Mustafa Tatcı
Dr. Öğretim Üyesi

Denizli/Kızılcabölük’te doğdu (1961). Cumhuriyet İlkokulu’nda (1974), Denizli Lisesi'nde okudu. (1978). Uludağ Üniversitesi Necati Bey Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu (1984). Gazi Üniversitesi'nde "Hayretî Dîvânı'nda Din ve Tasavvuf" konusunda yaptığı teziyle Yüksek lisansını (1986); "Yûnus Emre Dîvânı-İnceleme-Tenkitli Metin" adlı teziyle doktorasını tamamladı (1990). Askerliğini, Çankırı Astsubay Hazırlık Okulunda Öğretmen Asteğmen olarak yaptı. Silvan Endrüstri Meslek Lisesinde Edebiyat Öğretmenliğinden sonra (1985-1986) Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümüne öğretim görevlisi olarak atandı. Hâlen aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Yayımlar Dairesinde yayın kurulu üyesi olarak da görev yapan yazarın Klasik Türk Edebiyatı ve Türk Tasavvuf Edebiyatı alanında özellikle de Yûnus Emre mektebine mensup zatlarla ilgili pek çok eseri neşredilmiştir. TRT'nin yayınladığı Aşkın Yolculuğu -Yûnus Emre- dizisinin de danışmanlığını da yapan Tatcı, İş Bankası 1991 Yûnus Emre Yılı Eser Yarışması Ödülü, ESKADER 2012 Üstün Hizmet Ödülü ve Hazret-i Pir Şaban-ı Veli Kitabı'yla Türkiye Yazarlar Birliği 2018 yılı “Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülü”ne “Halk Kültürü” alanında layık görüldü. Yazar, Ebru Hanım'la evli olup Hamid ve Nezahat'in babasıdır. Yayımlanmış bazı çalışmaları şunlardır:

Niyâzî-i Mısrî, Hayatı, Eserleri ve Fikirleri, 1984; Yûnus Emre Bibliyografyası, 1988; Şiir Burcunda Çocuk, 1993; Türk Edebiyatında Tasavvufî Rüyâ Tâbirnâmeleri, 1995; Kırımlı Selîm Dîvâne, Miftâhü Müşkilâti'l-Ârifin Adâbu Tarîki'l-Vâsilîn, 1996; Üzüm Dedesi Hüseyin Hulusî Efendi, 1997; Edebiyattan İçeri, 1997; Mustafa Rûmi Efendi, Dîvân, 1988; Hayretî'nin Dinî Tasavvufî Dünyası, 1998; İstanbul'da Buharalı Bir Mutasavvıf: Emir Buharî, 1998; Türk Edebiyatında Hû Şiirleri, 1999; Çavdaroğlu Müfti Dervîş, 1999; Hüseyin Vassaf, Hayatı, Eserleri ve Şiirlerinden Seçmeler, 1999; Hüseyin Vassaf, Mevlid, 1999; Yesevîlik Bilgisi, 2000; Giritli Salacıoğlu Mustafa, Dîvân, 2000; İsmail Hakkı Bursevî, Şerh-i Nazm-ı Ahmed, 2000; Belgelerle Orhan Velî, 2000; Türk Edebiyatında Şathiyye, 2001; Bayburtlu Celâlî ve Şiir Dünyası, 2000; Ümmî Dîvân Şairleri ve Enverî Dîvânı, 2001; Muslihüddin Vahyî, Mirâc, 2001; Eroğlu Nuri, Dîvânçe-i İlâhîyat, 2002; Menâkıbnâme-i Hasan Ünsi, 2002; Elmalı'nın Canları, 2003; Üsküdarlı Mustafa Manevî, Dîvânçe-i İlâhîyât, 2003; İbrahim Hâs, Yûnus Emre'nin Bir Şiirinin şerhi-Çıktım Erik Dalına, 2003; Eroğlu Nûri, Tasavvuf Bi't-Tarîkat-Tasavvufa Dair, 2003; İbrahim Hâs, Yûnus Emre'nin Bir Şiirinin Şerhi-Çıktım Erik Dalına, 2004; Çankırılı Bir Melâmî Şair-Abdullah Özay, 2004; Üsküdarlı Muhammed Nasûhî ve Dîvânçe-i İlâhîyâtı, 2004; Ünsî Hasan Şabânî, Dîvân-ı İlâhîyât, 2004; Yûnus Emre Külliyâtı I, II, III, IV, V, 2005; İbretî, Dîvân-ı İlâhîyat, 2005; İbrahim Hâs, Tasavvufî Konuşmalar, 2005; İbrahim Hâs, Tasavvufî Mektuplar, 2005; Aziz Mahmûd Hüdâyî, Dîvân, 2005; Üsküdarlı Selâmî Ali Celvetî-Hayatı, Tarîkatnâmesi ve Vakfiyesi, 2006. Ali Urfî, Tasavvufî Sorular ve Cevaplar, 2006; İbrahim Has, Şabâniyye Silsilesi, 2006; Üsküdarlı Nasûhî, Hazret-i Peygamber Yolunda Tasavvuf, 2006; Sinop Gazetesinin Tanıklığında Millî Mücâdele, 2006; Yûnus Emre Külliyâtı 6 Cilt 2008; Hallâc-ı Mansûr Menâkıbnâmesi, 2008; İşitin Ey Yârenler, 2008; Aşk Bir Güneşe Benzer, 2010; Dervîşler Hüma Kuşu 2010; Aşk İmamdır Bize, 2010; Limni'de Sürgün Bir Veli, 2010; Burc-ı Belâda Bir Merd-i Hudâ Niyâzî-i Mısrî, 2010; Ünsî Hasan Şabânî, Kelâm-ı Azîz-Bir Erenin Söyledikleri, 2011; Niyâzî-i Mısrî’nin İzinde Limni'den Geliyorum, 2011, Ömer Fuâdî, Dîvânçe-i İlâhîyat, 2012; Tapduk Emre, 2012; Hüseyin Vassâf, Dîvân 2012; Bursalı Kâsımzâde Seyyid Mehmed Emin Halvetî, Dîvân-ı İlâhîyât 2012; Niyâzî Mısrî, Sarajevo 2012; İşitin Ey Yârenler, 2015; Hazret-i Pîr Şabân-ı Velî ve Şabânîlik, İstanbul 2012; Geredeli Mustafa Rûmî, Dîvân-ı İlâhîyât, 2013; Senâyî Hasan Şabânî, Dîvân-ı İlâhîyât, 2013; Safranbolulu Mehmed Emin Halvetî, Mir'âtü'l-Âşıkîn ve Mizânü'l-Âşıkîn-Âşıklara Ayna ve Terâzî, 2013; Muslihiddîn Vahyî, Mirâç, 2013; Hasan Ünsî ve Menâkıbnâmesi, 2013; Yûnus’un Gül Bahçesinden C. I-II, Ankara 2013; Hüseyin Vassâf, Mevlid Şerhi-Gülzâr-ı Aşk, 2013; Halvetî Şabânî Yolunun Adâbı, 2013; İbrahim Hâs, Yûnus Emre'nin Bir Şiirinin Şerhi-Kerpiç Koydum Kazana, 2014; Seyyid Muhammed Nûrü’l-Arabî, Niyâzî-i Mısrî Dîvânı Şerhi, 2014; Eşrefoğlu, Dîvân-ı İlâhîyât, 2014; Şâir Yûnus, Tahran 2014; Yahya-yı Şirvânî'den Şabân-ı Velî’ye Halvetiyye, Bakü 2014, Bursalı Mehmed Tâhir, Seyyid Muhammed Nûrü’l-Arabî Menâkıpnâmesi, 2014; Arşiv Belgelerine Göre Niyâzî-i Mısrî ve Dergâhları, Ankara 2015; Yûnus Emre İle Aşk Yolculuğu, 2015; İlyas İbn İsâ Saruhanî, Mecdüddin İsâ Bayramî Menâkıpnamesi-Nutk-ı Şerifler 2016; Eroğlu Nuri, Dîvânçe-i İlâhîyat, 2016; Rumeli Alperenleri, 2016; Hüseyin Vassâf Bey, Gerçeği Gösteren Ayna, 2016; Hasan Ünsi Halvetî ve Menâkıpnâmesi, 2013, (4. baskı 2016); Enfi Hasan Hulûs Halvetî-XVI. Ve XVIII. Asırlarda Yaşayan Velîler ve Deliler-Tezkiretü'l Müteahhirîn 2016; Niyâzî-i Mısrî Halvetî- Dîvân-ı İlâhîyât, (5. baskı) 2015; Sinan Ümmî Halvetî, Dîvân-ı İlâhîyat, 2016; Cihangîrde Bir Aşk ve İrfan Ocağı, 2016; Osman Kemâlî, Aşk Sızıntıları, 2016¸ Azerbaycan Bilgeleri, 2017; Erenler Kitabı, 2017; Üsküdarlı Mehmed Nasûhî Halvetî-Seyr ü Sülûk Mektupları, 2017; Osman Kemâlî-İrfan Sızıntıları, 2017; Denizlili Mehmed Emin Efendi, Nereden Gelip Nereye Gidiyor İnsan-Hakikatten Bir Bahis, 2017; Muhammed Nûru’l-Arabî-Nesefi Akâidi Şerhi, 2017; Melâmet Kalesinin Hazînedârı Niyâzî-i Mısrî, 2017; Elmalılı Vâhib Ümmî Halvetî-Dîvân-ı İlâhîyât, 2017; Hazret-i Pîr Şabân-ı Velî Kitabı, 2018, Yahyâ-yı Şirvanî Kitabı, 2018; Selanikli Alî Örfî, Mısrî Niyâzî Dîvânı Şerhi 2018; İbrahim Hâs, Şiirin Hâs’ı, 2018; Abdülhay Celvetî, Hacı Bayram-ı Velî Şerhi, (haz. Mustafa Tatcı-Veysel Akkaya), 2018; Aşktan Söyler Bu Dilim 2019; In The Education Of Tasawwuf: Nafs-Tawhid-Zat, 2019; Yûnus Emre’den Yolcuya Öğütler, 2020; Hacı Bayrâm-ı Veli 2020; Yûnus Bir Söz Söylemiş-Çıktım Erik Dalına Şerhi 2020; Ben Doğurdum Anamı 2020; Bir Mektebe Uğradım 2020; Rakkase 2020; Kemâlî’nin Yûnus’u, 2021, Yûnus Emre Külliyatı (I, II) İstanbul 2021.


Duyurular