Prof. Dr. Osman Gazi Özgüdenli

 

1973 yılında Kayseri’de doğdu. İlk Öğrenimini Kayseri (1977-1982),

Orta Öğrenimini Kırşehir Çiçekdağı Lisesi’nde (1982-1988) tamamladı.

1988 yılında girdiği Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü’nden 1992 yılında mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Ortaçağ Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimine başladı.

5 Nisan 1993 tarihinde Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. Sultan Sencer ve Kara-hitâylar -Katavân Savaşı (536/1141)- isimli çalışması ile 1994 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Ortaçağ Bilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı.

Doktora tezi ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 1995-1997 yılları arasında İran’da bulundu.

Yüksek Lisans yıllarında başladığı Farsça öğrenimini Tahran Üniversitesi’ne bağlı International Center for Persian Studies’te geliştirme imkânı buldu.

1995-1997, 1998, 2001, 2003, 2004 ve 2005 yıllarında başta Tahran olmak üzere, Meşhed, Kum, İsfahân, Tebriz ve Erdebil şehirlerinde Ortaçağ Türk tarihiyle ilgili kaynak ve vesikalar üzerine araştırmalar yaptı.

1997 yılı sonunda Türkiye’ye dönerek Gâzân Hân ve Reformları (694/1295-703/1304) isimli çalışması ile doktora eğitimini tamamladı (Mart 2000).

16 Mayıs 2001 tarihinde Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Ana Bilim Dalı’na, 14 Ekim 2002 tarihinde Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı’na atandı.

Institut für Islamwissenschaft’ın daveti ile 2005-2007 tarihleri arasında misafir öğretim üyesi olarak Berlin Üniversitesi’nde bulundu.

Londra, Oxford ve Cambridge’de İslâmî yazmalar üzerine araştırmalar yaptı (2009, 2011-2012).

Araştırmaları daha çok İslâmî yazmalar, İslâmî nümizmatik, Selçuklu tarihi, İlhanlı tarihi, Ortaçağ İran tarihi ve kültürü, Türk-İran kültür ilişkileri ve Türk tarihinin İran coğrafyasındaki seyriyle ilgili muhtelif konu ve meseleler üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Eylül 2003 tarihinden beri Encyclopaedia Iranica’nın Ortaçağ Türk-İran ilişkileri alanında danışman editörlüğünü yürütmektedir. (http://www.iranicaonline.org/pages/consulting)

ACADEMIC CURRICULUM VITAE

Adı Soyadı: Osman G. ÖZGÜDENLİ

Doğum Tarihi ve Yeri: 22.01.1973, Kayseri.

Unvanı                       : Prof. Dr., Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Bilim Dalı.

EĞİTİM

2000-1994                  : Doktora, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Ortaçağ Bilim Dalı.

1997-1995                  : International Center for Persian Studies, Tehran University, (Tahran).

1994-1992                  : Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Ortaçağ Bilim Dalı.

1992-1988                  : Lisans, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü.

1988-1982                  : Çiçekdağı Ortaokulu ve Lisesi, (Kırşehir).

AKADEMİK VE İDARİ FAALİYETLER

–  - 2015                     : Prof. Dr., Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Bilim Dalı.

2015 - 2009                : Doç. Dr., Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Bilim Dalı.

2012 - 2011                : Londra, Oxford ve Cambridge’de İslâmî yazmalar üzerine araştırmalar.

2011 - 2008                : Anabilim Dalı Başkanı, Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü, Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim Dalı.

–  - 2003                     : Danışman editör (Consulting Editor), Encyclopaedia Iranica.

2007-2005                  : Misafir Öğretim Üyesi, Freie Universität Berlin.

2014  - 2012, 2005     : Müdür Yardımcısı, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü.

2005-2004, 2008-2007 : Enstitü Sekreter Vekili, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü.

2008-2002                  : Yard. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Bilim Dalı.

2002-2001                  : Araştırma Görevlisi, Dr., Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü.

1997-1995                  : İran’da Ortaçağ Türk tarihiyle ilgili kaynak ve vesikalar üzerine araştırmalar.

2001-1993                  : Araştırma Görevlisi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü.

İLGİ ALANI             : Ortaçağ Türk-İran Tarihi (1000-1500), Türk-İran Kültür İlişkileri, Selçuklu Tarihi, İlhanlı Tarihi, Moğol Tarihi, Selçuklu Nümizmatiği, İslamî Yazmalar, Ortaçağ Diplomatik Metinleri.


 

AKADEMİK FAALİYETLER VE YAYINLAR/ACADEMIC ACTIVITES AND PUBLICATIONS

 

 

I. KİTAP VE MAKALELER/BOOKS AND ARTICLES

1994

1. Sultan Sencer ve Kara-hıtâylar -Katavân Savaşı (536/1141)-, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1994, XVIII+119 s.

 

1999

2. “İlhanlılar Devrine Ait Anonim Bir Münşe’ât Mecmû‘ası: Risāla al-Sāhibiyya”, TTK Belleten, LXIII/238, (2000), s. 725-743.

3. “İftihâriler”, Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi [= DİA], XXI, (1999), s. 520-521.

 

2000

4. Gâzân Hân ve Reformları (694/1295-703/1304), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul 2000, XLVIII+364+10 s., (yayını için bkz. aşağıda nr. 84).

5. “İncü”, DİA, XXII, (2000), s. 281.

6. “İran”, DİA, XXII, (2000), s. 396-400.

7. “İsfahân”, DİA, XXII, (2000), s. 497-502.

 

2001

8. “Şeyh Safîu’d-dîn Erdebîlî’nin Türbesinde Bulunan Kitaplar”, Marmara Üniversitesi Türklük Araştırmaları Dergisi, Sayı 10, (2001), s. 43-56.

9. “Yeni Paraların Işığında Kuruluş Devri Selçuklularında Hâkimiyet Münasebetleri Hakkında Bazı Düşünceler”, TTK Belleten, LXV/243, (2002), s. 547-570.

10. “Ülüş Sisteminden Merkezî Devlete: Selçuklu Devlet Telâkkisinin Teşekkülü (1038-1064)”, Türkler, V, ed. Hasan Celâl Güzel - Kemal Çiçek - Salim Koca, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 249-264.

11. “From Ülüş (Sharing) System to the Central State: Formation of the Seljuk State Concept”, English trans. Sevinç Altınçekiç, The Turks, II, Middle Ages, ed. Hasan Celâl Güzel - C. Cem Oğuz - Osman Karatay, Yeni Türkiye Publications, Ankara 2002, s. 260-268, (İngilizce).

12. “XIV. Yüzyılda Tebrîz’de Bir Hayır ve Kültür Kurumu: Şenb-i Gâzân (Gâzâniyye)”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Sayı 37, (Prof. Dr. İsmet Miroğlu Hatıra Sayısı), (2002), s. 253-289. (Makaleye internet üzerinden ulaşmak için: http://www.iudergi.com/tr/index.php/tarih/article/viewFile/3830/3428). Azeri Türkçesine özet terc. “Qedim Tebriz’de Büyük Medeniyet ve Xeyriyye Merkezi: Tarixin Keşmekeşlerinin Yox Ettiyi Şenb-i Qazan İmareti”, 525-ci Gezet, 25 Sentyabr 2009, no. 175 (3008), s. 6.

13. “Çağrı Bey’in Oğulları Tarafından Bastırılmış Bazı Sikkeler ve Sağladıkları Bilgiler”, Marmara Üniversitesi Türklük Araştırmaları Dergisi, 12, Prof. Dr. Coşkun Alptekin’e Armağan: Osmanlı Öncesi Batı Asya’da Türk Varlığı, (2002), s. 305-321.

14. “Mar‘aşîler”, DİA, XXVIII, (2003), s. 37-38.

15. “Mâverâünnehir”, DİA, XXVIII, (2003), s. 177-180.

 

2002

16. “Bir İlhanlı Şehir Modeli: Rab‘-i Reşîdî’de Meslekler, Görevliler ve Ücretler”, Osmanlı Öncesi ile Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi Semineri, 9-10 Mayıs 2002, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, I, İstanbul 2003, s. 105-126. (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi Osmanlı Öncesi ile Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi Seminerine Sunulan Tebliğ, 9-10 Mayıs 2002).

17. “Bir Ortaçağ İran Şehrinin Anatomisi: İsfahân (650-1500)”, Name-i Aşina, Yıl 5, Sayı 11, (2003), s. 57-96.

18. “Yok Olan Bir Ortaçağ Şehri: Merv”, Orta Asya’dan Anadolu’ya Türk Sanatı ve Kültürü. Prof. Nejat Diyarbekirli’ye Armağan, ed. Yaşar Çoruhlu - Nâlân Türkmen, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2006, s. 239-251, 623.

19. “Osmanlı İranı I: Batı İran ve Azerbaycan Tarihi Hakkında Osmanlı Tahrîr Kayıtları: Coğrafî ve İdarî Taksimat”, A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, XXII/34, (2003), s. 83-107 (Makaleye internet üzerinden ulaşmak için: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/30/214.pdf). Farsça terc. Tāhir Bābā’ī - Esrā Doghān, “Īrān-i ʻOsmānī I: Gozārişhā-yi tahrīr-i ʻOsmānī dar-bāra-yi Īrān-i gharbī va Āzarbāycān (Taqsīmāt-i coghrāfiyā’ī va idārī)”, Payām-i Bahāristān, II/3, 11 (1390/2012), s. 798-841 (Makaleye internet üzerinden ulaşmak için: http://www.ensani.ir/storage/Files/20120413183906-8049-123.pdf).

20. “XIV. Yüzyıl Başlarında Tebrîz’de İki Yetimhane”, Savaş Çocukları - Öksüzler ve Yetimler, ed. Emine Gürsoy-Naskali - Aylin Koç, İstanbul 2003, s. 161-181. (Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, Savaş Çocukları, Öksüz ve Yetimler (The Children of War: Orphans) Uluslar Arası Sempozyumuna Sunulan Tebliğ, 31 Ekim-01 Kasım 2002).

21. “Merâga”, DİA, XXIX, (2004), s. 162-163.

22. “Merv”, DİA, XXIX, (2004), s. 221-223.

 

2003

23. “İstanbul Kütüphanelerinde Bulunan Farsça Tarih Yazmaları Hakkında Bazı Mülâhazalar”, (Osman G. Özgüdenli–Abdülkadir Erdoğan), Name-i Aşina, VI/15-16, (2004), s. 63-84 (Makaleye internet üzerinden ulaşmak için bkz. http://www.irankulturevi.com/turkce/name/15-16/12.pdf); “İstanbul Kütüphanelerinde Bulunan Farsça Tarih Yazmaları Hakkında Bazı Mülâhazalar”, (Osman G. Özgüdenli-Abdülkadir Erdoğan), Osmanlı Araştırmaları, XXIII, Prof. Dr. Nejat Göyünç Armağanı, 2, ed. H. İnalcık – İ. E. Erünsal – H. W. Lowry – F. Emecen – K. Kreiser, İstanbul 2003, s. 145-163.

24. “Toktamış Adı Hakkında”, (Osman G. Özgüdenli–Göksel Öztürk–Aylin Koç), Osmanlı Araştırmaları, XXIV, Prof. Dr. Nejat Göyünç Armağanı, 3, ed. H. İnalcık–İ. E. Erünsal–H. W. Lowry–F. Emecen–K. Kreiser, İstanbul 2004, s. 321-332.

25. “Noskha’ī az-Tārīkh-i Wassāf ba-khatt-i mo’allif va mohr-i Kitābkhāne-yi Rab‘-i Raşīdī”, Nāma-yi Bahāristān. An Iranian International Journal for Islamic Manuscripts Research, IV/1-2, 7-8, Tahran 1382/2003-2004, s. 63-72, (Farsça). (Makaleye internet üzerinden ulaşmak için: http://www.islamicmanuscripts.info/reference/articles/Nama-Baharistan-07-08-2004/Ozgudenli-2004-Nuskha-Tarikh-Wassaf-63-72.pdf).

26. “Gazneli ve Selçuklu Şairlerinin Gözüyle Zindan”, Zindanlar ve Mahkûmlar, ed. Emine Gürsoy-Naskali - Hilâl Oytun Altun, İstanbul 2006, s. 11-25. (Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, Hapishaneler Sempozyumuna Sunulan Tebliğ, 4-5 Aralık 2003).

27. “Ortaçağda İran: Zaman ve Mekân”, Name-i Aşina, VI/17-18, (2004), s. 83-114.

28. “Olcaytu Han”, DİA, XXXIII, (2007), s. 345-347.

29. “Mîkâlîler”, DİA, XXX, (2005), s. 46-47.

30. “Muhammed ‘Alî Şâh”, DİA, XXX, (2005), s. 502-503.

31. “Muhammed Şâh”, DİA, XXX, (2005), s. 571-572.

 

2004

32. Tārīkh-i Salcūkiyyān, (334 s., kitap), Cāmi‘-yi Tārīkh-i Īrān, Dā’irat al-Ma‘ārif-i Bozorg-i İslāmī, Tahran, (Farsça), (yayında).

33. “Selçuklu Paralarının Işığında Çağrı Bey’in Ölüm Tarihi Meselesi”, A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, XXII/35, (2004), s. 155-170. (Makaleye internet üzerinden ulaşmak için: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/32/241.pdf).

34. “Selçuklu Hilâfet Münasebetlerinde Bir Dönüm Noktası: Halife el-Müsterşid’in Katli Meselesi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Sayı 39, (2004), s. 1-35. (Makaleye internet üzerinden ulaşmak için: http://www.iudergi.com/tr/index.php/tarih/article/viewFile/3925/3556).

35. “Moğollar”, DİA, XXX, (2005), s. 225-229.

36. “el-Müsterşid-billâh”, DİA, XXXII, (2006), s. 145-147.

37. “Persian Manuscripts in Ottoman and Modern Turkish Libraries”, (22 s.), Encyclopaedia Iranica, (yayında, makaleye internet üzerinden ulaşmak için: http://www.iranicaonline.org/articles/persian-manuscripts-1-ottoman), (İngilizce).

38. “Ottoman Persian Relations under Sultan Selīm I and Shāh Esmā‘il I”, (8 s.), Encyclopaedia Iranica, (yayında, makaleye internet üzerinden ulaşmak için: http://www.iranicaonline.org/articles/ottoman-persian-relations-i-under-sultan-selim-i-and-shah-esmail-i), (İngilizce).

39. “Tūqāt”, Dā’irat al-Ma‘ārif-i Bozorg-i İslāmī (The Great Islamic Encyclopaedia), XVI, Tahran 1387/2008, s. 381-382, (Farsça).

40. “Tūrūs”, Dā’irat al-Ma‘ārif-i Bozorg-i İslāmī, XVI, Tahran 1387/2008, s. 355-356, (Farsça).

41. “Ögedey”, DİA, XXXIV, (2007), s. 21-22.

 

2005

42. “İlhanlı Hükümdarı Ebû Sa‘îd Han’a Ait Dört Yarlıg”, TTK Belleten, LXIX/254, (2005), s. 65-115.

43. “XVII. Yüzyılda Orta İran’da Bir Türk Şâiri: Vâ‘iz-i Kazvînî”, (35 s.), (Gülşen Alışık–Osman G. Özgüdenli), Türkiye Kütüphanelerinde Bulunan Farsça Yazmalar ve İran Kütüphanelerinde Bulunan Türkçe Yazmalar Sempozyumu, İstanbul, 18-19 Haziran 2009, (yayında).

44. “Translations of Shāh-nāma into Turkish and Shāh-nāma-khwānī”, (12 s.), Encyclopaedia Iranica, (yayında, makaleye internet üzerinden ulaşmak için: http://www.iranicaonline.org/articles/sah-nama-translations-i-into-turkish), (İngilizce).

45. “Mūsā Yabghu”, (4 s.), Encyclopaedia Iranica, (yayında, makaleye internet üzerinden ulaşmak için: http://www.iranicaonline.org/articles/musa-yabgu), (İngilizce).

46. “Tasmiyya, III. Nām-gozārī dar-Turkī”, Dā’irat al-Ma‘ārif-i Bozorg-i İslāmī (The Great Islamic Encyclopaedia), XV, Tahran 1388/2009, s. 320-324, (Farsça).

47. “Müşaşalar”, DİA, XXXII, (2006), s. 155-156.

48. “Musaddık, Muhammed”, (Osman G. Özgüdenli–Suʻād Pīrā), DİA, XXXI, (2006), s. 228-229.

49. “Nâsırüddin Şah”, (Osman G. Özgüdenli–Suʻād Pīrā), DİA, XXXII, (2006), s. 405-406.

50. “Nîşâbûr”, DİA, XXXIII, (2007), s. 149-151.

51. “Chaghri Beg”, Dā’irat al-Ma‘ārif-i Bozorg-i İslāmī, XIX, Tahran, (2012), s. 354-356, (Farsça).

 

2006

52. Turco-Iranica: Ortaçağ Türk-İran Tarihi Araştırmaları, Kaknüs Yayınevi, İstanbul 2006, 528 s. (ISBN: 975-256-041-5). (Tanıtımı için bkz. Muhsin Ca‘ferî-mezheb, Gozâriş-i Mîrâs, 27-28, (1387/2008-2009), s. 14-15, (Farsça); Mustafa Uyar, OTAM, 18, 2008, s. 413-414, bkz. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/23/142.pdf).

53. “İlhanlı Tarihine Ait Yeni Bir Kaynak: Târîh-i Vassâf’ın Müellif Nüshası”, TTK Belleten, LXX/258, (2006), s. 501-522. (Makaleye internet üzerinden ulaşmak için: http://www.ttk.org.tr/templates/resimler/File/Makaleler/258/258_2/258_2.html).

54. “Nezāmī Qunavī”, (3 s.), Encyclopaedia Iranica, (yayında), (makaleye internet üzerinden ulaşmak için: http://www.iranicaonline.org/articles/nezami-qunavi), (İngilizce).

55. “Yazıcı, Tahsin”, (9 s.), Encyclopaedia Iranica, (yayında), (makaleye internet üzerinden ulaşmak için: http://www.iranicaonline.org/articles/yazici), (İngilizce).

56. “Jāmī Rūmī”, Encyclopaedia Iranica, XIV, (2008), s. 482-483, (makaleye internet üzerinden ulaşmak için: http://www.iranicaonline.org/articles/jami-rumi), (İngilizce).

57. “Jem Soltān, Shāhzāda”, Encyclopaedia Iranica, XIV, (2008), s. 623-624, (makaleye internet üzerinden ulaşmak için: http://www.iranicaonline.org/articles/jem-soltan-), (İngilizce).

58. “Jemālī”, Encyclopaedia Iranica, XIV, (2008), s. 624-625, (makaleye internet üzerinden ulaşmak için: http://www.iranicaonline.org/articles/jemali), (İngilizce).

59. “Jevdet Pasha”, Encyclopaedia Iranica, XIV, (2008), s. 639-640, (makaleye internet üzerinden ulaşmak için: http://www.iranicaonline.org/articles/jevdet-pasha), (İngilizce).

60. “Jevrī, Ebrāhīm Çelebi”, Encyclopaedia Iranica, XIV, (2008), s. 640-641, (makaleye internet üzerinden ulaşmak için: http://www.iranicaonline.org/articles/jevri-ebrahim-celebi), (İngilizce).

61. “Jevdet, ‘Abd-Allāh”, Encyclopaedia Iranica, XIV, (2008), s. 638-639, (makaleye internet üzerinden ulaşmak için: http://www.iranicaonline.org/articles/jevdet-abd-allah), (İngilizce).

62. “Jevrī, Akhıskalı”, Encyclopaedia Iranica, XIV, (2008), s. 640, (makaleye internet üzerinden ulaşmak için: http://www.iranicaonline.org/articles/jevri-ahiskali), (İngilizce).

 

2007

63. “Selçuklular, I. Büyük Selçuklular, B. Sosyoekonomik ve Kültürel Hayat”, DİA, XXXVI, (2009), s. 371-375.

64. “Selçuklular, V. Irak Selçukluları, B. Sosyoekonomik ve Kültürel Hayat”, DİA, XXXVI, (2009), s. 388-389.

65. “Şeref Han”, DİA, XXXVIII, (2010), s. 548-550.

66. “Rey”, DİA, XXXV, (2008), s. 40-41.

67. “Reşîdü’d-dîn Fazlullâh-ı Hemedânî”, DİA, XXXV, (2008), s. 19-21.

68. “Turkish Archives Concerning Iran”, (15 s.), Encyclopaedia Iranica, yayında, (makaleye internet üzerinden ulaşmak için: http://www.iranicaonline.org/articles/archives-i-turkish), (İngilizce).

69. “Kāshefī”, Encyclopaedia Iranica, XV, (2011), s. 657-658 (makaleye internet üzerinden ulaşmak için: http://www.iranicaonline.org/articles/kasefi), (İngilizce).

70. “Mollā Khusraw, Mehmed Čelebi”, (5 s.), Encyclopaedia Iranica, (yayında), (İngilizce).

71. “Erzi, Adnan Sadık”, (Osman G. Özgüdenli–Mustafa Uyar), Encyclopaedia Iranica, (yayında, makaleye internet üzerinden ulaşmak için: http://www.iranicaonline.org/articles/erzi-adnan-sadik), (İngilizce).

72. “al-Wazīr Rashīd al-Dīn Fazl-Allāh al-Hamadānī”, (9 s.), Dā’irat al-Ma‘ārif al-Mu’allifīn, Tunus, (yayında), (Arapça).

 

2008

73. “İstanbul Kütüphanelerinde Bulunan Farsça Yazmaların Öyküsü: Bir Giriş”, A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, XXVII/43, (2008), s. 1-75 (Makaleye internet üzerinden ulaşmak için: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/939/11692.pdf). Farsça terc. Sahar Şukūrī, “Dast-navaştahā-yi mavcūd dar-Kitābhānahā-yi İstānbūl”, Kitāb-i Māh-i Tārīkh u Coghrāfiyā, no. 143, Tahran 1389/2010, s. 78-104, (Farsça).

74. “Muqaddima [Zandagī va āthār-i Wassāf]”, Wassāf, Tacziyat al-amsār wa tazciyat al-a‘sār, Nuruosmaniye Library, Ms. no. 3207, faks. ed. Īrec Afşār - Mahmūd Omīdsālār - Nādir Mottalibī Kāşānī, Nuskha Bargardān, no. 5, Tahran 1388/2009, s. 37-50, (Farsça).

75. “Câmi‘u’t-tevârîh’in Selçuklular Kısmının Yeni Bir Neşri Münasebetiyle”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 47, Prof. Dr. Ali İhsan Gencer Hatıra Sayısı II, İstanbul 2009, s. 59-74 438 (makaleye internet üzerinden ulaşmak için:  http://www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/tarih/article/view/16927/16139).

76. “Sîstân”, DİA, XXXVII, (2009), s. 274-276.

77. “Kāmī Ahmed Čelebi”, Encyclopaedia Iranica, XV, (2010), s. 438 (makaleye internet üzerinden ulaşmak için: http://www.iranicaonline.org/articles/kami-ahmed-celebi), (İngilizce).

78. “Kāmī Mehmed-i Karamānī”, Encyclopaedia Iranica, XV, (2010), s. 438-439 (makaleye internet üzerinden ulaşmak için: http://www.iranicaonline.org/articles/kami-mehmed-i-karamani), (İngilizce).

79. “Khatīb Rustem Dede”, Encyclopaedia Iranica, XVI, (2013), s. 123, (İngilizce).

80. “Kemāl, Sarija”, (5 s.), Encyclopaedia Iranica, (yayında), (İngilizce).

81. “Khesālī”, (4 s.), Encyclopaedia Iranica, (yayında), (İngilizce).

82. “Kemālī Čelebi, Balatī-zāda”, (5 s.), Encyclopaedia Iranica, (yayında), (İngilizce).

83. “Khān”, Dāniş-nāma-yi Cihān-i İslām (Encyclopaedia of the World of Islam), XIV, Tahran 1389/2011, s. 748-752, (Farsça).

 

2009

84. Moğol İranında Gelenek ve Değişim: Gazan Han ve Reformları (1295-1304), Kaknüs Yayınevi, İstanbul 2009, XIX+524 s. (ISBN: 978-975-256-212-7). (Tanıtımı için bkz. Andrew C. S. Peacock, International Journal of Asian Studies, 9/1, (2012), s. 123-124, (İngilizce); Pınar Kaya, İ.Ü.E.F. Tarih Dergisi, 51, (2011), s. 191-196).

85. “İstanbul Kütüphanelerinde Bulunan Şeyh Safîu’d-dîn-i Erdebîlî’nin Türbesine Ait Bazı Yazmalar”, (20 s.), Türkiye Kütüphanelerinde Bulunan Farsça Yazmalar ve İran Kütüphanelerinde Bulunan Türkçe Yazmalar Sempozyumu, İstanbul, 18-19 Haziran 2009, (yayında).

86. “Sultan”, DİA, XXXVII, (2009), s. 496-497.

87. “Şemseddîn-i Sîrâc ‘Afîf”, DİA, XXXVIII, (2010), s. 523.

88. “Şîrâz”, DİA, XXXIX, (2010), s. 182-184.

89. “Tarih: İran ve Orta Asya”, DİA, XL, (2011), s. 54-58.

90. “Târîh-i Âl-i Selçuk”, DİA, XL, (2011), s. 72-73.

91. “Târîh-i Cihân-guşâ”, DİA, XL, (2011), s. 77-79.

92. “Khāqān”, Dāniş-nāma-yi Cihān-i İslām, XIV, Tahran 1389/2011, s. 653-655, (Farsça).

93. “Taberistân”, DİA, XXXIX, (2010), s. 322-323.

94. “Tahran”, (Osman G. Özgüdenli - Esko Naskali), DİA, XXXIX, (2010), s. 416-419.

 

2010

 

95. “Dā’irat al-Ma‘ārif-i Bunyād-i Awqāf-i Diyānat-i Turkiyye”, (Osman G. Özgüdenli - Habīb Borjian), Āthār-i Farhang, (7 s.), (Tahran, yayında), (Farsça).

96. “Sultan Melikşâh’ın Nizâmu’l-Mulk’ün Katli ile İlgili Bilinmeyen Bir Mektubu”, I. Uluslararası Selçuklu Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi, 27-30 Eylül 2010, Kayseri, (15 s.), (yayında).

97. “Tarih: Osmanlılar’dan Önce Anadolu”, DİA, XL, (2011), s. 64-66.

98. “Tümen”, DİA, XLI, (2012), s. 461-462.

99. “Tiyûl”, DİA, XLI, (2012), s. 207-208.

100. “Zambaur, Eduard Ritter von”, DİA, XLIV, (2013), s. 116-117.

101. “Yabgu”, (Hüseyin Salman - Osman G. Özgüdenli), DİA, XLIII, (2013), s. 170-171.

102. “Vassâf”, DİA, XLII, (2012), s. 558-559.

103. “Tornberg, Carolus Johannes”, DİA, XLI, (2012), s. 265-266.

104. “Daftar”, Dāniş-nāma-yi Cihān-i İslām, XVII, (1391/2012), s. 825-828, (Farsça).

 

2011

105. “Ülüş”, DİA, XLII, (2012), s. 297-298.

106. “Bahjat al-tawārīkh of Šokr-Allāh Čelebi”, (5 s.), Encyclopaedia Iranica, (yayında), (İngilizce).

107. “Karakoyunlu ve Akkoyunlu Sikkeleri”, (Osman G. Özgüdenli–Esko Naskali), Anadolu’da Paranın Tarihi, ed. Bülent Arı, Ankara 2011, s. 156-161.

108. “Ortaçağ Tarihi Araştırmalarına Giriş”, Tarih Metodu, ed. Zekeriya Kurşun, Eskişehir 2011, s. 78-99.

109. “Ortaçağ Tarihinin Kaynakları”, Tarih Metodu, ed. Zekeriya Kurşun, Eskişehir 2011, s. 100-130.

110. “Selçuklular Devrinde Edebiyat ve Kültür”, Yedikıta, 38, (2011), s. 43-49.

111. “Evliya Çelebi ve Tebriz”, Evliya Çelebi Atlası, ed. Coşkun Yılmaz, İstanbul 2012, s. 135-145.

112. “Urmiye”, DİA, XLII, (2012), s. 179-180.

113. “Vilâyât-i Hamse”, DİA, XLIII, (2013), s. 108.

114. “Vezir”, DİA, XLIII, (2013), s. 89-90.

 

2012

115. “Vakfiye”, DİA, XLII, (2012), s. 465-467.

116. “Wiet, Gaston”, DİA, XLIII, (2013), s. 162-163.

117. “Zetterstéen, Karl Vilhelm”, DİA, XLIV, (2013), s. 300-301.

118. “Daftar-i Khāqānī”, Dāniş-nāma-yi Cihān-i İslām, XVII, (1391/2012), s. 838-839, (Farsça).

119. “Selçuklular’ın Kökeni”, Selçuklu Tarihi El Kitabı, ed. Refik Turan, Ankara 2012, s. 19-37.

120. “Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu”, Selçuklu Tarihi El Kitabı, ed. Refik Turan, Ankara 2012, s. 39-56.

121. “Tuğrul Bey ve Zamanı”, Selçuklu Tarihi El Kitabı, ed. Refik Turan, Ankara 2012, s. 57-80.

122. “Selçuklu Çağında Kırsal Hayat: Göçebeler ve Köylüler”, Selçuklu Tarihi El Kitabı, ed. Refik Turan, Ankara 2012, s. 555-563.

123. “Selçuklu Çağında Dil ve Edebiyat”, Selçuklu Tarihi El Kitabı, ed. Refik Turan, Ankara 2012, s. 633-644.

124. “Zahîrüddîn-i Nîşâbûrî”, DİA, XLIV, (2013), s. 102-103.

 

2013

125. Selçuklular, I: Büyük Selçuklu Devleti Tarihi (1040-1157), Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi Yayınları, İstanbul 2013, 367 s. + şecere + harita (ISBN: 978-605-5586-98-0-041-5).

126. “XII-XIV. Yüzyıllarda Anadolu’da Tarih Yazıcılığı”, Prof. Dr. Erdoğan Merçil’e Armağan (75. Doğum Yılı), ed. E. Uyumaz-A. Usta-M. Kesik-C. Piyadeoğlu, İstanbul 2013, s. 258-284.

127. “Moğolistan”, (4 s.), DİA, (Zeyl, yayında).

128. “Süssheim, Karl”, (4 s.), DİA, (Zeyl, yayında).

129. “Lambton, Ann K. S.”, (4 s.), DİA, (Zeyl, yayında).

130. “Karakorum”, (4 s.), DİA, (Zeyl, yayında).

 

2014

131. “Büyük Selçuklu Sultanlarına Ait Bazı Farsça Şiirler”, XVII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 15-19 Eylül 2014, Ankara 2014; Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, I/2, (2015), s. 221-236, (baskıda).

132. “Hârezmşâh Sultanlarına Ait Farsça Şiirler”, Uluslararası XI. Türkoloji Kongresi, İstanbul, 11-12 Kasım 2014, İstanbul 2014, (yayında).

133. “Selçuklu Anadolusu’nda Ekmek”, (Osman G. Özgüdenli - Ömer Uzunağaç), Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, I/1, (2014), s. 43-72.

134. “Türkiye Selçuklu Sultanlarına Ait Farsça Şiirler”, Divan Dergisi, Prof. Dr. Orhan Bilgin Armağanı, İstanbul 2014, (yayında).

135. “el-Huseyni”, (4 s.), DİA, (Zeyl, yayında).

136. “Kubilay Kağan”, (Roxann Prazniak - Osman G. Özgüdenli), DİA, (Zeyl, yayında), (4 s.).

137. “İlhanlılar Zamanında Tebriz’de Muhteşem Bir Vakıf Eseri: Şenb-i Gâzân Külliyesi”, Yedikıta, 79, (2015), s. 44-50.

138. “Ortaçağ’da Türkler ve İranlılar”, Derin Tarih, (baskıda).

 

2015

139. “Giriş: Nizamülmülk ve Siyasetname”, Siyasetnâme, Türkçe terc. Mehmet Kanar, İstanbul 2015, (baskıda).

140. “İskân, (Selçuklular)”, (4 s.), DİA, (Zeyl, yayında).

141. “Lurlar”, (4 s.), DİA, (Zeyl, yayında).

142. “Mihribanîler”, (4 s.), DİA, (Zeyl, yayında).

143. “Habîbî, Abdülhay”, (4 s.), DİA, (Zeyl, yayında).

 

 

II. TERCÜMELER/TRANSLATIONS

2002

144. Abol‘ala Soudavar, “Nokhostīn Farmān-i Fārsī-yi Ilkhānān”, Mīrās-i Cāvīdān, VIII/1, 29, Tahran 1379/2000, s. 33-36. Türkçe terc. Osman G. Özgüdenli, “İlk Farsça İlhanlı Fermânı”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, Sayı 6, (2002), s. 181-190.

 

2003

145. İrec Afşār, “555 nusha-yi Fārsī-yi tārīkh dar-kitābkhānahā-yi İstānbūl”, Nāma-yi Bahāristān, I/1, Tahran 1379/2000, s. 85-98. Türkçe terc. Osman G. Özgüdenli–Abdulkadir Erdoğan, “İstanbul Kütüphaneleri Farsça Tarih Yazmaları”, Prof. Dr. Ramazan Şeşen Armağanı, İstanbul 2005, s. 287-326.

 

2005

146. Tahsin Yazıcı, Pārsī-navīsān-i Āsyā-yi Saghīr, trans. Osman G. Özgüdenli, “Persian Authors of Asia Minor”, (105 s.), (Encyclopaedia Iranica, New York, yayında, makaleye internet üzerinden ulaşmak için: http://www.iranicaonline.org/articles/persian-authors-1; http://www.iranicaonline.org/articles/persian-authors-2), (İngilizce).

 

2006

147. İrec Afşār, “Mālikiyyat ve harīd u furūht-i nuskhahā-yi khattī dar-gozaşta”, Nâma-yi Bahâristân, I/2, Tahran 1379/2000-2001, s. 47-58. Türkçe terc. Osman G. Özgüdenli, “Tarihte Yazma Kitapların Mülkiyeti ve Alım Satımı”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 46, Prof. Dr. Ali İhsan Gencer Hatıra Sayısı I, İstanbul 2009, s. 337-367, makaleye internet üzerinden ulaşmak için: http://www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/tarih/article/view/16963/16191).

 

2007

148. Wolfram Eberhard, “Der Prozeß der Staatenbildung bei mittelasiatischen Nomadenvölkern”, China und seine westlichen Nachbarn. Beiträge zur mittelalterlichen und neueren Geschichte Zentralasiens, Darmstadt 1978, s. 267-271. Türkçe terc. Osman G. Özgüdenli, “Orta Asya Göçebe Kavimlerinde Devlet Kurma Süreci”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 18, (2008), s. 1-8.

 

2008

149. Hans Robert Roemer, “Spätere Quellen zur vormongolischen Verwaltungsgeschichte Irans”, Scholia. Beiträge zur Turkologie und Zentralasienkunde. Annemarie von Gabain zum 80. Geburtstag am 4. Juli 1981, dargebracht von Kollegen, Freunden und Schülern, Wiesbaden 1981, s. 130-140. Türkçe terc. Osman G. Özgüdenli, “Moğol Öncesi İran İdare Tarihinin Geç Dönem Kaynakları”, (yayında).

 

2009

150. Zahīru’d-dīn-i Nīşābūrī, Selçūk-nāme, Türkçe terc. Osman G. Özgüdenli, İstanbul 2009, (yayında).

 

2010

151. Richard N. Frye, “The Arabic Language in Khurasan”, Iran Society Silver Jubilee Souvenir, Calcutta 1970, s. 131-134. Türkçe terc. Osman G. Özgüdenli, “Horâsân’da Arap Dili”, (yayında).

 

2014

152. ‘Alî Saferî Ak-kala, “Vasiyet-nâme-yi Hvâce Nizâmu’l-Mulk-i Tûsî”, Gozâriş-i Mîrâs, III/27-28, Tahran 1387/2008, s. 22-26. Türkçe terc. Osman G. Özgüdenli, “Selçuklu Vezîri Nizâmü’l-Mülk’ün Vasiyetnâmesi”, Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, I/1, (2014), s. 203-214.

 

2015

153. Roger M. Savory, “Taclu Hanum: Çaldıran Savaşında Osmanlılar Tarafından Esir Alındı mı Alınmadı mı?”, Türkçe terc. Osman G. Özgüdenli, Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, I/2, (2015), s. 221-236, (yayında).

 

 

III. KİTAP TANITIMLARI/BOOK REVIEWS

2002

154. “Yılmaz İzmirlier, Hamidoğulları Beyliği Paraları, İstanbul 1999”, 194 s. + XX Levha, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Sayı 37, (Prof. Dr. İsmet Miroğlu Hatıra Sayısı), İstanbul 2002, s. 397-401. (Makaleye internet üzerinden ulaşmak için: http://www.iudergi.com/tr/index.php/tarih/article/viewFile/3843/3440).

 

2003

155. Sylloge Numorum Arabicorum Tübingen, Balh und die Landschaften am oberen Oxus, XIV c Hurāsān III, bearbeitet von Florian Schwarz, Ernst Wasmuth Verlag, Tübingen-Berlin 2002, 181 s., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Sayı 38, (2003), s. 159-168. (Makaleye internet üzerinden ulaşmak için: http://www.iudergi.com/tr/index.php/tarih/article/viewFile/3874/3507).

 

2004

156.            Luke Treadwell, Buyid Coinage: A Die Corpus (322-445 A.H.), Ashmolean Museum, Oxford 2001, XXXIX+247 (Catalogue, Katalog)+172 (plates, fotoğraflar), (Osman G. Özgüdenli-Esko Naskali), TTK Belleten, LXVII/250, (2004), s. 991-999.

 

2013

157.            The Seljuqs: Politics, Society and Culture, ed. Christian Lange–Songül Mecit, Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd., 2011, (ISBN 9780748668571), X+318 p., Insight Turkey, 15/3, (2013), s. 209-212, (İngilizce), (Makaleye internet üzerinden ulaşmak için: http://www.insightturkey.com/the-seljuqs-politics-society-and-culture/book-reviews/336 ). Türkçesi için bkz. Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, I/1, (2014), s. 219-222.

 

 

IV. SÖYLEŞİ/INTERVIEW

2004

158. Īrec Afşār, “Navaştahā-yi Özgüdenli”, Macalla-yi Bukhārā, Sayı 32, Tahran 1382/2004, s. 83-84, (Farsça).

2005

159. “Nuskhahā-yi khattī va manābi‘-yi tārīkhī-yi Fārsī dar-kitābkhānahā-yi Turkiya”, Kitāb-i Māh-i Tārīkh u Coghrāfīyā, VIII/90-91, Tahran 1384/2005, s. 10-18, (Farsça).

 

 

V. VEFAYAT/NECROLOGY

2011

160. “İslâmî Yazmalara Adanan Bir Ömür: Prof. İrec Afşar (1925-2011)”, TTK Belleten, LXXV/274, (2011), s. 975-979. (Makaleye internet üzerinden ulaşmak için: http://www.ttk.org.tr/templates/resimler/File/Makaleler/274/274_13/274_13.html).

 

 

 

YAYINLARIN KONU İNDEKSİ

Selçuklu Tarihi: nr. 1, 9, 10, 11, 13, 26, 29, 32, 33, 34, 36, 45, 51, 52, 63, 64, 75, 96, 110, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 131, 133, 134, 145, 147, 148, 151.

İlhanlı ve Moğol Tarihi: nr. 2, 3, 4, 5, 12, 16, 20, 25, 28, 35, 41, 52, 67, 72, 74, 75, 84, 127, 136, 137, 139, 148.

Ortaçağ İran Tarihi: nr. 6, 8, 14, 27, 29, 38, 47, 52, 84, 108, 109, 138, 146, 152.

Ortaçağ Müesseseleri ve Sosyal, Ekonomik, Kültürel Tarih: nr. 9, 10, 11, 12, 16, 20, 23, 26, 34, 52, 63, 64, 68, 83, 84, 86, 92, 98, 99, 101, 104, 105, 114, 115, 118, 122, 133, 137, 143, 154.

Nümizmatik: nr. 9, 13, 33, 52, 107, 148, 149, 150.

Münşeât Mecmuaları ve Diplomatik Metinler: nr. 2, 42, 52, 96, 139, 147.

İslâmî Yazmalar: nr. 25, 37, 52, 53, 73, 74, 85, 126, 140, 151, 153, 154.

Ortaçağ Tarih Yazıcılığı ve Ortaçağ Müellifleri: nr. 23, 65, 74, 75, 87, 89, 90, 91, 97, 102, 106, 109, 124, 126, 135.

İran Tarihî Coğrafyası: nr. 7, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 39, 40, 50, 52, 66, 76, 88, 93, 94, 111, 112, 144.

Türk Kültürü: nr. 24, 43, 46, 83, 92, 95, 98, 99, 101, 105, 131, 141, 143.

İran Dili, Edebiyatı ve Kültürü: nr. 44, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 69, 70, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 123, 131, 132, 140, 145, 134.

Biyografi ve Siyasî Tarih: nr. 28, 30, 31, 36, 45, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 87, 100, 102, 103, 116, 117, 125, 129, 135, 136, 139, 154.

 

 

 

VI. KONFERANSLAR/LECTURES

1997

1. “İran’da Tarihi Aramak!”, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, (İstanbul, 20 Kasım 1997).

 

1998

2. “İran İzlenimleri/Ekim 1998”, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, (İstanbul, 27 Aralık 1998).

 

2003

3. “Dafātir-i Bāygānī-yi Davlat-i ‘Osmānī darbāra-yi Tārīkh-i Īrān-i ‘Asr-i Safavī: Nigāhī Coghrāfiyā’ī va İdārī”, Mu’assasa-yi Naşr-i Tārīkh-i Irān, (Tahran, 25 Ağustos 2003), (Farsça).

 

2005

4. “Die Geschichte der persischen Handschriften in den Istanbuler Bibliotheken”, Freie Universität Berlin, Institut für Islamwissenschaft, (Berlin, 14 Haziran 2005), (Almanca).

 

2006

5. “Türk-İran İlişkilerinin Tarihi”, Bilim ve Sanat Vakfı, Bir Yazar Bir Kitap 40, (İstanbul, 23 Eylül 2006, hülasası için bkz. BSV Bülten, 62, (2006), s. 39-40; http://www.bisav.org.tr/yayinlar.aspx?module=makale&menuID=3_3&yayintipid=3&page=2&yayinid=13&makaleid=227).

 

2008

6. “Süleymaniye Kütüphanesinde Bulunan Farsça Yazmaların Öyküsü”, Süleymaniye Kütüphanesi, (İstanbul, 25 Ocak 2008).

 

2009

7. “Selçuklu Devri Türk-İran Kültür İlişkileri”, Selçuklu Devletinin Kuruluşunun 970. Yılı Münasebetiyle İsfahân’dan İstanbul’a Türk-İran Kültür İlişkileri Paneli, M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, (İstanbul, 15 Ocak 2009).

 

2010

8. “Geçmişten Günümüze Türk-İran İlişkileri”, Avrasya Bir Vakfı, (İstanbul, 11 Aralık 2010, hülasası için bkz. http://www.avrasyabir.org/2010/12/gecmisten-gunumuze-turk-iran-iliskileri).

 

2013

9. “Zerdüşt Muamması”, (Esko Naskali ile birlikte), İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, (İstanbul, 29 Nisan 2013).

 

 

VII. YÜRÜTTÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

(TAMAMLANAN)

DOKTORA:

1. Seyfi Say, İbn Haldûn’un “Uluslararası İlişkileri Etkileyen Unsurlar”a İlişkin Görüşlerinin Analiz ve Değerlendirilmesi, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim Dalı, İstanbul 2011.

2. Bülent Keneş, İran’ın Dış Politikasında Süreklilik ve Değişim (1979-2011), Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim Dalı, İstanbul 2011.

3. Abdulhossein Laleh, Modern İran Sinemasında İran Edebiyatının İzleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo-Televizyon, Sinema Anabilim Dalı, Ankara 2014.

 

YÜKSEK LİSANS:

4. Ali Çakmak, Türkiye Selçukluları’nda Zirai Hayat, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul 2005.

5. Hür Emre Önal, Suriye’nin Terör ile İlişkilendirilme Süreci ve Terör Politikaları, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim Dalı, İstanbul 2010.

6. Zehra Betül Gökdemir, Suudi Arabistan Ders Kitaplarında Türkler ve Türk İmajı, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim Dalı, İstanbul 2010.

7. Fatih Sabuncu, Ebû Hâmid Muhammed el-Gırnatî’nin Seyahatnamesi (Giriş-Tercüme İndeks), Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul 2010.

8. Ufuk Erkoç, Son Irak Selçuklu Sultanı III. Tuğrul ve Zamanı (1177-1194), Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul 2010.

9. Eyyup Othan, İran Aydınının Gözüyle Osmanlı Devleti: Ahtar Gazetesi Örneği (1876-1880), Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim Dalı, İstanbul 2010.

10. Atilla Yenigün, 1973 Arap-İsrail Savaşının Suriye Basınına Yansıması: el-Baas Gazetesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim Dalı, İstanbul 2010.

11. Feride Yılmaz, Türk Basınına Göre Rıza Şah’ın Türkiye Seyahati (10 Haziran 1934-6 Temmuz 1934), Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim Dalı, İstanbul 2010.

12. Yenal Göksun, Suriye İlk ve Orta Öğretim Ders Kitaplarında Türkler ve Türk İmajı, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim Dalı, İstanbul 2011.

13. Mehmet Batan, İran İslam Cumhuriyeti İlk ve Orta Öğretim Ders Kitaplarında Türkler ve Türk İmajı, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim Dalı, İstanbul 2011.

14. Aydan Okumuş, Yezd Atabegliği (1141-1318), Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul 2012.

15. Suat Kaymak, Abbasi Halifesi el-Kaim bi-Emrillah ve Dönemi (1031-1075), Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul 2014.

16. Ömer Raci Uzunağaç, Selçuklu Anadolusu’nda Beslenme ve Yemek Kültürü, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul 2014.

17. Ayşe Selcan Özdemirci, Türk Basınına Göre İran-Irak Savaşında Türkiye’nin Ara Buluculuk Girişimleri (1980-1988), Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim Dalı, İstanbul, İstanbul 2011.

18. Yusuf Salih Korkmaz, İran-Suriye Bölgesel İttifakı ve Arap Baharı Sürecine Yansıması, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim Dalı, İstanbul 2014.

 

 

 

VIII. YÜRÜTTÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

(DEVAM EDEN)

 

DOKTORA:

1. Umut Kansoy, Delhi Türk Sultanlığı’nda Askeri Teşkilât, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul, (Teze başlama tarihi: 2009).

2. Sedat Biçak, Muhammed el-Musevî’nin Essahu’t-Tevârîh İsimli Eserinin Timurlular Kısmı (Giriş-Farsça Metin-Tercüme), Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul, (Teze başlama tarihi: 2009).

3. Selçuk Coşgun, Osmanlı Mezopotamya’sında Avrupa Devletleri Tarafından Yapılan Arkeolojik Kazılar, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim Dalı, İstanbul, (Teze başlama tarihi: 2009).

4. Nilüfer Akkoyunlu, İran Devrimi’nde Tahran Üniversitesi (1975-1985), Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim Dalı, İstanbul, (Teze başlama tarihi: 2012).

5. Mehmet Batan, Modern İran Tarihçiliğinde Ortaçağ Türk Tarihi Algısı (1924-2014), Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim Dalı, İstanbul, (Teze başlama tarihi: 2014).

 

 

YÜKSEK LİSANS:

6. Özgül Şahin, Ürdün İlk ve Orta Öğretim Ders Kitaplarında Türkler ve Türk İmajı, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim Dalı, İstanbul, (Teze başlama tarihi: 2011).

7. Ahmet Kavut, Irak İlk ve Orta Öğretim Ders Kitaplarında Türkler ve Türk İmajı, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim Dalı, İstanbul, (Teze başlama tarihi: 2012).

8. Alla Almazova, İran Devrimi’nin Rus Basınına Yansıması: Pravda Gazetesi Örneği (1978-1982), Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim Dalı, İstanbul, (Teze başlama tarihi: 2012).

9. Albina Abdullina, Rusya’da İranistik Çalışmalarının Doğuşu ve Gelişimi (1850-1945), Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim Dalı, İstanbul, (Teze başlama tarihi: 2012).

10. Hatice Bolat, Skytlizes’in Bizans Tarihi İsimli Eserinin XII-XXIII. Bölümleri, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul, (Teze başlama tarihi: 2013).

11. Sonja Lee, Oderic Pardenone Seyahatnamesi (1286-1331) (Giriş-Tercüme-Notlar),Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul, (Teze başlama tarihi: 2013).

12. Hatice Kübra Yavuz, İbnu’s-Sayrefî’nin Kânûnu Dîvâni’r-Resâ’il İsimli Eseri (Giriş-Tercüme-Notlar), Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul, (Teze başlama tarihi: 2014).

13. Seval Orhan, Selçuklu Anadolusu’nda Evlilik, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul, (Teze başlama tarihi: 2014).

14. Abbas Aydin, Selçuklu Anadolusunda Hediye, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul, Teze başlama tarihi: 2014).

15. Emel Akbaş, Türk Sinemasında Ortaçağ Tarihi Algısı (1943-2014), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul, Teze başlama tarihi: 2014).

 

 

 

IX. VERDİĞİ DERSLER

 

DOKTORA:

1. “Ortaçağ Tarih Yazıcılığı I-II”:

2014-2013-2012, 2009-2008-2007, 2005-2004-2003, Güz ve Bahar Yarıyılı, M.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Ortaçağ Tarihi Ana Bilim Dalı, Doktora Programı.

2. “İran-Arap İlişkileri Tarihi”:

2010-2009-2008-2007, Güz Yarıyılı, M.Ü. Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü, Ortadoğu Siyasî Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Ana Bilim Dalı, Doktora Programı.

3. “Türk-İran İlişkileri Tarihi”:

2010-2009-2008-2007, Bahar Yarıyılı, M.Ü. Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü, Ortadoğu Siyasî Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Ana Bilim Dalı, Doktora Programı.

4. “Ortadoğu Kültür Tarihi I-II”:

2010-2009, Güz ve Bahar Yarıyılı, M.Ü. Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü, Ortadoğu Coğrafyası Ana Bilim Dalı, Doktora Programı.

 

YÜKSEK LİSANS:

1. “Ortaçağ Türk Tarihi Araştırmalarına Giriş I-II”:

2014-2013-2012, 2011-2010-2009-2008-2007, 2005-2004-2003-2002, Güz ve Bahar Yarıyılı, M.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Ortaçağ Tarihi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Programı.

2. “Genel Türk Tarihi Araştırmalarına Giriş I-II”:

2009-2008-2007, 2005-2004-2003-2002, Güz ve Bahar Yarıyılı, M.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Genel Türk Tarihi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Programı.

3. “Ortadoğu Kültür Tarihi I-II”:

2011-2010-2009-2008-2007, 2005-2004-2003-2002, Güz ve Bahar Yarıyılı, M.Ü. Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü, Ortadoğu Siyasî Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Programı.

4. “Seminer”:

2011-2010-2009-2008, Bahar Yarıyılı, M.Ü. Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü, Ortadoğu Siyasî Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Programı.

5. “Farsça I-II”:

2014-2013-2012, 2011-2010-2009-2008-2007, 2005-2004-2003-2002-2001, Güz ve Bahar Yarıyılı, M.Ü. Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü, Ortadoğu Siyasî Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Programı; Ortadoğu Sosyolojisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Programı.

2010-2009-2008-2007, Güz ve Bahar Yarıyılı, M.Ü. Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü, Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Programı.

6. “Türkolojinin Kaynak Dilleri: Farsça I-II”:

2015-2014, Güz ve Bahar Yarıyılı, M.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Programı.

 

LİSANS:

1. “Selçuklu Teşkilâtı Tarihi”:

2014-2013-2012, Güz Yarıyılı, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi, Tarih Bölümü, IV. Sınıf.

2. “Genel Türk Tarihinin Kaynakları”:

2011-2010, Güz Yarıyılı, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi, Tarih Bölümü, III. Sınıf.

3. “Farsça I”:

2011-2010-2009, Bahar Yarıyılı, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, II. Sınıf.

2011-2010-2009, Bahar Yarıyılı, M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, II. Sınıf.

2011-2010, Bahar Yarıyılı, M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, II. Sınıf, (II. Eğitim).