Burs Teknik Şartnamesi
TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI
2023-2024 ÖĞRETİM YILI
LİSANS - LİSANS ÜSTÜ
BURS TEKNİK ŞARTNAMESİ.

Madde 1- Amaç 
Bu teknik şartname Türkiye Milli Kültür Vakfı’nın amaçları içerisinde yer alan lisans ve lisansüstü seviyedeki öğrenci burs yardımı ile ilgili işlemlerin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. 

Madde 2- Kapsam 
Türkiye Milli Kültür Vakfı’nın Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora bursu, “Burs Yönetmeliği” hükümlerine göre yürütülür.

 Madde 3- Hukuki Dayanak 
Bu teknik şartname, Türkiye Milli Kültür Vakfı, Vakıf senedinin 3, 4, 12/3 ve 15. maddelerine ve burs yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 Madde 4- Tanımlar 
“ Vakıf “ deyimi ; Türkiye Milli Kültür Vakfı’ nı,
“ Kurucular Heyeti “ deyimi ; Türkiye Milli Kültür Vakfı Kurucular Heyetini,
“ Mütevelli Heyeti “ deyimi ; Türkiye Milli Kültür Vakfı Mütevelli Heyetini,
“ Heyet “ deyimi; Türkiye Milli Kültür Vakfı Burs Heyetini ifade eder.
“Danışman “ deyimi; Heyet tarafından öğrencilerin çalışmalarını takip etmekle görevlendirilen akademisyeni,
 ifade eder.
“Vakıf Senedi “ deyimi; Türkiye Milli Kültür Vakfı Senedini ifade eder.
“ Burs “ deyimi; Türkiye Milli Kültür Vakfı’nın öğrenci ve araştırmacılara yaptığı yardımları ifade eder.
“ Burs Fonu “ deyimi; Türkiye Milli Kültür Vakfı’na burs amaçlı yapılan bağışları ifade eder.

 Madde 5- Burs İle İlgili Genel Bilgiler
 Türkiye Milli Kültür Vakfı bursları lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimine devam eden öğrencilere öğrenimi süresince, bu şartnamede ve burs yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyan ve Türkiye Milli Kültür Vakfı tarafından burs almaya uygun görülen öğrencilere maddi kaynak sağlamak üzere verilen karşılıksız yardımlardır.
Burslulukla ilgili işlemlerde belgelendirme esastır. Öğrencilerin burs başvuru esnasında verdikleri bilgilerde değişiklik olması durumunda vakıf merkezine bildirmeleri gerekmektedir. (Ekonomik durumunda, okulu bırakma, kayıt dondurma, yurtdışı değişim programları, sağlık durumu vb.)

Madde 6- Başvuru Süreci 
- Burs başvuru süreci, başvuru usulü ve değerlendirme ilkeleri aşağıdaki şekilde düzenlenir.
-Yurt içinde öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin  burs müracaatları 11 Eylül 2023 ile 22 Eylül 2023 tarihleri arasında kabul edilecektir.
-Müracaatlar  www.tmkv.org.tr web adresinde ilan edilen usulüyle kabul edilecektir.
-Burstan yararlanmak isteyen lisansüstü öğrenciler başvuru için gerekli belgelerle birlikte belirlenen randevu tarihinde vakıf merkezine müracaatlarını yaparlar. (lisans öğrencileri talep edilen belgeleri süresi içerisinde vakıf merkezine online olarak ulaştıracaklar.)
-Yalnızca teknik şartnameye uygun başvurular kabul edilir.
 
  Madde 7- Bursiyerlerde Aranacak Şartlar
Vakıfça tespit olunan prensip ve esaslara göre, kendilerine burs tahsis edilecek yüksek öğrenim öğrencileri ile ihtisas çalışmaları yapanlar Vakfın gayesine ve aranan şartlara uygunluk bakımından seçileceklerdir. Vakıf, kendi müesseselerinde yetiştireceği gençlerle burs vereceği gençler arasında, aranacak vasıflar bakımından hiçbir fark gözetmemektedir. Burs tahsis edilecek gençlerde de Vakfın gayesine ve eğitim felsefesine uygun olarak burs talimatnamesinde tespit edilen vasıflar aranacaktır. 

 Bursiyerlerde aranacak şartlar;

1. Yurtiçinde öğrenim gören lisans öğrencileri
2. Tezli Yüksek Lisans öğrencileri  
3. Doktora öğrencileri 
4. Tercihen devlet üniversitelerinde veya % 100 burslu olarak vakıf üniversitelerinde öğrenim görüyor olmak.
5. Tercihen T.C. Vatandaşı olmak, 
6. YDS puanından en az 50 almış olmak veya YÖK’ün kabul ettiği dil sınavından muadil puan almak, (lisans öğrencileri ve Geleneksel Türk Sanatları ve Türk İslam Sanatları Tarihi bölümlerinde öğrenim gören lisansüstü öğrencileri bu maddeden muaf sayılacaktır.)
6. İstanbul’daki üniversitelerde okuyor olmak, (Lisans öğrencileri bu maddeden muaf sayılacaktır.)
7. Tam veya yarı zamanlı olarak herhangi bir yerde düzenli çalışmamak,
8. Tercihen yayın potansiyeline sahip olmak,

* Teknik şartnameye uygun olmayan başvurular evrak incelemesinde elenecektir.
 
 Madde 8- Bursun Devamında Bursiyerlerde Aranacak Şartlar
1. Ders ve yeterlilik aşamasında olan lisansüstü öğrencilerin vakıf merkezinde verilecek olan “Araştırma Yöntem ve Teknikleri”[1] dersine katılım sağlamak ve dersten başarılı olmak.
2. Lisansüstü eğitim çalışmaları hakkında her dönem rapor vermek,
3. Vakfın yıllık faaliyet programına ve varsa araştırma konularına iştirak etmek, 
4. Vakfın gönüllülük esasına göre yürüttüğü proje, program ve  takım çalışmalarında görev alan bursiyerlerin, aldıkları görevlerin gereğini yerine getirmek ve istenilen zamanlarda çalışmalarını raporlamak,

 Madde 9- Burs Ve Eğitim Yardımı Süresi
Yurt içi lisans, yüksek lisans ve doktora bursları öğrenim süresince yılda 9 ay süre ile (Ekim –Haziran aylarında ) verilir.

Lisans için süre: Hazırlık hariç 4 yıl;
Yüksek Lisans için süre: Hazırlık hariç 2 dönem ders, 2 dönem tez olmak üzere hazırlık sonrası 2 yıl; 
Doktora için süre: Hazırlık hariç, 2 dönem ders, 2 dönem yeterlilik, 4 dönem tez olmak üzere hazırlık sonrası 4 yıl.  
Bu sürelerin aşılması durumunda burs heyetinin değerlendirmesi sonucu burs kesilir.
Öğrenciler bu sürelerde, derslerine devam etmek ve sınavlara girmek zorundadırlar.

 Madde 10- Bursun Şekli 
 Türkiye Milli Kültür Vakfı bursları karşılıksızdır.

Madde 11- Başvuruda İstenilecek Belgeler
 İlk defa burs ve eğitim yardımı yapılacak lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden başvuru esnasında aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.
1. Öğrenim belgesi,
2. Transkript
3. 1 adet fotoğraf,
4. Müracaat formu (Vakıf merkezimizde doldurulacaktır. Bu madde lisansüstü öğrenciler için geçerlidir, lisans öğrencileri dijital ortamda dolduracaktır.)

Madde 12- Burs Almaya Hak Kazananlardan İstenilecek Belgeler
Burs alamaya hak kazanan Yüksek Lisans ve doktora öğrencilerinden aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.
1. Adli Sicil Kaydı,
2. 1 adet fotoğraf,
3. Nüfus cüzdan fotokopisi
4. Vakıfbank IBAN numarası
 
Madde 13- Değerlendirme Süreci 
- Heyet, burs alacak öğrencileri seçme işlemi için burs yönetmeliği çerçevesinde belirlenen akademisyenlerden oluşan komisyonlar oluşturur. 
- Komisyonlarda görev alan akademisyenler, burs talebinde bulunan öğrencilerin bölümlerine göre tespit edilir.
- Başvurular aşağıdaki kıstaslara göre değerlendirilir.
 
Değerlendirme kıstasları
Başvuru sahibinin;
· Ekonomik durumu
· Eğitim başarısı
· Akademik düzeyi (Y.Lisans, Doktora, Tez ve Ders aşaması)
· Akademik Potansiyeli
· Akademik Motivasyonu
· Teknik Şartnameye uygunluk

 Madde 14- Bursun Kesinleşmesi
-  Burs değerlendirme sonuçları Mütevelli Heyeti’ne sunulur. 
- Mütevelli Heyeti’nin onayladığı sonuçlar www.tmkv.org.tr web sitesinde ilan edilir. 
- İlan edilen öğrenciler 12. maddede belirtilen evraklarını tamamlamak zorundadır.

Madde 15- Bursun Kesilmesi
a.   Eğitimin tamamlanması,
b.   Başarısızlık halinde,
c.  Öğrenimini vakfın öngördüğü sürede tamamlamaması, 
    -Yüksek Lisans için öngörülen süre: Hazırlık hariç 2 dönem ders, 2 dönem tez olmak üzere hazırlık sonrası 2 yıl. 
    -Doktora için öngörülen süre: Hazırlık hariç, 2 dönem ders, 2 dönem yeterlilik, 4 dönem tez olmak üzere hazırlık sonrası 4 yıl.  
d. Öğrencinin yüz kızartıcı adi bir suçtan dolayı tutuklanması veya okuduğu okuldan disiplin ceza alması,
e. Yanıltıcı beyanda bulunduğunun anlaşılması,
f. Belgelerin zamanında verilmemesi,
g. Tam veya yarı zamanlı bir işte düzenli çalışmaya başlaması,
h. Kendi isteği ile bursunun kesilmesini talep etmesi,
i. Öğrencilerde aranan vasıflarda değişme olursa, ilgili birimlerin teklifiyle kesilir.

 Madde 16- Ödeme Şekli 
a. Burslar ilan  edilen ay içerisinde Ekim ayından itibaren ödenmeye başlanır.
b. Vakfa hangi şekilde taahhüt edilmiş olursa olsun, Vakıfça öğrencilere yapılacak bütün tediyeler aylık olarak yapılır.
 
Madde 17- Yürürlük
Bu yönetmelik, Mütevelli Heyetinin kabulünden sonra yürürlüğe girer.
 
Madde 18- Yürütme
Bu teknik şartnamede değişiklik yapma yetkisi mütevelli heyetinin tasarrufu altındadır.
Şartnameye ait hükümler Türkiye Milli Kültür Vakfı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Duyurular