Biyografya
171219 Yabani bitkiler sözlüğü. / Hayatizade Mustafa Fevzi Efendi : sdl. Hadiye Tuncer. -- Ankara : Tarım Bakanlığı Neşriyat ve Tanıtım Müdürlüğü, 1974. 1. c. (383 s.) : 24 cm. Orjinal kitap adı: Risale-i Fevziyye fi lugati'l-müfredat-ı tıbbi
171510 Doktor Akil Muhtar Özden bibliyografyası. / Bedi N. Şehsuvaroğlu. -- İstanbul : İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü, 1951. 23, 137 s. -- (İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü yayınları : 44) 1. Özden, Akil Muhtar_Bibliyog
171619 Ta'limü'l-müte'allim : İslamda eğitim öğretim metodu metin tercüme, metin şerh / Burhaneddin Zernuci, 593/1196 : tercüme ve şerh Y. Vehbi Yavuz . -- 2. bs. -- Bursa : İlim ve Kültür Yayınları, [t.y.] XXII, 162, 32 s. : 24 cm. -- (İlim ve K
171742 Ulusal Kültür. -- Ankara : Kültür Bakanlığı, 1979 / 4
172023 Saruhan Oğulları ve eserlerine dair vesikalar : (773h./1220h.). / Mustafa Çağatay Uluçay. -- Manisa : Manisa Halkevi, 1940. 22, 217, 20 s. : 24 cm. -- (Manisa Halkevi yayınları : 6) 1. Saruhanoğuları Beyliği, 1300-1410 2. Anadolu Beylikleri d
172100 Cezayir'in Fransızlar tarafından işgali karşısında Osmanlı siyaseti : (1827-1847). / Ercüment Kuran, 1920-2009. -- İstanbul : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1957. 67 s. : 24 cm. -- (İstanbul Üniversitesi yayınları : 731) 1. C
172221 limden beklediklerimiz. / Bertrand Russell, 1390/1970 : trc. Avni Yakalıoğlu. -- Ankara : Türkiye İş Bankası, 1957. 11, 203 s. : 24 cm. -- (Türkiye İş Bankası yayınları : 1: 4) Orjinal kitap adı: The scientific outlook 1. Bilim_Felsefe
172303 Ergenin gelişimine etki yapan kültürel faktörler. / Fatma Varış. -- Ankara : Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 1968. 175 s. -- (Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi yayınları : 5) 1. Ergenlik psikolojisi
172745 Bilim felsefe ve metodoloji : araştırmada yöntem problemi -SPSS uygulamalı-. / Şadi Can Saruhan, Ata Özdemirci. -- İstanbul : Alkım Yayınevi, 2005. 193 s. : 24 cm. 1. Bilim_Metodoloji 2. Sosyal bilimler_Metodoloji
172812 Türkçemiz. / Nüvit Özdoğru. -- İstanbul : Gün Matbaası, 1958. 232 s. 1. Türk dili
172846 Gelincik: şiirler. / Mehmet Türkmenoğlu. -- Ankara : Köy Hocası Matbaası, 1935. 31 s. 1. Türk edebiyatı
173018 DİN.V Din ve vicdan hürriyeti. / Nevzat Yalçıntaş ...[ve öte.]. -- İstanbul : Aydınlar Ocağı, 1991. 86 s. 1. Din hürriyeti 2. İnsan hakları
173202 Türkçe öğreniyorum. / Tahir Nejat Gencal. -- İstanbul : Edebiyat Fakültesi Matbaası, 1964. 224 s. -- (Edebiyat Fakültesi Matbaası : 1101/10) 1. Türk dili
173313 Astronomi Dersleri: Güneş sistemi 2 Abdullah Kızılırmak 1. Astronomi 2. Astrofizik Türkçe
173359 Kırdan bayırdan. / Şevket Arı. -- [y.y. : y.y.], 1965. (Ankara : Güney Matbaacılık ve Gazetecilik) 2. c. (206 s.) : 18 cm. 1. Türk denemeleri
173530 Kapdan Paşa. / Adolphus Slade : çeviren Osman Öndeş. -- İstanbul : Boğaziçi Yayınları, 1973. 311 s. : fot. : 19 cm. -- (Boğaziçi yayınları : 12) 1. Mahmut II devri, 1808-1839 2. Slade, Adolphos_Biyografya
173813 Ergeş Uçkun ve yurt koşugları. / Ergeş Uçkun : haz. Orhan Söylemez. -- İstanbul : Ötüken Neşriyat, 1997. 189 s. : 20 cm. -- (Ötüken Neşriyat : 379. Edebi eserler : 196) 1. Türk şiiri
173834 Tarih sohbetleri. / Yılmaz Öztuna, 1930-2012. -- İstanbul : Ötüken, 1998. 1. c. (400 sb.) : 20 cm. -- (Ötüken yayınları : 197. Kültür serisi : 51) 1. Türkiye_Tarihçe
174056 Kore : 1950-53 : : unutulan savaşın kronolojisi. / Mim Kemal Öke. -- İstanbul : Boğaziçi Yayınları, 1990. 196 s. -- (Boğaziçi : 119) 1. Demokrat Parti dönemi, 1950-1960
174117 Tarihçeleri ve açıklamaları ile birlikte Türkiye'nin siyasal andlaşmaları : 1920-1945. / İsmail Soysal. -- Ankara : Türk Tarih Kurumu, 1989. 1. c. (VII, 696 s.) : hrt. : 24 cm. -- (Türk Tarih Kurumu yayınları : XVI. Dizi- Sa. 38) 1. Türkiy
174748 Türkiye'nin uluslararası siyasal bağıtları : 1945-1990. / İsmail Soysal. -- Ankara : Türk Tarih Kurumu, 1991. 2. c. (VII, 696 s.) : hrt. : 24 cm. -- (Türk Tarih Kurumu yayınları : XVI. Dizi- Sa. 38) 1. Türkiye_Uluslararası ilişkiler 2. Tü
90821 İstanbul Armağanı 1 : Fetih ve Fatih Osmanlı kültür ve medeniyet Fatih Sultan Mehmed Fetih
91039 İstanbul Armağanı 2 :Boğaziçi Medeniyeti Tarih - İstanbul - Osmanlı Dönemi
91119 İstanbul Armağanı 3 : Gündelik hayatın renkleri Osmanlı kültür ve medeniyet
91236 Seâdet-i Ebediyye Işık, Hüseyin Hilmi İslâm Dini - Akaid - İlmihal
91623 Dewey onlu sınıflama ve bağıntılı dizin: 20. basımın Türkçe çeviri ve uyarlaması. / Melvil Dewey : ed. Uğur Okman : trc. F. Nil Ayhan. -- Ankara : Milli Kütüphane, 1993. 1. c. (LI, 296 s.) : 24 cm. 1. Sınıflama, Dewey Onlu
92053 Dewey onlu sınıflama ve bağıntılı dizin: 20. basımın Türkçe çeviri ve uyarlaması. / Melvil Dewey : ed. Uğur Okman : trc. F. Nil Ayhan. -- Ankara : Milli Kütüphane, 1993. 2. c. (LI, 296 s.) : 24 cm. 1. Sınıflama, Dewey Onlu
92125 Dewey onlu sınıflama ve bağıntılı dizin: 20. basımın Türkçe çeviri ve uyarlaması. / Melvil Dewey : ed. Uğur Okman : trc. F. Nil Ayhan. -- Ankara : Milli Kütüphane, 1993. 3. c. (LI, 296 s.) : 24 cm. 1. Sınıflama, Dewey Onlu
92316 Dewey onlu sınıflama ve bağıntılı dizin: 20. basımın Türkçe çeviri ve uyarlaması. / Melvil Dewey : ed. Uğur Okman : trc. F. Nil Ayhan. -- Ankara : Milli Kütüphane, 1993. 4. c. (LI, 296 s.) : 24 cm. 1. Sınıflama, Dewey Onlu
92352 Türk edebiyatı 1 Ahmet Kabaklı Türk edebiyatı tarihçe
92922 Türk edebiyatı 2 Ahmet Kabaklı Türk edebiyatı tarihçe
93024 Türk edebiyatı 3 Ahmet Kabaklı Türk edebiyatı tarihçe
93131 Türk edebiyatı 4 Ahmet Kabaklı Türk edebiyatı tarihçe
93235 Türk edebiyatı 5 Ahmet Kabaklı Türk edebiyatı tarihçe
93505 Rumeli'den Türk göçleri 1 1. Osmanlı Devleti_Göç ve göçmenlik 2. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
93845 Rumeli'den Türk göçleri 2 1. Osmanlı Devleti_Göç ve göçmenlik 2. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
93925 Rumeli'den Türk göçleri 3 1. Osmanlı Devleti_Göç ve göçmenlik 2. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
94028 İstanbul risaleleri I A. Süheyl Ünver İstanbul - Tarihçe
94328 İstanbul risaleleri 2 A. Süheyl Ünver İstanbul - Tarihçe
94426 İstanbul risaleleri 3 A. Süheyl Ünver İstanbul - Tarihçe
94531 İstanbul risaleleri 4 A. Süheyl Ünver İstanbul - Tarihçe
94615 İstanbul risaleleri 5 A. Süheyl Ünver İstanbul - Tarihçe
94707 İslam 1 Havva, Said, 1409/1989 İslam Dini Fıkıh ve fıkıh ilmi İslam dini -- Rükünler
94945 İslam 2 Havva, Said, 1409/1989 İslam Dini Fıkıh ve fıkıh ilmi İslam dini -- Rükünler
95041 Tabakat'ül-kübra 1 İmam-ı Şa'rani Tasavvuf -- Biyografi Evliyalar -- Biyografi
95301 Tabakat'ül-kübra 2 İmam-ı Şa'rani Tasavvuf -- Biyografi Evliyalar -- Biyografi
95450 Tabakat'ül-kübra 3 İmam-ı Şa'rani Tasavvuf -- Biyografi Evliyalar -- Biyografi
95654 Tabakat'ül-kübra 4 İmam-ı Şa'rani Tasavvuf -- Biyografi Evliyalar -- Biyografi
100623 Kur'an'daki islam Öztürk, Yaşar Nuri 1. Ayetler ve sureler (Tefsir)
100739 Golovlev ailesi Saltikov, Mihail Evgrafoviç, 1826-1889 Rus edebiyatı -- roman
100845 İhanetin mirası Faruk Sükan tarih Türkiye
100943 Medeni hukuk temel kavramları / Bilge Öztan . -- 5. bs. -- Ankara : Turhan Kitabevi, 2005. LXVII, 874 s. : 25 cm. 1. Aile hukuku
101456 Kısa dünya tarihi: başlangıcından 1946'ya kadar H.G. Wells
101557 Kemalizm, Marksizm ve Ecevit Celal E. Bozkurt Siy. Bil. - Siy. İdeoloji - Kemalizm Marksizm
101751 Kemalizm, Marksizm ve Ecevit Celal E. Bozkurt Siy. Bil. - Siy. İdeoloji - Kemalizm Marksizm
101840 Yakın tarihimizde siyasi cinayetler : Meşrutiyet devri / Mustafa Müftüoğlu . -- 2. bs. -- İstanbul : Yağmur Yayınları, 1977. 2. c. (407 s.) : 20 cm. -- (Yağmur yayınları : 86. Tarihi eserler : 4) 1. Meşrutiyet II, 1908 2. Osmanlı Devleti_
102043 Bürokrasi ve Biz Ahmet Kabaklı Toplumsal Bilimler - Kamu Yönetimi - Merkezi İdare Yönetimi - Türkiye
102138 Tabuttan gurbete. / Reha Oğuz Türkkan. -- İstanbul : Boğaziçi Yayınları, 1975. 498 s. -- (Boğaziçi yayınları : 32) 1. Türkiye_Tarihçe, 1960-1970 2. Türkiye_Tarihçe, 1970-1980 3. Türkiye_Tarihçe, 1980-1991 4. Türkiye_Tarihçe, 1992-
102306 Tarihte Devlet Adamlarına Işık Tutan İslam Büyükleri 1 Celal Yıldırım İslam tarihi İslam Büyükleri
102459 Tarihte Devlet Adamlarına Işık Tutan İslam Büyükleri 2 Celal Yıldırım Biyografi - Dini büyükler - Devlet adamları
102511 zeki velidi togan İpek yolundan Afganistan'a. / Erdem Bayazıt, 1939-2008. -- İstanbul : Akabe Yayınları, 1985. 395 s. -- (Akabe yayınları : 28) 1. Gezi ve yolculuklar
102625 Şark Meselesi ışığında Şeyh Sait olayı, karakteri, dönemindeki iç ve dış olaylar. / Yaşar Kalafat. -- Ankara : Boğaziçi Yayınları, 1992. 407 s. : 20 cm. -- (Boğaziçi Yayınları : 11) 1. Kurtuluş Savaşı_İsyanlar, protestolar 2.
102756 Türk tarihinden yapraklar Öztuna, Yılmaz
102840 Cumhuriyete kan verenler. / haz. Nail Ekici, Derman Baylad. -- İstanbul : Hürriyet Gazetesi, 1973. 304 s. -- (Hürriyet Gazetesi : 58: 5) 1. Kurtuluş Savaşı, 1919-1922
102937 1969'da dünya. / Ünal Menderes. -- [y.y. : y.y.], 1970. (Ankara : Başnur Matbaası) 559 s. : 20 cm. 1. Dünya politikası, 1965- 2. Türkiye_Siyaset ve yönetim 3. Tarih, Modern
103031 Ana hatlarıyla İslam felsefesi : kaynakları temsilcileri, tesirleri Taylan, Necip İslam felsefesi
103155 Peygamberimizin okuma yazma seferberliği ve öğretim siyaseti Canan, İbrahim İslam dini Hz. Muhammed Eğitim_İslam
103247 Peter Pan : büyümek istemeyen çocuk Barrie, James Matthew, Sir İngiliz tiyatrosu -- Çocuk oyunu
103403 Güzel Helena Batu, Selahattin Türk Edebiyatı_Tiyatro
103442 İstikbal islamındır Kutub, Seyyid İslam dini Denemeler
103613 Milli Kültürümüz ve Meselelerimiz Mehmet Eröz Kültür - Türk Kültürü Medeniyet -- Türkiye
103655 Zor zamanda konuşmak Özel, İsmet Edebiyat - Türk Edebiyatı - Denemeler
103746 Dağlar ardı şiirleri Ozan, A. Tevfik Edebiyat Türkçe şiiri
103927 Türk tarihinden sayfalar. / Feridun Fazıl Tülbentçi. -- İstanbul : İnkılap ve Aka Kitabevleri, 1974. 254 s. : 20 cm. 1. Türk romanı 2. Tarihi roman
104036 Etnik tuzak Erkal, Mustafa E. Sosyal Bilimler Sosyoloji
104109 Rıfkı Mell Meriç Tevfikoğlu, Muhtar Biyografi Sanatçılar, Türk
104213 Siyasetten kesitler Turgut, Mehmet Siyasal tarih -- Türkiye
104301 Yakın tarihimizde Dersim isyanları ve gerçekler. / Suat Akgül. -- İstanbul : Boğaziçi Yayınları, 1992. 323 s. : res. : 20 cm. -- ( Boğaziçi Yayınları : 4) 1. Türkiye_Tarihçe, 1918-
104425 Türkiye'de dünyada faizsiz bankacılık ve hesap sistemleri. / Mustafa Uçar. -- [y.y.] : Fey Vakfı, [t.y.] 200 s. 1. İslâmi bankacılık 2. İslâm ve ekonomi
104542 Osman Hamdi Bey'e kadar Türk müzesi Su, Kamil Müzecilik Müzeler -- Türkiye
104621 Türk millî bütünlüğü içerisinde Doğu Anadolu Bahaddin Ögel...[ve başkaları] Türk tarihi Türk kültürü
104911 Amerika meydan okuyor Servan-Schreiber, J.J Uluslararası İlişkiler_Amerika Ekonomi Politikası_Amerika
104950 Türkiye'nin tanıtılması : public relations - halkla ilişkiler, reklam ve propaganda Hekimgil, M. Emin Tanıtım Etkinlikleri
105043 Dağların ardı Bekata, Hıfzı Oğuz Siyaset -- Türkiye
113252 Evdeki yabancı Haksal, Ali Haydar Edebiyat Türkçe hikaye ve roman
113459 Gözümle ve gönlümle tanıdıklarım Göze, Ergun Türkiye_Biyografi
113601 Zeytindağı. / Falih Rıfkı Atay, 1894-1971. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1970. VIII, 179 s. : 20 cm. 1. Türk romanı
113751 Köy kadını memleket parçaları. / Remzi Oğuz Arık. -- İstanbul : Hareket Yayınları, 1967. 123 s. : 20 cm. -- (Hareket yayınları : 6. Fikri eserler : 5) 1. Sosyal araştırmalar_Türkiye 2. Kadınlar_Sosyal şartlar 3. Sosyoloji, Köy
114038 Atatürk'ün T.B.M.M. açık ve gizli oturumlarındaki konuşmaları 1 Öztürk, Kazım Atatürk dönemi, 1919-1938 Atatürk, M. Kemal - Hitabet
114201 Osmanlılarda fazilet mücadelesi Ünal, Tahsin Osmanlı imparatorluğu -- fazilet Ulusal özellikleri, Türk. Türkiye _Sosyal koşullar. Türkiye $x Sosyal yaşam ve gelenekler Osmanlı imparatorluğu $x türkiye $x tarih
114311 Ruhun malzemeleri Özdenören, Rasim, 1940- Edebiyat - Tarih ve Eleştiri
114415 Büyük İskender 3 . / Johann Gustav Droysen, 1884 : çev. Bekir Sıtkı Baykal. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1945. 1. c. (XII, 208 s.) : 18 cm. -- (Dünya edebiyatından tercümeler, Alman klasikleri : 22) orj.adı : Geschichte Alexanders des
114830 Büyük İskender 2. / Johann Gustav Droysen, 1884 : çev. Bekir Sıtkı Baykal. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1945. 1. c. (XII, 208 s.) : 18 cm. -- (Dünya edebiyatından tercümeler, Alman klasikleri : 22) orj.adı : Geschichte Alexanders des
114855 Büyük İskender 1 . / Johann Gustav Droysen, 1884 : çev. Bekir Sıtkı Baykal. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1945. 1. c. (XII, 208 s.) : 18 cm. -- (Dünya edebiyatından tercümeler, Alman klasikleri : 22) orj.adı : Geschichte Alexanders des
115003 Büyük İskender 4. / Johann Gustav Droysen, 1884 : çev. Bekir Sıtkı Baykal. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1945. 1. c. (XII, 208 s.) : 18 cm. -- (Dünya edebiyatından tercümeler, Alman klasikleri : 22) orj.adı : Geschichte Alexanders des
115230 İtalya'da rönesans kültürü I Burckhardt, Jacob Rönesans -- Tarih -- İtalya, 1268-1559
115346 İtalya'da rönesans kültürü II Burckhardt, Jacob Rönesans -- Tarih -- İtalya, 1268-1559
115445 Fetih sancakları Boyunağa, Yılmaz Türkiye -- Tarih
115831 Güneş bizimle geliyor Nejdet Külünk
115931 Nasıl aldanıyorlar?. / Mehmed Kırkıncı. -- İstanbul : Cihan Yayınları, 1984. 188 s. : 19 cm. -- (Cihan Yayınları. Akaid serisi : 3) 1. Akaid ve kelam
120011 Masonların içinden Short, Martin Masonlar
120235 İdeal milliyetçilik. / Cahit Okurer. -- Ankara : İleri Yurt Yayımı, 1946. 88 s. : 20 cm. -- (İleri Yurt Yayımı : 1) 1. Milliyetçilik_Türkiye
120312 Milli mücadelede iç ayaklanmalar Esengin, Kenan, 1910- Türkiye -- Tarih -- Kurtuluş Savaşı, 1919-1923 Ayaklanmalar -- Türkiye
120443 Macar ihtilali Mısıroğlu, Kadir Maceristan - Tarih - 20. Yüzyıl
120711 Dede Korkut hikâyeleri Dede Korkut Destanı Destanlar, Türk
120822 Moskof Mezalimi 1 Mısıroğlu, Kadir Tarih-Osmanlı Tarihi-Osmanlı Rus İlişkileri
120921 Moskof Mezalimi 2 Mısıroğlu, Kadir Tarih-Osmanlı Tarihi-Osmanlı Rus İlişkileri
121157 Üç noktanın söylediği Alkan, Ahmet Turan, 1954- Türk edebiyatı -- Deneme
121259 Rüya sineması Yalsızuçanlar, Sadık, 1962- Türk denemeleri
121405 Aşinâ güzeller Pala, İskender Türk edebiyatı Türk denemeleri
121712 İpsizler. / Sabahattin Engin. -- İstanbul : Hisar Yayınları, 1970. 98 s. : 18 cm. -- (Hisar Yayınları : 11) 1. Türk tiyatrosu_20. yüzyıl, 1923
121801 Bir devin düşüşü İgor Gouzenko Rus edebiyatı Roman Rusya tarihçe
121914
122033 Ayetlerden işaretler. / Abdülkadir es-Sufi : türkçesi Ahmet Kot. -- İstanbul : Yeryüzü Yayınları, 1981. 80 s. : 18 cm. -- (Yeryüzü Yayınları : 10. Düşünce dizisi : 6) Orjinal kitap adı: Indications from signs 1. Kur'ân ilimleri
131748 Leylek Sultan : müzikli çocuk oyunu Marlalı, Haldun Çocuk tiyatrosu (edebi), Türk
131857 Değişim belgeleri : 1979-1992 Özal, Turgut Özal, Turgut, 1927-1993 History |y 1979_Turkey Economic conditions |y 1979_Turkey Tarih_Türkiye Ekonomik koşullar_Türkiye
132001 Okul ve meslek seçimi: başarının sırları. / M. Akif Ergunalp. -- İstanbul : Boğaziçi Yayınları, 1982. 235 s. 1. Meslek rehberliği 2. Mesleki eğitim
132220 Aşıkpaşaoğlu tarihi Ahmed Aşıkpaşazade Osmanlı Devleti -- Tarihçe
132252 Çağdaş ekonomik doktrinler ve İslam İsmail, İbrahim Muhammed Ekonomi, İslam -- Tarih
132409 Alaca siyaset : (siyasi hikayeler). / Ferruh Bozbeyli. -- İstanbul : Babıali Kültür Yayıncılığı, 2000. 173 s. : 21 cm. 1. Türkiye_Siyaset ve yönetim
132539 Kafa kağıdı Kısakürek, Necip Fazıl Kısakürek, Necip Fazıl, 1905-1983. -- Otobiyografi
132628 Balkan acısı Gürbüz, Yılmaz Türk romanı
132759 Dikenler. / Seyyid Kutub, 1386/1966 : çev. Akif Nuri. -- İstanbul : Bir Yayıncılık, 1984. 207 s. : 20 cm. -- (Bir yayıncılık : 9. Roman : 1) 1. Arap romanı 2. Mısır edebiyatı
133122 Pusudaki İhanet Faruk Sükan Tarih Türkiye cumhuriyeti 1980-1983
133146 İslâm Eğitiminde Öğretmen - Öğrenci Münasebetleri M. Faruk Bayraktar İslâm Dini - Eğitim - Öğretmen - Öğrenci Münasebetleri
133253 İstanbul ve anadolu evliyaları: Dünyadaki büyük evliyalar ve cumhuriyet devri islam büyükleri Mustafa Necati Bursalı
133332 Türk dünyası tarihi ve Türk medeniyeti üzerine düşünceler Kösoğlu, Nevzat Türk tarihi Kültür ve medeniyet
133543 Türk Milli Kültürü Kafesoğlu, İbrahim Kültür - Türk Kültürü
133642 Hakikat bilgisi = Keşfu'l-mahcub Ebü'l-Hasan Data Gencbahş Ali b. Osman b. Ali Hücviri Tasavvuf
133845 Örnekleriyle Türkçe ve edebiyat bilgileri kaynak kitabı Gözler, H. Fethi, 1919- (F) Türk edebiyatı Türkçe ve edebiyat
134143 Hayatü's-sahabe 1 : Peygamber ve ashabın yaşadığı islamiyet Kandehlevi, Muhammed Yusuf Muhammed, Hz._Biyografya Müslümanlar
134252 Hayatü's-sahabe 2 : Peygamber ve ashabın yaşadığı islamiyet Kandehlevi, Muhammed Yusuf Muhammed, Hz._Biyografya Müslümanlar
134338 Hayatü's-sahabe 3 : Peygamber ve ashabın yaşadığı islamiyet Kandehlevi, Muhammed Yusuf Muhammed, Hz._Biyografya Müslümanlar
134431 Hayatü's-sahabe 4 : Peygamber ve ashabın yaşadığı islamiyet Kandehlevi, Muhammed Yusuf Muhammed, Hz._Biyografya Müslümanlar
134519 Tarih-i Cevdet 1 Ahmed Cevdet Paşa Osmanlı Devleti, 1299-1918
134602 Tarih-i Cevdet 2 Ahmed Cevdet Paşa Osmanlı Devleti, 1299-1918
134709 Tarih-i Cevdet 3 Ahmed Cevdet Paşa Osmanlı Devleti, 1299-1918
134746 Tarih-i Cevdet 4 Ahmed Cevdet Paşa Osmanlı Devleti, 1299-1918
134839 Tarih-i Cevdet 5 Ahmed Cevdet Paşa Osmanlı Devleti, 1299-1918
134854 Tarih-i Cevdet 6 Ahmed Cevdet Paşa Osmanlı Devleti, 1299-1918
134920 Kur'ân-ı Kerim'den ayetler. / Mehmet Akif Ersoy, 1355/1936 : der. Ö. R. Doğrul. -- İstanbul : Nakışlar Yayınevi, 1976. 333 s. : 24 cm. 1. Ayetler ve sureler (Tefsir)
135049 Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı. -- Ankara : Türkiye Yazarlar Birliği, [t.y.]
135149 Türkiye'de ihracata yönelik dış ticaret politikası ve ihracatın yapısal analizi. / S. Rıdvan Karluk. -- Eskişehir : Eskişehir İktisadi Ticari İlimler Akademisi, 1981. XX, 454 s. : 24 cm. -- (Eskişehir İktisadi Ticari İlimler Akademisi : 237
135324 Yeni Türkiye Cumhuriyet Özel sayısı / 1 Yeni Türkiye. -- Ankara : Yeni Türkiye Medya Hizmetleri, 1994. Yargı reformu ö.s. Başkanlık Sistemi ö.s. Yeni Anayasa ö.s. 2002 yılında 46. sayısı ile yayın hayatına ara veren dergi 2013 yılında 50. sayısı ile geri döndü. Derg
140005 Yeni Türkiye Cumhuriyet Özel sayısı / 2
140112 Yeni
140145 Yeni Türkiye Cumhuriyet Özel sayısı / 3
140319 Yeni Türkiye Cumhuriyet Özel Sayısı / 4
140447 Yeni Türkiye Cumhuriyet Özel Sayısı / 5
140523 Yeni Türkiye Cumhuriyet Özel Sayısı / 6
140559 Yeni Türkiye Çevre Özel Sayısı
140630 Şeyhülislam İshak efendi : hayatı, eserleri ve divanının edisyon kritiği. / Ebu İshakzade Mehmed Esad Efendi İshak Efendi, 1147/1734 : haz. Muhammet Nur Doğan. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1997. 472 s. : 20 cm. -- (Milli Eğitim Bakan
141115 Tarihte türklük Laszlo Rasony
141159 Astronomi dersleri : gök mekaniği Abdullah Kızılırmak (Ege Üniversitesi Fen Fakültesi kitaplar serisi : 11) 1. Astronomi 2. Astrofizik
141547 Osmanlı tarihi : Osmanlı devleti'nin tahlili, tenkidli siyasi tarihi. / Ziya Nur Aksun, 1930-. -- İstanbul : Ötüken Neşriyat, 1994. 1. c. (499 s.) : 24 cm. -- (Ötüken Neşriyat : 290. Kültür serisi : 89) 1. Osmanlı Devleti, 1299-1918
141900 Osmanlı tarihi : Osmanlı devleti'nin tahlili, tenkidli siyasi tarihi. / Ziya Nur Aksun, 1930-. -- İstanbul : Ötüken Neşriyat, 1994. 2. c. (491 s.) : 24 cm. -- (Ötüken Neşriyat : 290. Kültür serisi : 89) 1. Osmanlı Devleti, 1299-1918
141946 Osmanlı tarihi : Osmanlı devleti'nin tahlili, tenkidli siyasi tarihi. / Ziya Nur Aksun, 1930-. -- İstanbul : Ötüken Neşriyat, 1994. 3. c. (487 s.) : 24 cm. -- (Ötüken Neşriyat : 290. Kültür serisi : 89) 1. Osmanlı Devleti, 1299-1918
142044 Osmanlı tarihi : Osmanlı devleti'nin tahlili, tenkidli siyasi tarihi. / Ziya Nur Aksun, 1930-. -- İstanbul : Ötüken Neşriyat, 1994. 4. c. (534 s.) : 24 cm. -- (Ötüken Neşriyat : 290. Kültür serisi : 89) 1. Osmanlı Devleti, 1299-1918
142133 Osmanlı tarihi : Osmanlı devleti'nin tahlili, tenkidli siyasi tarihi. / Ziya Nur Aksun, 1930-. -- İstanbul : Ötüken Neşriyat, 1994. 5. c. (534 s.) : 24 cm. -- (Ötüken Neşriyat : 290. Kültür serisi : 89) 1. Osmanlı Devleti, 1299-1918
142220 Esir Doğu Türkistan için : İsa yusuf Alptekin'in mücadele hatıraları Alptekin, İsa Yusuf Doğu Türkistan -- Tarih
142620 Macaristan Türk aleminden çizgiler. / Sandor Takats, 1351/1932 : çeviren Sadrettin Karatay. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1970. 436, 12 s. : 20 cm. -- (1000 temel eser : 29) Orjinal kitap adı: Rajzok a Török vilagbol 1. Macaristan_Tarih
145922 Kaybettiğimiz Rumeli. / Osman Yavuz Saral. -- İstanbul : Boğaziçi Yayınları, 1975. 265 s. -- (Boğaziçi yayınları : 26) 1. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
150148 Bulgaristan Türklerinin Bitmeyen Çilesi = Çanlar ve Zindanlar Refik Özdek Türkler - Bulgaristan
150238 Çağ ve ilham 2 Karakoç, Sezai, 1933- Toplum Biliml Sosyoloji Türkiye
150318 Kırdan bayırdan hikayeler. / Şevket Arı. -- İstanbul : Ötüken Neşriyat, 1998. 399 s. : 20 cm. -- (Ötüken yayınları : 386. Kültür serisi : 131) 1. Türk öyküsü_20. yüzyıl, 1923-
150513 Yahya Kemal Beyatlı seçmeler. / Yahya Kemal Beyatlı, 1884-1958 : yay. haz. Sevin Okyay : der. Sefa Kaplan. -- İstanbul : Yapı ve Kredi Bankası, 1994. 372 s. -- (Yapı ve Kredi Bankası yayınları : 8) 1. Türk şiiri
150800 İşgal yıllarında İstanbul'un sosyal durumu / Mehmet Temel. -- Ankara : Kültür Bakanlığı, 1998. X, 308 s. : 20 cm. -- (Kültür Bakanlığı Yayınları : 2035. Kültür Eserleri Dizisi : 210) 1. Kurtuluş Savaşı_Sosyal durum
150949 Tarih sohbetleri. / Yılmaz Öztuna, 1930-2012. -- İstanbul : Ötüken, 1998. 3. c. (432 s.) : 20 cm. -- (Ötüken yayınları : 393. Kültür serisi : 136) 1. Türkiye_Tarihçe
151134 Çağ ve ilham 3 Karakoç, Sezai İslam Dini-Makaleler Toplum Bilimleri Sosyoloji
151231 Kıbrıs'ta İslami kimlik davası Ateşin, Hüseyin Mehmet Kıbrıs- İslam Dini Durum
151332 F - 13 - 101 cinnet koğuşu Billurcu, Abdülkadir Türk Edebiyatı-- roman
151430 Yeryüzünde birkaç adım Ayverdi, Samiha Türk edebiyatı -- Gezi yazıları Ayverdi, Samiha -- Günlük
151553 Günlük yazılar IV : gün saati Karakoç, Sezai, 1933-
151644 12 Eylül : Özal ekonomisinin perde arkası Emin Çölaşan Türkiye_Tarihçe, 1980-1991 Ekonomi -- Türkiye -- 1980-
151852 Birinci cemre : siyasi hikayeler. / Ferruh Bozbeyli. -- İstanbul : Selçuklu Yayınları, 1977. 130 s. : 20 cm. -- (Selçuklu yayınları : 1) 1. Türk denemeleri
152000 İslam prensipleri Belviranlı, Ali Kemal İslam Dini -- Çeşitli yazılar Fıkıh
152035 24 Ocak: bir dönemin perde arkası Çölaşan, Emin Türkiye tarihçe Türkiye siyaset ve yönetim
152129 İslama yönelen yıkıcı hareketler : Babilik ve Bahailiğin içyüzü Muhsin Abdülhamid 1. Bahailik 2. Mezhepler
152913 İslâm İnkılâbına Bakışlar : Bir Dosta Mektuplar Nahid Rıfkı Dinçer İslâm Dini - Mektuplar
153020 İslam'da ticaret hukuku Polat, Abdülkerim İslam dini - Ticaret Ticaret hukuku - İslam hukuku
153250 Esma'ül-Hüsna şerhi Ali Osman Tatlısu İslam Dini
153344 Yaratılış ve türeyiş Sepetçioğlu,Mustafa Necati , 1932-2006 Destanlar, Türk
153709 Peygamberimizin hadislerinde medeniyet, kültür ve teknik Cânan, İbrahim, 1940- İslâm -- Kültür ve medeniyet İslâm -- Teknoloji Batı -- Kültür ve medeniyet
153926 Milletler ne zaman helak olurlar : Kur'an da bildirilen ilahi prensipler huzurun şartları. / Mehmed Emin Akyüz. -- [y.y. : y.y.], 1962. (Ankara : Ayyıldız Matbaası) 128 s. : 20 cm. -- (İman külliyatı : 3) 1. Helak olan kavimler 2. Dinler tarih
154056 Din, hayat, sanat açısından tekkeler ve zaviyeler Mustafa Kara İslâm Dini - Tasavvuf - Tekkeler ve Zaviyeler
154148 Saatleri Ayarlama Enstitüsü Tanpınar, Ahmet Hamdi Türk edebiyatı Roman Ahmet Hamdi Tanpınar
154253 Terzi Baba ve Erzircan (İki Küre) / Vehbi Yurt. -- Erzincan : Birun Yayınları 2011 285 s. : 20 cm. 1. Terzi Baba_Biyografya 2. Mutasavvıflar_Biyografya
154643 Yaşadıklarım ve Ege'de olup bitenler. / Çetinkaya Apatay. -- İstanbul : Kazancı Kitap Ticaret A.Ş., 1995. XV, 558 s. : 19 cm. 1. Kıta sahanlığı 2. Ege adaları 3. Türkiye_Uluslararası ilişkiler
154848 Milli mücadelede Develi ve Ermeniler Gürbüz, Cenani Türk-Ermeni ilişkileri Ermeni sorunu -- Türkiye -- Tarih Dış politika -- Türkiye -- Ermeni sorunu
154946 Osmanlı taşra teşkilatında XVIII. Yüzyılda görev ve görevliler : (Anadolu) Tuncer Baykara 1. Osmanlı Devleti_Devlet teşkilatı 2. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
155337 Ortak Pazarın (AET) sosyal düzeni ve Ortak Pazarla ilişkilerimizin sanayiimiz açısından sosyal yapıya muhtemel etkileri. / Ali Sait Yüksel. -- Ankara : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), 1973. XX, 310 s. : 20 cm. -- (Türkiye
155444 Millî mücadele dönemi'nde TBMM hükümeti tarafından İstanbul'da kurulan gizli gruplar ve faaliyetleri Aydın, Mesut Tarih Türkiye Cumhuriyet dönemi İstiklal savaşı
155535 Milliyetçi gözüyle bugünkü Türkiye. / Cemal Anadol. -- İstanbul : Milliyetçi Anadolu Yayınları, [t.y.] 287 s. : 19 cm. 1. Türk milliyetçiliği 2. Komünizm_Türkiye 3. Türkiye_Siyaset ve yönetim
155708 Karagöz. / Muhittin Sevilen. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1969. 4, 368 s. 1. Karagöz 2. Halk tiyatrosu 3. Kuklalar ve kukla oyunları 4. Gölge oyunları
160132 Osmanlı meşhurlarından fıkralar. / der. M. Orhan Bayrak. -- İstanbul : Veli Yayınları, 1981. 128 s. : 19 cm. 1. Fıkralar 2. Türk nükte ve gülmecesi
160204 Türkiye'de toprak meselesi Bahri Dağdaş Ekonomi - Toprak Ekonomisi - Tarih - Türkiye
160505 Haristan ve gülistan. / Ahmed Hikmet, 1346/1927. -- Dersaâdet : İkdam Matbaası, 1324. 318 s. : 21 cm. 1. Türk öyküsü
160826 Raphael : (Rafael) / Alphonse de Lamartin : çev. Halid Fahri Ozansoy . -- 2. bs. -- İstanbul : Ötüken Kitabevi, 1968. 217 s. : 18 cm. 1. Fransız romanı
161217 Hatıraların ışığında Çınarlı, Mehmet Türk edebiyatı Çeşitli eserler
161301 Parasız yatılı Füruzan Türk edebiyatı -- Hikaye
161409 Baburnâme 2
161451 Baburnâme 3
161714 İngiliz ajanı binbaşı E.W.C. Noel'in Kürdistan misyonu : 1919 Öke, Mim Kemal Kürtler_Türkiye Türkiye_Dış ilişkiler_İngiltere
161759 Mehmed Akif Karakoç, Sezai, 1933- Mehmed Akif Ersoy - Biyografi
162007 Kur'an cevap veriyor Derveze, M. İzzet, 1888-1984 Tefsir ilmi
162207 Hindistan'da ve Pakistan'da modernizm ve İslam Aziz Ahmed Siyasi hareketler İslam Modernizm Hindistan_Pakistan
162303 Hicret Günleri Meral Maruf Siyasal Bilimler - Uluslararası Göç - Afganistan
162412 Müzik kimliğimiz üzerine düşünceler. / Cinuçen Tanrıkorur, 1938-2000. -- İstanbul : Ötüken Neşriyat, 1998. 388 s. : 20 cm. -- (Ötüken Neşriyat : 388. Kültür serisi : 133) 1. Müzik, Türk
162612 Cingöz Recai Zeyrek cinayeti. / Server Bedi, 1899-1961. -- İstanbul : Cingöz Neşriyat, [t.y.] 240 s. : 20 cm. -- (Cingöz neşriyat : 1) 1. Türk romanı
162909 Sahur vakti ve rüyet-i hilal meselesi. / Yakup Çiçek. -- İstanbul : Furkan Yayınları, 1983. 150 s. : 19 cm. -- (Furkan yayınları : 10. İnceleme araştırma : 6) 1. Oruç (İslâm Dini)
163204 Tarihte Ermeniler ve Türk Ermeni ilişkileri / M. Sadi Koçaş . -- 4. bs. -- İstanbul : Kastaş Yayınları, 1990. 458 s. 1. Ermeni sorunu 2. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
163513 Fetva yokuşu : roman Yılmaz, Durali Türk edebiyatı -- Roman
164549 Yasakçılar. / Tekin Erer. -- İstanbul : Toker Matbaası, 1965. 239 s. 1. Siyasal ilimler
164801 Servetifünun dönemi Türk edebiyatı antolojisi Kutlu, Şemsettin Türk edebiyatı Edebiyat dönemleri
164908 O zamanlar 1920-1923 İsmail Habib Sevük 1373/1954. (kültür Bakanlığı yayınları : 396. Doğumunun 100. yılında Atatürk yayınları : 5) 1. Kurtuluş Savaşı, 1919-1922 2. Kurtuluş Savaşı_Anılar
165224 Lavrens'e karşı Kuşçubaşı Kutay, Cemal Kuşçubaşı, Eşref Sencer (Kuşçubaşı Eşref), 1873-1964 Lawrence, Thomas Edward (Arabistanlı Lawrence), 1888-1935 Casusluk ve casuslar -- Osmanlı Devleti İngiliz casusları -- Osmanlı Devleti
165738 Zeyn'in düğünü Salih, Tayyip Edebiyat -- Afrika edebiyatı
170132 Türk inkılabı ve milliyetçiliğimiz Arık, Remzi Oğuz Milliyetçilik -- Türkiye Devrimler -- Türkiye
170236 Türk vezni / İzzet Ulvi Aykurt . -- 2. bs. -- İstanbul : Kültür Matbaacılık, 1942. 103 s. : 18 cm. 1. Türk dili_Vezin
170305
170513 Ana hatlarıyla Türk İstiklâl Harbi Görgülü, İsmet Tarih Türkiye Cumhuriyet dönemi İstiklal savaşı
170636 Bulunmuş defterden cuma düşünceleri Göze, Ergun, 1931- Türk edebiyatı -- Düz yazı
173023 Şehname. / Ebü'l-Kasım Mansur b. Ali el-Firdevsi et-Tusi Firdevsi, 411/1020 : trc. Necati Lugal. -- Ankara : Maarif Vekaleti, 1956. 1. c. (XXI, 432 s.) : 19 cm. -- (Dünya edebiyatından tercümeler, Şark-İslam klasikleri : 10) Orjinal kitap adı: Ş
173516 Ivanhoe. / Walter Scott, 1248/1832 : çev. Avni Givda. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1946. 1. c. (439 s.) : 18 cm. -- (Dünya edebiyatından tercümeler, İngiliz klasikleri : 47) 1. İngiliz romanı
173726 Milletler ve hükümdarlar tarihi / Ebu Cafer İbn Cerir Muhammed b. Cerir b. Yezid Taberi, 310/923 : trc. Ahmet Temir, Zakir Kadiri Ugan . -- 2. bs. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1965. 1 c. (475 s.) : 19 cm. -- (Dünya edebiyatından tercümele
173812 Milletler ve hükümdarlar tarihi / Ebu Cafer İbn Cerir Muhammed b. Cerir b. Yezid Taberi, 310/923 : trc. Ahmet Temir, Zakir Kadiri Ugan . -- 2. bs. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1965. 4. c. (447 s.) : 19 cm. -- (Dünya edebiyatından tercümel
180012 Türk din ve tasavvuf musikisi Anadol, Cemal Sanat - Müzik Dini müzik Dini musiki
103706 Birinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de bulunan Alman generallerinin raporları. / Akdes Nimet Kurat. -- Ankara : Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1966. 92 s. : res. : 15 cm. -- (Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü yayınları
103931 İzmir suikastinin içyüzü / Kandemir . -- 3. bs. -- İstanbul : Ekicigil Tarih Yayınları, 1955. 96 s. : 16 cm. -- (Ekicigil tarih yayınları : 2) Eserin, 96. sayfasından sonrası eksiktir. 1. Atatürk dönemi, 1919-1938 2. Atatürk, M. Kemal_Sui
104202 Türkler ve medeniyet. / İbrahim Kafesoğlu, 1405/1984. -- İstanbul : İstanbul Yayınları, 1957. 104 s. : 17 cm. -- (İstanbul yayınları : 11) 1. Türkiye_Uygarlık ve kültür
104418 Gazi Maraş'ta yükselen hukuk abidesi: bir beraet kararı. -- Ankara : İslam Neşriyat Evi, 1963. 63 s. 1. Hukuk
104616 Marxizm - Leninizm ve Tenkidi Mehmet Eröz Ekonomi - Sosyalizm ile İlgili Sistemler - Marxizm
104722 Biz insanlar Peyami Safa Türk edebiyatı -- Roman
105123 Ebu Hanife. / Mehmed Cemal. -- İstanbul : Beyan Yayınları, 1984. 125 s. : 17 cm. -- (Beyan yayınları : 47. Küçük kitaplar : 46. Biyografi : 10) 1. Ebu Hanife_Biyografya 2. Hanefi Mezhebi_Biyografya 3. İslâm fıkhı_Biyografya
105208 Fuzuli. / Necmettin Hacıeminoğlu. -- İstanbul : Toker Yayınları, 1972. 229 s. : 20 cm. -- (Toker yayınları. 100büyük edip 100 büyük şair : 7) 1. Fuzuli, Muhammed b. Süleyman el-Bağdadi_Biyografya
105240 Abidler yolu = Minhacü'l-arifin İmam-ı Gazali İslam ahlakı
105344 İslam Düşüncesinin Yapısı Süleyman Uludağ
105450 İslâm : Gözyaşı Medeniyeti Öztürkmen, Ömer Din Bilim ve din İslam Din felsefesi
105620 Hak Dini Kuran Dili: Yeni Mealli Türkçe Tefsir 1 Yazır, Dersiamdan Elmalılı Muhammed Hamdi Din İslam Dini Kur'an -ı Kerim Tefsir ve tefsir ilmi Tam tefsirler (Tefâsir-i küllî)
105833 Hak Dini Kuran Dili: Yeni Mealli Türkçe Tefsir 2 Yazır, Dersiamdan Elmalılı Muhammed Hamdi Din İslam Dini Kur'an -ı Kerim Tefsir ve tefsir ilmi Tam tefsirler (Tefâsir-i küllî)
105910 Hak Dini Kuran Dili: Yeni Mealli Türkçe Tefsir 3 Yazır, Dersiamdan Elmalılı Muhammed Hamdi Din İslam Dini Kur'an -ı Kerim Tefsir ve tefsir ilmi Tam tefsirler (Tefâsir-i küllî)
105941 Hak Dini Kuran Dili: Yeni Mealli Türkçe Tefsir 4 Yazır, Dersiamdan Elmalılı Muhammed Hamdi Din İslam Dini Kur'an -ı Kerim Tefsir ve tefsir ilmi Tam tefsirler (Tefâsir-i küllî)
110047 Hak Dini Kuran Dili: Yeni Mealli Türkçe Tefsir 5 Yazır, Dersiamdan Elmalılı Muhammed Hamdi Din İslam Dini Kur'an -ı Kerim Tefsir ve tefsir ilmi Tam tefsirler (Tefâsir-i küllî)
110310 Hak Dini Kuran Dili: Yeni Mealli Türkçe Tefsir 6 Yazır, Dersiamdan Elmalılı Muhammed Hamdi Din İslam Dini Kur'an -ı Kerim Tefsir ve tefsir ilmi Tam tefsirler (Tefâsir-i küllî)
110345 Hak Dini Kuran Dili: Yeni Mealli Türkçe Tefsir 7 Yazır, Dersiamdan Elmalılı Muhammed Hamdi Din İslam Dini Kur'an -ı Kerim Tefsir ve tefsir ilmi Tam tefsirler (Tefâsir-i küllî)
110417 Hak Dini Kuran Dili: Yeni Mealli Türkçe Tefsir 8 Yazır, Dersiamdan Elmalılı Muhammed Hamdi Din İslam Dini Kur'an -ı Kerim Tefsir ve tefsir ilmi Tam tefsirler (Tefasir-i küllî)
110610 Hak dini Kur'ân dili : fihristi ve lügatı. / Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, 1361/1942. -- [y.y. : y.y.], 1982. (İstanbul : Eser Kitabevi) 12, 702 s. : 25 cm. 1. Ayetler ve sureler (Tefsir)
110642 Hukukı İslamiyye ve ıstılahatı fıkhiyye kamusu. / Ömer Nasuhi Bilmen, 1391/1971. -- İstanbul : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1949. 1. c. (518 s.) : 24 cm. -- (İstanbul Üniversitesi Yayınları : 402. Hukuk Fakültesi Yayınları : 90
110845 Hukukı İslamiyye ve ıstılahat-ı fıkhiyye kamusu. / Ömer Nasuhi Bilmen, 1391/1971. -- İstanbul : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1950. 2. c. (549 s.) : 24 cm. -- (İstanbul Üniversitesi Yayınları : 402. Hukuk Fakültesi Yayınları : 9
110927 Hukukı İslamiyye ve ıstılahat-ı fıkhiyye kamusu. / Ömer Nasuhi Bilmen, 1391/1971. -- İstanbul : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1951. 3. c. (631 s.) : 24 cm. -- (İstanbul Üniversitesi Yayınları : 402. Hukuk Fakültesi Yayınları : 9
111000 Hukukı İslamiyye ve ıstılahat-ı fıkhiyye kamusu. / Ömer Nasuhi Bilmen, 1391/1971. -- İstanbul : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1952. 4. c. (539 s.) : 24 cm. -- (İstanbul Üniversitesi Yayınları : 402. Hukuk Fakültesi Yayınları : 9
111052 Hukukı İslamiyye ve ıstılahat-ı fıkhiyye kamusu. / Ömer Nasuhi Bilmen, 1391/1971. -- İstanbul : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1952. 5. c. (539 s.) : 24 cm. -- (İstanbul Üniversitesi Yayınları : 402. Hukuk Fakültesi Yayınları : 9
111116 Hukukı İslamiyye ve ıstılahat-ı fıkhiyye kamusu. / Ömer Nasuhi Bilmen, 1391/1971. -- İstanbul : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1952. 6. c. (539 s.) : 24 cm. -- (İstanbul Üniversitesi Yayınları : 402. Hukuk Fakültesi Yayınları : 9
111206 Ni'met-i İslam : akaid-i İslamiye, kitabü's-salat. / Mehmed Zihni Efendi, 1332/1913. -- Diyarbakır : el-Mektebetü'l-İslamiyye, [1973]/1393. 1. c. 1-2. kısım (250, 632 s.) : 22 cm. 1. İslâm fıkhı 2. İslam dini_İlmihaller
111435 Sahih-i Buhari Muhtasarı 1 Vehbi, Mehmed Din İslam Dini Hadis ve hadis ilmi
111942 Sahih-i Buhari Muhtasarı 2 Vehbi, Mehmed Din İslam Dini Hadis ve hadis ilmi
112122 Sahih-i Buhari Muhtasarı 3 Vehbi, Mehmed Din İslam Dini Hadis ve hadis ilmi
112309 Sahih-i Buhari Muhtasarı 4 Vehbi, Mehmed Din İslam Dini Hadis ve hadis ilmi
112440 İrşâd 1 Ozak, Muzaffer İslam iman itikad
112553 İrşâd 2 Ozak, Muzaffer İslam iman itikad
112646 İrşâd 3 Ozak, Muzaffer İslam iman itikad
113654 Yeni redhouse lugati İngilizce-Türkçe = Revised redhouse dictionary English-Turkish . -- 2. bs. -- İstanbul : Amerikan Bord Neşriyat Dairesi, 1956. XXII, 1214 : 24 cm. 1. İngiliz dili_Sözlükler_Türkçe
113718 Yeni redhouse lugati Türkçe-İngilizce = Revised redhouse dictionary English-Turkish . -- 2. bs. -- İstanbul : Amerikan Bord Neşriyat Dairesi, 1956. XXII, 1214 : 24 cm. 1. İngiliz dili_Sözlükler_Türkçe
113847 Büyük Türkçe sözlük : Türkçe/Osmanlıca-yabancı dillerden Türkçeye geçen ve en çok kullanılan kelimeler Doğan, Mehmet Türkçe sözlük
114035 Büyük Türkçe Sözlük:Türkçe/Osmanlıca:Yabancı Dillerden Geçen ve Ençok Kullanılan Kelimeler Sözlükler
114203 The lexicon webster dictionary : with a historical sketch of the English language. / Mario Pei. -- [Chicago] : The English-Language Institute of America, 1978. 1. c. (XXVI, 678 s.) : 29 cm. 1. İngiliz dili_Sözlükler
114431 The lexicon webster dictionary : with a historical sketch of the English language. / Mario Pei. -- [Chicago] : The English-Language Institute of America, 1978. 1. c. (XXVI, 678 s.) : 29 cm. 1. İngiliz dili_Sözlükler
114825 Beyaz kitap : 147'ler meselesi. -- [y.y. : y.y.], 1962. (İstanbul : Sermet Matbaası) 592 s. 1. Üniversiteler_Türkiye
114856 Örnekleriyle Türkçe ve edebiyat bilgileri kaynak kitabı Gözler, H. Fethi, 1919- (F) Türk edebiyatı Türkçe ve edebiyat
114947 Ağaçişleri Teknik Resmi / Kemal Dinçel, Zafer Işık. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1978. IV, 195 s. : res., şkl. : 23 cm. -- (Öğretmen kitapları : 146) 1. Mobilyacılık 2. Mobilya yapımı
115255 Eski uygarlıkların şiirleri. / Talat Said Halman. -- İstanbul : Türkiye İş Bankası, 1974. 623 s. -- (Türkiye İş Bankası yayınları : 146: 37) 1. Edebiyat
115541 Feodalite ve klasik dönem Osmanlı üretim tarzı / Mehmet Ali Kılıçbay, 1945- . -- 2. bs. -- Ankara : Teori Yayınları, 1985. XIV, 467 s. : 24 cm. 1. Osmanlı Devleti_Ekonomi politikası 2. Osmanlı Devleti_Ekonomik şartlar
115721 İlmin ışığında günün meseleleri Ali Fuad Başgil Siyasal Bilimler - Siyasal Durum - Türkiye
121229 Baburnâme
121330 Bir yeşil dal Özata, Melda Türk şiiri
121431 Estetik doktrinler. / Suut Kemal Yetkin. -- Ankara : Bilgi Yayınevi, 1972. 288 s. : 20 cm. -- (Bilgi yayınları : 147. Deneme anı dizisi : 26) 1. Estetik
121813 Medeniyetin temelleri Will Durant Sosyoloji
121905 Bir vicdan uyanıyor Kazancı, Ahmet Lütfi Türk Edebiyatı-- Roman
122021 İstiklâl Savaşı : İnönüler :şiirler Dağlarca, Fazıl Hüsnü, 1914- Edebiyat Türkçe şiiri
122131 Türk edebiyatında dinî ve ahlâkî şiirler : başlangıcından bugüne kadar : antoloji Türk edebiyatı -- Şiir -- Antoloji Türk edebiyatı -- Şiir -- Ahlâk Türk edebiyatı -- Şiir -- Din
122241 Tuz Eyuboğlu, Bedri Rahmi Edebiyat Türkçe şiir 20. yüzyıl 1923-
122431 Beğenmiyorum bu düzeni Fethi, Turgut Edebiyat Türkçe şiir 20.yüzyıl
122549 Mendilin ucundakiler : şiirler Baybars, Taner Kıbrıs Şiiri
122656 Azmi'den rubailer Güleç, Azmi Edebiyat Türkçe şiir 20. yüzyıl 1923 -
122759 Saadet yolu : daha iyiye, daha güzele doğru denemeler Rado, Şevket Hıfzı Türk edebiyatı -- Deneme
124810 Gılgameş : tanrılar ve insanlar = Bogi İlüdi : Pies Orhan Asena Edebiyat - Türk Edebiyatı - Tiyatro
124917 Anna Christie. / Eugene Gladstone O'Neill, 1953 : çev. Avni Givda. -- İstanbul : Devlet Konservatuarı, 1946. 124 s. -- (Devlet Konservatuarı yayınları : 34) 1. Amerikan tiyatrosu
125133 Alp Arslan ve Malazgirt destanı Alpay, H. Cengiz Edebiyat Türkçe şiir
125308 Mektep inzıbatında reform Hıfzırrahman Raşit Okul disiplini
125412 Milli kavga: temel fikir, taktik ve ana strateji Sürmen, Süleyman Milliyetçilik _ Türkiye
125504 Yatağına kırgın ırmaklar Alkan, Ahmet Turan Türk denemesi
125627 Ömrünü ilme ve hayra adayan Eşref Osmanağaoğlu Biyografya _ Eşref Osmanağaoğlu
125725 Atatürk ve iktisat : iktisadi kalkınmada etkinlik sorunu ve elektik model. / Yüksel Ülken. -- Ankara : Türkiye İş Bankası, 1981. XII, 299 s. : 19 cm. -- (Türkiye İş Bankası yayınları : 4. Atatürk'ün doğumunun 100. yılı dizisi : 224)
125848 Kırkıncı kapı. / Talat Ülker -- İstanbul : Ötüken Yayınları, 1997 154 s. : 20 cm. -- (Kapı yayınları : 62. İskender Pala bütün eserleri : 33) 1. Türk şiiri 2. Divan şiiri
130104 Çağdaş temel konular Malik Bin Nebi Medeniyet Kültür İdeoloji Demokrasi Oryantalizm
130216 Aziz İstanbul Beyatlı, Yahya Kemal Edebiyat - Türkçe Edebiyat - Denemeler - İstanbul
130311 Ortadaki Adam Mustafa Kutlu
130418 Erenlerin bağından Karaosmanoğlu, Yakup Kadri, 1889-1974 Türk edebiyatı denemeler.
130515 Milli kültür ve kimlik. / Nevzat Kösoğlu, 1940-2013. -- İstanbul : Ötüken Neşriyat, 1992. 272 s. : 18 cm. -- (Ötüken Neşriyat : 247. Kültür serisi : 67) 1. Kültür 2. Türkiye_Sosyal yaşam ve gelenekler
130736 Bozgun III: Erzırım kongresi içyüzü ve perde arkası A. Vehbi Vakkasoğlu Tarih - Türk Tarihi - Cumhuriyet Dönemi
130859 Kars ili ve çevresinde Ermeni mezalimi: 1918-1920: Kars'ın kurtuluşunun 50. yıldönümü dolayısıyla Türkiye tarihçe_ Ermeni katliamı_ mezali
131027 Medeniyetin Batışı Cevat Rıfat Atilhan
131101 Türkiye'de komünizmin kaynakları / Osman Turan . -- 4. bs. -- [y.y. : y.y.], 1964. (Ankara : Şark Matbaası) 64 s. -- (Şark Matbaası : 19) 1. Komünizm_Türkiye
131314 Stalin'le konuşmalar. / Milovan Cilas : trc. Cevdet San. -- İstanbul : Ötüken Neşriyat, 1964. 205 s. -- (Ötüken Neşriyat yayınları : 3: 1) 1. Avrupa tarihi
131511 Tedirginler : suçlu Engin, Sabahattin
132421 Kültür dil ve sanata dair. / Necmettin Turinay. -- Ankara : Akçağ Yayınları, 1996. 234 s. : 20 cm. -- (Akçağ Yayınları : 144. Deneme-Eleştiri : 3) 1. Türk dili 2. Kültür 3. Sanat, Türk 4. Türk denemeleri
132615 Sahur vakti ve rüyet-i hilal meselesi. / Yakup Çiçek. -- İstanbul : Furkan Yayınları, 1983. 150 s. : 19 cm. -- (Furkan yayınları : 10. İnceleme araştırma : 6) 1. Oruç (İslâm Dini)
132744 Bu Ülke Meriç, Cemil, 1916-1987 Edebiyat - Türk Edebiyatı - Denemeler
132951 Ekmek kavgası : (hikayeler) Orhan Kemal, 1914-1970 Türk edebiyatı -- Hikaye
133527 Çağ ve ilham 4 Karakoç, Sezai İslam Dini-Makaleler Toplum Bilimleri Sosyoloji
133645 Son yaprak. / O. Henry, 1862-1910 : çev. Mehmet Harmancı. -- İstanbul : Varlık Yayınevi, 1957. 96 s. : 17 cm. -- (Varlık yayınları : 473. Büyük cep kitapları : 124) 1. Amerikan öyküsü
133718 Dansedebilmek. / Durali Yılmaz. -- İstanbul : Ötüken Neşriyat, 1997. 237 s. : 20 cm. -- (Ötüken Neşriyat : 366: 188) 1. Türk öyküsü
133847 Leyla ile Mecnun [Şiirler VI] Karakoç, Sezai, 1933- Türk Edebiyatı-Şiir
134101 Haşhaş Meselesi ve Türkiye Ayhan Songar Toplumsal sor Kamu güvenli Uyuşturucu trafiği
134234 Çözülme Özdenören, Rasim, 1940- Türk edebiyatı -- Roman
134403 Biat II Nuri Pakdil Edebiyat - Denemeler - Türk Edebiyatı
134522 Celal Bayar : zeferlerle ve şerefle dolu bir hayat Bozdağ, İsmet Bayar, Celal, 1883-1986 Cumhurbaşkanları -- Türkiye
134628 Tevfik Fikret: hayatı sanatı ve serleri Tevfik Fikret, 1867-1915 Edebiyat Türkçe şiirler
134729 Devlet adamlarına öğütler : Osmanlılar'da devlet düzeni: Nesayih Vüzera ve'l Ümera Defterdar Sarı Mehmed Paşa, 1129/1717 Osmanlı Devleti_Devlet teşkilatı
134845 Tarih sohbetleri. / Yılmaz Öztuna, 1930-2012. -- İstanbul : Ötüken Neşriyat, 1998. 2. c. (419 s.) : 20 cm. -- (Ötüken yayınları : 392. Kültür serisi : 135) 1. Türkiye_Tarihçe
135243 Milli tarihimizin adı Mükrimin Halil Yinanç Türkiye_tarihçe
135330 Osmanlı idaresindeki Ermeniler Nejat Göyünç Siyasal Bilimler - Siyasi Haklar - Ermeniler - Osmanlı
135410 Akaid ve Şeriat Şeltut, Mahmud İslâm Dini - İbadet İslâm Dini - Fıkıh İslâm Dini - Akaid
135802 Musahabe 1 Ramazanoğlu Mahmud Sami İslami davet
135900 Sonsuz yolculuk. / Charles Vildrac, 1971 : çev. Fehmi Baldaş. -- Ankara : Maarif Vekaleti, 1959. 68 s. : 18 cm. -- (Maarif Vekaleti : 78) orj.adı : Le paquebot tenacity 1. Fransız tiyatrosu
140047 Yitik Cennet Karakoç, Sezai, 1933- İslâm Dini - Peygamberler
140136 Hilal görününce Sevinç Çokum Edebiyat Türkçe roman 19. yüzyıl 1800 - 1849
140217 Gönül İşi Mustafa Kutlu
140247 Mezheplerin birleştirilmesi ve ictihad Çağlayan, Mehmed İslam dini mezhepler İctihat
140328 Türk kimliği ve Türk dünyası Kösoğlu, Nevzat Milliyetçilik -- Türkiye Türk milliyeçiliği Türk kimliği
140411 Edebiyat Yazıları I Karakoç, Sezai, 1933- 1. Türk edebiyatı 2. Türk denemeleri
140447 Şiirler III: Körfez / Şahdamar / Sesler Karakoç, Sezai, 1933- Türk edebiyatı - Türkçe şiir
140531 Mektuplardan gelen ses Ayverdi, Samiha Türk Edebiyatı - Mektup Ayverdi, Samiha, 1905-1993 -- Mektuplar
140627 İzmir yollarında: Atatürk'ün batı Anadolu gezisi: 14 ocak 1923 - 20 şubat 1923 Atatürk, Mustafa Kemal, 1881-1938 _Geziler _Türkiye Cumhurbaşkanları_Türkiye_ Geziler
140933 İbiş'in rüyası Buğra, Tarık Türk edebiyatı -- Roman
141012 Tuyu-kunlar. / Adalet Ergenekon. -- İstanbul : Turan Yayınları, 1978. 112 s. : 19 cm. -- (Turan yayınları : 2) 1. Türk romanı_20. yüzyıl, 1923- 2. Tarihi roman
141113 Kirmân Selçukluları Merçil, Erdoğan Tarih Türk tarihi Kirman Selçukluları
141151 Türk inkılabına bakışlar Safa, Peyami, 1899-1961 Tarih - Türk Tarihi - Osmanlının Son Dönemi Siyasal İdeoloji - Milliyetçilik
141349 Makaleler 1983. / Nazlı Ilıcak. -- İstanbul : Kervan Yayınları, 1982. 574 s. : 20 cm. 1. Türkiye_Siyaset ve yönetim 2. Türkiye_Sosyal siyaset
141632 Günlük yazılar IV : gün saati Karakoç, Sezai, 1933-
141716 Anayurtta unutulan Türklük. / Cebbar Ertürk. -- Kayseri : Yeni Erciyes Yayınları, 1956. ( ) 152, [2] s. : 20 cm. -- (Yeni Erciyes yayınları : 3) 1. Türkistan 2. Türkler_Sovyetler Birliği
141917 Derin yara Sevinç Çokum Edebiyat Türkçe roman 20. yüzyıl 1923 -
142059 Yiğit Osmanlı akıncısı Öksüz Turgut. / Filibeli Şehbenderzade Ahmed Hilmi, Filibeli, 1333/1914. -- İstanbul : Bedir Yayınevi, 1974. 189 s. -- (Bedir yayınları : 1) 1. Türk edebiyatı
142200 Hamd Rabb. / Yakup Çiçek, Fahrettin Yıldız. -- İstanbul : Bir Yayıncılık, 1986. 94 s. : 18 cm. -- (Bir Yayıncılık : 25. Kur'an terimleri : 3. El kitapları : 8) 1. Akaid ve kelam
142340 Milli Mücadele : Belçika temsilciliği vesikalarına göre. / Zeynep Kerman. -- İstanbul : Dergah Yayınları, 1982. 54 s. : blg. : 20 cm. -- (Dergah yayınları : 90. Tarih dizisi : 7) 1. Türkiye_Tarihçe, 1918- 2. Kurtuluş Savaşı, 1919-1922
145000 Çankaya'da kabus : 3 Mayıs 1944 Müftüoğlu, Mustafa Komünizm -- Türkiye Türkiye -- Siyasi faaliyetler Türkiye -- Siyaset ve hükümet, 1918-1960
145100 Günlük yazılar III : sur Karakoç, Sezai, 1933- Edebiyat Retorik
145203 Türk silahlı kuvvetleri ve aşırı sol Ketenci, Tayfur Türkiye_Siyaset ve yönetim 1960-1980. Sosyalizm -- Türkiye
145626 Komünizmin dil politikası. / haz. Mehmet Kartal. -- Ankara : Ufuk Ajansı, 1971. 118 s. 1. Siyasal ilimler
145923 Sosyalizm ve tatbikat. / Ömer Nafi Güvenli. -- İstanbul : Milli Hareket Yayınları, 1968. 45 s. : 20 cm. -- (Milli Hareket yayınları : 1) 1. Sosyalizm
150031 Bilimsel milliyetçiliğe giriş : nerede duruyoruz Evliyaoğlu, Gökhan Milliyetçilik Bilimsel milliyetçilik
150113 Yüzüncü yaşgününde lenin'in kadavrası Siyasal Bilimler - Komünizm - Marksizm - Leninizm
150157 Sosyalist kompradorlar 2 İlhan Selçuk Korucu, Bahattin Selçuk İlhan Gazeteciler -- Türkiye
150408 Ötüken Türk kitabeleri Öztürk, Ali Yazıtlar, Türk Orhun yazıtları
150531 Atomdan insana. / Ahmet Kantar. -- İzmir : Karınca Yayınları, 1965. XV, 202, XXIV s. : 20 cm. -- (Karınca yayınları : 1) 1. Biyoloji
150638 Hz. Mevlâna ve Aşk Lermioğlu, Ayten İslam tasavvufu Mevlevilik
150711 İslâm ve Batı Mesud Bucenun İslâm Dini - Batı
150809 Hazreti peygamber'in yahudilerle münasebetleri. / İsmail Hakkı Atçeken. -- İstanbul : Marifet Yayınları, 1996. 175 s. -- (Marifet yayınları : 120: 43) 1. İslâm tarihi
151127 İslamın Dirilişi Karakoç, Sezai, 1933- İslam dini
151205 Ruhun dirilişi Karakoç, Sezai, 1933- İslam dini
151232 Şiirler V : Ayinler Karakoç, Sezai, 1933- Türkçe şiir
151449 Diriliş Muştusu Karakoç, Sezai, 1933- İslam Dini
151531 Günlük yazılar : farklar / Sezai Karakoç . -- 5. bs. -- İstanbul : Diriliş Yayınları, 1997. 1. c. (141 s.) : 18 cm. -- (Diriliş Yayınları : 11) 1. Türk denemeleri
151701 Batı Şiirlerinden Gerard de Nerval ...[ve öte.] Edebiyat - Batı şiiri
151811 İslâmın şiir anıtlarından Karakoç, Sezai, 1933- Edebiyat - Şiir - Türk Şiiri Edebiyat - İslâm Dini
151941 Batı Şiirlerinden Gerard de Nerval ...[ve öte.] Edebiyat - Batı şiiri
152017 Bozgun Hafız Hakkı Paşa Askerlik - Savaş Tarih - Türk Tarihi
152347 Pan-İslamist faaliyetler : 1914-1918. / M. Metin Hülagü. -- İstanbul : Boğaziçi Yayınları, 1994. 280 s. : 20 cm. -- (Boğaziçi Yayınları : 177) 1. Pan-İslamizm 2. Abdülhamit II devri, 1876-1909 3. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş dev
152417 Step kurdu Hikmet Göktan
152734 Çevre Hakkı İbrahim Kabaoğlu Hukuk - Çevre Hukuku
152750 Din ve devlet ilişkileri : teokrasi ve laiklik Bayındır, Abdülaziz Din -- Devlet politikası Laiklik Türkiye -- Din
152922 Araba. / Nikolay Vasilyeviç Gogol, 1809-1852 : çev. Nihal Yalaza Taluy. -- İstanbul : Varlık Yayınevi, 1967. 83 s. : 17 cm. -- (Varlık yayınları : 1273. Büyük cep kitapları : 263) 1. Rus öyküsü
153039 On ikiye bir var Taner, Haldun Türk öyküleri
153347 Kıbrıs ve Türkler. / Cevat Gürsoy ...[ve öte.]. -- Ankara : Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1964. 149 s. : 15 cm. 1. Kıbrıs_Tarihçe
153603 Çok sesli bir ölüm Özdenören, Rasim, 1940- Türk edebiyatı -- Hikâyeler
153737 Türk destanı milli hareket: doğuş. / Gavseddin Koçak. -- İstanbul : Dede Korkut Yayınları, 1977. 111 s. : 19 cm. -- (Dede Korkut Yayınları : 23) 1. Gelenek ve görenekler
153838 Sağlık düşmanı böceklerle savaş. / Julius Hirsch, 1963 : çev. Muhiddin Erel. -- Ankara : Maarif Vekaleti, 1943. 87 s. : 18 cm. -- (Maarif Vekaleti, İyi yaşama serisi : 1) 1. Böcekler
154211 Radyasyon ve miniklerin evreni. / Haluk Nurbaki. -- İstanbul : Damla Yayınevi, 1987. 111 s. : res. : 16 cm. -- (Damla yayınevi : 172. Aktüel kitaplar serisi : 1) 1. Radyasyon 2. Radyoaktivite 3. Nükleer enerji 4. Radyoaktif kirlenme
154446 Almanya'da İslamı seçenler. / Muhammed Rasul : trc. Sami Becerikli. -- İstanbul : Beyan Yayınları, 1984. 96 s. : 21 cm. -- (Beyan yayınları : 35: 34) 1. İslâm dini
154722 Batı felsefeleri ve İslam. / Seyyid Hüseyin Nasr : trc. Selahaddin Ayaz. -- İstanbul : Bir Yayıncılık, 1985. 80 s. : 16 cm. -- (Bir Yayıncılık : 22. El kitapları : 5) 1. Felsefe 2. Felsefe, Çağdaş 3. Felsefe, İslâm
155041 Verem savaşı. / Tevfik Sağlam. -- Ankara : Maarif Vekaleti, 1944. 39 s. : 18 cm. -- (İyi yaşama serisi : 4) 1. Verem
155110 Gençlerle başbaşa Başgil, Ali Fuat
155636 Yurdumun dört bucağı : Şiirler Zorlutuna, Halide Nusret, 1901-1984 Edebiyat Türkçe şiirler
155730 Fütuhü'l-gayb Abdülkadir Geylani Tevhid -- Tasavvuf İslâm tasavvufu
160032 Gizli devlet ve fesat proğramı Cevat rıfat Atilhan
160124 Kur'an-ı Kerim ve Kur'an ilimlerine giriş Yıldırım, Suat Din İslam Dini Kur'an ve Kur'an İlimleri
160352 Güneş batarken Dinçel, Orhan Edebiyat Çeşitli yazılar
160543 Yanıklar Demirci, İbrahim Türk şiiri
160710 İdeal ve ideoloji Arık, Remzi Oğuz İdeolizm
160816 Hacı Murat Tolstoy, Lev Nikolayeviç Rus romanı
160913 Bahçıvan Rabindranath Tagore Hint Edebiatı
161113 Gönül İşi Jacques Ellul, Mustafa Kutlu
161214 Gel gör ki Onat, Muvaffak Sami Türk Edebiyatı_Şiir
161335 Gece yarısı İnal, Ayhan Edebiyat Türkçe şiir 20. yüzyıl 1923-
161411 Yurdunu Kaybeden Adam Dağcı, Cengiz Türk edebiyatı -- Roman
161828 Geleneğin direnişi Ayvazoğlu, Beşir İslâm Dini - Sanat - Estetik
161927 Komuna Sayılgan, Aclan Sosyalizm _Türkiye Komünizm_ Türkiye.
162006 Malazgirt zaferinden İstanbul'un fethine Çağlar, Behçet Kemal Edebiyat Türkçe şiir 20. yüzyıl 1923-
162039 Batarya ile ateş Süleyman Nazif Türkiye_tarih_VI. Mehmed dönemi Türkçe denemeler
162115 Osmanlı imparatorluğunda mülkiyet ilişkileri Muzaffer ilhan Erdost
162212 Mukaddes çile :piyes Hekimoğlu İsmail Türk Piyesi
162447 Tutsak Emine Işınsu Türk edebiyatı -- Roman
162556 Avrupa Birliği mi? Türk birliği mi? Yalçıntaş, Nevzat, Avrupa Birliği-- Türkiye
162635 2. Türkiye İktisat Kongresi VI : "Sanayi" komisyonu tebliğleri [Türkiye İktisat Kongresi (2 - 7 Kasım 1981 : İzmir)] Ekonomi - Ekonomik Gelişme - Türkiye
162924 Türk cihan hakimiyeti mefkuresi tarihi I-II Turan, Osman Tarih Ortadoğu Türkiye
163019 Türkiye'de sosyalist ve komünist faaliyetler: 1910-1960 Tevetoğlu, Fethi Türkiye - Siyasi ideolojiler Sosyalizm - Komünizm
163208 Osmanlıca Dersleri Muharrem Ergin Dil - Osmanlıca - Tarihi Gelişme
163707 Trakya'da Milli Mücadele. / Tevfik Bıyıklıoğlu. -- Ankara : Türk Tarih Kurumu, 1955. 1 c.'de 1-2. c.'ler (XX, 566, XVII, 105, 88 s.) : fot., hrt., pln. : 24 cm. -- (Türk Tarih Kurumu yayınları : VII. : 25) 1. Kurtuluş Savaşı, 1919-1922
164026 Ak devrim. -- [y.y. : y.y.], 1960. (Ankara : Başbakanlık Devlet Basımevi) 296, 230 s. : 24 cm. 1. 27 Mayıs ihtilali
164357 Genç hukukçular hukuk okumaları: birikimler II Hukuk çalışmaları Çeşitli yazılar
164541 Genç hukukçular hukuk okumaları: birikimler III Hukuk çalışmaları Çeşitli yazılar
164624 Genç hukukçular hukuk okumaları: birikimler III Hukuk çalışmaları Çeşitli yazılar
164737 Türkçe sözlük Türk dili -- Sözlükler
164913 Anadolu Kaleleri 1. cilt Nazmi Sevgen
165047 Eyyüb Sutan: Hz. Halid Ebu Eyyüb el-Ensari Öğüt, Hacı Cemal Eyyüb Sutan_Biyografya
165224 Albaraka Türk Hat Yarışması Kataloğu / 2005 Sanat Geleneksel sanatlar Hüsn-ü hat
165545 Türkiye'de eğitim Baloğlu, Zekai Eğitim_Türkiye
165746 Süleymaniye vakfiyesi. haz. Kemal Edip Kürkçüoğlu 1. Vakfiyeler
165902 İslama giriş=Intraduction to islam Muhammed Hamidullah
170423 Türk hekimleri biyografisi. / Fethi Erden. -- [y.y. : y.y.], 1948. (İstanbul : Çituri Biraderler Basımevi) 342, [2] s. : fot. : 30 cm. 1. Doktorlar_Biyografya 2. Tosyavizade Rıfat Osman 3. Bilim adamları_Biyografya
170602 Osmanlılar albümü 1 Osmanlı Devleti, 1299-1918 Osmanlı Padişahları -- Biyografiler
170717 Osmanlılar albümü 2 Osmanlı Devleti, 1299-1918 Osmanlı Padişahları -- Biyografiler
170821 Osmanlılar albümü : III. kitap : Osmanlı zaferleri Doras, Sebahattin Osmanlı Devleti -- Tarih Padişahlar -- Osmanlı Devleti
171044 Eyüp:şehir rehberi=the city guide Eyüp (İstanbul, Türkiye) -- Tarihçe Eyüp (İstanbul, Türkiye) -- Sosyal, ekonomik ve coğrafi yapısı
171247 Sonsuz hayata yolculuk Mezarlıklar Türbeler_Türkiye
171351 Haliç : amaç yeşili ve maviyi kurtarmak. -- İstanbul : İSKİ (İstanbul Su-Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü), 1988. 75 s. : res., pln. : 28 cm. 1. Haliç
171547 Medeniyetlerin Kavşağında Bir Dünya Kenti İstanbul İstanbul - Tanıtım
171715 İstanbul The Sultan of Cities İstanbul (Türkiye) _ Resimli çalışmalar İstanbul (Türkiye) _ Tarih Türkiye _ Tarih _ 1878-1909 Fotoğrafçılar _ Türkiye _ İstnabul _ Biyografi Abdülhamid II, Osmanlı padişahı, 1842-1918
172101 Eyüp : bir semte gönül vermek : fotoğraflar biriktirir anıları Türkmenoğlu, Şener Eyüp -- Tanıtım Şecere
172204 İngiliz belgeleriyle Musul sorunu, (1890-1926) Melek, Kemâl Musul (Irak)_Tarih Türkiye_Dış ilişkiler_İngiltere İngiltere_Dış ilişkiler_Türkiye
174737 Çalınmış hudutlar : Sovyet Rusya'nın bozduğu muahedelerin fihristi. / Peter Sager. -- Ankara : Hedef Yayınları, 1963. 16 s. : 20 cm. -- (Hedef yayınları : 2) 1. Rusya_Tarihçe
95910 Bozüyük. / Ziya Işıldak. -- İstanbul : Ahmet Sait Matbaası, 1953. 48 s. : 18 cm. 1. Bozüyük (Bilecik)_Tarihçe
100300 Doğu anadolu gerçeği Arvasi,S. Ahmet TÜRK TARİHİ-DOĞU ANADOLU KÜRTLER -- TÜRKİYE -- DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
100323 Nurlu kabirler. / Cafer Seydahmet Kırımer. -- [Ankara] : Emel Türk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı, [t.y.] 111 s. : 24 cm. 1. Kırım hikayesi 2. Kırım edebiyatı
100506 Baha Veled'den günümüze Konya alimleri ve velileri Evliyalar --_Konya (Türkiye) --_Biyografi
100628 Sanayileşme sürecinde küçük ve orta ölçekli işletmeler Karataş, Süleyman Küçük ve orta ölçekli işletmeler
100909 20. yüzyıl siyasi tarihi : 1914-1990 Armaoğlu, Fahir Dünya politikası Dünya Savaşı II, 1939-1945 Dünya Savaşı I, 1914-1918 Siyasi tarih -- 1914-1985
101241 Çin Tarihi Wolfram Eberhard Çin_Tarih
101400 Sibirya'dan II Radloff, Wilhelm, 1837-1918 Sibirya (Rusya) -- Gezi ve tanıtım Sibirya (Rusya) -- Coğrafya
101517 1860-1861 Suriye buhranı : Osmanlı diplomasisinden bir örnek olay. / Haluk Ülman. -- Ankara : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1966. 135 s. : 24 cm. -- (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi yayınları : 211-193. Dış Mü
101836 Avrupa edebiyatı : mühim simalar ve nümuneler : renesans Yusuf Şerif [Kılıçel] Edebiyat -- Tarih ve eleştiri -- 16 yüzyıl Rönesans -- Edebiyat -- Avrupa Edebiyat -- Avrupa -- Biyografi -- 16 yüzyıl
102504 İstanbul'un fethinden önce yazılmış tarihi takvimler Türkiye_Tarihçe
102613 İlim ve sanat bakımından Fatih devri albümü Süheyl Ünver Mehmet II devri Fatih, 1444-1481 Osmanlı Devleti -- Genişleme devri, 1444-1566 Fatih Devri -- Albüm
102706 Fransız edebiyatı antolojisi Güntekin, Reşat Nuri Edebiyat Fransızca edebiyat Yazarlar, Şairler
104914 Yeni Türkiye Devleti'nin harici siyaseti. / Yusuf Hikmet Bayur, 1400/1980. -- İstanbul : Akşam Matbaası, [t.y.] 162 s. -- (Akşam Matbaası : 11: 17) 1. Türkiye_Uluslararası ilişkiler 2. Atatürk dönemi, 1919-1938
105104 Medeniyet aleminde yazı ve İslam medeniyetinde kalem güzeli / Mahmud Bedreddin Yazır, 1372/1952 . -- 2. bs. -- Ankara : Diyanet İşleri Başkanlığı, 1981. 1 - 2 c. (XXIV, 246 s.) : res. : 28 cm. 1. Hattatlık 2. El sanatları (İslâm )
105435 Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı : Mısır meselesi: 1831 - 1841. / Şinasi Altundağ. -- Ankara : Türk Tarih Kurumu, 1945. 1. kısım (168 s.) : 24 cm. -- (Türk Tarih Kurumu yayınları Yayınlarından : VII.: 7) 1. Osmanlı Devleti, 1299-1918 2.
105817 Almanya'da köy tecrübe okulları. / Franz Kade : trc. Remzi Öncül. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1952. 174, 14 s. : fot. : 21 cm. -- (Milli Eğitim Bakanlığı yayınları : 12) 1. Almanya_Eğitim
110653 İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Şubat 1982. -- İstanbul : İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Vakfı, 1982. 135 s. : res. : 24 cm. -- (İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Vakfı : 1) 1. Eğitim 2. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü
110945 Neleri öğrenmek istiyorlar?. / Hamide Topçuoğlu. -- Ankara : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1966. XXI, 153 s. : 24 cm. + 8 ad. grafik -- (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayınları : 213) 1. Yüksek öğretim 2. Üniversiteler_Türki
111048 Televizyon reklamlarının anne çocuk ikilisine etkileri : (Eskişehir ve Yozgat'ta yapılan alan araştırmaları). / Oya Tokgöz. -- Ankara : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi , 1982. 181 s. : 24 cm. -- (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilg
111442 Sosyal meselelerimiz ve sosyal değişme Erkal, Mustafa E., 1944- Sosyoloji -- Toplumsal değişim -- Türkiye Kültür -- Türkiye Sosyal meseleler -- Türkiye
111746 İslam'ın Avrupa'ya tesiri. / W. Montgomery Watt : çev. Hulusi Yavuz. -- İstanbul : Boğaziçi Yayınları, 1986. 120 s. : 24 cm. -- (Boğaziçi yayınları : 78) Orjinal kitap adı: The Influence of Islam on medieval Europe 1. İslâm ülkeleri_Uyg
112005 Boğazlar meselesi : 1936-1956 yılları arasında. / Kemal Baltalı. -- [y.y. : y.y.], 1959. (Ankara : Yeni Desen Matbaası) 188 s. 1. İsmet İnönü dönemi, 1938-1950
112236 Öner ve Yücel davası / Kenan Öner . -- 2. bs. -- [y.y. : y.y.], 1947. (İstanbul : Kenan Matbaası) 79 s. : 24 cm. 1. Komünizm_Türkiye 2. Türk milliyetçiliği 3. Komünizm karşıtı hareketler
112353 Türk milli bütünlüğü içerisinde Doğu Anadolu. / haz. Bahattin Ögel ...[ve öte.]. -- Ankara : Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1985. 228 s. : fot. -- (Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü yayınları : 9) 1. Sosyal bilimler
112707 Ellinci yılda tarihten geleceğe. / Ayşe Afetinan. -- Ankara : Türkiye İş Bankası, [t.y.] 126 s. : res. -- (Türkiye İş Bankası yayınları : 130: 20) 1. Türkiye_Tarihçe
112737 Nurlu kabirler. / Cafer Seydahmet Kırımer. -- [Ankara] : Emel Türk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı, [t.y.] 111 s. : 24 cm. 1. Kırım hikayesi 2. Kırım edebiyatı
112847 Mustafa Kemal Atatürk'ün karlsbad hatıraları. / Ayşe Afetinan. -- Ankara : Türk Tarih Kurumu, 1983. 76 s. -- (XXIII) 1. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
113248 2. Türkiye İktisat Kongresi I : Kalkınma Politikası komisyonu tebliğleri [Türkiye İktisat Kongresi (2 : 1981 : İzmir)]. -- Ankara : Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 1981. 473 s. : grf. : 24 cm. -- (Başbakanlık Devlet Planlama Teşkil
113318 İstanbul yazıları Alus, Sermet Muhtar Türkiye tarihçe İstanbul
113424 Şiirler = poems = poemes : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı I. Uluslararası şiir forumu (İstanbul : 6-12 Mayıs 1991) = Greater Istanbul Municipality, Office of Cultural Affairs first international poetry forum Şiirler - Şiir forumu
113521 Osmanlı diplomasisinde Ermeni meselesinin ortaya çıkışı : 1878 - 1897 Küçük, Cevdet Ermeni sorunu Ermeniler -- Türkiye -- Tarih
113719 Vakfa dair yazılan eserlerle vakfiye ve benzeri vesikalarda geçen ıstılah ve tabirler. / Ali Himmet Berki, 1882-1976. -- Ankara : Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1966. 61 s. : 24 cm. 1. Hukuk_Sözlükler
113826 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin Goethe'yi anma yazıları Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832 -- Eleştiri ve yorum Yazarlar, Alman -- 18. yy -- Eleştiri ve yorum
114000 Tasavvufun ruhu ve tarikatlar Öztürk, Yaşar Nuri İslâm tasavvufu Tarikatler, İslâm
114412 Hadislerde görülen ihtilaflar ve çözüm yolları İsmail Lütfi Çakan İslâm Dini - Hadis İlmi - Muhteliful Hadis
114505 Milli kütüphane nasıl kuruldu?. / Adnan Ötüken. -- Ankara : Türk Kütüphaneciler Derneği, 1955. 40, [16] s. : fot. : 24 cm. Eser, yazar tarafından imzalıdır. 1. Milli Kütüphane (Türkiye) 2. Kütüphaneler_Türkiye
114636 Kataloglama kuralları : örnekleri ile Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları 2. / haz. Hasan S. Keseroğlu. -- İstanbul : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1988. 199 s. 1. Kataloglama 2. Kütüphanecilik eğitimi 3. Kütüphanecilik_Standa
114802 Milli Mücadele : 1919-1922 Kazım Özalp (Orgeneral) Kurtuluş Savaşı, 1919-1922
114902 Hilafet ordusunun menkıbeleri ve Türkler'in faziletleri Ebu Osman Amr b. Bahr el-Cahiz Türkler_İslam Türklerin İslama katkıları Tarih-Türk
114952 Türk dünyasının beşeri ve iktisadi coğrafyası Yusuf Dönmez
115130 Ortodoğu üzerine aykırı düşünceler Çandar, Cengiz, 1948- Sosyal bilimler Orta doğu - Tarihçe
120810 Toreadorlar valsi. / Jean Anouilh : çev. Lütfi Ay. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1965. 123 s. -- (Milli Eğitim Bakanlığı yayınları : 102) 1. Fransız tiyatrosu
120917 Altıncı şehir Alkan, Ahmet Turan, 1954- Türk denemeleri Şehirler ve kasabalar _ Türkiye (Sivas) Sivas_Türkiye_Tarih
121201 Bir Tereddüdün Romanı Safa, Peyami, 1899-1961 Türk edebiyatı -- Roman
121255 Dokuzuncu hariciye koğuşu : roman Safa, Peyami, 1899-1961 Türk edebiyatı -- Roman
121345 Cumbadan Rumbaya Safa, Peyami, 1899-1961 Türk edebiyatı -- Roman
121428 Yirminci yüzyılda bir veli Martin Lings İsa Nureddin Ahmed el-Alevi_Biyografya İslam tasavvufu
121755 Döl bereketi I Zola, Emile Fransız romanı
121903 Döl bereketi II Zola, Emile Fransız romanı
121950 Döl bereketi III Zola, Emile Fransız romanı
122040 Hakan Abdülhak Hamid Türk tiyatrosu (edebi)
122147 Dünyanın düzeni. / Sean O'casey, 1964 : çev. İrfan Şahinbaş. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1965. 86 s. : 18 cm. -- (Milli Eğitim Bakanlığı yayınları : 103) orj.adı : Juno and the paycock 1. İngiliz edebiyatı
122406 Cevdet Paşa'nın cemiyet ve devlet görüşü Ümid Meriç Devlet Toplum
122501 Menziller Cahit Zarifoğlu Edebiyat - Şiir - Türk Edebiyatı Edebiyat - İslâm Edebiyatı
122852 Asyada Komünist Stratejileri Donald S. Zagoria, Robert C. North, Paul F. Langer Sosyal bilimler - Komünizm
122941 Kurtuluş savaşında Muğla. / Ünal Türkeş. -- [y.y. : y.y.], 1973. (İstanbul : Yelken Matbaası) 1 c.'de 2 c. (463 s.) : res. : 20 cm. 1. Muğla (Türkiye)_Tarihçe 2. Kurtuluş Savaşı, 1919-1922
123137 Muhteşem İstanbul Nerval, Gerard de İstanbul (Türkiye) -- Tanıtım ve seyahat -- 19. yüzyıl İstanbul (Türkiye) -- Sosyal yaşam -- Osmanlı Devleti -- 19 yüzyıl
123243 Türk inkılabına bakışlar Safa, Peyami, 1899-1961 Tarih - Türk Tarihi - Osmanlının Son Dönemi Siyasal İdeoloji - Milliyetçilik
124246 Meydan ortaya çıktığında : hikayeler I Karakoç, Sezai Türk hikayeleri
124522 Güneş ve adam : [şiirler] Yalçın, Nevzat, 1926- Edebiyat Türkçe şiiri 20. yüzyıl 1923 -
124622 Siyonizm ve Türkiye Kutluay, Yaşar Siyonizm Yahudiler -- Türkiye
124824 Seyran Karakoç, Bahattin Edebiyat Türkçe şiir 20. yüzyıl 1923-
125045 Aşk estetiği : İslam sanatlarının temel prensipleri üzerine bir deneme. / Beşir Ayvazoğlu. -- Ankara : Birlik Yayınları, 1982. 180 s. : 20 cm. -- (Birlik yayınları : 6. Fikriyat dizisi : 4) 1. İslâm sanatı ve sembolizm
125231 Türk - İslam sentezi Kafesoğlu, İbrahim Uygarlık tarihi, Türk Türk-İslam tarihi
125328 Yahya Kemal : eve dönen adam Biyografi, anı Edebiyat, tarih, biyografi, secere alanındaki kişiler Beyatlı, Yahya Kemal - Biyografya Şairler, Türk
125423 Güneş rengi bir yığın yaprak: tamamlanmamış eseri. / Tarık Buğra, 1918-1994 : yay. haz. Hatice Bilen Buğra. -- İstanbul : Ötüken Neşriyat, 1996. 125 s. -- (Ötüken Neşriyat : 352: 182) 1. Türk romanı
125634 Firavun imanı / Tarık Buğra, 1918-1994 . -- 2. bs. -- İstanbul : İletişim Yayınları, 2004. 229 s. : 20 cm. -- (İletişim yayınları : 981. Çağdaş Türk edebiyatı : 136) 1. Türk romanı_20. yüzyıl, 1923-
125751 Bizim diyar Çokum, Sevinç Türk romanı
125837 Yazılamamış destanlar Niyazi, Mehmed Türk romanı
130608 Bir dağdan bir dağa: Banarlı'nın kaleminden Yahya Kemal Banarlı, Nihad Sami Türk şiiri
130658 Balkan volkanı Tekin, Arslan Türkler -- Balkan Yarimadasi Balkanlar -- Tanıtım ve seyahat Geziler - Balkan Yarımadası
130758 Jön Türklerin siyasi fikirleri : 1895-1908 Mardin, Şerif Siy. Bil. - Siy. İdeolojiler - Jön Türkler - Türkiye Tarih - Osmanlı
130909 Din ve tıp açısından domuz eti / Asaf Ataseven, 1932-2008 . -- 2. bs. -- Ankara : Türkiye Diyanet Vakfı, 1987. 112 s. -- (Türkiye Diyanet Vakfı yayınları : 25: 22) 1. İslâm fıkhı 2. Haram ve helal
130954 Gençliğim eyvah Buğra, Tarık Türk edebiyatı Türkçe roman ve hikaye
131045 Kızıl elma / Oğulla buluşma / Beyaz yağmur / Asker çocuğu / Deve gözü Aytmatov, Cengiz Kırgız öyküleri
131140 Gündönümü Karakoç, Sezai, 1933- İslam dini
131238 Kudemanın kırk atlısı Pala, İskender Türk şiiri Divan şiiri
131425 İtiraf Scholz, Wilhelm Von Alman edebiyatı
131514 Dünya ihtilalinin küçük el kitabı. / der. Joachim von Kruse. -- [y.y. : y.y.], 1958. (Ankara) (1958) 117 s. : 20 cm. 1. Komünizm
131744 Çocukluğum, gençliğim, siyâsi ve edebî hâtıralarım Beyatlı, Yahya Kemal, 1884-1958 Beyatlı, Yahya Kemal, 1884-1958 Türk yazarları |y 20. yüzyıl_Biyografi
131833 Kağnı: Ses / Sabahattin Ali . -- 3. bs. -- İstanbul : Varlık Yayınevi, 1965. 1 c.'de 2 c. (242 s.) -- (Varlık Yayınları : 1174: 12: 3-4) 1. Türk öyküsü
132057 Nef'i'nin Farsça divanı tercümesi Ömer Erzurumi Nef'i Türk şiiri Divan şiiri
132205 Fatih divanı Fatih Sultan Mehmet Türk edebiyatı -- Şiir
132302 Topal çakır. / Mesut Berk. -- [y.y. : y.y.], 1986. (İstanbul : Dizerkonca Matbaası) 239 s. : 20 cm. Eser, yazar tarafından imzalanmıştır. 1. Türk romanı
134901 Türkiye'nin meseleleri / Alparslan Türkeş, 1917-1997 . -- 2. bs. -- İstanbul : Milli Hareket Yayınları, 1969. 232 s. -- (Milli Hareket yayınları : 5) 1. Milliyetçilik_Türkiye
135026 Türk gençliğine mektuplar Akdemir, Rıza Sosyal ve siyasi tarih
135111 Enver Paşa ve Büyük Ümitler Yahya Akengin Edebiyat - Türk Edebiyatı - Tiyatro
135207 Türk milliyetçiliği fikir sistemi : teori Tuğcugil, Ayhan Siyasal Bilimler -- Siyasal İdeolojiler -- Türkiye
135339 Milli kültür ve kimlik. / Nevzat Kösoğlu, 1940-2013. -- İstanbul : Ötüken Neşriyat, 1992. 272 s. : 18 cm. -- (Ötüken Neşriyat : 247. Kültür serisi : 67) 1. Kültür 2. Türkiye_Sosyal yaşam ve gelenekler
135617 Dişi kurdun rüyaları Aytmatov, Cengiz Kırgız romanı
135716 İslamda tüketici hakları Arslan, Hüseyin İslam dini ve ekonomi Tüketicinin korunması
135944 Kamelyalı kadın. / Alexandre Dumas : çev. İrfan Bülbül. -- İstanbul : Bahar Yayınevi, 2005. 300 s. : 21 cm. -- (Dünya klasikleri dizisi : 01-020) Orjinal kitap adı: La dame aux camelias 1. Fransız romanı
140009 Aldatan put Arthur Koester ...[ve öte.] Sosyal bilimler - Komünizm
140059 Seyranname. / Dilaver Cebeci. -- İstanbul : Ötüken Neşriyat, 1997. 253 s. -- (Ötüken Neşriyat : 375: 193) 1. Türk denemeleri
141617 Üç kaside. / haz. Sezai Karakoç. -- İstanbul : Fatih Yayınevi, 1967. 60 s. : 20 cm. -- (Fatih yayınları : 6. Edebi eserler : 2) Kitabın orj. adı: Üç kaside 1. Arap edebiyatı
141758 Doğu Anadolu coğrafyası. / Sırrı Erinç. -- İstanbul : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Enstitüsü, 1953. 124 s. : şkl., hrt. : 24 cm. -- (İstanbul Üniversitesi yayınları : 572. Coğrafya Enstitüsü yayınları : 15) 1
142446 Almanca dilbilgisi = Deutsche grammatik. / Birgid Cengiz. -- İstanbul : İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulu, 1968. XXIII, 393 s. : 24 cm. -- (İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulu yayınları : 1376. Okul no. : 12) 1. Almanca dilbilg
142714 İman-küfür sınırı : tekfir meselesi Kılavuz, Ahmed Saim Din İslam Dini Akâid ve Kelâm Peygamberlere iman Vahy ve ilhâm
142854 Üç Türk-İslam mütefekkiri : İbn Sina-Fahreddin Razi-Nasireddin Tusi düşüncesinde varoluş Felsefe İslam felsefesi Varoluş
142926 Zuheyr ubn harb ve kitabü'l-ilm adlı eseri Hadis
143009 Osmanlı İmparatorluğunda Bulgarlar ve Voynuklar Yavuz Ercan 1. Voynuklar 2. Osmanlı Devleti, 1299-1918
143044 Raslllah'ın İslâm'a Davet Metodu Ahmet Önkal İslâm Dini - Resulullah'ın Ahlâkı - Kişiliği - Felsefesi
143115 Uzun vadeli planlama Gündüz Pamuk, Erkut Yucaoğlu, Turgut Alev, Ruzan Yarar, Mehmet Küçük, Sevgi Elgin Yönetim Yeteneği Planlama
143208 Avrupa'da yükselen hilal. / Nevzat Yalçıntaş. -- İstanbul : Pegasus Yayınları, 2006. 184 s. : 20 cm. Eser, yazar tarafından imzalanmıştır. 1. Türkler_Avrupa 2. Türkiye_Uluslararası ilişkiler
143333 Gönlümde taht kuranlar. / Metin Eriş. -- İstanbul : Kubbealtı Neşriyat, 2009. 303 s. : fot. : 22 cm. -- (Kubbealtı neşriyatı : 157) 1. Türk anıları
143451 Zamandan kurtarılan : konuşmalar Akbaş, A. Vahap, Türk edebiyatı_Söyleşi
143529 Kırım Türk Tatarları:Dünü, Bugünü, Yarını Müstecib Ülküsal Tarih - Tatarlar - Kırım
143613 Maruzat Ahmed Cevdet Paşa Osmanlı Devleti _ Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
143649 Ermeni meselesi Mim Kemal Öke
143731 Ermeni meselesi Mim Kemal Öke
144053 Bir hekimin tababet hakkında düşünceleri. / August Bier : trc. Şükrü Yusuf. -- [y.y. : y.y.], 1932. (Ankara : İdeal Matbaa) 239 s. 1. TIp
144151 Birinci Milli Kültür Şurası : 23-27 Ekim 1982 : Genel Kurul görüşmeleri. -- Ankara : Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1983. 256 s. : 24 cm. 1. Kültür
144238 Amerika Birleşik Devletleri halk tarafından kurulan bir hükümet. -- Ankara : Dışişleri Bakanlığı, [t.y.] 117 s. : 23 cm. 1. Temsili demokrasi
144401 Türkiye'de gensoru ve meclis tahkikatı. / Nadir Latif İslam. -- Ankara : Kardeş Matbaası, 1966. 136 s. 1. Yasama organları 2. Meclis araştırması
154254 İçten gelenler. / Ziya Göğem. -- [y.y. : y.y.], 1962. (Ankara : Ege Matbaası) 188 s. : 24 cm. 1. Türkiye_Sosyal siyaset 2. Türkiye_Sosyal şartlar
155030 Ömer Seyfeddin'in şiirleri. / Fevziye Abdullah Tansel. -- Ankara : Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1972. 86 s. -- (Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü yayınları : 40: IV) 1. Türk şiiri
155125 Atatürk'ün Sovyet politikası / Mehmet Saray . -- genişletilmiş 2. bs. -- İstanbul : Damla Neşriyat, 1990. 137 s. : 24 cm. 1. Atatürk dönemi, 1919-1938 2. Türkiye_Uluslararası ilişkiler_Sovyetler Birliği
155446 Mantık. / Nurettin Topçu. -- İstanbul : Kutulmuş Matbaası, 1955. 79 s. 1. Mantık
155507 Güneş Donanması Alâeddin Özdenören Edebiyat - Şiir - Türk Edebiyatı
155807 Çağdaş Azerbaycan tarihi / Mehmet Emin Resulzade.--Ankara: Azerbaycan Kültür Derneği Yayınları, 1951. 34 s.: 20 cm.
155955 Piyesler Karakoç, M. Sezai, 1933- Türk tiyatrosu (edebî)
160041 Tarih ne zaman ibrettir Kutay, Cemal Tarih -- Osmanlı Devleti Türkiye -- Tarih
160138 Rusya'nın Türk illerinde yayılması. / Mehmet Saray. -- İstanbul : Boğaziçi Yayınları, 1975. 230 s. : res. : 20 cm. -- (Boğaziçi yayınları : 33) 1. Rusya_Siyaset ve yönetim
160319 Türkiye türkleri ve anayurttaki türklerin kurtuluşları. / Cebbar Ertürk. -- Kayseri : Yeni Erciyes Yayınları, 1957. 63 s. -- (Yeni Erciyes yayınları : 6) 1. Türk tarihi
160404 General Harbord'un anadolu gezisi ve ermeni meselesine dair raporu Akgün, Seçil Armenian questions Ermeniler -- Türkiye ARMENIAN PROBLEM -- TURKEY Independence War -- History Kurtuluş Savaşı -- Tarih Armenians -- Turkey Ermeni sorunu
160550 Milliyetçiliğimizin temel fikirleri. / Cahit Okurer. -- İstanbul : Toprak Yayınları, 1962. 192 s. : 17 cm. -- (Toprak dergisi yayınları : 20) 1. Türk milli