Vakıf Senedi

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI RESMİ SENEDİ

TAKDİM    Bizler, bu vakfı aziz ve necip Türk milletinin asırlardan beri hasretini çektiği birliğin ve refahın temini ile, layık olduğu medeni seviyeye yükselebilmesine kendilerini hasredecek olan bilgili ve faziletli nesiller yetiştirmek maksadı ile kuruyoruz ve onu, Allah’a ve hamiyetsever Türk Milletine huzur içinde emanet ediyoruz. VAKFIN ADI : Madde : 1 – Vakfın adı (TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI) ‘ dır. VAKFIN MERKEZ VE ŞUBELERİ: Madde : 2 – Vakfın merkezi, Feshane Caddesi, Kızıldeğirmen Sokak No. 1 Eyüp / İstanbul adresindedir. Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bildirilmek kaydıyla Mütevelli Heyeti kararıyla Vakıf merkezi değiştirilebilir. Vakıf, gayesini gerçekleştirmek için Mütevelli Heyeti kararıyla şubeler açabilir, tesisler kurabilir. Bunlara ait her türlü esaslar Mütevelli Heyetince hazırlanır. VAKFIN GAYESİ Madde : 3 – Vakfın gayesi : 3.1) İlmi usullerle seçilmiş kabiliyetli öğrencilere ilk, orta ve yüksek öğrenim yaptırmak, bunun için okul öncesi, ilköğretim okulu ve lise seviyesinde okullar açmak, üniversite seviye-sinde eğitim, öğretim yapmak için yüksek okul, üniversite, sosyal bilimler, fen bilimleri ve yüksek teknoloji enstitüleri açmak ve işletmek, milli kültür ve ananelerine bağlı, yüksek karakterli, araştırıcı ve yönetici vasıflarda ilim, fikir, sanat ve fen adamları yetiştirmek ve bunların hayatta insan gücü planlamasına uygun olarak görev almalarına yardımcı olmak.

3.2) Çeşitli gelişmeci eğitim ve öğretim metotlarını değerlendirmek, mesleki ve teknik eğitim ve genel olarak Türk Kültürü konusunda ilmi ve tatbiki araştırmalar yapmak, yaptırmak, teşvik etmek, neticelerini Vakfın kendi kurumlarında uygulamak, değerlendirmek ve bu çalışmaları yayınlamak.

3.3) Memleket kalkınması, milli birlik ve beraberlik şuurunun gelişmesi için araştırmalar ve yayınlar yapmaktır. VAKFIN SAĞLAYACAĞI İMKANLAR Madde : 4 – Vakfın yukarıda açıklanan amacına yönelik hizmet konuları aşağıda gösterilmiştir. 4.1) İlmi usullerle seçilmiş kabiliyetli fakir öğrencilere ilk, orta ve yüksek öğrenim yaptırmak, bunun için okul öncesi, ilköğretim okulu ve lise seviyesinde okullar açmak, üniversite seviyesinde eğitim, öğretim yapmak için yüksek okul, üniversite, sosyal bilimler, fen bilimleri ve yüksek teknoloji enstitüleri açmak ve işletmek, bunlara bağlı birimlerden birini veya birden fazlasını kurmak, buralarda ve benzeri kurumlarda bulunan öğrenci ve öğretim elemanlarına burslar tahsis etmek, amaçlar yönünde bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, yapılmakta olan araştırma ve yayınlara katkıda bulunmak ve bu amaçla bilimsel araştırma merkezleri oluşturmak, bu istikamette kişileri ve kurumları desteklemek, bu maksatla kurum ve kişilerin kültürel, bilimsel, teknolojik, sosyal ve ekonomik gelişmeleri açısından donanımlarına ve güçlenmelerine ilişkin programlar ve imkanlar hazırlamak ve uygulamaları gözetlemek.

4.2) Üniversite ile diğer öğretim ve eğitim kurumlarıyla yapılacak işbirliği doğrultusunda bilimsel gelişme ve ilerlemeleri izleyerek karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımını sağlamak, bilimsel araştırma ve teknolojik gelişmeye yönelik çalışmaları desteklemek, kurulacak laboratuarlarda sektörün gereksinimini karşılayacak “hardware “ ve “ software “ ve benzeri çalışmaları yapmak.

4.3) Çevresel, doğal kaynaklar ile tarihi mirasın korunmasına yönelik girişimlerde bulunmak, bu doğrultuda bilgi ve deneyim düzeyinin iyileştirilmesine, gelişim programının hazırlanmasına ve uygulanmasına yönelik örnek çalışmalarda bulunmak uluslar arası resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, müşterek çalışmalar yapmak, bunları koordine etmek.

4.4) Amaçlar doğrultusunda çalışmalar yapan her derecedeki diğer eğitim kuruluşları öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının eğitilmeleri ve yetiştirilmeleri için seminer, kurslar düzenlemek veya bu kuruluşlarca düzenlenen seminer, sempozyum, ve seminerlere katılmak, mesleki, teknik ve Türk Kültürü konularına yönelik eğitim ve öğretim görenlere kurslar açmak, burslar vermek, bu konularda çalışma yapan kurum ve kuruluşları desteklemek, hizmet eğitimine ilişkin örnek programlar hazırlamak, uygulamalar yaparak gelişme ve değişimleri aktarmak.

4.5) Amaç ve hizmet konularına yönelik broşür, bülten, video kaseti, cd, dvd, film, dergi, gazete, katalog ve kitap gibi her çeşit eğitim araç ve gereçlerini üretmek ve bunları yayınlamak, konferans, panel, sempozyum, açık oturum, forum, sergi, yarışmalar ve bilimsel toplantılar düzenlemek, vakıf amaçları doğrultusunda eserler telif ettirmek, ödüllü eser hazırlatmak, yazma ya da uygulama yarışmaları düzenlemek, vakfın haricindeki kurum ve kuruluşlarca veya özel ve tüzel kişilerce düzenlenecek benzer etkinliklere katılmak ya da katkıda bulunmak.

4.6) Mevzuat dahilinde her türlü, sanat, çevre, spor, her türlü tanıtım, yayın ve reklam yapmak ya da yaptırmak, Vakfın amaçlarından birinin veya birkaçının ya da tamamının gerçekleştirilmesi için doğrudan veya dolaylı olarak faydalı ve gerekli görülen bilcümle faaliyetleri icra etmek. VAKFIN SAĞLAYACAĞI İMKANLARIN KARŞILIĞI Madde : 5 – Vakfın sağlayacağı imkanlar ile karşılıkları aşağıda gösterilmiştir. 5.1)Yetenekli Türk çocukları, esasları bir yönetmelik ile tespit edilen bilimsel yöntemlerle seçilir ve bunların yurt içinde ya da dışında yatılı ya da yatısız öğrenim yapmaları sağlanır. Seçilenler arasında maddi bakımdan öğrenim olanağı bulamayanlar, Vakfın mali durumuna göre desteklenir.

5.2) Vakfın desteklemeyi uygun bulduğu öğrencilere sağlayacağı imkanlar karşılıksızdır. VAKFIN VARLIĞI Madde : 6 - Vakfın varlığı, işbu senedin 28. Maddesinde isimleri yazılı Vakıf Kurucularının, vakıf amaçlarını tahakkuk ettirmek üzere tahsis ettikleri (221.000) lira ile ilerde Vakfa yapılacak bağışlardan teşekkül eder. HUKUKSAL İŞLEMLER YETKİSİ

Madde : 7 – Vakıf, amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, Vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal ya da gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satınalma ve diğer yollar ile malettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri satın almaya ve Vakfın amacı gerektirdiğinde bunları değerlendirip satmaya, Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurtdışındaki vakıflar ve diğer kuruluşlar ile işbirliği yapmaya, yerli ve yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, amaçlarına harcayacağı gelirlerini artırmak için para ya da malvarlığına giren değerlerle şirketlere ve yönetimlere katılmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna , üst , rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni hakları kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil, her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gereğinde ödünç almaya, kefalet ve diğer güvenceleri vermeye, Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve Vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya, bunları doğrudan ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini 4721 sayılı Kanunla yasaklanan yönlerde ve maksatlarda kullanamaz. VAKFIN ORGANLARMadde : 8 – Vakfın Organları şunlardır. - Kurucular Heyeti - Mütevelli Heyeti - Murakabe Heyeti KURUCULAR HEYETİNİN TEŞEKKÜLÜ Madde : 9 – Kurucular Heyeti, Vakfa mal tahsis etmiş olan Kuruculardan teşekkül eder. Kurucular, Vakıf Senedinde adları yazılı şahıslar ve sonradan Kuruculuk sıfatını kazananlardır.

9.1) Kurucular Heyetinde hukuken ve fiilen meydana gelecek boşalmalarda bu boş üyeliğin doldurulması için her kurucu üye kendinden sonra üç kişiyi halef gösterir. Bu üç adayın adını ve adresini kapalı zarf içinde Mütevelli Heyeti Başkanına verir. Kurucu Heyette meydana gelen boşalmadan sonraki ilk Mütevelli Heyet toplantısında adaylardan birisi salt çoğunluk oyu ile halef olarak seçilir. Halef gösterilmemesi durumunda Mütevelli Heyeti salt çoğunlukla kabul etmiş olduğu iki adaydan birisi Kurucular Heyetinin toplantıya iştirak eden üyelerinin yarıdan bir fazlasının oyları ile seçilir.

9.2) Kurucular Heyeti toplantıları, Başkanı ve Başkan Yardımcısı ile açık oyla seçilecek bir Sekreterden oluşan Divanca yönetilir.

9.3) Kurucular Heyeti vakıf senedinde belirtilen istisnalar dışında üye tam sayısının mutlak ekseriyetiyle toplanır ve toplantıya katılanların mutlak ekseriyetiyle karar verir. İlk toplantıda ekseriyet temin edilemezse, bir hafta sonra yapılacak ikinci toplantıda mevcudun huzuru ile toplanır ve toplantıya katılanların mutlak ekseriyetiyle karar verir. KURUCULAR HEYETİNİN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ Madde : 10 – Kurucular Heyeti’nin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir. 10.1) Yılda bir defa Nisan ayının ikinci yarısı içinde toplanır.

10.2) Kurucuların 1/3 ekseriyetinin talebiyle fevkalade toplantı yapılabilir.

10.3) Yasaların öngördüğü hükümler ile Vakfın amaç ve hizmet konuları doğrultusunda gereken kararları almak.

10.4) Kurucular Heyeti toplantısında, geçen çalışma dönemi Mütevelli Heyeti çalışma raporu, bilanço ve gelir – gider çizelgeleri ile Murakabe Heyeti’nin denetim raporunu görüşmek, incelemek ve oylamak, Mütevelli Heyeti üyelerini aklamak, gelecek çalışma dönemi Mütevelli Heyeti çalışma programını, yıllık bütçe uygulama yönetmeliği ile gelir ve gider bütçesini görüşmek, incelemek ve oylamak, Mütevelli Heyeti ile Murakabe Heyeti asıl ve yedek üyelerini seçmek.

10.5) Dilek ve öneriler ile diğer konularda gereken kararları almak.

10.6)Müzakerelerinde tutulan zabıtları muhafaza etmek.  

MÜTEVELLİ HEYETİ Madde : 11 - Mütevelli Heyeti Vakfın yetkili yönetim ve uygulama organı olup oluşum ve çalışmalarına ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir. 11.1 ) Mütevelli Heyeti, Kurucular Heyeti üyeleri arasından ve dışarıdan çoğunluk oyu ile iki yıllık süre için seçilen dokuz asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Mütevelli Heyeti asıl üyelerinin en az altısının ve yedek üyelerinin en az ikisinin Kurucu ve halefleri arasından seçilmesi zorunludur. 11.2) Mütevelli Heyeti, ilk toplantısında çoğunluk oyu ile bir Başkan, bir Başkan Vekili, bir Genel Sekreter, bir Muhasip ve bir Veznedar ile hizmet konularına yönelik koordinatörler seçerek görev bölümü yapar. 11.3) Mütevelli Heyeti ayda bir kez olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir. Toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluktur.

11.4) Mütevelli Heyeti üyelerinin ölmeleri, iş göremez duruma gelmeleri, ayrılmaları, özürsüz olarak üç toplantıya üst üste katılmamaları ya da özürlü olsalar bile bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmamaları halinde Mütevelli Heyeti kararı ile ayrılmış sayılırlar ve yerlerine, yedek üyeler göreve çağrılır. MÜTEVELLİ HEYETİ’NİN GÖREV VE YETKİLERİ Madde : 12 - 12.1)Vakıf gayesinin tahakkuku için gerekli her türlü kararları almak ve faaliyetlerde bulunmak.

12.2) Vakfın bütçe tasarısını hazırlamak, gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında nakiller yapmak, Kurucular Heyetinin tasdikinden geçmiş olan bütçe dahilinde harcamalar yapmak ve bütçe sınırları dahilinde ilgililere harcama yetkisi vermek.

12.3) Vakfın uzmanlık komitelerini kurmak, bunların çalışma programlarını hazırlamak, faaliyetlerini denetlemek, getirdikleri teklifleri görüşüp karara bağlamak.

12.4) Vakıf senedinde adı geçen yönetmelik ve yönergeleri hazırlamak ve bunları Kurucular Heyeti’nin tasdikine sunmak.

12.5) Vakfın teşkilatına alınacak personelin görev, hak ve yetkilerini yönetmelik ve yönergelerde göstermek, tayinleri ve ücretleri hakkında kararlar almak.

12.6) Her yıl sonunda müfredatlı olarak tanzim edeceği hesap raporunu Vakıf Kurucular Heyetine sunmak, iki yıllık normal süre sonundaki faaliyet raporunu hazırlayarak, Kurucular Heyetine arz etmek.

12.7) Usulüne göre karar, muhasebe, demirbaş eşya defteri tutmak.

12.8) Gayrimenkul tasarrufu, satılması, ipotek edilmesi ve istikraz akdi ile ilgili olarak:    a) Vakfın yapacağı çalışmalar için gayrimenkuller satın almak ve kiralamak.    b) Vakıf mevcutlarının nemalandırılması maksadı ile gayri menkul mal ve haklar mübayaa etmek ve yedinci maddede yazılı bağışlarla ilgili menkul ve gayri menkulleri iktisap eylemek.    c) Gerek satın aldığı ve gerekse şartları cevaz verdiği takdirde bağış ve vasiyet yolu ile iktisap ettiği gayri menkullerle mübadele veya ipotek etmek ve sair hakları tesis etmek.    d) Karşılıklı veya karşılıksız olarak her türlü istikrazlar akdetmek.    e) Esham ve tahvilat satın almak ve icabında terhin etmek ve satmak

12.9) Lüzumunda Vakıf tesislerini idare ve işlerini tedvirle görevlendirilmek üzere genel müdür tayin etmek.

12.10) Vakıf Senedinde değişiklik yapmak. MÜTEVELLİ HEYETİ ELAMANLARININ GÖREVLERİ Madde : 13 -

13.1) Mütevelli Heyeti başkanı Vakfı temsil, Mütevelli Heyetinin kararlarını icra ve toplantılara başkanlık eder. 13.2) Mütevelli Heyeti Başkan Vekili, Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkanın görev ve yetkilerini kullanır. 13.3) Genel Sekreter, Vakfın bütün yazışmalarını idare eder, Mütevelli Heyeti’nin gündemini hazırlar, kararların deftere işlenmesi ile sair muamelatın ikmalini, komitelerin düzenli çalışmalarını sağlar. 13.4) Muhasip üye bütçe uygulanmasını sağlar. 13.5) Veznedar, bütçe harcamalarının ödenmesinden, gelirlerin ve kıymetli evrakın muhafazasından so- rumludur. VAKFA AİT İMZA YETKİLERİ Madde : 14 –Vakfa ait imza yetkileri Mütevelli Heyeti Başkanı veya Başkan Vekilinden biri ile, Genel Sekreter, Muhasip veya Veznedarlardan biri olmak üzere çift imza ile kullanılır. VAKFA İFA EDİLECEK HİZMETLERİN KARŞILIĞI Madde : 15 – Kurucular Heyeti aksine karar almadığı takdirde Vakıf Mütevelli Heyeti ve Komitelerdeki Vakıf Kurucularının hizmetleri fahri olup, bunların vazife icabı yapacakları seyahat ve diğer masrafları Vakıfça karşılanır. Uzman Komiteleri ile Mütevelli Heyetine Kurucular dışından katılacak üyelere makul limitler dahilinde yönetmelikte belirlenen esaslara göre huzur hakkı verilebilir. Kurucuların, Mütevelli Heyeti ve Komite üyeliği dışındaki idareci, öğretici veya hizmetli olarak ifa edecekleri fiili görevler için Mütevelli Heyeti’nin kararı ile ücret almaları mümkündür. Ancak Mütevelli Heyeti üyelerine bu gibi ücretli görevler verilemez. MURAKABE HEYETİ Madde : 16 – Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ nün denetimine bağlı olup ayrıca Kurucular Heyeti üyeleri arasından ya da dışarıdan iki yıllık süre için açık oyla seçilen ve mümkün olduğu kadar mali konularda bilgisi olan iki asıl ve iki yedek Murakıptan oluşur ve Vakıf içi denetimi sağlar. En kıdemli Murakıbın başkanlığındaki çalışmalar, vakfın defter ve kayıtları ile belgeleri üzerinde yapılır. Herhangi bir nedenle ayrılan Murakıbın yerine, sıradaki yedek Murakıp bir hafta içinde göreve çağrılır. Murakabe Heyeti’nin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir. 16.1) Üç aylık incelemeleri sonucu tespit edecekleri konu ve önerileri bir raporla Mütevelli Heyetine bildirmek. 16.2) Çalışma dönemi sonunda bilanço ve gelir – gider çizelgeleri üzerinde yapacakları genel değerlendirmeye ilişkin konu ve önerilerini bir raporla Mütevelli Heyeti’ne sunmak. 16.3) Yıllık bütçe ve plasman planı hakkındaki görüş ve önerilerini bir raporla Mütevelli Heyeti’ne sunmak. VAKFIN KORUYUCULARI Madde : 17 – Vakfın Koruyucuları, Türkiye Milli Kültür Vakfı’ndan burs alan, Vakıfla gönül ilişkisi olan, Vakıf senedinde belirlenen esasları benimseyen Vakıf mensupları, her türde bağışta bulunanlar ile Vakıf kurumlarından yetişen gençler arasından Kurucular Heyeti kararı ile seçilenlerden oluşur. VAKIF BÜTÇESİ Madde : 18 – Vakfın çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Vakfın bütçesi, yıllık bütçe uygulama yönetmeliği ve gelir – gider çizelgeleri ile plasman planından oluşur.

Yıllık bütçe yönetmeliğinde, öngörülen gelirler ile ayrılan gider ödenekleri, harcama yetkileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belge düzeni, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde yapılacak aktarma yetkileri gibi konular yer alır. VAKFIN GELİRLERİ Madde: 19 – Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir. 19.1) Vakıf gelirlerinin 2/3’ü Vakıf amaçları doğrultusunda, 1/3’ü ise Vakıf yönetim ve idame gideri olarak tahsis edilir. 19.2) Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak sunulacak hizmetlerden yasalar çerçevesinde alınacak ücret ve yararlanma payları. 19.3) Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul kıymetlerinden elde edilecek kira, prim, temettü, komisyon, faiz, gelir payı ve diğer gelirler ile bunların satışlarından sağlanacak değer artışları. 19.4) Vakfın sahibi bulunduğu ya da ortak olduğu tesis, iktisadi işletme, şirket ve diğer ortaklıklardan elde edilecek gelirler. 19.5) Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yapılacak, mer’ i mevzuata uygun koşullu ya da koşulsuz bağışlar ile ölüme bağlı ya da bağlı olmayan vasiyetler. 19.6) Geziler, gösteriler, şenlikler, video kaseti ve film ile yarışmalar ve her türlü toplantılardan sağlanacak gelirler. 19.7) Diğer gelirler. VERGİ BAĞIŞIKLIĞI İLKELERİ Madde : 20 – Vakfın vergi bağışıklığını sürdürebilmesi için gerekli ve zorunlu ilkeler aşağıda gösterilmiştir. 20.1) Vakıf yönetimi, çalışma dönemi içinde elde ettiği brüt gelirlerinin 1/3 ni yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ayırımı ve Vakıf malvarlığını artıracak yatırımlara harcamaya yetkili olup kalan 2/3 sini ise Vakıf amaç ve hizmet konularına tahsise zorunludur. 20.2) Yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ve Vakıf malvarlığını artıracak yatırımlar için ayrılmış ödeneklerin tümü ya da bir bölümü Vakfın amaç ve hizmet konularına yönelik hizmetlere ya da Vakıf malvarlığına tahsis edilebilir. 20.3) Vakfın amaç ve hizmet konularına tahsis ettiği ödenekleri çalışma dönemi içinde harcaması zorunludur. Ancak bu ödeneklerin tümü ya da bir bölümü belli projelerin gerçekleştirilmesi için belirli bir süre ile fonda tutulabilir. Bütçe kalemleri içerisinde ihtiyaca binaen değişiklik yapılabilir. 20.4) Vakfın amaç ve hizmet konularına tahsis edilen ödenekler hiçbir biçimde başka bir amaç ve hizmet konusu için kullanılamaz. Yönetim ve yönetimi sürdürme giderlerine ayrılan ödenekler, yedek akçe ya da Vakfın malvarlığını artıracak yatırımlar için kullanılabilir. 20.5) Vakıf, bilanço esasına göre gerekli defterleri tutar, yıllık çalışma raporları ve bilançoları ile ilgili belgeler Maliye Bakanlığı’na sunulur. 20.6) Vakfın gelir kaynaklarının elverişliliği oranında amaç ve hizmet konuları sıraya konularak uygu lama yapılır. YEDEK AKÇE Madde: 21 – Vakfın bir çalışma dönemi sonunda elde edilen gelirlerinden yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri düşüldükten sonra kalan tutarın % 3 oranında yedek akçe ayrılır. Vakfın yıllık gelirleri, yönetim giderleri ile Vakfa bağlı iktisadi işletmelerin zararlarını karşılayamayacak durumda olursa Mütevelli Heyeti kararı ile gerekli harcama yedek akçe hesabından karşılanır.

Yedek akçe, karşılıklı hesaben değil aktifte en iyi biçimde nemalanacak menkul kıymetler karşılığında tutulur. Vakfın kuruluşundan başlamak üzere oluşan yedek akçenin yeterli olup olmadığı görüşülür. Yedek akçe yeterli görülürse yedek akçe ayrılması durdurulabilir. Yeterli olmadığı kanısına varılırsa aynı biçimde yedek akçe ayrılmasına devam edilir ve birbirini izleyen 0 – 5 li yıllarda bu konu Kurucular Heyeti toplantısında görüşülmek suretiyle bir karara bağlanır. VAKIF İKTİSADİ İŞLETMELERİ Madde : 22 –Hukuksal işlemler yetkisi kapsamında Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek, uygulama, eğitim ve gelire yönelik olmak üzere Vakıf İktisadi İşletmeleri kurulabilir. Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilen Vakıf İktisadi İşletmeleri ile ilgili statüde, Vakfın tesciline ilişkin bilgiler, Vakfın amaç ve hizmet konuları, işletmenin çalışma konuları, işletmenin yönetim biçimi ve temsili, işletme yönetiminin sorumluluğu ve ilkeleri, mali işlemler, vergi bağışıklığı konusu, işletmenin denetimi gibi ilişkili hükümler yer alır. Vakıf İktisadi İşletmeleri, Ticaret Sicili Tüzüğü hükümleri uyarınca tescil edilirler ve Vakıf İktisadi İşletmesi Statüsü tescil tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girerler. VAKIF RESMİ SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK Madde : 23 – Vakıf resmi senedinde yer alan amaç ve hizmet konularının nitelik ve kapsamlarının, Vakfedenlerin belirttikleri iradeye açıktan açığa uymayacak derecede değişmesi durumunda ya da Vakıf mallarının korunması ya da amaç ve hizmet konularının sürdürülmesi için Vakfın yönetim biçiminin değiştirilmesine kesin gereksinme duyulduğunda Vakıf Mütevelli Heyeti veya Kurucu Heyet üyelerinin en az 1/5’inin yazılı teklifi ile Mütevelli Heyet üye tam sayısının 2/3’nin kararı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görüşü ve Vakfın tesciline karar veren Asliye Hukuk Mahkemesinin onayı ile Vakıf Resmi Senedinde değişiklik yapılabilir. VAKFIN DAĞILMASI Madde : 24 – Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır ya da Vakfın amaç ve hizmet konularının gerçekleşmesinin olanaksız duruma geldiği kanısına varılırsa Vakfın feshi, ancak Mütevelli Heyetin veya Kurucu Heyet üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve Kurucu Heyet üye tam sayısının üçte ikisinin (2 /3) onayı ile mümkündür.

Mütevelli Heyeti, Vakfın tescilinin yapıldığı Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak dağılmanın tescilini ister ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ nün görüşü de alınmak suretiyle işlemler başlar. Tasfiye işlemleri Mütevelli Heyeti tarafından yürütülür.

Vakfın dağılıp tüzel kişiliğinin sona ermesinden sonra bilançosu gereğince çıkacak malvarlığı, Mütevelli Heyeti’ nin tespit edeceği benzer amaçlara yönelik faaliyet gösteren diğer bir kuruluşa devredilir. KURUCULAR HEYETİ ŞEREF ÜYELİĞİ Madde : 25 Vakfın amaç ve hizmet konularında önemli maddi ve manevi katkıları bulunan gerçek veya tüzel kişilere, Mütevelli Heyetin önerisi ve Kurucular Heyeti’ nin kararı ile “ Kurucular Heyeti Şeref Üyesi “ sıfatı verilebilir.

Kurucular Heyeti Şeref Üyeleri, Mütevelli Heyeti ve Kurucular Heyeti tarafından uygun görülecek zamanlarda ve toplantılarda görüş ve önerileri alınmak üzere çağırılırlar. HÜKÜM EKSİKLİĞİ Madde : 26 –Vakıf Resmi senedinde hüküm bulunmayan durumlarda yürürlükteki Türk Medeni Kanun ve Vakıflar hakkında ki Tüzük ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. YÜRÜRLÜK Madde : 27 – Bu resmi senet değişikliği, yetkili Asliye Hukuk Mahkemesinin tescile ilişkin kararının kesinleşmesi ile yürürlüğe girer. VAKIF KURUCULARI VE VAKFA SAĞLADIKLARI VARLIK Madde : 28 - Bu Vakıf senedinin altıncı maddesinde vakfın varlığı olarak vakfa hasr ve tahsis edilen (221.000.-) lira, aşağıda isimleri yazılı kurucular tarafından temin edilmiştir. VAKFIN KURUCULARI SOYADI, ADI

Aytaç Zeki

Babuna Cevat

Bodur İbrahim

Bozbeyli Ferruh

Çavuşoğlu Abdülkadir

Çetinoğlu Hulusi

Dedeoğlu Rıdvan

Doğanbey Mustafa

Fındıkgil Yavuz

Güler Mehmet Güler Salih

Güngen Turan

İshakoğlu Süleyman

İşmen Kamuran

İz Mahir

Karadeniz Rauf Osman

Karavelioğlu Osman Azmi

Kocabıyık Asım

Karamancı Mehmet

Kozluca Saffet

Köseoğlu Mustafa

Kılıç Osman

Kutan Recai

Kutsal Pertev

Nemlioğlu Feyyaz

Somay Muzaffer

Okurer Cahid

Özal Turgut

Özkaragöz Kemal

Trak Razi

Tuğ Salih

Tütüncü Mümtaz

Uzun Mehmet

Ülker Sabri

Üretmen Mehmet

Üstün Faruk

Üzel Selahattin

Yalçıntaş Nevzat

İdris Yamantürk

Zaim Sabahattin

GEÇİCİ MADDE 1- Aşağıdaki şahıslardan teşekkül eden (Muvakkat Mütevelli Heyeti) Vakfın teşekkül ve tescil formalitelerini takiben (esas Mütevelli Heyeti) teşekkül edinceye kadar, mezkur heyete tanınan yetkilerle faaliyette bulunur. Bu muvakkat Mütevelli Heyetince seçilen iki aza veya bu iki azanın müştereken vekil edecekleri vekil, vakıf senedinin noter muamelesi ile mahkeme nezdinde tescilini yaptırır. Başkan : Ferruh Bozbeyli Başkan Vekili : Selahattin Üzel Genel Sekreter : Muzaffer Somay Muhasip : Rauf Karadeniz Veznedar : Sabri Ülker Üye : Asım Kocabıyık Üye : Süleyman İshakoğlu Üye : Abdülkadir Çavuşoğlu GEÇİCİ MADDE 2- ( Muvakkat Mütevelli Heyeti ) Vakıf Senedinin mahkemece tescilini takip eden üç ay zarfında Kurucular Heyetini toplantıya çağırır. Kurucular Heyeti bu Vakıf Senedindeki esaslara göre Mütevelli Heyetini ve Murakabe Heyetini seçer. Yukarıda belirtilen maddeler, Beyoğlu 3. Noterliğinin 2992 sayı ve 27 Mart 1969 tarihli ve yine aynı Noterliğin 5341 sayı ve 18 Nisan 1975 tarihli resmi senetlerinin asıllarına uygundur. VAKIF SENEDİNİN 9. MADDESİNE GÖRE KURUCU OLANLAR • ARIKAN İBRAHİM • BİLGE MEHMET RAHMİ • BİLGİ FAİK • CALAYIR SAFA • CANSU MEHMET SAİM • ÇAVUŞOĞLU ALİ EŞREF • ÇAVUŞOĞLU ŞABAN • ÇETİNOĞLU OĞUZ • ÇINGILLIOĞLU RAGIP • DERMAN UĞUR • DOLMACI MUAMMER • ERZİRCANLIOĞLU ERSAN • İSHAKOĞLU HAMDİ • İSHAKOĞLU SABİT • KALAYCIOĞLU MUSTAFA • KARAVELİOĞLU İLHAN • KISAKÜREK ALAADDİN • KOZLUCA İSMET • KÖSEOĞLU HALİT • KÜÇÜKALİ TEKİN • MİRMAHMUTOĞULLARI İBRAHİM • ÖZAL AHMET • ÖZÇELİK FAHRETTİN • ÖZPINAR KEMAL • ÖZTÜRK OSMAN • SOMAY MEHMET TUNA • TOPBAŞ EYMEN • TURGUT MEHMET • UĞURLU EBUBEKİR • ULCAY CAVİT • ÜRETMEN MEMDUH • YALÇIN SÜLEYMAN • YALÇINTAŞ MEHMET İLAVE MADDE : 1- Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan Vakıflar hakkındaki tüzüğün 37.maddesinde sınırlanan Yönetim idare masrafları ile vakıf gelirini artıracak yatırımlara ayrılacak miktarlar dışında kalan Vakıf gelirinin tümü Vakfın gayesine tahsis veya sarf edilir.

Yukarıda belirtilen ilave madde (1) İstanbul 3. Noterliğinin 2231 sayı ve 24 Ocak 1983 tarihli Resmi Senetlerinin asıllarına uygundur.

Duyurular